Møteplasser i multietniske utemiljøer - Plan - Domene

plan.og.bygningsetaten.oslo.kommune.no

Møteplasser i multietniske utemiljøer - Plan - Domene

minoritetsbakgrunn (fra Pakistan, Marokko og Makedonia). Det var så godt som ingenandre norske med små barn som hun hadde sett og blitt kjent med. En annen kvinne isamme undersøkelse sa: ”Barn er jo en faktor som gjør at man snakker litt mer med defleste. Særlig med andre som har barn. Man stopper og barna snakker med hverandre ogleker med hverandre. Og andre voksne snakker med barna” (Ruud 2001:45).Trygghet fra frykt for kriminalitet bidrar også til å fremme bruk av uterom. Iundersøkelser fra bomiljøer i indre by vises det til beboere som føler seg utrygge der debor, og angsten relateres først og fremst til kriminalitet, narkomane og pyromaner (Søholtog Bjørneboe 1997:40). For enkelte kan redsel for kriminielle være så påtakelig at detpåvirker daglig adferd, der de unngår plasser og gaterom som føles utrygge (også egetgårdsrom). Synlige tiltak i mange bykvartaler de senere årene er stengte gårdsrom medstreng adgangskontroll og porttelefoner, samt belysning av ringeklokker og gårdsom.Hensikten har vært å gi beboerne større følelse av trygghet i sitt nære bomiljø. Trygghetfra kriminalitet bidrar til å fremme bruk av offentlige uterom, noe som er en forutsetningfor interkulturell samhandling og sosial inkludering.Å identifisere seg med stedet har også betydning for bruk av møteplasser. Det varierermellom mennesker om de føler tilhørighet til et sted, eller om det er sosiale relasjoner ogopplevelse av å være sosialt inkludert som bidrar til opplevelse av tilhørighet.Innvandrere og i sær flyktninger har gitt uttrykk for at steder oppleves som flyktige, mensdet er relasjoner til andre mennesker som setter spor (Søholt 2001). Minoritetspersonersom er oppvokst i Oslo, føler det imidlertid annerledes. De er fra Grønland, Stovner,Holmlia, Ullevål eller Hasle.Deltakelse og samhandling skaper felles rom. Å gjøre ”space” om til ”place” innebærer ågi mening til rommet gjennom verdier, bruk og symboler. En forutsetning for åidentifisere seg med et sted gjennom deltakelse, er gjenkjennelse. I multietniskebomiljøer kan dette slå ut begge veier. Med mange beboere med minoritetsbakgrunn vilgjenkjennelse av egen situasjon være et positivt element. Dersom det er få beboere medminoritetsbakgrunn kan følelsen av å være spesiell slå negativt ut blant denne gruppen.50

More magazines by this user
Similar magazines