Møteplasser i multietniske utemiljøer - Plan - Domene

plan.og.bygningsetaten.oslo.kommune.no

Møteplasser i multietniske utemiljøer - Plan - Domene

o å få folk til å bli værende og å få folk til å samhandleSamspillet mellom det sosiale, det organisatoriske og det fysiske er vårt utgangspunkt.Det vil si at individenes erfaringer, minner og opplevelser inngår i en diskusjon av romligbetydning. Det er menneskene som skaper møtestedene.1.3.1 Møteplasser i by – sosiale stederI tittelen på dette oppdraget anvendes begrepet møteplass og ikke møtested. Selv om dissebegrepene kan gi like assosiasjoner ligger det nyanser i begrepene som vektlegger ulikbetydning. Møteplass kan forstås mer i retning av et fysisk avgrenset rom, mens sted istørre grad inkluderer de meningsbærende betydningene i det fysiske rommet.Dette spiller over til et perspektiv som legger vekt på mental tilegnelse av det offentligerommet og ”å gjøre rommet til sitt eget” gjennom bruk. Begrepet place anvendes sombeskrivelse av individets rom, og som innebærer betydningen av rommet som dannesgjennom minner, erfaringer og forventninger (Relph 1985). Til sammen kan disseperspektivene gi viktige forutsetninger for at fysisk planlegging av møteplasser lokalt kanfremme møter mellom mennesker med ulik bakgrunn. Et stedsbegrep som vektleggermenneskers forståelse av hva et sted er, er ikke ensbetydende med at stedets materiellesider utelukkes. De fysiske kvalitetene bidrar som betydningsskapende faktorer, de inngårsom en del av grunnlaget for menneskers betydningsskapende praksis på stedet. I tilleggvil det materielle ofte ligge til grunn for oppfattelsen av stedet, dets utberedelse oggrenser.I forskningen til arkitekten Christian Norberg-Schulz utvikles stedsbegrepet gjennomhans diskusjoner omkring arkitekturfenomenologi (Møystad 2005:17). Hans mål var åetablere dette så konkret og så anvendbart som mulig for å kunne bygge meningsfulleomgivelser. Begrepsapparatet ble utvidet med ord som stedsforståelse, stedsanalyse ogstedstap. Stedstap betyr at et sted, gjerne tettsted eller småby gjennom ulik typerendringsprosesser får ødelagt sammenhengen og helheten i sine arkitektoniske12

More magazines by this user
Similar magazines