Lederprogram i Fredrikstad - Handelshøyskolen BI

fredrikstad2015.com

Lederprogram i Fredrikstad - Handelshøyskolen BI

(1) Fått en god forståelse av hva som menes med coachingog mentoring(2) Blitt mer klar over sine ressurser og talenter som ledereog fagspesialister(3) Kunne utarbeide strategier for hvordan dette kanvidereutvikles(4) Fått innsikt og trening i "lederens verktøykasse”.Gjøre seg praktisk nytte av dette(5) Blitt mere trygge og komfortable i lederrollen.Fått en styrket mestringstro og selvtillit(6) Kunne analysere ledersituasjoner, og der dette passer,bruke coachende lederstilVed gjennomføringen av læreprosessen vil vi legge vekt på åutvikle et åpent, direkte og støttende miljø. Læreprosessenvil delvis foregå i smågrupper, der de 5 - 6 medlemmene igruppen vil fungere som coacher og mentorer for hverandre.EMNEOVERSIKT• Coaching: Å hjelpe ledere og medarbeidere til å lykkes• Jeg som leder: Min "signaturstyrke" og mine utfordringer• Coaching: En referanseramme• Coaching-metoder: Trinn for trinn• Emosjonell intelligens. Et grunnlag for praktisk coaching• Lederen som mentor og coach: Bruk av ”lederensverktøykasse”• Min strategi og plan for videre utviklingEKSAMENFem timers skriftlig eksamen i Oslo.PROSJEKTLEDELSE 1MÅLSETNINGKurset skal gi en innføring i hva prosjektledelse er. Studenteneskal gis en forståelse i hva prosjektkonseptet kan bidra til og fået grunnlag for planlegging, organisering og oppfølging avprosjekter. Kurset skal videre gi en forståelse for problemer somer knyttet til prosjektledelse og gjennom teori og praksis visehvordan man bør kunne styre et prosjekt mot sitt eller sine mål.EMNEOVERSIKT• Prosjektbegrepet (karakteristiske trekk ved et prosjekt,fallgruver i prosjektarbeidet, det daglige prosjektarbeidet)• Prosjektets mål og rammebetingelser• Prosjektplanlegging, spesielt milepælplanlegging• Prosjektorganisering (aktører og ansvarsforhold, prosjektorganisasjonensvirkemåte, ansvarskart)• Prosjektstyring (prosjektstyringsmetoder, prosjektstyring påulike nivåer, prosjektoppfølging)EKSAMENKurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave. Enviktig del av kurset vil bestå i at studentene fra første modulfinner et prosjekt å studere i kursperioden. Det kan være etprosjekt som er i gang eller et avsluttet prosjekt. Dette prosjektetskal danne grunnlaget for den avsluttende prosjektoppgaven.Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller igrupper på inntil tre deltakere. Det vil bli gitt noe veiledningi skriving av prosjektoppgaven. Omfanget skal være maksimalt20 sider tekst (figurer og tabeller kan komme i tillegg).


• Salgsplanlegging med dataverktøy• Salgets strategi• Selgerrollen og selgerens personlige egenskaper• Salgets psykologi• Salgsteknikk• Avslutningsteknikker: Få ordren• Effektivitet og personlig planlegging• Kontroll og styring etter norm- og nøkkeltall• Presentasjon og presentasjonsteknikkEKSAMENKurset avsluttes med en tre timers individuell, skriftlig eksameni Oslo.ENGLISH FOR BUSINESSMÅLSETNINGMany Norwegians feel that their English is basically up to par.But when it comes to using English on the job when workingwith non-Norwegian-speaking colleagues and customers,communicating with business partners or establishing anagreement abroad, they often feel they could do a good dealbetter. This course has been developed to provide practical,business-oriented language and communication training topeople in this situation.Major elements:• Writing English correctly in a professional context• Increasing your vocabulary• Improving your ability to discuss, argue a point andpresent material in EnglishEMNEOVERSIKT• Writing better business English• Presenting material orally in English• Expanding vocabulary in:• management- accounting- advertizing andmarketing- economics- finance- human resourcesEKSAMENAssessment: The course is completed by a three-hourindividual written exam in Oslo.


Påmelding: www.bi.no/ lederprogram i FredrikstadInformasjon:carl-morten.gjeldnes@bi.noeller på telefon 913 96 931

More magazines by this user
Similar magazines