B nr. 1 - 2013 - Beerenberg

beerenberg.com

B nr. 1 - 2013 - Beerenberg

Datarock| side 12Innovativ og inkluderendeTeknologisatsing gir resultatvekstBeerenberg forsker på automatisert overvåking| side 16| side 20No.12013


Vår visjon:BeyondExpectationsVåre kjerneverdier:InkluderendeNyskapendeAnsvarligFOTO: fredrik arff


04 B-magasinet NR. 1 ÅRG. 5 innhold & LEDER0506 08 09 10 11 12 16 19 20 22 24markedInteressantefremtidsutsikterprosjektstyringOptimalisererden operasjonelledriften5 BeerenbergereHvordan pregerteknologiutviklingi Beerenberg dinhverdag?kronikkTiden er inne forøkt utvinningHMS/KGode resultaterB-IntervjuetKompromissløskompisteknologiTeknologisatsinggir resultatvekstTeknologiBenarx: egenutvikletteknologiinnen isoleringteknologiKorrosjon underisolasjon (CUI)kan få katastrofalekonsekvenserteknologiMarkedsledendepå subseaisolasjonB-sidenSamlende oginspirerendeansvarlig utgiverBeerenberg Corp. ASadressePostboks 273 Slåtthaug5851 Bergentelefon55 52 66 00e-postredaksjonen@beerenberg.comredaktørOle KlemsdalredaksjonOle KlemsdalMorten WaldeTorgeir Hågøy (Distinkt kommunikasjon)Bente Souter (NOR PR)LayoutNOR PRforsidefotoFred JonnytrykkBodoniMorten WaldeFOTO: fredrik arffForutsigbare rammevilkårgir bedre teknologiutviklingNorsk sokkel er verdens største offshoremarked.Det er en posisjon Norge har forutsetninger til åholde i flere år fremover. Noen sentrale og kritiskesuksessfaktorer må imidlertid videreføres for atet høyt og forutsigbart aktivitetsnivå skalopprettholdes. Først og fremst må oljeselskapenekontinuerlig få tildelt nye og attraktive letearealer.Videre må de stabile og forutsigbare rammebetingelsene,som politisk har preget norsk sokkeli lang tid, videreføres. I tillegg må det i enda størregrad stimuleres til en teknologi utvikling ogkompetansehevning som kontinuerlig bedrersikkerheten, optimaliserer miljøeffekten og økerkostnadseffektiviteten ved utvinning av olje oggass. Samlet er disse faktorene, etter Beerenbergsoppfatning, avgjørende for at norsk sokkel ifremtiden skal være et konkurransedyktigmarked for oljeselskapene, og en motor i norskøkonomi.Skatte- og kostnadsnivået ved utvinningpå norsk sokkel er allerede høyt. Leverandørindustriener i denne sammenhengen urolig forsignalene regjeringen sender om ytter ligereskatteskjerpelser rettet mot oljeindustrien. Øktusikkerhet i et marked som allerede er eksponertfor høy risiko rundt tunge investeringer, langepengestrømmer, høyt kostnadsnivå og denfremtidige oljeprisutviklingen, kan påvirkeinvesteringsviljen i negativ retning.Skatteskjerpelsene virker også til å være i konfliktmed tidligere signaler fra myndighetene, hvorfokus på levetidsforlengelse og utvikling av andremarginale forekomster har vært et uttaltsatsingsområde. Vi går mot stadig dypere vann,tøffere klimatiske områder og vanskelig tilgjengeligeforekomster. Både i inn- og utland.Fremtidens teknologi må utvikles i dag, og slikeprosesser krever tilgang til både kloke hoder og tilventure kapital. De kloke hodene og den risikovilligekapitalen kan stå i fare for å forsvinne tilandre markeder dersom det skapes usikkerhetrundt konkurransedyktigheten og det fremtidigeaktivitetsnivået på norsk sokkel.Oljeserviceindustrien er et lokomotiv forutvikling, kommersialisering og eksport avnorsk teknologi. Næringen eksporterte varerog tjenester til en verdi av 151 milliarder norskekroner i 2012, hvilket er hele 42 prosent av dentotale verdiskapningen i bransjen på vel 360milliarder. I hovedsak omhandler denneeksporten salg av avansert teknologi, som erutviklet og testet på norsk sokkel. I Beerenberg erdet de siste åtte årene utviklet service- og teknologiløsningersom omfatter om lag 20 verdensomspennendepatenter. Teknologiløsningene ståri dag for en tredjedel av selskapets totale omsetning,og hundre prosent av Beerenbergs eksportinntekter.Korrosjon under isolasjon (CUI) er av PTILutpekt som den største begrensningen forlevetidsforlengelse på norsk sokkel. Et FoUprosjekt som fokuserer på automatisert risikostyringav CUI, hvor syv personer i selskapet erinvolvert, favner derfor stor interesse iBeerenberg i dag. Vi har involvert sentraleforskningsmiljøer og industrielle samarbeidspartnerefra andre næringer i forskningsprosjektet.Neste steg er å involvere ett eller flere oljeselskaper.Hensikten med forskningsarbeidet er å utvikleautomatiserte metoder for styring av risiko og-kostander ved korrosjon under isolasjon, som ermer effektivt enn hva som er tilfellet i dag.Virkemiddelet er bred involvering av kompetansepå tvers av ulike fagmiljøer. Den første (mekaniske)prototypen for CUI-måling er Beerenbergallerede på vei til å introdusere i markedet, ogneste generasjon av helautomatiserte og interaktivemåleinstrumenter er modul nummer to iutviklingsprosjektet. En mer detaljert beskrivelseav CUI utviklingsprosjektet pågående iBeerenberg er for øvrig omtalt i denne utgavenav «B».Morten WaldeKonsernsjef, Beerenberg


06 B-magasinet NR. 1 ÅRG. 5 Marked 07InteressantefremtidsutsikterMed en meget god ordrereserve i ryggen ved inngangen til 2013,og et aktivitetsnivå denne våren som også bekrefter selskapetsattraktivitet i markedet ser situasjonen lys ut for Roger Kjeilen,konserndirektør i Beerenberg.Av Ole KlemsdalHvordan vil du karakterisere markedssituasjonenfor Beerenberg juni 2013?- Vi står sterkt innenfor segmentet avansertvedlikehold med en diversifisert kundegruppeog langsiktige kontrakter med mange av destore aktørene på norsk sokkel (ConocoPhillips,ExxonMobil, Kværner/Shell og Statoil). Samtidigerfarer vi økende interesse og aktivitetsnivånår det gjelder teknologileveranser, blant annetselskapets egenutviklede konseptløsninger innen«Kaldtarbeid» og «Intelligente isolasjonsløsninger»(Benarx), forteller Roger Kjeilen.- Selskapet fokuserer videre på å byggekompetanse, teknologi og kapasitet for å kunneøke aktivitetsnivået de kommende årene, spesieltmed tanke på å kunne håndtere store kompliserteog avanserte vedlikeholdsoppdrag. Beerenberghar som målsetning å videreutvikle bransjensbeste gjennomføringsmodell for denne typenoppdrag. Slik skal vi bidra til å redusere den totalekostnaden for våre kunder ved hjelp av økt forutsigbarhetog kvalitet, og ikke minst ved hjelp avredusert HMS/K- risiko.I 2012 kontraherte Beerenberg tre virkeligstore oppdrag, først ExxonMobil sineoffshore-anlegg, dernest Statfjord-feltet(Statoil) og rett før jul Nyhamna/OrmenLange (Kværner/Shell). Hvor viktig er dissekontraktene for selskapet?- Disse kontraktene er selvsagt viktige for oss.Langsiktige rammeavtaler sikrer forutsigbarhetog bidrar til utvikling. Vi ser på tildelingen avdisse kontraktene som en tillitserklæring fra bådenye og eksisterende kunder. Når Statoil,ExxonMobil og Kværner/Shell velger Beerenbergsom foretrukket samarbeidspartner har vi lykkesmed noe. Resten handler om å levere «BeyondExpectations», slik at våre oppdragsgivere fårvaluta for tilliten de har investert i Beerenberg!Nyhamna processing plantFoto: Øivind LerenEr det andre interessante tendenser, rentmarkedsmessig, du vil trekke frem?- Generelt sett har tendensen de siste årenevært at aktivitetsnivået er økende. Rystad Energysannsynliggjør i sine siste analyser, en seksprosent årlig vekst i vårt markedssegment denkommende femårsperioden. Dette underbyggesogså av at det kommer en rekke nye installasjonerpå sokkelen i denne perioden. Vi tror derfor attrenden i fremtiden vil være flere kontrakter avEPCI-format, basert på økt innslag av teknologi,høyere krav til formalkompetanse, tyngre vekt pådokumentert leveringsdyktighet og økt kommersiellrisiko, gjerne med fastpris, mengdekompensasjonog/eller incentiv/penalty-modeller som et viktiginstrument for å stimulere til forutsigbarhet ileveransemønsteret. Det tror også Beerenberg erden retningen som er riktigst både for operatørselskapeneog leverandørindustrien, og enretning som skiller levedyktige aktører framindre robuste leverandører. På lengre sikt erkrav til en kombinasjon av forutsigbare, effektiveog risikostyrte operasjoner den eneste måten åhåndtere de kapasitetsutfordringene og dentilhørende kostnadsveksten som er i ferd med åutvikle seg i industrien. Beerenberg har overmange år med sentrale oppdragsgivere, byggetopp erfaring med denne type kontraktsformater,og vi vil med vår teknologi, erfaringsbase ogkompetansenivå, ønske en slik utvikling i alledeler av industrien velkommen, avslutterRoger Kjeilen.Export and import pipes at NyhamnaFoto: Øivind LerenKonserndirektør: Roger KjeilenBidrar til utvikling: StatfjordFOTO: fredrik arffFOTO: Harald Pettersen - Statoil ASA


08 B-magasinet NR. 1 ÅRG. 5 prosjektstyring5 beerenbergere09Optimaliserer denoperasjonelle driftenHvordan preger teknologiutviklingi Beerenberg din hverdag?- En av hovedhensiktene med 3. Generasjons Samhandlingssenter (3GS) erå flytte arbeidsoppgaver fra vann til land. På den måten vil vi bidra til å sikretilstrekkelig gjennomføringsevne i forhold til det stadig økende aktivitetsnivåetpå norsk sokkel, forteller Leif Helge Eriksen, visekonsernsjef i Beerenberg.Liv B. HættaingeniørAv Ole klemsdalLeif Helge Eriksen har ledet utviklingen avBeerenbergs nye samhandlingssentermodell, somi løpet av kort tid vil settes ”ut i livet”.- Vi ønsker å overføre alle administrativeoppgaver fra offshore til land, for å kunne lede ogstyre den operative driften mest mulig kostnadsogressurseffektivt fra samhandlingssentrene.Videre er målsettingen å oppnå en mest muligrisikostyrt, kostnadseffektiv, ensartet og ikkeminst kvalitetssikret prosjektgjennomføring tilbeste for våre kunder, hvor roller og ansvar ertydelig definert fra tilbud utformes til kontrakten(prosjektet) ferdigstilles.Effektivisere driftenAllerede i 2007 etablerte Beerenberg sitt førstesamhandlingssenter (1GS) i Stavanger. I etableringenav dette senteret var ConocoPhillips enaktiv pådriver der målsettingen var å forbedreHMS-arbeidet, øke effektiviteten, reduserekostnadene og ikke minst styrke interaksjonenmellom organisasjonene på land og til havs.- I 2007 var også en av de viktigste målsettingeneå flytte funksjoner, som ikke bidro tilforbedret HMS eller aktiv verdiskaping offshoreog som heller ikke var nødvendig å utføre offshore,til land. Dette arbeidet er gjennom årene videreførti samhandlingssentrene i Stavanger og fra2010 i Bergen (2GS). Gjennom etableringen av 3GStar Beerenberg ytterligere grep for å effektiviseredriften av selskapet, sier Eriksen.Inkluderende prosessKonkret vil OPC-senteret i Stavanger (1GS)og IO-senteret i Bergen (2GS) omdannes tilens artede samhandlingssentre hvor prosjektorganisering,-roller og -prosesser blir standardisert.Arbeidsfordelingen mellom installasjon,samhandlingssenter og linjefunksjonene tydeliggjøres,samtidig som de landbaserte prosjektressursenei størst mulig grad samlokaliseres isamhandlingssenteret. Eriksen har stor tro på atutrullingen av 3GS vil skje etter planen og uten formange ”barnesykdommer”.- Etter oppstart av ny driftsmodell vil deterfaringsmessig være behov for både justeringer,avklaringer, ytterligere opplæring og løpendeforbedringsarbeid. Samtidig har prosjektet fradag en hatt en grundig og involverende prosessmed deltakende representanter fra installasjoner,IO-senteret, OPC-senteret og sentrale administrativefunksjoner. Derfor er det et svært positivtengasjement i Beerenberg rundt etableringen av3GS.Stig JohansenformannInnen overflate ser vi at det jobbes med nyeløsninger å forbehandle på, som vil gi oss storeHMS-gevinster dersom dette utstyret etter hvertblir en del av hverdagen vår.Fredrik MygeavdelingslederSveisolatBaste Tveito,konserndirektørInnovasjon, utvikling av ny og forbedring aveksisterende teknologi, er noen av grunnene til atBeerenberg er en av Norges ledende selskaperinnen oljeservice. Dette er jeg daglig stolt over åvære en del av. Disse aktivitetene fører blantannet til høyere krav til sikkerhet, noe vi påjobbpakkesenteret må ta hensyn til når viprosjekterer og utarbeider jobbpakker.FAKTADen nye modellen for samhandling i Beerenberger fundamentert på tre bærende prinsipper:standardisering, sentralisering og skalerbarhet3GS: Visekonsernsjef Leif Helge Eriksenforteller at 3GS vil styrke interaksjonenmellom organisasjonene på land og tilhavs i BeerenbergÅ arbeide med habitat (Sveisolat) er en kontinuerligteknologiutvikling. I denne bransjen endrer detmeste seg veldig fort, unntatt selve prinsippetmed overtrykkstelt - og dertil overvåking av detteved utførelse av varmt arbeid i såkalt klassifisertområde og soner på en plattform og/eller etlandanlegg. Vi i Beerenberg er veldig opptatt av atvi kontinuerlig videreutvikler konseptet, ogfinner nye og enda bedre løsninger og muligheterfor utnyttelse av utstyret innenfor dagensregelverk – slik at våre kunder får enda mer ut avBeerenbergs leveranser.Det er min oppgave, sammen med mine medarbeidere,å sørge for at vi er i konstant utviklingog endring til kundens og selskapets beste. Hvereneste dag leter vi etter forbedringsmuligheter påeksisterende produkter og løsninger, samtidigsom vi vurderer egne og andres innspill og ideertil nye ting. I den senere tid har hovedfokusetinnenfor FoU vært satsningen vår innenforprodukter og løsninger som gir oversikt ogkontroll på korrosjon under isolering (CUI). Vi serfrem til å presentere våre resultater i markedet pået område som daglig er på agendaen til alle somjobber med vedlikehold eller eier og operererolje- og gassinstallasjoner. Der er nok riktig å si atteknologiutvikling er min hverdag!ChristineSkjelbred,Vice PresidentCompliance & LegalBeerenberg bruker mye ressurser på å utvikle nyteknologi, og for mitt virke er det viktig å bidra tilat selskapet ivaretar de verdiene vi har skapt– gjennom patenter eller andre former forbeskyttelse.Foto: Ole Klemsdal


10 B-magasinet NR. 1 ÅRG. 5 KRONIKK15 11Tiden er inne forøkt utvinningOle Torsæter er professor vedInstitutt for petroleumsteknologi oganvendt geofysikk, NTNU. Han harundervist om og forsket på petroleumsutvinningsiden 1970-tallet. Hanhar vært veileder for 140 masterstudenterog 16 stipendiater har fått PhDgraden med han som veileder.Forskningen har resultert i bedredatagrunnlag for evaluering avutvinningsteknikker i olje- og gassreservoarer,vitenskapelige publikasjoner,patenter og firmaetableringer.Med den teknologien vi benytter i dag vil nestenhalvparten av oljen i norske oljereservoar væreigjen i reservoarene når feltene erklæres for«tomme». Nå har myndighetene og oljeselskapeneinnsett at noe må gjøres. Vi vil se en storstiltsatsing på utvikling og storskala testing av nyeavanserte metoder for økt utvinning i dette tiåret.Kanskje vil de nye oljefunnene bli planlagt med brukav teknologi for økt utvinning fra første produksjonsdagog dermed oppnå en utvinningsgrad på 90 % ?Mobil og immobil oljeUtvinningsgraden til et oljereservoar er beregnettotalt utvinningsvolum når produksjonen avsluttesi forhold til total mengde olje som opprinnelig vartilstede i reservoaret. På norsk kontinentalsokkeler dagens anslåtte utvinningsgrad 46 %. Det betyrat når alle felt som nå er i produksjon er ”tomme”,det vil si at produksjonen er avsluttet, er det igjen54 % av oljen i reservoarene. En utvinningsgradpå 46 % er faktisk veldig bra sammenlignet medmange andre oljeprovinser og gjennomsnittligutvinningsgrad i verden er 35 %. Vi i Norge kanderfor være stolte over det vi har oppnådd nårdet gjelder utvinningsgrad. De siste 20 årene harutvinningsgraden økt fra 36 % til 46 % og detteskyldes at vi på norsk sokkel har vært flinke til åutvikle og ta i bruk ny teknologi, som for eksempelhorisontal boring, reservoarkarakterisering, 4Dseismikk og nye injeksjonsteknikker.Hvorfor er det igjen så mye olje i reservoaretidet vi erklærer det for ”tomt”? Det som er igjenkan deles i to tilnærmet like store deler; immobilolje og mobil olje. I Nordsjøen benytter vi vanninjeksjoni nesten alle reservoar, men på grunn avat oljen må strømme i svært små porekanaler(mindre enn en hundredels millimeter) i reservoarbergartenblir en del oljedråper sittende fast mensvannet strømmer forbi. Dette skyldes at hinnenpå grenseflaten mellom olje og vann er for sterk tilat oljedråpene blir med vannstrømmen og denneoljen som blir værende igjen i vannflømmet sonekalles immobil olje. Men ikke hele reservoaretblir injisert med vann. Grunnen er at vannet fortetablerer ”den beste ruten” mellom injektor ogprodusent og dermed blir oljen utenfor vannstrømmenikke produsert. Denne oljen som blirforbigått kalles mobil olje. En del av både immobilog mobil olje er det mulig å produsere med standardteknologi, men dersom vi ønsker å øke utvinningsgradenpå norsk sokkel betraktelig vil det kreveteknologiutvikling og vilje til å ta i bruk ny teknologi.Fremdeles teknologihullOljeselskapene og forskningsmiljøene i Norge hari flere tiår forsket på avanserte metoder for øktutvinning, EOR (enhanced oil recovery), men deter fremdeles teknologihull som må tettes. Arbeidpågår nå i oljeselskapene, serviceselskapene,universitetene og forskningsinstituttene for åutvikle injeksjonsfluid som kan øke utvinningenav både mobil og immobil olje. Statoil har startetetableringen av Norges største forskningssenterfor økt utvinning ved Forskningssenteret iTrondheim. Senteret skal stå ferdig i slutten av2013 og vil utvikle ny teknologi og nye utvinningsmetodersom skal bidra til å maksimere produksjonenpå feltene Statoil er operatør på ellerpartnere i. Norges Forskningsråd og Olje- ogenergidepartementet har tatt initiativ til åetablere et forskningssenter for økt oljeutvinningpå norsk kontinentalsokkel. Dette senteret vil blilagt til ett av våre universiteter eller forskningsinstitutterog vil være i drift fra 2014.Forskningsmiljøene som har fokus på oljereservoarenei Nordsjøen jobber nå blant annet med åutvikle avanserte injeksjonsfluider for utvinningav mobil og immobil olje. Den mobile oljen kanproduseres ved at vannet gjøres mer viskøst(tyktflytende) ved å tilsette polymerer. Da vilvannet utvide strømningsrutene sine og i enkeltetilfeller finne nye veier slik at mer olje blirprodusert. Den immobile oljen kan produseresved at injeksjonsvannet tilsettes såpe (surfactant).Da vil grenseflatehinnen mellom olje og vannsvekkes slik at oljedråpene løsner fra poreveggenog deles i mindre dråper slik at de kan strømmemed vannet i de små porekanalene og vi får øktutvinning av den immobile oljen. En annenmetode for å mobilisere olje er å tilsette nanopartikler(en nanometer er en milliondelsmillimeter) i injeksjonsvannet. Nanopartiklerkan ha samme effekt som såpe i tillegg til å giinjeksjonsfluiden andre fordelaktige strømningsegenskaper.Men denne metoden er på et tidligutviklingsstadium i forhold til de andre nevntemetodene. Det finnes også gassbaserte metoder somf.eks. injeksjon av CO2 eventuelt med tilsetningav kjemikalier som kan gi høy utvinningsgrad,men heller ikke disse er anvendt i Nordsjøen.RisikoaversjonDersom nevnte utvinningsmetoder gir høyereoljeutvinning, hvorfor er de da ikke benyttet iNordsjøen? En av grunnene er nok at operatørene iNordsjøen er internasjonale oljegiganter, så inntilnå har selv ikke lønnsomme EOR-prosjekternådd opp i konkurransen med internasjonaleprosjekter. Selskapene har risikoaversjon avmange grunner; oljeprisen, usikkerheten omhvor mye olje som er igjen i reservoaret, delvisutdatert kunnskap om EOR og kompleksitetentil et EOR-prosjekt sammenlignet med merkonvensjonelle olje utvinningsprosjekter. I vårefarvann har dessuten leteaktiviteten vært prioriterthøyere enn prosjekter innen økt utvinning.Fram til nå har heller ikke myndighetene pressetfram forpliktende planer for økt utvinning f.eks.ved lisensforlengelse. I tillegg er det mangel påerfarne ingeniører og geovitere med fundamentalforståelse for avanserte metoder for økt utvinning.Miljømessige hensyn kan også være en medvirkendeårsak til at disse prosjektene er blitt sattpå vent.Oljeproduksjonen på norsk sokkel er nestenhalvert i løpet av de siste ti årene. Nå har myndigheteneog oljeselskapene innsett at tiden er inne forplanlegging av prosjekter innen avansert øktutvinning. Kanskje blir Johan Sverdrup det førstefeltet på norsk sokkel som tar i bruk avanserteutvinningsmetoder fra dag en og der antattutvinningsgrad når feltet stenges ned estimerestil 90 %?GodeHMS/K-resultater- Beerenberg har en tydelig HMS/Kstrategi og har som mål at selskapet skalvære bransjeledende på HMS, kvalitets- ogrisikostyring gjennom å sikre standardisering,kompetanse og etterlevelse, fortellerkonserndirektør Ola Jordal.Hva er hovedfokuset for HMS/K-arbeidet iBeerenberg i 2013?- Vi har lagt ned betydelige krefter på å utvikle etproaktivt HMS-program i Beerenberg. Vi hargjennomført en mengde kartlegginger som sikrer osssvært gode data i forhold til den risiko som våreansatte er eksponert for. Dette er data vi også delermed bransjen, gjennom de bransjefora vi er aktive i.I all hovedsak er dette støy og vibrasjonsprosjektergjennom Norsk Olje og Gass (tidligere OLF), sierJordal, og legger til:- Når vi kjenner den risiko som våre ansatte ereksponert for er det viktig at vi også etablerer godebarrierer og systemer slik at vi ivaretar alle våreansatte, og sikrer at vi unngår skader eller yrkesrelatertesykdommer.I 2012 gjorde vi flere undersøkelser der vi fikkkartlagt om etablerte prosedyrer og regimer gav godnok beskyttelse for den enkelte. Resultat fra disseundersøkelsene synliggjorde at en spisset opplæring gavgode resultater. På bakgrunn av dette har vi i 2013 hattfokus på å utvikle tilpassede e-læringsprogram innenstøy, vibrasjon, ergonomi og kjemikaliehåndtering.Hvordan jobber HMS/K-avdelingen for å nå ut tilalle ansatte i Beerenberg?- Det er en utfordring å nå alle ansatte iBeerenberg. Derfor er det særdeles viktig for oss åjobbe gjennom linjen – HMS er et linjeansvar. Dethindrer oss ikke i å bruke flere kanaler, for å sikre atinformasjonen kommer fra flere kanter. Derfor har vide siste årene lagt stor vekt på at vi har en samstemtkommunikasjon og bruker det etablerte verneombudsapparatetfor å sikre at alle verneombudene er kjentmed og sikrer etterlevelse av våre prosedyrer.Er du fornøyd med resultatene av dette arbeidetså langt?- Ja, vi har tatt Petroleumstilsynet (PTIL) sinutfordring på alvor og har etablert gode rutiner foroppfølging og kontroll med våre risikoutsatte grupper(RUG).Når det gjelder andre resultater har vi opplevdat det jobbes særdeles godt med sykefraværsoppfølgingeni prosjektene, videre har vi en god trend på andre HMShendelser. Derimot har vi ikke klart å redusere antallfallende gjenstander målt mot resultater fra 2012, selvom vi har en svak nedgang målt mot aktivitet. Detbetyr at vi må jobbe enda litt hardere på detteområdet, forteller Ola Jordal, som mener at bedriftenstrekker seg langt for å være i tråd med den viktigebærebjelken for alt HMS arbeide:- Vi opererer med absolutt nulltoleranse overforskader på mennesker, miljø, materiell og omdømme.


12 B-magasinet NR. 1 ÅRG. 5B-INTERVJUET13FOTO: fred jonnyKompromissløskompis


14 B-magasinet NR. 1 ÅRG. 5 b-intervjuet 15Å være åpen og inkluderende, men også musikalskkompromissløs, har gitt Datarock internasjonalsuksess. Fredrik Saroea er frontfigur i og gründer avbandet som er kompis med alle.Av Torgeir Hågøy- Vi har aldri forsøkt å tilpasse musikken vår ellergjøre som andre vil. Men vi har sett muligheteneog tatt dem, sier Fredrik Saroea.Dette er kanskje hovedårsaken til atbergensbandet Datarock har fått muligheter somer svært få andre band forunt. De har jobbet mednoen av verdens største plateselskaper tillegg tilglobale merkevarer som Apple, Coca Cola,Samsung og EA. Låtene deres er med i en rekkefilmer, serier og reklamer jorden rundt. Datarocker faktisk det bandet i verden med låter i flestmarkedsledende videospill. Så langt har demedvirket i hele 22 spill, hvor noen av de mestkjente kanskje er Fifa ’08, ’09 og ’10, Sims 2 og 3,Need For Speed og ikke minst gigantiske iPad &iPod spill som Tap Tap Radiation og Tap TapRevenge 3.- Dette har gitt oss massiv oppmerksomhet,og det har vært kjempegod markedsføring. Det ernok en av årsakene til at vi har hatt 850 konserteri 35 land over hele verden, sier Saroea.“Den universelleappellen har førtDatarock på kryssog tvers over heleverden”Hyller sin egen generasjonSaroea er født i 1976 og oppvokst på Askøy utenforBergen. Som for mange andre tenåringer gikk detpå denne tiden i Commodore 64, skateboard ogBMX-sykkel.- Vi var en del av den første digitale computer-age-generasjonen.Både Commodere 64,skateboard og BMX-sykkel var noe som varspesifikt for vår generasjon. Fordi vi syntes vårgenerasjon var så fet, så ble Datarock nærmestetablert som et tribute-band til vår egen generasjon,sier Fredrik.Svært mange av låtene har derfor helt klarereferanser som barn av 70-tallet kjenner seg igjeni, både i Norge, men også internasjonalt. Det kanfor eksempel være dialoger fra kjente filmer som”Revenge of the nerds” og ”E.T.”- Spillsuksessen henger nok også sammenmed at tekstene treffer mange i den internasjonalespillindustrien, mennesker som er på våregen alder og som har de samme referansene somoss, sier Saroea.Den universelle appellen har ført Datarockpå kryss og tvers over hele verden. Nylig var de foreksempel og spilte konsert i legendariske GorkyPark i Moskva.- Vi var blant annet store i Australia lenge førvi var særlig kjent i Bergen eller Norge, sier Saroea.Ja-band: Datarock sier ja til det meste,noe som har ført til internasjonal suksess,mener Fredrik Saroea.FOTO: fred jonnyKultur og kapitalSuksessen til Datarock er på ingen måte tilfeldig.Saroea har helt fra begynnelsen hatt et sværtbevisst forhold til hva som skal til for å oppnåsuksess, også kommersielt.- Før Datarock studerte jeg kunsthistorie påuniversitetet i Bergen. Der ble jeg interessert i deforretningsmessige aspektene i kunstverdenen.Hva er det som gjør at noen oppnår kunstneriskog økonomisk suksess i sin samtid, mens andreikke gjør det? Jeg var interessert i kulturens møtemed kapitalen, sier Saroea.Han mener at riktig markedsføring spiller enhelt avgjørende rolle. På denne tiden jobbet hansom musikkansvarlig på utestedet Landmark.Her fikk han prøve ut teoriene sine i praksis. Påkort tid var han med å utvikle utestedet fra å værebeskjedent besøkt til å ha 350 betalende gjesterhver kveld.- Vi hadde et kompromissløst fokus påkvalitet, men den viktigste nøkkelen var nok åvære åpne og tilgengelige. Vi skapte et sted hvoralle kjente alle og hvor folk følte seg velkomne ogvel. Dette førte til at Landmark ble en smeltedigelav ulike musikalske miljøer. Stedet var likepopulært blant jazzentusiaster som hos indie- ogdansemusikkpersoner. Vi klarte å utvikle et stedsom var relevant, og derfor var det attraktivt forflere grupperinger, sier Saroea.Åpen innovasjonDen samme ”programmeringen” brukte han dahan gjorde og fortsatt gjør suksess med Datarock.Som bandleder har han stort sett sagt ja i stedetfor nei. Han har vært åpen og inkluderende.- Derfor har vi for eksempel alltid gjortmusikken vår tilgjengelig via streaming. Alle somhar ønsket har dermed kunne lytte til låtene våreuten at det har kostet dem en krone. Dette gjordevi lenge før Spotify og Wimp var en realitet, sierSaroea som legger til at de for mange år siden bleintervjuet av en teknologijournalist i USA.- Vi var så tidlig ute med streaming at hanikke visste hva det var for noe, sier Saroea.Den samme åpne og positive innstillingengjorde at de også ble med i Melodi Grand Prix, selvom mange var kritiske og mente det var det sammesom å risikere bandets musikalske navn og rykte.- Da vi ble invitert takket vi ja. Så enkelte er det. Vi såselvfølgelig også på det som god reklame, sier Saroea.Likhetstrekkene med begrepet ”åpeninnovasjon” er store. Åpen innovasjon handler omå drive nyskaping sammen med kunder ogpartnere i et åpent innovasjonssystem, i stedet forat man skal lukke seg inne og gjøre alt alene.Saroea har på mange måter levd dette begrepet iover ti år.- For oss er dette bare slik vi er. Vi har reistrundt og overnattet på sofaen til arrangørene ogmøtt mange spennende mennesker. Vi har kjempefindialog med alt fra de store merkevarene til deukjente artistene. Miksen av ulike menneskermed ulikt syn på ting og ulike innspill gjør at detoppstår en kreativt dialog som jeg tror har værtmed å bidra til at vi utvikler oss, sier Saroea.Minneverdige opplevelserDen samme programmeringen er det han tari bruk når han nå jobber for å etablere det hanbeskriver som Bergens feteste møtested.- Det skal være en restaurant og en bar, menogså et utsted med livemusikk og DJ-er. Det skalvære et møtested hvor alle føler seg velkommen,sier Saroea.På den nye restauranten får han med andreord kombinert mat og musikk, to av hans størstelidenskaper. For å få til det unike stedet han håperdette skal bli satser han utelukkende på kvalitet.Han har fått med seg et stjernelag av kokker medlang erfaring fra Michelin-restauranter i New Yorkog Paris, samt det han beskriver som fantastiskebartendere. Nøkkelen til suksessen ligger imidlertidi kombinasjonen av kvalitet og en inviterende ogåpen atmosfære som gjør at folk ikke har lyst til å gå.- Vi har lyst til at gjestene skal bli værendehos oss. De skal komme til middag og bli værendeut over kvelden og natten. Hos oss skal de få det besteav det Bergen har å by på, både av mat og drikke,men også av musikalske opplevelser. Vi skal skapenoe som ikke finnes i Bergen fra før, sier Saroea.“Vi har kjempefindialog med alt fra destore merkevarene tilde ukjente artistene”


teknologi17Teknologisatsing gir resultatvekstBeerenberg har kontinuerlig forbedret sine driftsresultater siden 2008.Konsernsjef Morten Walde er ikke i tvil om at selskapets langsiktigeteknologisatsning er hovedårsaken.Av Ole KlemsdalI 2012 leverte Beerenberg en omsetning på NOK1,44 milliarder, og genererte et driftsresultat(EBITDA) på NOK 173 millioner. Dette gir endriftsmargin på 12 prosent, som er en forbedringfra året før på 33 prosent. I 2008 var marginnivåetpå 5 prosent.- Både forut for og gjennom disse årene harvi investert betydelig i teknologi og kompetanse,som har gjort at resultatene har gått i riktig retning.Nå begynner selskapet å få et inntjeningsnivå somer forsvarlig, mener konsernsjef Morten Walde.Hva slags type teknologiutvikling er det somhar gitt resultater?-Generelt er det løsninger som flytter arbeidfra vann til land. Dermed reduserer vi behovet forpersonell om bord på installasjonen. Et eksempeler Benarx, vår egenutviklede prefabrikkerteproduktserie innen isolasjon. Et annet eksempeler kaldtarbeidsløsninger som Sveisolat ogegenutviklet kirurgisk kutteteknologi. Felles fordisse teknologiløsningene er at de, gjennom enbetydelig lavere grad av manuell utførelse oglavere timeforbruk offshore, bidrar til både åredusere operasjonell risiko, øke kostnadse ffektiviteten og bedre den tekniske kvaliteten.…noe som fører til et behov for færre ansatte?- Nei, det er lite trolig at vi trenger å væreredde for våre arbeidsplasser. Beerenbergsstrategi er å utføre mer av det etterslepet mangeav våre oppdragsgivere har innen vedlikehold påulike innretninger, med samme antall hender ombord. I tillegg er Beerenberg, som en følge av økteordrereserver, nå inne i en ny vekstperiode, og harsom målsetning å rekruttere inntil 500 årsverk iden kommende 3-årsperioden.Mange betrakter Beerenberg som en del av«ISO-bransjen» - en bransje som ofte blirassosiert mer med hender i arbeid enn medteknologi. Er Beerenbergs fokus på teknologiutviklinget viktig konkurransefortrinn,som samtidig er med å utvikle nettopp«ISO-bransjen»?- Beerenberg leverer avanserte vedlikeholdsogmodifikasjonsløsninger, der ISO-fagene er enviktig del av operasjonene, i kombinasjon medflere andre teknologifagfelt. Når det er sagt,foregår teknologiutviklingen i Beerenberg påtvers av hele organisasjonen. Den reviderte (3GS)samhandlingsfilosofien, som blant annet handlerom å flytte alt ledende personell som ikke påvirkerHMS/K eller effektivitet til land, er et typiskeksempel. Mange nye tjenester og produkterhar dessuten kommet som et resultat av ønskeom forbedringer blant annet fra våre isolatører,stillasarbeidere og overflatebehandlere. Tetterelasjoner og transparent informasjonsflytmellom den spisse enden på dekk, våre ingeniører,selskapets R&D-avdeling og våre oppdragsgiverehar i denne sammenhengen vært en viktig suksessfaktornår nye teknologiløsninger er utviklet,testet og kommersialisert, forteller Walde oglegger til:- Beerenbergs filosofi fokuserer genereltsagt i større grad på å redusere antall timer ombord i følge med selskapets operasjoner, ennå redusere kostnader per produsert time. Våroppfatning er at operatørselskapene i økende gradbåde bifaller og stimulerer til en slik utvikling,som i tillegg til økt kostnadseffektivitet, også eren betydelig faktor for redusert HMS/K-risiko.Kontraktsformater som bidrar til KPI-måling oghonorering av effektive og HMS/K-optimaliserteoperasjoner på samlet nivå, snarere enn påtimerater alene, fremmer således Beerenbergskonkurransefortrinn. En slik utvikling på tversav kontrakter, selskaper og fagfelt, vil etter våroppfatning også bidra til et kvalitets- og resultatløftfor hele bransjen, herunder både operatørselskaperog leverandørkjeden!Er Beerenberg selvdrevne innen sin teknologisatsningeller samarbeider selskapet ogsåmed eksterne aktører?- Vi har i ulike sammenhenger interaksjonmot Chr. Michelsen Research i Bergen. Sintef


18 B-magasinet NR. 1 ÅRG. 5 teknologi 19i Trondheim og Teknologisk Institutt i Oslo erandre teknologi- og forskningsinstitusjonerBeerenberg har relasjoner til. I tillegg orienterervi oss direkte mot operatørselskaper og operativesamarbeidspartnere i ulike forsknings- ogutviklingsprosjekter. Industrielt samarbeid vedutvikling av teknologi er et godt virkemiddel forå sikre at utviklingsarbeidet treffer markedetteknisk og kommersielt. Selskapet driver ogsåmed kompetanseutvikling i utstrakt grad, og hari fremtiden som målsetning å videreutvikle endatettere relasjoner både til universitetene og høyskolenei Bergen, Stavanger og Trondheim. Vi trordet er et uforløst potensiale i et tettere samarbeidmellom privat næringsliv, industrien og offentligeforsknings- og utdanningsinstitusjoner, selv omorganisasjoner som Innovasjon Norge, BergenNæringsråd, Næringsforeningen i Stavanger ogNCE Subsea allerede gjør et solid stykke arbeid pådette området.Hvordan ser fremtidsutsiktene ut forteknologiutvikling i Beerenberg?- Beerenberg er tyngst eksponert motavanserte vedlikeholds- og modifikasjons oppdragpå anlegg og installasjoner i drift. Dette er etmarked som er i kraftig vekst, drevet både av enaldrende installasjonspark på sokkelen, av nyeinstallasjoner som er på vei til å bli satt i produksjonog av økte krav til anleggsintegritet fraoperatørselskaper og myndigheter. Her er detstore muligheter for innovative og nytenkendeFra vann til land: Nye teknologiskeløsninger har ført til at arbeidblant annet blir flyttet fra installasjontil Benarx-fabrikkenFOTO: Vidar Langelandaktører. Når vi i tillegg har ordrereserver somallerede er på et historisk høyt nivå (NOK 11.5milliarder ved inngangen til 2013 red.anm.) erdet stor vilje til å gjennomføre langsiktigeinvesteringer som skal føre til at Beerenberg vilutvikle nye teknologier, skape nye verdier og ikkeminst tilby nye arbeidsplasser til fremtidensgenerasjoner, avslutter konsernsjef Morten Walde.Beerenbergs FoU-filosofiFør et forsknings- og utviklingsprosjekt iBeerenberg blir godkjent, skal det vurderes omprosjektet vil bidra til 1) bedret HMS/K og 2)økt kostnadseffektivitet for selskapet og detsoppdragsgivere. Dersom disse kriteriene ikkeivaretas, forkastes innstillingen.Benarx: egenutvikletteknologiinnen isoleringTeknologiutviklingen av Benarx produkter startetpå begynnelsen av 2000-tallet. Den overordnedehensikten var å utvikle isolasjonsløsninger somøket HMS/K fokuset og bedret kostnadseffektivitetenfor selskapet og dets oppdragsgivere. Detteer avgjørende målsetninger også innen dagensstrategiske FoU-virke i Beerenberg.Innovasjon Norge var en viktig bidragsyterog partner i det første utviklingsprosjektet, ogtette relasjoner til aktører som Sintef og Gexconble tidlig knyttet. Benarx F Epoxy Box (flens- ogventilbeskyttelse) ble introdusert i markedet i 2004.Siden den gang har Beerenberg introdusert enrekke fleksible Benarx-konsepter, som innbefatterkombinasjoner av brann-, termisk- og akustiskbeskyttelse av flens og ventil, generelt rørarrangement,kabelgater, utstyr og stålstruktur.Markedets etterspørsel etter avansertekonseptløsninger innen isolasjon har utviklet segraskt, og i dag representerer leveranser avBenarx-konsepter om lag 10 % av det totaleaktivitetsnivået i Beerenberg. En stadig økendeandel av selskapets leveranse er eksportrettet,hvor oppstrømsområder med offshoreaktiviteterforeløpig er det viktigste markedet. Med milliardomsetningnådd siden oppstarten i 2004, stadignye konseptløsninger i utvikling (CUI), og etvoksende marked vil Beerenberg fremoverytterligere øke fokuset og satsingen innen detteforretningsområdet. Tidligere var kapasitet enutfordring, men etter at betydelige investeringer inye og moderne fabrikasjonsfasiliteter bleforetatt er kapasitet ikke begrensende i dagenssituasjon.Markedet innen olje- og gass er fremdeles etvesentlig vekstområde, samtidig som bådepetro kjemiske anlegg og atomkraftverk erinteressante industrier med klare synergier fordenne teknologien. Nye konsepter som i størregrad innbefatter en integrert CUI-overvåkningsfilosofier under utvikling. Beerenbergs vurderinger at konsepter som kontinuerlig fokuserer på åbedre anleggsintegriteten alltid vil væreinteressante i markedet, både i et HMS/K ogkommersielt perspektiv.Et helhetligkonseptDet er ikke bare enkeltstående produkter ogtjenester, men også helhetlige konseptløsningerBeerenberg tilbyr innenfor sine egenutvikledeteknologileveranser.Beerenberg har eksempelvis utviklet enegen sertifiseringsløsning for personell som skalarbeide med montering av Benarx sin produktserie.Sertifiseringsløsningen er bygget opp ettersamme modell som offentlige fagbrev, men medenda strengere faglige krav.Sertifiseringsløsningen er en del av selskapetsstandardiserte krav til intern kompetanseutvikling,og omfatter både teoretisk og praktisk opplæringog metodikk for eksaminering. I tillegg stillessæregne krav til og opplæring av veiledere ogsensorer, samt krav til fornyelse og resertifiseringav operatører.Benarx er i dag etablert som bestepraksisGjennom de siste fem årene har Benarx utvikletseg til å bli et teknologiledende isolasjonsproduktinnen internasjonal olje- og gassindustri. De syvhovedfordelene ved Benarx er:1. Life Cycle Cost er dokumentert lavesammenlignet med konvensjonelle løsninger2. Gir redusert bemanning og lavere timeforbruk påanlegget, ettersom produktet prefabrikkeresunder kontrollerte forhold i landbaserteproduksjonslokaler.3. Målbart bedre tekniske effekter: plassbesparende,vektreduserende, fuktavvisende, ventilerendeog korrosjonsdempende4. All installasjon er «kaldtarbeid»5. Inspeksjonsvennlig6. Kan installeres uavhengig av temperatur7. Kan installeres uten bruk av tungt maskineri/utstyr – kun håndverktøyAbandonmentBeerenberg startet på midten av 2000-talletutvikling av et avansert ROV-verktøy for kuttingav stigerør til P&A (Plugging and Abandonment)markedet. I parallell ble et avansert verktøy forfrigjøring av topsider og øvrig kutting av plattformbeinutviklet. Ettersom P&A og decommissioningmarkedet i Norge lar vente på seg, ble satsingentidlig vridd mot det fremvoksende markedet iGoM. Beerenberg har de senere årene, ved hjelpav avansert ROV- og kutteteknologi, eksempelvisfrigjort topsiden (og plattformbeina) på eninstallasjon i Mississippi-deltaet som hadde ståtti 10 år grunnet manglende teknologi og øvrigkunnskap til å gjennomføre kuttedelen av oppdraget.Kombinasjonen av et sterkt voksende P&Amarked i GoM og «Proven Technology» innen dettesegmentet, gjør Beerenbergs konseptløsningersvært interessante både for operatørselskaper ogandre industrielle aktører. Beerenberg har densiste tiden inngått i samarbeids konstellasjonermed de fremste P&A aktørene i verden, ogselskapet har ulike alternativer for hvordanteknologien skal videreutvikles og ytterligerekommersialiseres i tiden som kommer.KaldtarbeidBeerenberg startet tidlig med leveranser av Sveisolat(habitat) løsninger. Etter hvert har selskapettilført andre, egenutviklede og komplementærekaldtarbeidsløsninger som kirurgisk kutting, oftei kombinasjon med avanserte tilkomst teknikkertil denne forretningsstrømmen.Den bærende filosofien i dette forretningsområdeter, som innen Benarx, å øke fokuset påHMS/K, kombinert med økt kostnadseffektivitetog større forutsigbarhet i følge med operasjonene.Løsninger innen avansert kirurgisk kutting,Sveisolat og tilkomstteknikk reduserer timeforbrukoffshore, reduserer kravene til nedstengning(revisjonsstans) og øker således sikkerheten ifølge med operasjonene.Avanserte kaldtarbeidsløsninger er etetterspurt konsept som er i sterk vekst.Aktivitetene relatert til løsninger innen denneforretningsstrømmen utgjør i dag mer enn 10 %av det totale aktivitetsnivået i Beerenberg, ogvekstpotensialet er (som innen Benarx) betydelig.Olje- og gass, petrokjemisk industri og kjernekraftindustrier også i denne sammenhengensvært interessante markeder og vekstområder forBeerenberg i fremtiden.


20 B-magasinet NR. 1 ÅRG. 5 teknologi21Korrosjon under isolasjon (CUI)kan få katastrofale konsekvenserKorrosjon under isolasjon er en massiv utfordring med et enormtskadepotensial, der i verste fall liv kan gå tapt. Beerenberg gjennomførernå et omfattende FoU-prosjekt relatert til CUI.Av Torgeir Hågøy- Korrosjon under isolasjon (CUI) representereret udefinert omfang. Fordi dette er et fenomensom utvikler seg under isolasjon er forringelsenofte ikke synlig, og dermed er det vanskelig åverifisere korrosjonsstatus, sier teknisk sjef iBeerenberg, Geir Harris.60 prosent mer enn 20 årDet man imidlertid vet er at skadeomfanget kanvære stort. Konsekvensene av en lekkasje i etkritisk rør kan være alt fra produksjonsstans,som i denne sammenheng er det minst kritiske, tileksplosjoner og et etterfølgende brannscenario.På norsk sokkel er det blitt identifisert nestenulykkermed korrosjon under isolasjon som denutløsende faktoren.- Det har også vært lengre perioder meddriftsstanser som en konsekvens av dette, sierHarris, og legger til at det internasjonalt har værtepisoder hvor korrosjon under isolasjon har førttil eksplosjoner, etterfølgende brannutvikling og inoen tilfeller omfattende miljøforulempningersamt dødsfall som en direkte konsekvens.- Faktum er at installasjonene på norsksokkel blir stadig eldre. Det er i dag 86 plattformerpå norsk sokkel og 38 prosent av dem er over 20 år.I 2020 vil vi ha 95 installasjoner og hele 60prosent av dem vil være over 20 år gamle, sierHarris.Dette skyldes at teknologiske nyvinningerbidrar til økt utvinning, og at eksisterendeinstallasjoner, som i andre tilfeller blir koblet oppmot nye funn, får en vesentlig lengre levetid enndet de opprinnelig var designet for. Dersomprognosene slår til, kan enkelte av installasjonenei Nordsjøen som var designet for 20 år, faktisk havært i produksjon i over 100 år før de tas ut av drift.Utfordringen er å oppgradere installasjonene til åvære i forsvarlig stand gjennom hele levetiden.- Korrosjon er av Petroleumstilsynet definertsom den enkeltmekanismen som kanskje utgjørden største trusselen mot forlenget levetid bådepå norsk sokkel og internasjonalt, sier Harris.Søker samarbeid: Beerenberg ønskerprimært å utvikle de nye teknologiskeløsningene i et industrielt samarbeid,der også forskningsinstitusjonene haren sentral plass, forteller Geir Harris,teknisk sjefFoto: Torgeir HågøyEtterslep på fire millioner timerPå oppdrag fra Beerenberg har Rystad Energyutarbeidet en rapport som vurderer det antattevedlikeholdsbehovet i forhold til korrosjon underisolasjon. Ved blant annet å ta utgangspunkt i vektpå installasjonene viser kalkulasjonene i rapportenat det finnes 810 kilometer med isolerte rør pånorsk sokkel (bare offshore). Rundt 200 av dissekilometerne er kritiske rør, som vil si at det entener rør med hydrokarboner eller andre rør hvorkonsekvensene av en lekkasje vil være kritiske.- Dersom bransjen skulle videreføre densamme vedlikeholds-filosofien som i dag, så vildet utelukkende være kapasitet til å håndtere demest kritiske rørene, sier Harris.Dette begrunner Harris med flere kritiskefaktorer, en av dem er at det simpelthen ikke ernok sengeplasser offshore med dagens konvensjonellemetodikk.- Ser vi frem til 2020 innebærer dette atoljeselskapene kan ende med et totalt vedlikeholdsettersleppå om lag fire millioner offshoretimeretter våre beregninger, sier Harris.FoU-prosjekt relatert til CUIDe siste årene har deler av industrien vært flinkeretil å ta i bruk nye og intelligente, materialtekniskeløsninger. Dette er løsninger som ikke absorbererfuktighet på samme måte som tidligere isolasjonsmaterialer,og med det reduseres følgeligkorrosjonsomfanget.- Beerenberg er ledende i forhold til utviklingav neste generasjons isolasjonsmaterialer. Vi har idenne sammenhengen utviklet Benarx, en serieav isolasjonskonsepter som ikke absorbererfuktighet, sier Harris.Han forteller at Beerenberg nå gjennomføreret omfattende CUI forsknings- og utviklingsprosjekt.Sju personer i selskapet jobber kontinuerlig for åkomme opp med intelligente løsninger, som ikkebare bidrar til å redusere korrosjons-problemet,men like viktig, bidrar til å styre risiko ved faktiskkorrosjonsutvikling.- På laboratoriet vårt på Kokstad tester vi fortiden ut ulike løsninger, av både mekanisk oginteraktiv karakter, for å kunne observere,detektere og selektere ulike former for korrosjonsutviklingunder isolasjon.Bransjen har kommet langt i forhold til åfinne korrosjonshindrende produkter, somBenarx-serien er et eksempel på.- Fremtiden handler kanskje i like stor gradom å gjøre våre oppdragsgivere bedre i stand til åvurdere, og ikke minst håndtere, risiko i følgemed eventuell korrosjon under isolasjon på etautomatisert vis. På dette området tror vi det ermye og hente i form av teknologiske nyvinninger,også i kombinasjon med kjent teknologi fra andreindustrier, sier Harris.Installasjonene på norsk sokkelblir stadig eldreHåndterbartBeerenberg har allerede inne én patentsøknad pået nytt mekanisk overvåkningssystem (CUIdeteksjon)som i løpet av få måneder er klar forkommersiell markedsintroduksjon. Selskapetforsker i tillegg på flere andre interessante løsninger,blant annet for interaktivt å kunne detekterefuktighet i isolasjonen på et helautomatisert vis. Iflere av disse fasene samarbeider Beerenberg tettmed anerkjente forskningsmiljøer og industrielleaktører fra andre bransjer.- Vi er også i dialog med to av de mestsentrale operatørselskapene på norsk sokkel idette forskningsprosjektet. Beerenberg ønskerprimært å utvikle våre løsninger i et industrieltsamarbeid, slik at vi utvikler optimale konsepterpå tvers av ulike fagmiljøer. Korrosjon underisolasjon vil etter vår oppfatning være enutfordring for oljeindustrien i overskueligframtid. Ved å designe installasjonene for lengrevarighet, ved å bruke riktig isolasjon og ikkeminst ved å anvende intelligente systemer somautomatisert overvåker eventuell korrosjonsutvikling,kan flere i fellesskap bidra til atfremtidige korrosjonsutfordringer håndteres pået risiko- og kostnadsoptimalt vis. Det er vårtutgangspunkt, avslutter Harris.


22 B-magasinet NR. 1 ÅRG. 5 teknologiTeknologi23Markedsledende påsubsea isolasjonForholdene på havbunnen er krevende og det samme er kravene til isolasjonen.Beerenberg er verdensledende innen påføring av subsea isolasjon.Av Torgeir Hågøy- Vi har utviklet vår kompetanse og våre kunderelasjonerinnen internasjonal subsea isolasjonover 15 år. Vi er i dag et ledende selskap på detteområdet, og kanskje det selskapet som harkommet lengst innen utvikling av effektive ogkvalitetsdrevne påføringsmetoder innen subseaisolasjon, sier senioringeniør på Beerenbergssubsea-avdeling, Slavik Degtyarev.Høy kompetanse: Beerenberg har utvikleteffektive og kvalitetsdrevne påføringsmetoderinnen subsea isolasjon.Foto: Torgeir HågøySelskapets subsea-avdeling er på nærmere 30medarbeidere inkludert ledelse og ingeniørkorps.Flere av disse har opptil 30 års erfaring innenforbransjen.- Vi er en foretrukket partner for flere avverdens ledende subseaselskaper. Dette handlerbåde om våre kvalitetsleveranser, men også omvåre evner til å kunne utføre prosjekter iutfordrende områder som Angola og Nigeria på etsikkert, effektivt og forutsigbart vis. Det tar tid åbygge slik kompetanse i en organisasjon, sierDegtyarev.Strenge kravSiden 2007 har selskapet vært en sertifisertpåfører av ulike, avanserte isolasjonsmaterialerutviklet for subsea-industrien. Slik sertifiseringer en tidkrevende prosess over flere år, sominkluderer selskaps- og individ-sertifisering,omfattende intern- og eksternrevisjoner,utfordrende krav til spesialtilpassede fabrikasjonsfasiliteter,utstyr og lignende. De fleste systemeneBeerenberg anvender er utviklet for å holdetemperaturen inne i rør og annet subseautstyroppe, slik at det ikke oppstår kondensering ellerat væskene som skal strømme gjennom utstyrettjukner. Dette stiller ekstreme, materialtekniskekrav til isolasjonen, og ikke minst at den blirpåført riktig.- Dersom temperaturen inne i utstyret fallerfor mye vil det få store konsekvenser for gjennomstrømmingeni utstyret. Det kan gjerne ta ukerfør produksjonen er oppe igjen på et normalt nivå.Det er derfor avgjørende at isolasjonen blir påførtriktig. Det handler både om påføringstykkelse oghardhet, sier produksjonsleder ved Beerenbergsfabrikk på Os utenfor Bergen, Ørjan Pettersen.Beerenberg har siden 2007 opparbeidetseg verdifull kompetanse på området og drivermed omfattende teknologiutvikling for stadig åforbedre kvalitet, forutsigbarhet og effektivitetved påføring.- Vi har gjennomført utallige prosjekterinnen subsea de siste 10 årene. Det er alt frarelativt enkle rørjobber til kompliserte prosjekterhvor vi skal isolere utstyr med flere bevegeligedeler, sier Pettersen.Tung forprosjekteringFor hver enkelt jobb designes skreddersyddeløsninger som tilpasses det aktuelle objektetsom skal isoleres. Her snakker vi om millimeterpresisjon,sier Pettersen.Det ligger således mye design, engineeringog fabrikasjonsplanlegging bak hver enesteisoleringsjobb.- De forberedende aktivitetene er et omstendeligog avansert arbeid som krever stor grad avpresisjon og nøyaktighet for at sluttproduktet viprefabrikkerer her i Norge og ute i verden skal bli ihenhold til spesifikasjoner, sier Pettersen.Manifold: Fra et av Beerenbergs mangesubsea-oppdrag.Foto: Ronny RongMye prefabrikkeresBeerenbergs fabrikk på Os har skreddersyddefasiliteter for denne typen jobber. Dette handlerom løftekapasitet, tilpasset ventilasjon, beskyttelsemot støyeksponering og ikke minst fleksibilitet iforhold til et meget varierende arbeidsomfang.Avdelingen har gjennomført oppdrag overhele verden, og har for øyeblikket oppdrag iNorge, Angola, Nigeria, Malaysia og Australia.- Dersom det er mulig, så prefabrikkerer vi såmye som mulig på Os. Dette blir deretter prikkevertog ekspedert til den aktuelle lokasjonen. Vi har ogsåutviklet mobile fabrikasjonsenheter som sendestil de aktuelle lokasjonene i containere, slik at vikan gjennomføre eventuell «hook up»-arbeidlokalt. Det gjør oss i ulike sammenhenger til enfleksibel, effektiv og foretrukket samarbeidspartnerpå denne type oppdrag, avslutter Degtyarev.


ReturadresseBeerenberg Corp. ASPostboks 273, SlåtthaugN-5851 Bergensamlende oginspirerendeBergen city marathon: Rune Erdal girstafettpinnen til Trond Mikkelsen, som går igang med den 6. etappen.Foto: Magnus SkredeHver tredje Beerenberger frahovedkontoret på Kokstad deltokunder årets Bergen City Marathon.Neste år skal antallet dobles.Av ole klemsdal- I år var det et veldig engasjement rundtløpet, som både var samlende og inspirerendefor de som var med, forteller Rune Erdal, primusmotor for Beerenbergs stafettlag og i tillegg avdelingslederfor stillas.Liv og røreDet var etter at et rent damelag meldte seg på atdet ble fart i sakene på Kokstad. For ett år sidendeltok Beerenberg med ett lag. Det ente med ensterk palplass, noe som ble gjentatt i år av «elitelaget».Men det var «damelaget» som skapte mestliv og røre i bedriften i forkant av stafetten.– Damene har hatt forberedende møter ogtreninger, og det har vært mye lunsj- og korridorsnakkom løpet. Dette har vært positivt, ikkeminst for de nyansatte som deltok. Resultatetav engasjementet var at enda flere ønsket å væremed, forteller Erdal.Dobles i 2014Til slutt var det hele tre lag som deltok fraBeerenberg. Ved siden av «elitelaget» og «damelaget»løp også et «mix-lag».- Tidligere har vi slitt med å skaffe nok folk tilå være med, men årets løp har vært så samlendeog inspirerende at jeg kommer til å utfordre endaflere Beerenbergere til å delta neste år. Ikke barefra hovedkontoret, men fra hele prosjektorganisasjonen.Målet er seks lag, og det tror jeg vi klarer.Alle som deltok var nemlig så entusiastiske ogmange har allerede begynt å snakke om neste årsløp, sier Rune Erdal.

More magazines by this user
Similar magazines