RKK presentasjon april 08

helse.nord.no
  • No tags were found...

RKK presentasjon april 08

Rådgivningskontorer iNorge:• Oslo• Bergen• Drammen• Fredrikstad• Hedmark• Haugesund• Tønsberg• Kristiansand• Rogaland• Trondheim• Bodø• Troms• Østfinnmark• Steinkjær5Rådgivingskontorene for kriminalitetsofre - www.kriminalitetsofre.no - tlf. 815 20 077


Statestikk Søknader: -2004: 2660-2005: 2682-2006: 2598 Utbetalinger: -2004: 74 900 00-2007: 2893 (+300 tilleggsøknade-2005:102 746 004-2006: 136 000 000-2007:148 018 592 Gjennomsnittlig utbetalinger per sak:-2004: kr 52 431-2005: kr 59 288-2006: kr 66 188-2007: kr 63 967 (flere vedtak av mindreomfang, flere har blitt kjent med KFV)9Rådgivingskontorene for kriminalitetsofre - www.kriminalitetsofre.no - tlf. 815 20 077


Utbetalt erstatning 2007Kvinner 1144 saker, kr. 91438237 ,% utbet. 62Menn 1170 saker, kr. 56580365 ,% utbet. 38I 2005 og 2006 ble henholdsvis 59% og 60% averstatningen utbetalt til kvinner.Det kan tilkjennes høyere oppreisning for vold motkvinner i hjemmet fra nærstående, enn for tilsvarendevoldshandlinger i andre sammenhengner.10Rådgivingskontorene for kriminalitetsofre - www.kriminalitetsofre.no - tlf. 815 20 077


Nettverkspartnere Politiet (80% av sakene) påtaleenhetenfamilievoldskoordinator Kommunale instanser mottak forovergreps- og voldsofre, Legevakten Andre naturlige samarbeidspartnere: Bi.advokat, konfliktråd, psykolog,psykiater, krisesenter, sykehus ogFrivillige organisasjoner og kommunaleinstitusjoner.11Rådgivingskontorene for kriminalitetsofre - www.kriminalitetsofre.no - tlf. 815 20 077


Hvordan et voldsoffer opplevdeprosessen etter anmeldelse Trodde hun var ferdig med saken etteranmeldelsen. Ble overrasket da hunble innkalt som vitne i retten. Ba om å få slippe å møtegjerningsmannen i retten, ble avvist.(Vitnestøttetilbud) Forventet å bli møtt av noen i retten,ble i stedet overlatt til seg selv, ogingen hadde forklart henne noe omhva som skulle skje.12Rådgivingskontorene for kriminalitetsofre - www.kriminalitetsofre.no - tlf. 815 20 077


• Formen på avhøret i retten varbrutal, og det var belastende åsitte like ved gjerningsmannen.• Savnet oppfølging etterrettsmøtet.• Var totalt utslått!13Rådgivingskontorene for kriminalitetsofre - www.kriminalitetsofre.no - tlf. 815 20 077


Inngangsvilkår:Voldsoffererstatningsloven § 1:Den som har lidd personskade som følgeaven forsettlig legemskrenking eller enannenstraffbar handling som har preg av voldeller tvang,eller dens etterlatte, har rett tilvoldsoffererstatning fra staten etterreglene i loven.14Rådgivingskontorene for kriminalitetsofre - www.kriminalitetsofre.no - tlf. 815 20 077


Anmeldelsesvilkåret:Den straffbare handlingen måuten unødig opphold være meldttil politiet med begjæring omstraff. (10 dager)Unntak: Umyndige, særligavhengighetsforhold tilskadevolder (incest), Voldtekt,skadevolder er død, skadevolderer domfelt.15Rådgivingskontorene for kriminalitetsofre - www.kriminalitetsofre.no - tlf. 815 20 077


Utmåling av erstatning:Erstatning for tingsskadeOppreisning – (tort og svie)Menerstatning – (varig men)Erstatning til etterlatte: Avdødesektefelle, samboer, barn eller foreldreeks; mor pluss 4 barn, hvert barn harfått oppreisningserstatning i tingretten,Erstatning gis i størrelsesorden fraca.kr.1000 til kr. 1 257 840 (20 G)16Rådgivingskontorene for kriminalitetsofre - www.kriminalitetsofre.no - tlf. 815 20 077


Rett til konsultasjon med advokat føranmeldelse Konsultasjon m/adv som dekkes av Bi. adv.ordningen /m inntil 3 timer v/voldtekt Gjelder i dag i saker om voldtekt ogmenneskehandel Utvides til saker etter starffeprosessloven dvs– de fleste seksuallovbrudd, vold i nærerelasjoner, tvangsekteskap, overtredelse avbesøks- og kontaktforbud og saker omkjønnslemlestelse i tillegg til voldtekt og menneskehandel17Rådgivingskontorene for kriminalitetsofre - www.kriminalitetsofre.no - tlf. 815 20 077


Stort underforbrukEn av 10 søkervoldsoffererstatningEn av 10 voldtekter blir anmeldtBare legevakten i Oslo har ca.3000 voldssaker til behandling pr.årDette tilsier stort behov for mersynliggjøring av ordningenKontinuerlig markedsføring avRKK tilbudet18Rådgivingskontorene for kriminalitetsofre - www.kriminalitetsofre.no - tlf. 815 20 077


Foreldelse Søknad om erstatning for straffbarhandling som fant sted før 1. juli 2001– kravet på voldsoffererstatning frastaten foreldes ikke. (1975) For straffbar handling etter 1. juli 2001– hovedregel 3 års foreldelsesfrist. Ved domfellelse (tingretten) forerstatningskravet – 10 årsforeldelsesfrist19Rådgivingskontorene for kriminalitetsofre - www.kriminalitetsofre.no - tlf. 815 20 077


Hvordan kan vi kontaktes?Koordineres via kontoret forvoldsoffererstatning i Vardø.Felles tlf. for alle RKK-ene: 815 20 077Personlig, pr. brev, telefaks, mail eller tlf.RKK - SaltenStorgata 11 3. etg.Tlf. 78 98 95 55Fax. 78 98 95 56E-post:svenn.larsen@kriminalitetsofre.noInformasjon: www.kriminalitetsofre.no20Rådgivingskontorene for kriminalitetsofre - www.kriminalitetsofre.no - tlf. 815 20 077


Takk for oppmerksomhetenRådgivingskontorene for kriminalitetsofre. Salten, Bodø 78989555 -90598212Svenn.larsen@kriminalitetsofre.no21Rådgivingskontorene for kriminalitetsofre - www.kriminalitetsofre.no - tlf. 815 20 077

More magazines by this user
Similar magazines