Møteplasser i multietniske utemiljøer - Plan - Domene

plan.og.bygningsetaten.oslo.kommune.no

Møteplasser i multietniske utemiljøer - Plan - Domene

parsell, har minoritetsbakgrunn. Denne gruppen utgjør også den største gruppen av demsom av og til spiser middag på parsellen, utenom fellesarrangement. I 2000 var det 21parsellområder med ca. 700 parseller i Oslo. 190 personer sto på venteliste. Mange haddeinnvandrerbakgrunn. Ventelisten var spesielt lang for parsellhagene i sentrum av byen(Haavie 2005).5.2.3 Lave terskler øker brukenAll erfaring viser at lave terskler øker bruk. Dessuten at lave terskler er spesielt viktig forat grupper som er marginalisert i det offentlige rom, skal bruke lokale møtesteder. Detkan omfatte blant annet uorganisert ungdom, personer av minoritetsbakgrunn og kanskje især kvinner, bevegelseshemmede, psykisk utviklingshemmede og fattige. Lave tersklerhandler om forhold som gratis å bruke, ikke krav til utstyr, universell utforming og sosialinkludering. Dessuten handler det om minst mulig regulering i forhold til tid og bruk. Iforhold til intensjonen med dette oppdraget, at møtestedene skal inspirere til interkulturellkontakt, vil det også være vesentlig at et møtested er organisert slik at tersklene for sosialkontakt mellom mennesker er lave. Lokale møtesteder skal konkurrere med kjøpesentre,internett og organiserte fritidsaktiviteter. Det må derfor legges spesiell vekt på sosial ogfysisk tilgjengelighet. Erfaringer fra en rekke forsøksprosjekter har vist at det hjelper meddrahjelp når målet er få nye grupper til å bruke og å delta i offentlige uterom.5.2.4 Lokale arrangementerLokale arrangementer som markeds- og bydelsdager, samt lokale festivaler kan bidra til åfremme bruk av lokale møtesteder og uterom. Lokale arrangementer gir folk en legitimanledning til å ta et område i bruk. Det åpner for tilfeldige treff, gir felles opplevelser ognoe å snakke om i ettertid. For nyinnflyttere er slike arrangement en mulighet til å bliraskt kjent med hva som foregår i området. For eksempel fortalte en kvinne av pakistanskbakgrunn at hun var heldig som flyttet til Furuset rett før bydelsdagene. Det ga henne fortoversikt over mulighetene i området. En tilleggseffekt overfor en del familier avminoritetsbakgrunn er at slike lokale arrangement kan gi en slags legitimitet til bruk avuterommene på et senere tidspunkt.48

More magazines by this user
Similar magazines