MR 2011-05-31 ref - Drammen Kirker - Den norske kirke

drammen.kirken.no

MR 2011-05-31 ref - Drammen Kirker - Den norske kirke

.DEN NORSKE KIRKEFjell menighetsrådDeres ref.: Vår ref.: Journalnr.:15 / 2011 Arkivsaksnr.: 11/1 Arkivkode.: 012.1.Drammen, 06. juni 2011PROTOKOLL FRA MØTE I FJELL MENIGHETSRÅD 31. MAI 2011Til stede: Per Erik Marheim, Bjørn Orhagen, Egil Svein Fladmark, Berit Bondø, Anne SofieJæger Jokumsen, Andrew Bozee og Hans-Arne Jørgensen.Kulturkomiteen v/ Galina Trintsoukova, Per Roar Ekeland og Ulf ReffhaugForfall:Ivar Flaten (perm.), Margrethe Renaa (perm.), og Rosmary FuglevikBevertning: Hans-Arne JørgensenMøtet ble innledet ved at kulturkomiteen etter eget ønske fikk anledning til å utdype sitt forslagom oppretting av et stipend på kr 20 000 til unge talentfulle musikkutøvere som er knyttet tilFjell menighet.(Sak 31/11 fra MR møte 22. mars 2011). Den etterfølgende diskusjonen munnetut i en avtale om at økonomikontakt Bjørn Orhagen og Ulf Reffhaug møtes for å diskuteremulige finansieringsløsninger for realiserering stipendforslaget.Sak 50/11 Godkjenning av innkalling og sakspapirer.Forslag til vedtak: Innkalling og sakspapirer godkjennes.Vedtak: Forslag til vedtak godkjent.Sak 51/11 Godkjenning av protokoll fra MR-møte 26. april 2011.Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes.Vedtak: Forslag til vedtak godkjent, men med merknad til at det gjelder protokoll fra MRmøtetavholdt den 26. april, ikke den 22. mars (trykkfeil i innkallingen).Sak 52/11 Post.Ingen innkommet post.Sak 53/11 Forslag til gudstjenesteplan og offerformål for høsten 2011.Planen var vedlagt innkallingen. Påmelding/fordeling av tjeneste som klokkere og kirkeverter.Forslag til vedtak: Forslaget til gudstjenesteplan og offermål for høsten 2011 vedtas.Vedtak: Vedtaket utsettes til Ivar Flaten er tilbake etter permisjon. MR registrerer attrosopplæring er tildelt 4 ofre mens vi ikke kan se at vårt misjonsprosjekt er til godesett.En stiller spørsmål om hva offer til “Kirkemusikk går til.?Fjell menighetsrådPostadresse: Bragernes Torg 6, 3017 DRAMMEN Besøksadresse: Solsvingen 90Tlf.: 32 98 91 00 Telefax: 32 98 91 01Org.nr. 976989686


Sak 54/ 11 Søknad om permisjon fra MR fra inneværende dato til sommerferienbegynner.Magrethe Renaa søker om permisjon fra sine oppgaver i MR og AU fra dags dato tilsommerferiens begynnelse. Hun regner med og komme tilbake som vanlig når høst-halvåretstarter.Forslag til vedtak: Søknaden innvilges.Vedtak: Forslag til vedtak godkjent. (Kirkekonsulenten følger opp saken.)Sak 55/11 Kirkevalg 11. og 12. september 2011. Valgliste.Nominasjonskomiteen har levert inn følgende valgliste:Kandidater til menighetsrådet i Fjell menighet.(prioritert liste)1. Rosanna Faye Danso. 26 år. Adresse: L.Hervigs vei 25b, 3035 Drammen2. Torunn Hege Frøvoll. 71 år. Adresse: Fossilveien 11, 3034 Drammen3. Stine Rebni Pedersen. 34 år. Adresse: Eventyrsvingen 2, 3042 Drammen4. Grete Elisabeth Rognan 68 år. Adresse: Huldreveien 59c, 3042 Drammen5. Anette Marcussen. 45år. Adresse: Huldreveien 67b, 3042 Drammen6. Egil Svein Fladmark. 73 år. Adresse: Olav Kyrres gate 3a. 3046 Drammen7. Anne Sofie Jæger Jokumsen. 40 år. Adresse: Øyvind Jørgensens vei 22, 3035 Drammen8. Rosmary Fuglevik. 39 år. Adresse: Askeladden 25 bDrammen 5.mai 2011Lill Tone Grahl- Jacobsen (s) Berit Bondø(s) Eilin Ekeland(s)Etter at valglisten var ferdig behandlet av nominasjonskomiteen ble det klart at Stine RebniPedersen hadde sagt ja til å stå på valglisten under forutsetning av at hun skulle stå på varaplass.Nominasjonskomiteen valgte derfor å flytte Stine Rebni Pedersen ned til 5.plass, og flyttetAnette Marcussen opp til 3.plass på lista. Korrigert liste ser da slik ut:Menighetsrådsvalg 2011NB! Korrigert listeKandidater til menighetsrådet i Fjell menighet.(prioritert rekkefølge)1). Rosanna Faye Danso26 år. Adresse: L.Hervigs vei 25b, 3035 Drammen2). Torunn Hege Frøvoll71 år. Adresse: Fossilveien 11, 3034 Drammen3. Anette Marcussen45år. Adresse: Huldreveien 67 B, 3042 Drammen4. Grete Elisabeth Rognan68 år. Adresse: Huldreveien 59c, 3042 Drammen5. Stine Rebni Pedersen34 år. Adresse: Eventyrsvingen 2, 3042 Drammen6. Egil Svein Fladmark73 år. Adresse: Olav Kyrres gate 3a. 3046 Drammen7. Anne Sofie Jæger Jokumsen40 år. Adresse: Øyvind Jørgensens vei 22, 3035 Drammen8. Rosmary Fuglevik39 år. Adresse: Askeladden 25 b, 3042 DrammenDrammen, 25.mai 2011Lill Tone Grahl – Jacobsen Berit Bondø Eilin EkelandFjell menighetsrådPostadresse: Bragernes Torg 6, 3017 DRAMMEN Besøksadresse: Solsvingen 90Tlf.: 32 98 91 00 Telefax: 32 98 91 01Org.nr. 976989686


Forslag til vedtak: MR godkjenner overstående valgliste og takker nominasjonskomiteen for velutført arbeid.Vedtak: MR godkjenner overstående korrigerte valgliste av 25.mai og takkernominasjonskomiteen for vel utført arbeid.Sak 56/11 Kirkevalg 11. og 12. september 2011. Valglokale.Forslag til vedtak: Fjell MR ønsker i samarbeid med Drammen kommmune å vedta at følgendevalglokaler skal benyttes: Fjell skole sammen med Skoger menighet og Danvik skole sammenmed Strømsø og Strømsgodset menigheter.Vedtak: Forslag til vedtak godkjentSak 57/11 Forespørsel fra Kirkens Bymisjon om langtidsleie av lokaler imenighetssenteret.Kirkens Bymisjon har i møte med Signe Myklebust og Jorunn Lyng Haugseth kommet medforespørsel om å leie lokaler i vår underetasje.Bymisjonen ønsker å benytte lokalene til et velferdsprosjekt med blant annet leksehjelp tilutvalgte elever, og er positive til å samarbeide med menigheten. Fra vår side kan det pekes på atvi mest sannsynlig vil få flere brukere av ”Nabokaffen” og ”Gøy med musikk” ved at demarkedsfører oss overfor de familiene de er i kontakt med. Både AU og driftsstyret er positivetil en eventuell utleie.Bymisjonen vil gjerne ha en avklaring så fort det lar seg gjøre.Forslag til vedtak: Under forutsetning av at det oppnås enighet om pris og leievilkår, går FjellMR inn for å leie ut overnevnte lokaler til Kirkens Bymisjon i Drammen.Vedtak: MR støtter at overnevnte lokaler leies ut til Kirkens Bymisjon i Drammen for 5000 krpr. måned. Bymisjonen har kommet med forespørsel om å benytte kirkens trådløseinternettforbindelse. Dette kan betinge en oppgradering/utvidelse av kirkens system(kapasitet/dekning), og kostnader (evnt. fordeling) må avklares.Sak 58/11. Ansettelse av trosopplærere.Søkerlisten var på 8 personer. Intervju og vurderingsprosess er nå avsluttet. Sogneprestene iStrømsø og Strømsgodset har representert sonen Strømsø, Strømsgodset og Fjell iintervjurundene der søkerne er interessert i flere stillinger. Intervjutvalget har nå avsluttet sittarbeid og lagt fram sin innstilling. I følge vedtak i fellesrådet skal berørte menighetsråd få uttaleseg om innstillingen før tilsettingen. Frist for uttalelse er 7.juniVedtak: Siden Fjell menighet ikke har vært representert i intervjuutvalget og heller ikke harfått tilgang til søkernes referanser, har en ikke tilstrekkelig grunnlag for å komme med noenuttalelse om innstillingen. En vil påpeke at denne form for saksbehandling ikke ivaretar Fjellmenighet sin rolle i denne ansettelsessaken.( Kirkekonsulenten bes oversende vedtaket innenfristen.)Sak 59/11 Orienteringer og tilbakemelding fra komiteer og arrangement.• Konfirmasjon og bispevisitas.• Dugnaden.• Bydelsdagen på Fjell.• Redaksjonskomiteen.• Kulturkomiteens arrangementer.• DOTLFjell menighetsrådPostadresse: Bragernes Torg 6, 3017 DRAMMEN Besøksadresse: Solsvingen 90Tlf.: 32 98 91 00 Telefax: 32 98 91 01Org.nr. 976989686


• Fellesrådet.• DriftsstyretForslag til vedtak: Orienteringer og tilbakemeldinger tas til etterretningVedtak: Forslag til vedtak godkjent.Sak 60/11 Planlegging av våravslutningen for MR tirsdag 14. juni.I følge tradisjonen deler vi gjerne det siste møte før ferien i en saksbehandlingsdel og en sosialdel, hvor vi bare hygger oss. Det oppnevnes en egen komite som tar seg av bevertning oginnkjøp av mat og drikke.Vedtak: Sted bestemmes senere. Følgende oppgaver ble fordelt: Egil Fladmark: salat. BjørnOrhagen: drikk. Hans-Arne Jørgensen: reker og loff. Per Erik Marheim: Bløtekake ogkaffe.Sak 61/11. Eventuelt.• Ny oppvaskemaskin til menighetssenteret:Den som står der i dag tar 1 time!Vedtak: MR godkjenner at det tas midler fra den avtalte tildeling til kjøp av nyoppvaskemaskin.• 15. Juni:Det ventes mye publikum til konserten, og følgelig stort behov for “bakverk” til kafeenetterpå.Vedtak: Alle anmodes om å ta med kake, “eller lignende”.Neste MR-møte (Sommeravslutning): Tirsdag 14. Juni kl 18:30 – 21:30Per Erik MarheimLederHans-Arne JørgensenReferentFjell menighetsrådPostadresse: Bragernes Torg 6, 3017 DRAMMEN Besøksadresse: Solsvingen 90Tlf.: 32 98 91 00 Telefax: 32 98 91 01Org.nr. 976989686

More magazines by this user
Similar magazines