Les saken i Aftenposten (pdf 2 sider) - Røde Kors

rodekors.no

Les saken i Aftenposten (pdf 2 sider) - Røde Kors

2 JOBB Søndag 12. oktober 2008Gjør karrièreNavn: Sven MollekleivAlder: 53 årUtdannelse: Cand art. med fagene kjemi, samfunnsfagog idrett.Stilling: Direktør for samfunnskontakt og samfunnsansvari Det Norske VeritasAktuell: Nyvalgt president i Norges Røde KorsEn gang pamp. ..Sven Mollekleiv er ikke en mann av få ogklare ord. Akkurat på det punktet kan hanminne ganske mye om sin forgjenger.Minførstejobb–Hvordan skal du fylle plassen etter ThorvaldStoltenberg?–Thorvald er en fantastisk person, men Thorvald erThorvald, og jeg er meg. Vi har samme utgangspunkti hvem vi er til for og det lokale ledds betydning. Ogheldigvis er jeg også laget slik at jeg er glad i og engasjerti mennesker. Derfor er jeg innstilt på å gjøre sågodt jeg kan i team for hele organisasjonen.–Og hvordan føles det å overta presidentskapeti en humanitær organisasjon hvor én av fire medarbeiderehar opplevd mobbing – og der generalsekretærentrekker seg tre dager etter at du tiltrer?–Det føles godt å ha fått et utrolig tillitsvotum frahele organisasjonen gjennom en voldsom oppslutningpå landsmøtet. Det var veldigmotiverende å få så gode tilbakemeldinger,fra både ansatte og frivilligei alle distrikter, hvor de uttrykkerglede og tilfredshet og ser fremtil å jobbe i fellesskap. Med så sterkoppslutning i valg, og så hyggeligetilbakemeldinger, så ser jeg frem tilå lage en arbeidskultur som skal vise for alle hvem vier og hva vi skal få til.–Kom resultatene fra mobbeundersøkelsensom et sjokk på deg?–Hvert tilfelle av folk som føler seg dårlig behandleter ett for mye. Men det var godt å se at administrasjonog styre umiddelbart tok grep.–De hadde vel ikke så mye valg?–Nei, men uansett er jeg glad for at vi tok det opp.Jeg valgte i min appell til landsmøtet å være klar påhvordan vi skal behandle alle i Røde Kors, frivillige ogansatte, med respekt.–Men ble du overrasket over de stygge mobbetallene?–Tallene var en stor overraskelse. Men jeg er slik lagetat jeg blir handlingsrettet når denne typen problemerkommer for en dag. Mitt utgangspunkt er atdette skal vi ta tak i.–Hva var din første jobb?–Valgt leder på heltid i Norges Studentunion.–Hva lærte du av det, som du har hatt nytte avsenere i din karrière?–Åskape eierskap til prosesser; ved å klargjøreoverfor hele organisasjonen hvem er vi, hva vil vi oghvor går vi. Da gjenkjenner de som skal være med påprosessen beslutningen og vil nå målet. Og da oppnårdu som leder resultater som har bærekraft.–Hvilken personlig egenskap har du mest nytteav i din jobb?–Jeg har alltid vært opptatt av å ha et helhetssyn.Noen gir meg tilbakemeldinger på at der er jeg ikkeså verst. Og så kan du føye til nysgjerrighet og engasjement.–Er det noen du beundrer for måten de utførersine arbeidsoppgaver på?–Det er ett ikon igjen i verden: Nelson Mandela.–Har du et rampete trekk, som du sjelden elleraldri viser frem i jobbsammenheng?–Noen påstår at det kommer frem et engasjementog en konkurranselyst som er i overkant når den kulturstiftelsenjeg er medlem av, har sin ukentlige fotballtreningpå Blindern.JOHNNY GIMMESTADFOTO: ERLEND AAS/SCANPIXC Drivkraften er ønsket om å hjelpeBistands- og utviklingsarbeidblir mer og merpopulært blant norskestudenter. Og selv omdet ikke er hensynet tilegen karrière somdriver dem, så kan enslik satsing lønne segi lengden.MONA SÆTHER EVENSENJON HAUGE (foto)Det finnes nok bedre måter åstarte dagen på enn å ta rabiesvaksine.Men hva gjør man ikkefor å få drømmejobben?For Arezo Banafsheh erdrømmejobben å reise ut oghjelpe andre. Nå er hun reist tilColombia for å jobbe med gatebarnog HIV/AIDS- problematikk,som ungdomsdelegat forRøde Kors. Aftenposten trefferhenne rett før avreisen. De sisteukene har hun vært på forberedelseskursi Oslo, med delegaterfra hele verden.–Det jeg vil, er å hjelpe andre,å gjøre en forskjell, sier den nyutdannede23-åringen, som haren fersk bachelor i sosiologi,med spesialisering innen etnisitetog kjønnsforskjeller.Arezo er ikke alene. Bistandog utviklingsarbeid blir mer ogmer populært blant studenter.Reflekterte studenter. Blantdem som merker den økte interessen,er Norad.–Ved at flere ønsker å holdeseg oppdaterte, men også at flereønsker å være aktører, sierTerje Vigtel, avdelingsdirektørfor sivilt samfunn.–De som går på skole ellerstuderer i dag, har stor interessefor å jobbe internasjonalt oger opptatt av globale spørsmål,sier han. Og dette er en trendhan tror vil fortsette.–Mange unge vet mye om slikespørsmål allerede, de harreist mye, og det gjør dem merreflekterte. De ønsker å jobbemed noe meningsfylt og spilleen rolle i store globale spørsmål.Anbefaler å engasjere seg.Også ved UiO merker de at interessenhar økt.–Uten at vi har eksakte tall,ser vi jo at arrangementer ombistand har mange besøkende,og at mange av dem som tarkontakt med karrièresenteret,ønsker å jobbe med bistand, sierGisle Hellsten, leder for karrièresenteret.–Her er det mange veier tilmålet, men det er ingen tvil omat en stor andel har studertsamfunnsvitenskapelige fag.«Det er motiverendeå seat man faktiskkan gjøre enforskjell»Arezo BanafshehHan anbefaler også å engasjereseg i organisasjoner ved sidenav studiene.–Da får du praktisk erfaringog en helt annen helhetskompetanse.Gir annen innsikt. Arezo harjobbet som frivillig siden hunvar 17, og hatt en rekke ulikeverv og stillinger ved siden avstudiene, blant annet som prosjektlederfor Buskerud Innvandrerrådog som styremedlemfor Innvandrernes Landsorganisasjon.–Jeg har hatt utrolig nytte avå drive med frivillig arbeid. Jeghar bachelor i sosiologi, medspesialisering i kjønn og etnisitet,og det jeg lærer teoretisk påskolen, har jeg brukt praktiskhele veien, ved å jobbe i organisasjonersom Røde Kors, sierArezo og tilføyer:–Du får innsikt i teamarbeidmed ulike mennesker og kulturer,du får problemløsning og åse saker fra ulike synsvinkler.Jeg tror man får mye kunnskapsom kan være nyttig i alle jobber.Som avslutning på RødeKors-kurset leker ungdomsdelegateneen lek som kort forklartgår ut på å klemme hverandremed jevne mellomrom.Koselig, men ikke representativtfor de siste ukene. De hargått gjennom en rekke utfordringerman kan møte ute, diskutertkonkrete problemstillingerog snakket om metodikk ogorganisasjonsutvikling. Defleste deltagerne er høyt utdannetog har lang erfaring fra organisasjonsarbeid.De har altsåCV-er som mange talentspeiderei næringslivet nok gjerne villeslått kloa i.Men dessverre, Arezo harandre planer.–Jeg begynte fordi jeg ønsketå forandre ting; ut fra et behovfor å bidra og gjøre noe for andre.Og det er den viktigste drivkraftenfortsatt, sier hun. –Deter motiverende å se at man faktiskkan gjøre en forskjell.At status og lønn kanskje erhøyere i andre bransjer, bryrhenne fint lite.–Jeg får noe annet igjen ennpenger for å drive med dette.jobb@aftenposten.no


Søndag 12. oktober 2008 JOBB 3ved å redde verdenC Men bistandsarbeid gir nyttig kompetanse, synes arbeidsgiverneMer enn moro. Ungdomsdelegatene fra Røde Kors skal snart ut i verden for å drive hjelpearbeid ogorganisasjonsutvikling i ni måneder. Arezo Banafsheh i midten av klyngen.Mange veier til måletUlike fagkombinasjonerkan gi deg kompetanse tilå «redde verden».UTDANNINGSSTEDERUniversitetet i Tromsø har et egetsenter for fredsstudier, Norges idrettshøgskolehar studieprogrammetidrett, kultur og utviklingssamarbeid.Utviklingsstudier finnesdessuten ved flere universiteter.Norad og Røde Kors tilbyr egnekurs i bistandsarbeid.Nils Øveraas,administrerendedirektør ikonsulentselskapetAccenture.–Ivårt globalekunnskapssamfunnblir etikk, mangfoldog samfunnsansvar stadig viktigeretema for ledergrupperog ansatte, så at unge talenterer opptatt av bistandsproblematikkser jeg på som positivt.Bistandsområdet er kunnskapsintensivtog komplekst,hvor engasjement, kulturforståelseog evne til å samarbeidei team er svært viktigeegenskaper for å lykkes. Detteer med blant de egenskapenesom Accenture vektlegger nårvi ansetter, så erfaring fra å jobbei en bistandsorganisasjonkan telle positivt.YRKESGRUPPERLeger og sykepleiere, ingeniørerog agronomer er typiske yrkesgruppersom trengs i bistand.Samfunnsfag og språk kan værenyttige fag å ta.UTENLANDSSTUDIERUtenlands er det mange muligheterfor å ta bistands- og utviklingsstudier.–En tverrfaglig bachelorgradsom kvalifiserer for å ta Master iDevelopment Studies er det vanligste,sier leder for ANSAS infosenter,Monica Tomàn. Hun oppfordrertil å ta kontakt dersom duønsker mer informasjon.Tel: 04544. Epost: ansa@ansa.no-Nyttig og annerledes bakgrunnBente G.H.Slaatten,kommunikasjonsdirektøri gjødselprodusentenYara–Man merkerjo som en generelltrend at de unge er sværtopptatt av samfunnsansvar, sommiljø og bistand, og at selskapertar dette ansvaret. Det å ha værtute og jobbet, sett andre kulturerog opplevd andre virkelighetervil alltid være positivt påCV-en hvis man søker jobb i etinternasjonalt selskap som Yara.Men så klart, det er en helhetsvurderingmed utdanning ogannen erfaring.Johan Wroldsen,HR-direktør iNav–Åville engasjereseg ut fra etønske om å hjelpeandre vil væreveldig positivt foross, det viser også at man tar initiativog er uredd. Språk og kulturlærer man jo gjennom etsånt opphold, men for Nav vilogså det å få en forståelse formennesker som har det vanskelig,være en veldig nyttig kompetanseå ha med seg. Empatiendu tilegner deg gjennom sliktarbeid er noe vi ville verdsette.Teller AS tilbyr kortutstedere ogbrukersteder tilgang til de globale betalingssystemene Visa, MasterCard ogAmerican Express, samtløsninger og tjenester knyttet til disse. Selskapet opplever en sterk vekst og er markedsleder innenfor begge sine forretningsområder.Teller skiftet navn fra Visa Norge i2003 og har drevet kortvirksomhet iNorge siden 1977. Selskapet har et dynamisk miljø med160 ansatte og holder til imoderne lokaler på Skøyen iOslo.Business Development ManagerNyopprettet salgsstilling med internasjonalt ansvarDu får ansvaret for åutvikle vår virksomhet motnye banker og kortutstedere iNorge/Norden.Viktige oppgaver vil bl.a. være åidentifisere nyemarkeder og segmenter, utarbeide business case,forhandle med kunden og inngå samarbeidsavtaler.Duvil også lede/delta iprosjekter og være enaktiv bidragsyter iutviklingen av Tellers produkterog tjenester. Duinngår iKAM-teamet, rapporterertil Sales Manager og måles på dine resultater.Du har høyere utdannelse, fortrinnsvis erfaring fra internasjonalbetalingsformidling/kortbransjen, løsningssalg og forhandlinger B2B.Du er flink til åsenye muligheter, ermålrettet, en god relasjonsbyggerog har stor gjennomføringskraft. Du trives med åvære ute hos kundene,og er trygg og tillitvekkende iforhandlinger.Vi kan tilby en unik mulighet til åetablere nye forretningsområderog skape egne resultater ietdynamisk selskap med internasjonaleambisjoner. Duvil møte et ungt miljø som verdsetter at du er offensiv,inkluderende, fleksibel og ansvarlig. Betingelsene er gode, også mht.sosiale og utviklende tiltak.Spørsmål om stillingen kan rettes til Ellefsen &Co. ved Jon-Egil Ellefsen, tlf. 67118402/93201802. Send ossiførste omgang CV og søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver.CV/søknad merket ”Teller BDM” sendes snarest til: jee@ellefsen-co.no •www.ellefsen-co.no •www.teller.no

More magazines by this user
Similar magazines