St. Hansberget barnehage - Drammen kommune

drammen.kommune.no
  • No tags were found...

St. Hansberget barnehage - Drammen kommune

St. Hansberget barnehageÅrskalender august 2011 t.o.m juli 2012St. Hansberget barnehage


Planer og verdigrunnlagDenne årskalenderen skal fortelle hvordan St. Hansberget barnehagejobber for å følge, lov om barnehager – her ved formålsparagrafen:Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnasbehov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag forallsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristenog humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet ognaturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet,verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som erforankret i menneskerettighetene.Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal læreå ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggendekunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder ogforutsetninger.Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjennebarndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, ogvære et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skalfremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former fordiskriminering.Rammeplanen viser barnehagens innhold med omsorg, lek, læring ogdanning - samt de 7 fagområdene som grunnlag for barns allsidigeutvikling.Avdelingene lager månedsplaner.Felles faglig plattform er Drammen kommunale barnehagers lokaletilpasning til rammeplanen. Den er retningsgivende for mål, innhold ogarbeidsmåter som det er viktig å legge vekt på i vårt lokalsamfunn, ogsådefinert i kommuneplanen.Vår visjon er ”Vi vil gjøre hver dag verdifull”, og vårekjerneverdier er Omsorg, respekt, ansvarlig, kunnskapsrik,entusiastisk, lønnsomhet. I St.Hansberget jobber vi for at detteskal være synlig for deg som møter barnehagen.All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å påse atkommunens innbyggere ivaretas og kan leve i et samfunn utenvold, overgrep eller frykt for dette. Bystyret i Drammen har vedtattnulltoleranse for vold. Dette innebærer at vi som ansatte iDrammen kommune er pålagt å følge fastsatte rutiner ved mistankeom at barn lever med vold.OrganiseringBarnehagen har fem avdelinger; to 3 – 5årsavdelinger, ennaturavdeling 3 – 5, og to småbarnsavdelinger 1 - 3. Avdelingeneheter Trollunger, Tusseladder, Vetter, Alver og Knøtter. Vi haren lavvo og to gapahuker, som er tilknyttet barnehagen. Lavvoenog en gapahuk ligger i Nordbykollen, en gapahuk ligger rett utenforgjerdet. Til sammen har barnehagen plass til 74 barn.Vi prioriterer:• Daglige rutiner• Friluftsliv• Kommunikasjon og samhandling• Lek• Språkutvikling• Miljøfyrtårn• Matematikk• Kulturarv med eventyr• ”Meg selv”


Presentasjon av personalet:Trollungene 320 45 872Marit Meland, pedagogisk leder 80%Nita Seferi, pedagogisk medarbeider93%Ingrid Fredvig Thomasen, pedagogisk medarbeider 80%Anne Fidjeland, pedagogisk medarbeider 40%Tusseladdene 320 45 873Ranveig Martinsen, pedagogisk leder 80%Anne Eriksen, pedagogisk medarbeider 73%Bjørg Øverda,l pedagogisk medarbeider 100%Michelle Fjeldberg, pedagogisk medarbeider 40%Vettene 320 45 876 / 908 03 730Nina Thomsen, konst. pedagogisk leder 50% (50% studiepermisjon)Tove Larsen, pedagogisk medarbeider 100%Stig Larsen, pedagogisk medarbeider 50%Knøttene 320 45 874Anne Elisabeth Bøe Ebbestad, pedagogisk leder 80%Pernille Othilie Johnsen Lampe, pedagogisk medarbeider 100%Indira Hadzic, pedagogisk medarbeider 100%Gerd Melbye, pedagogisk medarbeider 93%Annika Bønsnes, førskolelærer 20%Alvene 320 45 875Marte Vesterdal, pedagogisk leder 100%Janne Bjerkeseth, førskolelærer 100%Fawzia Mohammed, pedagogisk medarbeider 100%Anne Granheim, pedagogisk medarbeider 100%StøttepedagogElse Lolland, støttepedagog 84%, knyttet til §5-7 ressurserKontoret 320 45 871Nanna Weberg, styrer 100%Planleggingsdager 2010/ 2011• 22. august 2011• 21. oktober 2011• 9 og 10 januar 2012• 29 mai 2012.


AugustDagsrytme og praktisk informasjonFor å skape en trygg og forutsigbar hverdag for alle barna har vi enfast dagsrytme, med litt variasjon mellom avdelingene.Trollunger og Tusseladder Vetter06.45 Barnehagen åpner 06.45 Barnehagen åpner09.00 Frokost på Troll og Tuss 08.30 Frokost på Vettene10.00 Faste aktiviteter 09:00 Gjøre klar for tur11.30 Lek ute 10:00 Vi går fra bhg, lek13.00 Lunsj på Troll og Tuss 11.30 Lunsj13.30 Hvilestund Lek / aktiviteter14.00 Lek ute/ inne Frukt17.00 Barnehagen stenger 16.00 Til Tuss / Troll17.00 Barnehagen stengerAlver og Knøtter.06.45 Barnehagen åpner. Barn og voksne er på Knøttene08.30 Frokost10.00 Lek inne/ ute, ulike aktiviteter11.00 Bleieskift/do- eller pottetrening11.15 Samlingsstund11.30 Formiddagsmat12.00 Hviling/ soving14.00 Frukt (eventuelt mat)14.30 Lek inne/ ute. Bleieskift17.00 Barnehagen stenger.Tilvenning: Det settes av tre til fem dager med tilvenning av barnaog det avtales en oppstartssamtale med foreldrene og pedagogiskleder. Her gis opplysninger fra foreldrene til personalet om barnet, ogpedagogisk leder informerer foreldrene om avdelingen. Barnehagensfremste mål for tilvenning er at nye barn og foreldre skal føle segvelkomne til St. Hansberget barnehage.Frokost: De barna som skal spise frokost har med egen matpakke.For å få en hyggelig og trivelig frokost sammen, vil vi at de som skalspise kommer før frokosten har startet.Barnestyrt lek: Barna velger selv hva de vil gjøre. De voksnehjelper barna i gang og er aktive i leken.Lunsj: Trollunger, Tusseladder, Alver og Knøtter serverersmørelunsj fire dager i uken. Turdag = matpakkedag. For Vettene erdet smørelunsj en dag i uken, og matpakke de fire andre dagene.Soving/ hviling: I en barnehagehverdag har de aller fleste barn behovfor søvn/ hvile i løpet av dagen. Etter lunsj legges de små barna påmadrass eller sover i vogn. De store barna hviler på madrass, medhøytlesning eller lydbok.Frukt: Barnehagen kjøper inn felles frukt.Klær/ skiftetøy: Du må gå ukentlig gjennom kurv/ skap/ knagger tilditt barn. Da får du skiftet ut tøy som er for lite, evt. skifte klær ettersesongen. Ta også med parkdresser, regntøy og cherrox med hjem forå vaske det en gang i blant. Merking av klær og utstyr letter arbeidetveldig for oss, og sikrer at ting kommer på rett plass. Klær, ellerandre ting, som dere er redd for kan bli ødelagt eller skittent, skalikke være med i barnehagen.


August 2011Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag1 2 3 4 5 6 7318 9 10 11 12 13 143215 16 17 18 19 20 213322Planleggingsdag23 24 25 26 27 28Barnehagen stengt3429 30 3135


SeptemberMiljøarbeidVi er en miljøfyrtårnbarnehage. Gode holdninger er viktig. Vikildesorterer avfallet vårt. Det er blitt en del av våre daglige rutiner,og er synlig for barna. Vi har returpunkt rett utenfor barnehagen,det er lett for barn og voksne å komme dit. Ellers er vi ennaturbarnehage, vi er mye ute og opptatt av det som skjer i naturen.Vi plukker alltid søppel på turene våre.Det å bli sertifisert som miljøbarnehage, innebærer en del tiltakfor barnehagen, inne klima, renhold, oppbevaring av mat og rutinerfor dette. Vi er godt i gang og føler at vi har et stort engasjement.Vi ønsker samarbeid med dere foresatte; snakk om miljø medbarna, bruk matboks, ikke la bilen stå på tomgang når dere leverer/henter barn. Vær bevisst!Slagordet vårtVi sorterer i bøtter og spann.Vi vil spare land og vann.Vi starter året i september med en miljøuke, der vi sammen medbarna snakker om hvordan vi kan bruke på nytt, skape forståelse forat vi i perioder har kopieringsstopp av fargeleggingsark, øver oss påkildesortering og forbereder til søppelveiing.SkolebarnsfestVi inviterer fjorårets kompiser til fest i barnehagen torsdag 29september fra klokka 14:30 – 16:30.BrannvernukeI uke 38 skal barnehagen ha brannvernuke. Alle er pålagt å habrannøvelse på arbeidsplassen. På St.Hansberget vil vi bruke en heluke på brannvern.Målet er:• Hva gjør vi når alarmen går.• Lære nødnummeret til brannvesenet 110.• Gjøre barna tryggere ved å øve på brannøvelse.• Gjøre barna kjent med alarmen.• Lære å være forsiktig med stearinlys, komfyr, fyrstikker etc.FriluftslivVi bruker ofte nærmiljøet og naturen ved barnehagen Noe av det somfinnes i nærmiljøet er skog, fjord, skiløyper, akebakker og fotballbane.Med skogen så nær barnehagen, har vi muligheten til godenaturopplevelser og en unik mulighet for å styrke barnas motoriskeferdigheter. Vi bruker sag/ kniv, vi klatrer i trær eller tau, vi spiser ute,plukker blomster og bær og ser på insekter og biller under steiner etc.Det er faste turdager enten du er på liten eller stor avdeling – eller gårpå Vettene, selvfølgelig. Med engasjerte voksne er mulighetene forlæring tilnærmet ubegrenset. Våre mål er blant mange:• Bli kjent med naturen og erfare årstidene.• Bli glad i og ta vare på naturen• Utnytte mulighetene til å lære begreper og forstå gjennomerfaring.• Utvikle motoriske ferdigheter• Bli kjent med nærmiljøet


September 2011Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag1 2 3 4355 6 7 89 10 11MILJØUKE18 – 20:00Foreldremøte3612 13Kompiser tilbrannstasjonen.14 15 16 17 183719 20 21 22 23 24 25BRANNVERNUKE3826 27 28 293014.30 – 16.30Skolebarnsfest39


OktoberSpesialpedagogikkDet hender at vi blir bekymret for barns utvikling og sosiale fungering.Av og til vurderer vi å kontakte ppt, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste,for å få hjelp til kartlegging og vurdering. Tilliten til foresatte er viktigbåde i det spesialpedagogiske og det allmennpedagogiske tilbudet. Deter en selvfølge for oss at foresatte skal informeres og være med påprosessen når vi er bekymret for enkeltbarn. Det vil ikke bli satt i verknoen tiltak uten samtykke fra foresatte.Vi bruker følgene kartleggingsverktøy i barnehagen:TRAS (Tidlig registrering av språkutvikling) er et observasjonsmateriellfor språk og språkutvikling hos barn i barnehagen. Materiellet gjør detblant annet mulig å vurdere et barns språkutvikling i forhold til det somer forventet på ulike alderstrinn.SATS (Screening Av To-åringers Språk) er et observasjonsmateriell somfokuserer på barnets språkforståelse. SATS består av ti kjente objekter frabarnets hverdag (bamse, sokk, seng osv.), et skjema foreldrene skal fylleut, et kartleggingskjema samt en veiledning. Resultatet av kartleggingen,sammen med foreldrenes svar på skjemaet, danner grunnlag for envurdering av barnets språk.ForeldreveiledningPedagogene i barnehagen har lang erfaring og mye kompetanse påveiledning i foreldrerollen. Det kan være utfordrende og vanskelig åhjelpe og støtte barnet sitt til en best mulig utvikling. Be gjerne om ensamtale om du trenger hjelp til å løse hverdagslige utfordringer medbarnet ditt.Inkludering og mangfold.FN-dagen 24.oktober pleier vi å markere hvert år med mat fra ulike landog verdensdeler, historier, musikk og dans. Vi kommer til å sette av tid iukene før FN-dagen til å lære litt av hverandres kultur. I samarbeid medbarna og foreldre skal vi sette et fargerikt preg på barnehagen disseukene.LikestillingI vår barnehage ønsker vi å jobbe med likestilling og likeverd gjennomvårt daglige pedagogiske arbeid med barn og voksne( jfr. ” Lov ombarnehager”). Vi ønsker å jobbe slik at alle barn får utnyttet sine evner oginteresser uavhengig av kjønn. At likeverd og likestilling mellomkjønnene skal ligge til grunn for all læring og pedagogisk virksomhet.Det vil si at gutter skal kunne kle seg ut i kjole og rosa sko, og jenteneskal heller ikke stoppes med sag og hammer.Barna skal få møte utfordringer basert på deres interessefelt ogforutsetninger. Likeverd og likestillingsarbeid krever dermed voksne somikke stopper barn i deres utfoldelse og nysgjerrighet. Det krever ogsåforesatte og ansatte som tenker igjennom og bevisstgjør oss egneholdninger blant annet når det gjelder kjønnsrollemønsteret. Vi er med påå forme barnets tanker om ”jeg-et”.


Oktober 2011Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag1 2393 4 5 6 7 8 9HØSTSUPPE – SE INFORMASJON PÅ HVER AVDELING.4010 11 12 13 14 15 164117 18 19 20 21PlanleggingsdagBarnehagen stengt22 234224Vi markerer FNdagenmed fellessamlingog godmat.3125 26 27 28 29 304344


NovemberKommunikasjon og samhandlingEn vesentlig del av samspillet i barnehagen er knyttet til uformell læringi hverdagslivet, til leken, til sosial læring og til rutinesituasjoner sommåltidssituasjoner, av- og påkledning. Samspillet mellom barn og voksnebestår av verbal og nonverbal kommunikasjon. Spesielt påsmåbarnsavdelingene er kroppsspråket en viktig del av barnaskommunikasjonsmåte. Ved hjelp av kroppen formidler barna ulikesinnsstemninger, ønsker og behov. Hvis et barn viser sinne og frustrasjonkan den voksne si ”jeg forstår at du er sint, men i stedet for å dytte kandu si stopp!”. Den voksne setter ord på hendelsen og kommer medpositive kommunikasjonsmetoder som alternativer. Det er gjernegjennom den uformelle læringen at språket utvikler seg i førskolealder.Tiden før skolestart er den viktigste perioden for utvikling av talespråk. Ibarnehagen skal alle barn få positive erfaringer med å bruke språket somkommunikasjonsmiddel, som redskap for tenking og som uttrykk for segselv. Språket er nært knyttet til den intellektuelle, sosiale ogfølelsesmessige utviklingen. Barnehagens viktigste oppgave blir derfor åstimulere barna til å bruke talespråket. Gjennom aktivt bruk av språket,fremmes barnets totale utvikling.Mål for barna:• God språkforståelse• God uttale• Lage fullstendige setningerPersonalet skal:• Motivere barna til å bruke språket som kommunikasjonsmiddel• Observere språkutviklingen, ved hjelp av TRAS (et verktøy forkartlegging av språkutvikling)• Styrke barnas språklige ressurser• Være aktive i samtale, forklaring, sang, lek, omsorg og pleie• Bruke ”snakkepakka”• Ha samlinger med repetisjonerPå frokostsamlingen hver morgen går vi i gjennom dagen, på avdelingtusseladder og trollunger. Tekst og bilder sammen ( flanellograf,dukker,dyr) kan være til støtte for tospråklige barn, barn med dårligspråk og de minste barna. Barn liker forutsigbarhet i hverdagen slik atde får høre hvem som skal gå på tur, hvem som skal ha klubb og andregjøremål som skjer iløpet av en barnehagedag. Vi bruker mye sang/rim og regler.I samling til lunsj, blir det snakket om ulike situasjoner som haroppstått iløpet av dagen. Det kan være hyggelige opplevelser og detkan være episoder som handler om uønsket atferd/ hendelser. Det blirmye sang/ rim og regler.Barnehagen bruker ” snakkepakka”. Det er en samling av ulikepedagogiske opplegg som fremmer språkutviklingen. Det er laget forbarn i barnehagealder og inneholder eventyr, spill, figurer etc. Vibruker den i samlinger, klubber og i smågrupper.I hvilestund hører vi på lydcd, leser bok eller lignende. Vi bruker ogsåledige stunder til å lese bildebøker.


November 2011Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag1 2 3 4 5 6447 8 9 10 11 12 134514 15 16 17 18 19 204621 22 23 24 25 26 271.søndag iadvent.4728 29 3048


DesemberDet er en tradisjon i vår barnehage at vi setter av desembermåned tiljuleforberedelser. Vi synes det er viktig at bara får innblikk i hvorforvi feirer jul. Målet er å føre juletradisjonen videre til barna. Julen børvære en tid for glede og omtanke for hverandre. Det å kunne gi noetil hverandre og glede seg over det, er en viktig lærdom å ta med seg.Mål:• Gi barna kunnskap om hvorfor vi feirer jul• Føre ulike juletradisjoner videreDet bakes, klippes, limes, pakkes og pyntes på alle avdelingene i heledesember. Det er adventssamling hver dag på avdelingene. Hersynger, leker, leser vi om julen og til slutt åpnes kalenderen.Alle på stor avdeling går til barnegudstjeneste i Tangen kirke. Gibeskjed hvis ditt barn ikke skal være med.St. Lucia feires med Luciatog, saft og Lussekatter sammen medforeldrene, den 13. desember.Nissefest har vi, med fellessamlig på Alvene. Det blir underholdningog nissebesøk. Festen avsluttes med nissegrøt.FAU inviterer til julegrantenning i starten av advent, med sang ogenkel servering.Adventslysene av Inger HagerupSå tenner vi i et lys i dagVi tenner det for glede.Det står og skinner for seg selvOg oss om er til stede.Så tenner vi et lys i kveldVi tenner det for glede.Så tenner vi to lys i dag,To lys for håp og glede.De står og skinner for seg selvOg oss som er til stede.Så tenner vi to lys i kveldTo lys for håp og glede.Så tenner vi tre lys i kveldFor lengsel, håp og glede.De står og skinner for seg selvOg oss som er til stedeSå tenner vi tre lys i kveldFor lengsel, håp og glede.Vi tenner fire lys i kveldOg lar dem brenne ned,For lengsel, glede, håp og fred,Men mest allikevelFor fred på denne lille jordDer menneskene bor.


Desember 2011Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag1 2 3 42.søndag iadvent485 6 7 8 9 10 113.søndag iadvent4912 13Luciafeiring14 15 16 17 184.søndag iadvent5019 20NissefestFellessamling.21 22 23 24 25512627 28 29 30 312.juledagBarnehagen stengt52


JanuarKulturarv og eventyrperiodeKultur er med på å fortelle hvor vi kommer fra og hvem vi er. Den ermed på å skape en ballast som vi tar med oss videre i livet.I barnehagen møter vi kulturarven gjennom hele året i temaperiodermed FN, all verdens høytider, miljøvern, likestilling og nå i januareventyrperioden.Barna vil i eventyrperioden oppleve kulturarven gjennom å brukesansene. De vil møte dans, sang, ulike smaker, forskjellige formingsmaterialer, historier og eventyr fra inn og utland. Vi vil brukehistorier som barna kan kjenne seg igjen i og som er med på åengasjere dem.Gjennom å gi barna disse fellesopplevelsene ønsker vi på å skapeinntrykk, som de tar med seg i leken.Mål• Glede og humor• Bli kjent med ulike materialer• Utvikle språket• Gi inspirasjon til leken• Aksept for den du erMedvirkningSamtidig som barn trenger rytme og struktur på dagene sine, trengerde også å være med å påvirke egen barnehagehverdag. Medvirkningbetyr å gjøre noe sammen med andre som fører til noe. Det vil si atbarns stemme har verdi og skal ha en virkning i fellesskapet.Vi tar vare på barnas interesse ved og lytte til det som opptar dem. Vihar gjerne planlagt tema eller målet for dagen på forhånd, men så kanulike situasjoner oppstå, som gjør at det blir naturlig å endre planer.Det kan være at samtalene ved frokostbordet eller ting de finnerunderveis på turen, gjør at målet vi har satt ikke blir det viktigste fordagen og vi endrer planer. De lærer av hverandre og av dialogen somskapes, og på denne måten gir vi barna muligheten til å væredelaktige i sitt eget læringsmiljø.Barn trives og utvikles best i en relasjon der de oppfattes ogbehandles som selvstendige personer. Med det mener vi å væreaktivt medskapende i sine relasjoner fra begynnelsen av. Det betyr atrelasjoner mellom barn og voksne må bygge på en stor grad avgjensidighet, akkurat som relasjoner mellom voksne. Samtidig er detavgjørende å huske på at relasjoner mellom barn og voksne erasymmetriske. Det må alltid være den sterkeste som har ansvaret forsamspillets kvalitet og konsekvenser.


Januar 2012Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag1522 3 4 5 6 7 819 10 11 12 13 14 15Planleggingdager. Bhg stengt.216 17 18 19 20 21 22EVENTYRPERIODE STARTER323 24 25 26 27 28 29430 315


FebruarKarnevalVi kler oss ut, synger og danser. Vi slår katta ut av sekken ogserverer pølser til lunsj. De store avdelingene feirer sammen, det gjørogså småbarnsavdelingene. Vi marker også fastelaven denne dagenSosial kompetanseI St. Hansberget barnehage retter vi mye oppmerksomhet mot densosiale samhandlingen. I alle kulturer er samhandling enmeningsbærende faktor. Det å gjøre noe sammen med andre er enlivslang aktivitet.Barnas sosiale utvikling er avhengig av de konkrete erfaringene degjør i samspillet med omgivelsene. Personalet er rollemodeller ogbidrar gjennom egen væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter.Et aktivt og tydelig personale, som viser interesse og kommuniserer isamspillet med barna, er nødvendig for å skape et varmt oginkluderende sosialt miljø. Anerkjennelse og støttende relasjoner er etgrunnlag for utvikling av sosial kompetanse.LekenLeken er svært sentral i forhold til barnas sosiale utvikling. Leken erbarnas viktigste beskjeftigelse og den beste uttrykksform barn har forinnlevelse og læring. Lek er barnas egen aktivitet, det er det viktigstebarnet foretar seg. En stor del av leken innebærer samhandling, derbarnet får erfaringer med å forholde seg til andre barn. De yngstekommuniserer med gester, imitasjon, glade rop, dunking og latter isammen. Når de blir eldre kommer rolleleken til å være sentral.Leken er med på å gi barna opplevelsen av felleskap og gruppeglede.Vi vil derfor legge spesielt til rette for at den skal utvikle seg. Det erviktig å gi barna ro og rom i leken, og utnytter arealene både ute oginne.Utviklingstøttende kommunikasjon(USK / MARTE –MEO)Vi bruker USK som samspillsmetode / kommunikasjonsmetode i vårtarbeid. USK bygger på relasjonsorientert utviklingssyn der samspillmellom mennesker er det sentrale. Vi mener alle har en iboendemulighet for godt samspill og god kommunikasjon. Ansvaret ligger hosden voksne.Metoden tar utgangspunkt i syv prinsipper (USK):1. Personalet retter sin oppmerksomhet mot barnets signaler, ogfølger barnets utspill.2. Personalet gir positiv bekreftelse på at de er oppmerksomme påbarnet3. Personalet setter ord på det som skjer i samspillet på en positivmåte.4. Personalet passer på at alle tar tur.5. Personalet hjelper barnet ved å sette grenser og vise positivealternativer, og gir barnet ros og anerkjennelse.6. Personalet markere begynnelse og slutt7. Personalet hjelper barnet med å sette seg inn i og dele glede ogpositive opplevelser.Drammen Barnehager gir alle nytilsatte kompetanse i forhold til brukav prinsippene for utviklingsstøttende kommunikasjon i form av kursav dyktige interne veiledere. Det er også laget en veiledningsvideomed tilhørende brosjyre, som vi tar i bruk internt i barnehagen.I St.Hansberget barnehage har Marit Meland, pedagogisk leder,sertifisering i MarteMeo-veiledning.Les mer på http://www.martemeo.no/


Februar 2012Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag1 2 3 4 556 7 8 9 10 11 12613 14Karneval15 16 17 18 19Fellessamling småog fellessamlingstore.720 21 22 23 24 25 26827 28 299


MarsToddlerneEtt og toåringene, de såkalte toddlerne, bruker kropp, bevegelser ogsanser for å lære, både om seg selv og om omgivelsene. Barna påAlvene og Knøttene skal i sin hverdag få møte fysiske utfordringer,som er knyttet til omgivelsene ute og inne. De skal få lov til å smake(f.eks sand og snø), høre (f.eks ekornets snatring ute i skogen), se, ogføle (f.eks: ”det lagde mye lyd når jeg hoppet i pytten og jammen bledet kaldt og vått etter hvert også!”)Vi ønsker også å la barna få møte en hverdag med dikt, regler, sangog musikk for å utvikle barnas språkkunnskap. Vi bruker samlinger,rutiner og lek, der de får møte dette. VI vil også få i gang godesamtaler mellom barna og mellom barn og voksneder barna blantannet får snakke om det de er opptatt av.På Alvene og Knøttene jobber vi mye for at barna skal bli trygge oggodt kjent med hverandre. Vi synger navnsanger på avdelingen, isamlingsstund og sanger med bevegelser. Når barna er trygge på segselv tør de å ta kontakt med barna på egen avdeling og den andresmåbarnsavdelingen.Vi har bilder av barna på veggene og dette gjør de meroppmerksomme på hverandre. Barna peker på bildene og øver seg påog uttale navnene så godt de kan.Akedag/ aktivitetsdagVi sjekker vær og føreforhold, og har en utedag med tilbud omskiløyper, aking og lek. Det er nummerskilt, konkurranser, skirennog premier til alle. Vi serverer saft og pølser til lunsj. Helebarnehagen samarbeider om aktivitetene, forrige år hadde vi en flottheiagjeng fra Knøttene og Alvene som hadde slått leir ute i skogen.BursdagsfeiringAlle barna har egen markering av sin bursdag i barnehagen. Vilager krone og har bursdagssamling. Barna kan velge mellomsmoothie, is eller pop corn etter lunsj.PåskeVi markerer påske i barnehagen gjennom å fortelle hvorfor kristnefeirer påske. Med påske kommer også vår, og det spirer snart avkarsefrø i vinduskarmen, og hestehov og blåveis i grøftekanten.På hver avdeling skjer noen formingsaktiviteter knyttet til påske ognytt liv. Alle avdelinger samles til fellessamling fredag 30 marsmed sang og eventyr. Påskeharen kopper hoppende medoverraskelser til barna, og vi løper ut for å lete.Siste uken før påskeferien inviterer vi til påskekaffe for foreldre ogsøsken.


Mars 2012Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag1 2 3 495 6 7 8 9 10 111012 13 14 15 16 17 181119 20 21 22 23 24 251226 27 28 29 3031 1FORELDREKAFFE – SE INFORMASJON PÅ HVER AVDELINGFellessamlingVi håper på besøkfra påskeharen!13


AprilÅ være 5- åring i St. Hansberget barnehageHver tirsdag fra 10 til 11:00 møtes Kompisene, 5-åringene, tilførskolegruppe.MatematikkBarn er tidlig opptatt av tall, og telling gjennom lek,eksperimentering og hverdagsaktiviteter (telle, sortere, sammenligne,spille spill, leke med klosser etc.) slik utvikler de sin matematiskekompetanse. Vi synes det er viktig å gi barna gode impulser slik at defår et positivt møte med matematikken og sikre en fin overgang frabarnehage til skolen.Aktivitetene:• Spille spill• Måle og veie• Sortere ulike kategorier• Telle• Tid• Pengelek• SymmetriMål:• Å oppleve glede over å utforske med tall og former• Tilegne seg matematiske begreper• Erfare, utforske og leke med rom form og antall• Bli forberedt på skolestartSpråk/ språklek og sosial kompetanseDet er en tett sammenheng mellom barns språklige evne og deresevne til kontakt og samspill, særlig med andre barn, men ogsåvoksne. Parallelt med utviklingen av språket skjer den intellektuelle,sosiale og følelsesmessige utvikling, derfor er systematisk jobbingmed barns språkutvikling viktig.Aktivitetene:• Ulike språkleker• Synge sanger med og uten bevegelser• Bruke rytmeinstrumenter• Ulike lytteleker• Bruke dikt, rim og regler• Vi skal bli kjent med noen fortellinger og eventyr ved bruk avbøker og flanellograf• Vi skal øve oss på å gjenfortelle• Vi skal ha samtale, hvor vi øver oss på å ta tur• Vi skal lage historier og egne rim• Spille ulike spill og kanskje klarer vi å lage et spill selv?Mål:• Utvikle begrepsapparatet• Utvikle ordforrådet• Gjøre barna mer bevisste på sitt eget språk• Barna skal lære å lytte til andre og lære å ta tur• Barna skal tørre å ta ordet og stå frem i barnegruppaBrannvern5 åringen er med i et brannvernprosjekt i regi av brannstasjonen. Vihar blant annet et besøk på brannstasjonen og avslutning. Detteknyttes til brannvernarbeid vi også gjør i barnehagen


April 2012Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag2 3 4567 8Barnehagen stengerkl. 12:00SkjærtorsdagBarnehagen stengtLangfredagBarnehagen stengt14910 11 12 13 14 152. påskedagBarnehagen stengt1516 17 18 19 20 21 221623 24 25 26 27 28 2917


MaiFra liten til stor avdelingDe barna som skal over på stor avdeling begynner i mai å gå påbesøk og leke ute på lekeplassen til de store barna. I mai/ juni viltilvenningen øke gradvis mer. Da vil vi gå på besøk både inne ogute, både mens de store barna er tilstede og også alene. Nårsommerferien nærmer seg kan det være lurt å oppgi når dereforventer å komme tilbake etter ferien, slik at personalet er klare tilå ta imot på en god måte.RuskenaksjonVi rydder i og utenfor barnehagen. Alle barna hjelper til med åplukke søppel.Markering av 17. mai16 mai kl. 14:00 inviterer vi besteforeldre til en forsmak på 17. maii barnehagen vår. Alle avdelingene er med og går rundt barnehagen2 runder.Vi samles foran trappa ved hovedinngangen tilbarnehagen rett etter toget. Der synger barna sanger forbesteforeldrene. Etterpå blir det servert kaffe, te, saft og kaker.Besteforeldre på Trollungene, Tusseladdene, Vettene, Alvene ogKnøttene er hjertelig velkommen.ForeldresamarbeidI tråd med Barnehagelovens formålsparagraf, er vi opptatt av å ha etgodt og nært samarbeide med dere foreldre. Det er en forutsetning forkontinuitet mellom hjem og barnehage og for at barnehagen kanbygge sin virksomhet på barnas individuelle erfaringer og livsvilkår.Utover det daglige foreldresamarbeidet ved bringing og henting harbarnehagen disse arenaene for formelt foreldresamarbeid:• Informasjonsmøte for nye foreldre i mai / juni• Oppstartsamtaler, når barna er nye i barnehagen• Foreldrerådsmøte i aug/sept, med valg av representanter tilFAU og SU. Valget foretas av foreldrene selv, på høstensforeldremøte/ foreldreråd. Det velges inn representanter frahver avdeling.• Foreldresamtaler høst og vår• Høstsuppe. Alle avdelingene inviterer foreldrene til deilighøstsuppe, i forbindelsen ved henting av barn.• Luciamarkering• Påskekaffe• SommerfestFAU har som oppgave å være bindeleddet mellom foresatte ogbarnehagen, og samarbeide med personalet til beste for barna påvegne av alle foreldrene.I barnehagens samarbeidsutvalg, (SU) sitter to representanter fra deansatte og to representanter fra FAU. I tillegg sitter styrer somsekretær i SU.


Mai 2012Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag30 12 3 4 5 6Arbeidernes dagBarnehagen stengt187 8 9 10 11 12 131914 15 161718 19 2014:00Besteforeldrekaffe17-maimarkeringNorges bursdagKr.HimmelfartsdagBarnehagen stengt2021 22 23 24 25 26 2721282930 312. pinsedagBarnehagen stengtPlanleggingsdagBarnehagen stengt22


JUNIAvslutning for barna som begynner på skolen. På dagtid får 5åringene en egen avslutning med en høytidlig seremoni. Hva slags turdet blir, bestemmes i 2012Aktivitetsdag for alle barna på dagtid som en avslutning førsommerferien tar til. Vi har poster på Ulvekula og etterpå koser vi ossmed pølser og is.Sommeravslutning på ettermiddagen, et samarbeid mellombarnehagen og FAU.Kosthold – måltider i barnehagenMat og drikke i barnehagen utgjør en stor del av barns totalekosthold, og er derfor av stor betydning for barns helse og utvikling.Barn trenger alle næringsstoffene for å vokse og utvikle seg normalt.Vi vet at et riktig kosthold kan forebygge en rekke avlivsstilssykdommene vi ser i Norge i dag. Videre vet vi at vaner, bådegode og dårlige, legges tidlig. Dette gjør arbeidet med ernæring ibarnehagene så utrolig viktig.På bakgrunn av dette ønsker vi derfor å :• skape en god ramme rundt måltider gjennom faste rutiner,markere start og avslutning på måltidet, voksne som godeforbilder og som tar ansvar for samtaler rundt bordet.• tilby frukt og grønt til måltidene, i tillegg til pålegg somhar minimalt med sukker, inneholder viktigenæringsstoffer og som imøtekommer behov knyttet tilallergier og religion.• unngå youghurtservering i barnehagen, om det ikke erspesielle årsaker til at barn spiser dette.• ta barna med på planlegging og forberedelser av måltider.


Juni 2012Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag1 2 3224 5 6 7 8 9 102311 12 13 14 15 16 172418 19 20 21 22 23 242525 26 27 28 29 30 126


JuliSommertilbudDrammen kommunale barnehager gjennomfører sommertilbud i juli,ved at en av barnehagene i nettverket holder åpent for de som ikkeavvikler ferie disse ukene.Målet med tilbudet er at det skal være et sikkert tilbud til barna.Barna må ha med seg niste til frokost og lunsj, samt frukt og drikketil måltidene. Hvis dere ønsker å besøke barnehagen i forkant så kandet gjøres på eget initiativ, dvs. at dere selv må være sammen medbarna når barnehagen besøkes.Nærmere informasjon om sommertilbudet og hvilken barnehage somhar åpent vil være klart i april 2012..Barnehagens visjon”Vi vil gjøre hver dag verdifull”Barnehagens verdier:Omsorg:”Vi er opptatt av det enkelte barn og at barnet opplever trygghet, fårstyrket selvfølelse, identitet og utvikler seg sosialt.”Respekt:”Vi møter barnet og hjemmet med respekt, toleranse og forståelse forderes individualitet og behov.”Ansvarlighet:”Vi inngir tillit og trygghet gjennom oppførsel og kunnskap, oginviterer til medvirkning og åpen kommunikasjon med hjemmet.”Kunnskapsrik:”Vi legger til rette for individuelle løsninger basert på medvirkning,refleksjon, opplevelser, lek og læring.”Entusiasme:”Vi er engasjerte, og jobber ”her og nå” med glede, humor ogvarme.”Lønnsomhet:”Vi skal drive god forretningsmessig virksomhet som girforutsigbarhet.”


Juli 2012Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag2 3 4 5 6 7 8279 10 11 12 13 14 152816 17 18 19 20 21 222923 24 25 26 27 28 293030 3131

More magazines by this user
Similar magazines