Samfundsfag A, engelsk A, matematik B

rungsted.gym.dk

Samfundsfag A, engelsk A, matematik B

Samfundsfag AEngelsk AMatematik B2010Dette er studieretningen for dig, der erglobalt og internationalt orienteret. Her vildu kunne opnå en dybere forståelse afsamfundet og de sociale og økonomiskemodeller og derigennem få indsigt i ogredskaber til at forstå den komplekse virkelighed,du lever i.Du vil få mulighed for at udvikle dine engelskkompetenceri skrift og tale, så dukan begå dig i den internationaliseredeverden. Der vil udover kendskab til litteratur,kultur og historie i den engelsksprogedeverden være stort fokus påsamfundsmæssige problemstillinger,som bearbejdes på engelsk. Et studieopholdi et engelsktalende land er indbyggeti studieretningen.SamfundsfagI samfundsfag opnår du en dybere forståelseaf samfundsforhold i Danmark, EUog på det globale niveau. Der arbejdesmed fire samfundsfaglige områder: Indenfor sociologi ser vi på den menneskeligeadfærd i forhold til samfundets udvikling.Hvad betyder fx globaliseringen for voresmåde at være sammen på? Inden for politiklærer du grundlaget for den politik,partierne fører. Her diskuteres også konsekvenserne– fx af indvandrerpolitik. Iøkonomi ligger fokus på din forståelse afden økonomiske politik og de konsekvenser,den har for samfundet – fx skattestoppet.International politik handler omintegration, globalisering og u-landsforhold – fx terrorisme.EngelskEngelsk er det vigtigste internationalekommunikationssprog. I en globaliseretverden er forståelse af talt og skrevet engelsken nødvendighed. I studieretningenvidereudviklerdudin evnetil præcismundtligog skriftligformuleringogformidlingpå engelsk.Du får desuden et grundigt kendskab tilkulturelle, historiske og samfundsmæssigeforhold i England, USA og andre engelsksprogedeområder.MatematikNår du læser avis, ser du hver dag oplysningerfremstillet som tabeller og figurer.Når vi beskriver samfundet, bruger vi talmaterialeaf forskellig slags. Hvis vi skalkunne bruge al denne information til atdiskutere, hvordan samfundet udviklersig, har vi brug for en række matematiskebegreber og metoder. Du skal blandtandet lære at beskrive og analysere matematiskemodeller og vurdere deres pålidelighed.Du skal også lære at håndtereen række forskellige it-værktøjer.


Hvordan samarbejder fagene?Studieretningsfagene samfundsfag, engelskog matematik har et naturligt samarbejdemed fælles udgangspunkt i samfundsfagligeproblemstillinger. Et eksempelpå et forløb kunne være at se på Irlandsudvikling de seneste 10 år, hvorSærlige aktiviteterimponerende økonomisk vækst nu er afløstaf verdens værste økonomiske nedtur,som fuldstændig har forandret landet.Gennem det emne vil du få indsigt i EU,økonomi og sociologi – i matematik vil dukunne opstille og anvende matematiskemodeller, indsamle og bearbejde data2010samt inddrage statistik - og i engelsk vildu få en kulturel og historisk forståelse afdet irske samfund og den irske identitet.I forbindelse med det faglige samarbejdevil vi arrangere ekskursioner til uddannelsesinstitutioner,folketinget og internationalevirksomheder. Gæstelærere fra såvelindland som udland kan inddrages.Som del af forløbet tager vi på studieturtil EU eller et engelsksproget land.Skema for samfundsvidenskabelig studieretning med samfundsfag og engelsk på A-niveau og matematik på B-niveau.grundforløbstudieretningsforløb1.g 2.g 3.gAlmen studieforberedelseDansk AIdræt CNV*, AP**Historie A2. fremmedsprog B StudieretningsprojektKunstnerisk fag C Oldtidskundskab C AT synopsis***Biologi C Naturgeografi C Religion CFysik CSamf. CSamfundsfag AEng. BEngelsk AMat CMatematik BValgfag CFys./Bio./ Nat.geo. B*NV: Naturvidenskabeligt grundforløb, **AP: Almen sprogforståelse, ***AT: Almen studieforberedelseI denne studieretning har du 2 valgfagsblokke. I 3.g skal du vælge et fag på minimumC-niveau og et naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

More magazines by this user
Similar magazines