Møteplasser i multietniske utemiljøer - Plan - Domene

plan.og.bygningsetaten.oslo.kommune.no

Møteplasser i multietniske utemiljøer - Plan - Domene

internasjonalisering av ideer og praksiser flyter og fanges opp lokalt der det fremstår somaktuelt.5.2 Hva fremmer bruk av lokale møtesteder?Når en skal tilrettelegge for nye eller revitalisere etablerte møtesteder, er det minst toutgangspunkt i forhold til lokalisering. Spørsmålet blir om en skal bygge videre på destedene hvor folk alt møtes, eller om en skal satse nytt. I drabantbyen Fjell i Drammenble det opplevd som viktig å stimulere den uformelle, interkulturelle kontakten mellombeboerne, og man valgte den første strategien. Der kjøpte borettslagene inn benker ogplasserte dem der de observerte at folk traff hverandre spontant og slo av en prat.Tidligere hadde imidlertid borettslagene på Fjell samarbeidet om å opprette et bydelshus,da satset de på å skape et nytt møtested (Røed 2005:40). Over tid ble det dermed lagt tilrette for en variasjon av ulike typer av møtesteder som skulle dekke forskjellige behov.5.2.1 Aktivitetsmangfold og trivselsfremmende tiltak øker brukHandlingsprogrammet for Oslo indre øst har vist at det var en vellykket strategi å satse påoppgradering av eksisterende, men lite fungerende møtesteder slik som forskjelligebyrom, plasser og parker. Da handlingsprogrammet startet midt på 1990-tallet var parkerog friområder i de tre bydelene preget av forfall.. Dette ga lite brukervennlighet. Forfalletvar preget av grafitti og søppel. Forekomsten av ulike typer av rusmisbrukere var høy,noe som ga en utrygghetsfølelse blant mange beboere. Både bydel Grünerløkka og GamleOslo hadde som mål å ”gjenerobre uterommet og ta parkene tilbake” (Holm og Søholt2005:38). I dag fremstår park og friareal i de tre bydelene som langt mer attraktive oginnbydende enn de var før Handlingsprogrammet startet. Trivsels- ogtrygghetsforebyggende tiltak som opprydding, benker og lyssetting har avstedkommetpositive reaksjoner. Uteområdene brukes av brede lag av befolkningen i tillegg tilrusmisbrukere. Dessuten er det i noen av parkene / plassene satset bredt påaktivitetsmuligheter. Det kan se ut som opplegg for variert bruk for ulike aldersgrupper,45