UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG - Glava

glava.no

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG - Glava

STYROFOAM TM Perimate DI-A-NTilbakefylling med stedlige masserBrukes til varmeisolering og samtidig drenering avutvendig kjelleryttervegg. Produktet har vertikaledrensriller som har en drenskapasitet som anslagsviser 5 ganger så stor som tradisjonelt drenslag av grovgrus 1 . I tillegg har produktet en sterk fiberduk(140 g/m 2 ) som hindrer gjenslamming av drenssystemetog som gjør at det kan tilbakefylles medstedlige (ikke drenerende) jordmasser. Langtidslastpå hele 110 kN/m 2 gjør at produktet kan benyttes vedoppfyllingshøyder opp til ca. 8 m. Alt dette gjør atytterligere grunnmursplater er unødvendige.Alle platesider har falser for å unngå monteringsfeil.I tillegg til de vertikale drensrillene har platene forbindelsesrillerved horisontale skjøter, som ivaretardreneringen om rillene i to plater ikke står nøyaktigovenfor hverandre.Slik gjør du:1 Kjellerytterveggene støpes/mures og fuktsikres.Evt. støpesår utbedres med sementmørtel.Lettklinker må ha puss eller slemmes to gangermed mørtel eller annen fukttetting.2 STYROFOAM TM Perimate DI-A-N monteres motytterveggen slik at fiber duken vender ut mottilbakefylte masser og at drensrillene blir vertikale.Platene kan festes med frostsikkert sementbasertlim (baksiden må rubbes opp for å sikre god heft tilunderlaget) eventuelt mekanisk festing medplugger m/skive. Brukes plugger under terrengoverflatenbør disse vinkles litt opp slik at fuktighetikke ledes inn mot veggen. Monter platene tettsammen med den ytre falsen og den overlappendefiberduken nedover, pilen på fiberdukenskal peke oppover. Ved hjørner føres platen utenformuren i aktuell platetykkelse. Overskytendeplate skjæres bort uten at drensduken kuttes.Duken legges rundt hjørnet med overlapp påmøtende plate.3 Blir ikke platens øvre kant dekket av utvendigkledning, bør det brukes en ferdig tilpassetavslutningslist i overkant av STYROFOAM TMPerimate DI-A-N, for å lede vann utenfor platene.Avslutningslisten, som er en del av systemet,skrus i fugemasse mot veggen.4 Sørg for god avrenning fra drensplatens nedrekant til drensledningen. Det anbefales at drensledningen omfylles med finpukk eller singel og atden legges i høyde med underkant av gulv/isolasjon. Drensledningen legges med fall minst1:200. Bruk en filtrerende fiberduk til å skille dedrenerende massene rundt drensledningen fra deøvrige jordmassene. Laget med drenerendemasser bør være minst 5 cm under drensledningenog minst 10 cm over og på siden.5 Resten av tilbakefyllingen kan gjøres med stedligemasser. Stor trykkstyrke og gode mekaniske egenskaper,minimaliserer sjansen for skader vedtilbakefyllingsarbeidet.Om deler av plater benyttes, slik at de horisontale forbindelsesrillenefjernes, må en sikre at de vertikaledrensrillene har forbindelse.1 “Prüfung von Dränsplatten STYROFOAM TM Perimate DI...” Fachhochschule Karlsruhe, 19923

More magazines by this user
Similar magazines