16-immaterielle eiendeler(2008)(student) - Fagbokforlaget

fagbokforlaget.no

16-immaterielle eiendeler(2008)(student) - Fagbokforlaget

Trond KristoffersenFinansregnskapImmaterielle eiendelerEiendelerAnleggsmidlerImmaterielle eiendelerVarige driftsmidlerFinansielle anleggsmidlerOmløpsmidlerVarerFordringerInvesteringerBankinnskuddBalansenEgenkapital og gjeldEgenkapitalInnskutt egenkapitalOpptjent egenkapitalLangsiktig gjeldAvsetning for forpliktelserAnnen langsiktig gjeldKortsiktig gjeld© Trond KristoffersenImmaterielle eiendeler 2 Inndelingen iregnskapslovenImmaterielle eiendeler Forskning og utvikling(FoU) Konsesjoner, patenter,lisenser, varemerker oglignende rettigheter Utsatt skattefordel GoodwillImmaterielle eiendeler Generelt Definisjon:Ikke-pengepost uten fysisksubstans Kjennetegnet ved at de Ikke har fysisk substans Er anskaffet tilinvesteringsformål Har framtidsverdi Har begrenset økonomisklevetid Et fellestrekk er usikkerhet ivurderingen© Trond KristoffersenImmaterielle eiendeler 3© Trond KristoffersenImmaterielle eiendeler 4


Immaterielle verdierImmaterielle eiendelerInnovasjonskompetanseOrganisasjonskompetanseMarkedskompetanseMedarbeiderkompetanseImmaterielleverdier Eksempler Goodwill Forskning og utvikling (FoU) Konsesjoner Lisenser EDB-software Varemerker Franchiseavtaler Kundelister© Trond KristoffersenImmaterielle eiendeler 5© Trond KristoffersenImmaterielle eiendeler 6Immaterielle eiendeler Generelle vurderingsregler,jf. rskl. § 5-3. Balanseføres til kostpris Immaterielle eiendeler medbegrenset økonomisk levetid skalavskrives Nedskrives ved vesentlig og varigverdifall EksempelForskning og utvikling (FoU) En bedrift driver med utvikling og salg avdataprogrammerDe har gitt følgende opplysninger om et prosjekt:Utgifter20x1140 00020x2160 000300 000Prosjektet gir 180 000 i inntekter for hvert av årene 20x3 til 20x5SumRegnskapsmessig behandling?© Trond KristoffersenImmaterielle eiendeler 7© Trond KristoffersenImmaterielle eiendeler 8


Forskning og utvikling (FoU) Eksempel forts. Utgiftene til FoU regnes som et anleggsmiddel. Utgifteneavskrives over økonomisk levetid på tre år (20x3 til 20x5).Balanse 31.12.FoUResultatregnskapSalgsinntekterAvskrivningResultat20x5020x5180 000(100 000)80 00020x4100 00020x4180 000(100 000)80 00020x3200 00020x3180 000(100 000)80 00020x2300 00020x200020x1140 00020x1000Hva er goodwill? Goodwill defineres som, jf. rskl. § 5-7:”Differensen mellom anskaffelseskost ved kjøp aven virksomhet og virkelig verdi av identifiserbareeiendeler og gjeld i virksomheten”. SubstansverdiNettoverdi av identifiserbare eiendeler og gjeld i et foretak© Trond KristoffersenImmaterielle eiendeler 9© Trond KristoffersenImmaterielle eiendeler 10GoodwillGoodwill Verdsettelse - illustrasjon:GoodwillMerverdierEiendelerEgenkapital(nominell)GjeldSubstansverdiSamlet verdi Eksempel Kari Berg driver egen personligeid konsulentvirksomhet Balanse per 1.1.20x1 medtilleggsopplysninger følger vedlagt. Oppgave: Beregn foretakets reelle egenkapital© Trond KristoffersenImmaterielle eiendeler 11© Trond KristoffersenImmaterielle eiendeler 12


GoodwillGoodwill Oppgave forts.TomtKundefordringBankinnskudd© Trond KristoffersenKari Berg enkeltpersonforetakRegnskapsmessig balanse per 1.1.20x1 (i 1 000 kroner)100500150750Egenkapital(Berg kapital)750750Tomt har en virkelig verdi på 240.Videre er det beregnet en goodwill på 110 i foretaketKundefordring og bankinnskudd er bokført til virkelig verdiImmaterielle eiendeler 13 Oppgave forts.Kari Berg enkeltpersonforetakBalanse per 1.1.20x1 (i 1 000 kroner) til virkelig verdiGoodwill (ny)110 Egenkapital (+ 250) 1 000Tomt (+ 140)240 (Berg kapital)Kundefordring500Bankinnskudd1501 0001 000© Trond KristoffersenImmaterielle eiendeler 14GoodwillÅrsaker til goodwill Verdsettelse - illustrasjon:Goodwill (110)Merverdier (140 (= 240 − 100))Egenkapital(nominell = 750)Eiendeler(750) Gjeld(0)Substansverdi(890)Samlet verdi(1 000) Goodwill gir uttrykk formerverdier i en bedrift utoveridentifiserbare eiendeler og gjeld. Godt og innarbeidet marked Godt renommé Erfarne og velkvalifiserte ansatte Gunstig lokalisering Gode produkter© Trond KristoffersenImmaterielle eiendeler 15© Trond KristoffersenImmaterielle eiendeler 16


Når oppstår goodwill? Goodwill i regnskapet oppstår ved: Kjøp av aksjer - etablering av et konsernGoodwill vises kun som egen post i konsernregnskapet Kjøp av (personlig) virksomhet (enkeltpersonforetak)Goodwill vises som egen post i regnskapet til kjøper ettergjennomføringen av transaksjonen. Eksempel:Kjøp av personlig virksomhet Peder Ås drivernæringsvirksomhet ipersonlig regi. Virksomheten driver medkjøp og salg av varer(handelsvirksomhet) Bedriften er godt etablert oghar egne forretningslokaler© Trond KristoffersenImmaterielle eiendeler 17© Trond KristoffersenImmaterielle eiendeler 18Kjøp av personlig virksomhetKjøp av personlig virksomhet Eksempel forts. Peder Ås ønsker å trappe ned. Han har derfor valgt å selge bedriften til Kari Holm. Overdragelsen (salget) skjer per 1.1.20x1: Overdragelsen innebærer at Kari Holm får eiendomsretten tileiendelene i virksomheten og overtar samtidig forpliktelsen(gjelden) knyttet til næringsvirksomheten. Hun skal drive virksomheten videre under navnet Kari HolmNærbutikken Eksempel forts.EiendelerForretningsbyggVarebeholdningPeder ÅS HandelBalansen per 1.1.20x1660 000240 000900 000Egenkapital og gjeldEgenkapitalGjeld600 000300 000900 000© Trond KristoffersenImmaterielle eiendeler 19© Trond KristoffersenImmaterielle eiendeler 20


Kjøp av personlig virksomhet Eksempel forts. Kari Holm betaler Peder Ås kr. 860 000 i kontantvederlag fornæringsvirksomheten (eiendeler redusert for gjeld). Salgssummen er finansiert med private midler (egenkapital) Bygningen var ved salget verdsatt til kr. 740 000. Verdien av de øvrige eiendelene og gjelden tilsvarte balanseførte verdi.Eventuell annen merverdi i foretaket vil være goodwill med en beregnetlevetid på 4 år.Kjøp av personlig virksomhet Eksempel forts. Analyse av kjøpet av virksomheten til Peder ÅS:Kontantvederlag+ Overtakelse av gjeld += Brutto vederlag = Bygning (virkelig verdi) −Varelager− Regnskapsmessig behandling for Kari Holm?= Merverdi = Goodwill=© Trond KristoffersenImmaterielle eiendeler 21© Trond KristoffersenImmaterielle eiendeler 22Kari HolmBalanse før kjøpKjøp av virksomhetKari HolmBalanse etter kjøpAvskrivning av goodwillGoodwillDebetKreditDebetKreditDebetKreditKari Holm NærbutikkenByggVarerBank860 000Balansen per 31.12.Goodwill20x4020x345 00020x290 00020x1135 000EgenkapitalGjeld860 000ResultatregnskapetAvskrivning GW20x4(45 000)20x3(45 000)20x2(45 000)20x1(45 000)860 000860 000Avskrivning per år: 180 000/4 = 45 000 per år.© Trond KristoffersenImmaterielle eiendeler 23© Trond KristoffersenImmaterielle eiendeler 24

More magazines by this user
Similar magazines