B nr. 1 - 2013 - Beerenberg

beerenberg.com

B nr. 1 - 2013 - Beerenberg

22 B-magasinet NR. 1 ÅRG. 5 teknologiTeknologi23Markedsledende påsubsea isolasjonForholdene på havbunnen er krevende og det samme er kravene til isolasjonen.Beerenberg er verdensledende innen påføring av subsea isolasjon.Av Torgeir Hågøy- Vi har utviklet vår kompetanse og våre kunderelasjonerinnen internasjonal subsea isolasjonover 15 år. Vi er i dag et ledende selskap på detteområdet, og kanskje det selskapet som harkommet lengst innen utvikling av effektive ogkvalitetsdrevne påføringsmetoder innen subseaisolasjon, sier senioringeniør på Beerenbergssubsea-avdeling, Slavik Degtyarev.Høy kompetanse: Beerenberg har utvikleteffektive og kvalitetsdrevne påføringsmetoderinnen subsea isolasjon.Foto: Torgeir HågøySelskapets subsea-avdeling er på nærmere 30medarbeidere inkludert ledelse og ingeniørkorps.Flere av disse har opptil 30 års erfaring innenforbransjen.- Vi er en foretrukket partner for flere avverdens ledende subseaselskaper. Dette handlerbåde om våre kvalitetsleveranser, men også omvåre evner til å kunne utføre prosjekter iutfordrende områder som Angola og Nigeria på etsikkert, effektivt og forutsigbart vis. Det tar tid åbygge slik kompetanse i en organisasjon, sierDegtyarev.Strenge kravSiden 2007 har selskapet vært en sertifisertpåfører av ulike, avanserte isolasjonsmaterialerutviklet for subsea-industrien. Slik sertifiseringer en tidkrevende prosess over flere år, sominkluderer selskaps- og individ-sertifisering,omfattende intern- og eksternrevisjoner,utfordrende krav til spesialtilpassede fabrikasjonsfasiliteter,utstyr og lignende. De fleste systemeneBeerenberg anvender er utviklet for å holdetemperaturen inne i rør og annet subseautstyroppe, slik at det ikke oppstår kondensering ellerat væskene som skal strømme gjennom utstyrettjukner. Dette stiller ekstreme, materialtekniskekrav til isolasjonen, og ikke minst at den blirpåført riktig.- Dersom temperaturen inne i utstyret fallerfor mye vil det få store konsekvenser for gjennomstrømmingeni utstyret. Det kan gjerne ta ukerfør produksjonen er oppe igjen på et normalt nivå.Det er derfor avgjørende at isolasjonen blir påførtriktig. Det handler både om påføringstykkelse oghardhet, sier produksjonsleder ved Beerenbergsfabrikk på Os utenfor Bergen, Ørjan Pettersen.Beerenberg har siden 2007 opparbeidetseg verdifull kompetanse på området og drivermed omfattende teknologiutvikling for stadig åforbedre kvalitet, forutsigbarhet og effektivitetved påføring.- Vi har gjennomført utallige prosjekterinnen subsea de siste 10 årene. Det er alt frarelativt enkle rørjobber til kompliserte prosjekterhvor vi skal isolere utstyr med flere bevegeligedeler, sier Pettersen.Tung forprosjekteringFor hver enkelt jobb designes skreddersyddeløsninger som tilpasses det aktuelle objektetsom skal isoleres. Her snakker vi om millimeterpresisjon,sier Pettersen.Det ligger således mye design, engineeringog fabrikasjonsplanlegging bak hver enesteisoleringsjobb.- De forberedende aktivitetene er et omstendeligog avansert arbeid som krever stor grad avpresisjon og nøyaktighet for at sluttproduktet viprefabrikkerer her i Norge og ute i verden skal bli ihenhold til spesifikasjoner, sier Pettersen.Manifold: Fra et av Beerenbergs mangesubsea-oppdrag.Foto: Ronny RongMye prefabrikkeresBeerenbergs fabrikk på Os har skreddersyddefasiliteter for denne typen jobber. Dette handlerom løftekapasitet, tilpasset ventilasjon, beskyttelsemot støyeksponering og ikke minst fleksibilitet iforhold til et meget varierende arbeidsomfang.Avdelingen har gjennomført oppdrag overhele verden, og har for øyeblikket oppdrag iNorge, Angola, Nigeria, Malaysia og Australia.- Dersom det er mulig, så prefabrikkerer vi såmye som mulig på Os. Dette blir deretter prikkevertog ekspedert til den aktuelle lokasjonen. Vi har ogsåutviklet mobile fabrikasjonsenheter som sendestil de aktuelle lokasjonene i containere, slik at vikan gjennomføre eventuell «hook up»-arbeidlokalt. Det gjør oss i ulike sammenhenger til enfleksibel, effektiv og foretrukket samarbeidspartnerpå denne type oppdrag, avslutter Degtyarev.

More magazines by this user
Similar magazines