Møteplasser i multietniske utemiljøer - Plan - Domene

plan.og.bygningsetaten.oslo.kommune.no

Møteplasser i multietniske utemiljøer - Plan - Domene

for øvrig viktige arenaer for barn og unge i fritiden, og som viser seg å være mye bruktogså utenfor sentrumsområder (Ruud, Brattbakk, Haug m.fl. 2005:53).Rapporten om barn og unges oppvekst viser at verken i sentrum eller i drabantbyenopplevde foreldrene at var farlig å sende barna ut for å leke, men som alle steder ønsketforeldrene å ha oversikt over hvor barna var (Søholt 2001). Mens det var lett å ha oversiktover små barn i sentrum fordi de lekte inne i et avgrenset og lukket gårdsrom, var det merutydelige grenser i drabantbyen. Det viste seg imidlertid at de yngste barna i denneundersøkelsen ikke gikk langt unna der de bodde. De gikk heller ikke til steder inærmiljøet, som enten de selv eller foreldrene opplevde som utrygge. Et slikt område varsenteret i drabantbyen, med unntak av biblioteket. I drabantbyen var det så storeutearealer at det ikke var konflikt om bruken av området. Det var plass til alle, ogprosjekter i området forsøkte å få flere til å bruke uteområdene. Dette var omvendt avsentrum, hvor det var knapphet på utearealer i tilknytning til boligene. En konsekvens varat store barn fant lite å gjøre i gårdsrommene, fordi det ikke var ’lov’ å f.eks. sykle ogleke med ball. Flere steder ble det også konflikter med voksne hvis ungene lekte støyendeleker.Selv om foreldrene i sentrum ikke opplevde det som farlig å sende barna ut alene for åleke, var noen opptatt av at trafikken la begrensninger på mulighetene. Inntil ungenenådde en viss alder, fikk de ikke lov til å gå utenfor kvartalet alene. Barna var ogsåengstelige for narkomane og alkoholikere som brukte nærområdet. I sentrum ble detetterlyst møteplasser for unger i tillegg til skole og barnehage. Tilrettelagte steder forbarn og ungdom ble opplevd som nødvendig når man vokste opp i sentrum. Idrabantbyen var det annerledes. Der var foreldrene opptatt av at området var trygt fortrafikk. Noen opplevde området som optimalt for barn, når det gjaldt muligheter i Oslo.Det var mange barnefamilier og gode tilbud i nærmiljøet. I følge både en del foreldre ogbarn, hadde en alt en kunne ønske seg i nærmiljøet, hvis en gikk ut og søkte det opp.Det er viktig å trekke frem at barn unngår steder som oppleves som skumle eller ”ekle”,men som sett utenfra kan se ut til å være egnet som gode uteplasser, noe som diskuteres i25

More magazines by this user
Similar magazines