KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane

fellesforbundet.no
  • No tags were found...

KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane

Fellesforbundets sentrale konferanser2012Konferanser Tidsrom Sted SøknadsfristOrganisasjonskonferanse 8-9. februar Gardermoen 21. desember 11Ungdomskonferansen 12-15. april Sørmarka VelgesLærlingkonferanse 16-18. oktober Sørmarka 4. septemberASVL - Konferanse 30-31. oktober Thorbjørnrud 11. septemberFor påmelding til Fellesforbundets sentrale kurs og konferanser jobbes der med et systemmed Quest-back for elektronisk påmelding. Dette vil være på plass fra nyåret og vil da blitatt i bruk på samtlige sentrale kurs og konferanser.I god tid før søknadsfristen ( fem uker før ) vil Fellesforbundet utarbeide separate rundskrivfor hvert enkelt kurs/konferanse. Disse vil bli sendt ut til avdelingene og legges tilgjengeligpå medlemssidene.5


KonferanserRekrutteringskonferanseADK Vest inviterer til rekrutteringskonferanse på Radisson SAS Hotel Norgemandag den 16. januar. Dette blir en oppfølgning av konferansen vi haddepå samme sted høsten 2011 og vil ta for seg hvilke erfaringer avdelingene ogenkeltpersoner har gjort siden sist, med spesiell vekt på aksjonsdagene påbygg og hotell og restaurant den 12. og 13. desember 2011.Ansvarlig: Roger Johansen / Vibeche DeinbollTid: Mandag 16. januarSted: Radisson Blu SAS Hotel NorgeUngdomskonferanse for 2011Målgruppen er unge aktive medlemmer under 30 år.Vi tar for oss aktuelle saker knyttet opp til ungdomsarbeidet. Vi arbeider ogsåmed aktuelle saker frem mot ungdomskonferansen.Ansvarlig: Mads KlevenTid: Fredag - lørdag 27. - 28. januarSted: Fleischer Hotell, VossKonferanse ISO BedrifteneVi avholder konferanse for tillitsvalgte og engasjerte medlemmer i ISObedrifter. Vi tar opp viktige problemstillinger som berører medlemmene. Vilegger opp til en erfaringsutveksling for å finne best mulig praksis fortillitsvalgte.Ansvarlig: Arne Jæger / Åge NatåsTid: 12. aprilSted: Radisson Blu SAS Hotel NorgeAFP KonferanseAFP opptar veldig mange av våre medlemmer og det stilles mange spørsmålrundt ordningen. Fellesforbundet har fått en foreleser fra Sparebank 1 til åinformere om dette temaet. Det vil også bli gitt mulighet for å stille spørsmålrundt AFP samt private OTP pensjoner.Ansvarlig: Geir OlsenTid: 26. aprilSted: Radisson Blu SAS Hotel Norge9


Lønns- og arbeids-vilkårVerkstedsoverenskomstenOverenskomstens historie, Overenskomstens oppbygning og betydningen avat VO er en minsteoverenskomst.Vi legger opp til en debatt vedr. minsteoverenskomst, horisontale avtalerkontra vertikale avtaler. Vi tar også en gjennomgang av overenskomstenssentrale bestemmelser, derunder arbeidstid og skiftordninger.Veileder: Roar AbrahamsenTid: Fredag - søndag 21. - 23. septemberSted: Park Hotell, VossBiloverenskomstenVeiledere: Roar Abrahamsen / Lasse LilleødegårdTid: Fredag - søndag 2. - 4. marsSted: Park Hotell, VossRørleggertariffenVeileder: Jorge DahlTid: Fredag - lørdag 9. - 10. marsSted: Solstrand Hotell, OsTeko overenskomstenKurset vil gå igjennom viktige og sentrale deler av tekooverenskomsten medhenblikk på praktisk bruk ute i bedriftene og endringer som følge avtariffoppgjøret. Videre vil det tas opp bransjerelaterte spørmål.Veiledere: Niels Edvard Killi / Monica TjønnaTid: Torsdag - Fredag 24. - 25. maiSted: Quality Hotel Edvard Grieg, SandsliTømrertariffenVi går gjennom Fellesoverenskomsten for Byggfag § 4, generellebestemmelser i akkordtariffen for tømrerfaget og sju forutsetninger for god driftav byggeplassen.Veileder: Einar Salbu / Kjell Olav RømoTid: Fredag - søndag 26. - 28. oktoberSted: Park Hotell, Voss11


Lønns- og arbeids-vilkårRiksavtalenKurset gir innsikt i hvordan avdelingen fungerer i forhold til Fellesforbundet ogLO. Vi går også gjennom de mest viktige bestemmelsene i Riksavtalen.Spesiellt i forhold til lønn, vaktlister, deltid og eksrahjelps problematikken.Videre er en gjennomgang av Hovedavtalens bestemmelser om drøftelsespliktog tillitsvalgtes rettigheter en viktig del av kurset.Veileder: Djevat HisenajTid: Mandag - tirsdag 20. - 21. februarSted: Thon Hotell Bergen Airport, KokstadRiksavtalenKurset gir innsikt i hvordan avdelingen fungerer i forhold til Fellesforbundet ogLO. Vi går også gjennom de mest viktige bestemmelsene i Riksavtalen.Spesiellt i forhold til lønn, vaktlister, deltid og eksrahjelps problematikken.Videre er en gjennomgang av Hovedavtalens bestemmelser om drøftelsespliktog tillitsvalgtes rettigheter en viktig del av kurset.Veileder: Djevat HisenajTid: Mandag - tirsdag 15. - 16. oktoberSted: Bjørnefjorden Gjestetun, OsHavbrukHavbruk er stadig i media. Vi ønsker å blyse tema som berører hverdagen tildem som jobber i bransjen. Vi får innlegg fra Arbeidstilsynet og fra Forbundetsentralt ved Rolf Jørn Karlsen. Vi vil ta opp tema som HMS og utfordringer forbransjen.Veileder: Geir Elling NygaardTid: Onsdag 30. maiSted: Radisson Blu SAS Hotel NorgeByggindustrienKurset tar for seg overenskomsten. Videre ser vi også på utfordringene ibyggindustrien framover.Veileder: Thorbjørn DybsandTid: Fredag - lørdag 14. - 15. septemberSted: Norfjordeid Hotell12


Lønns- og arbeids-vilkårDe Grafiske overenskomsteneInnenfor Grafisk bransje har Fellesforbundet 6 forskjellige overenskomster åforholde seg til. Avisoverenskomsten, Bokbinderoverenskomsten,Kartonasje – Industrioverenskomstene, Pakkerioverenskomsten,Serigrafioverenskomsten og Overenskomst for Trykkeri- repro-/ satsbedrifterer like på mange områder, men de har også en del ulikheter som vi vil prøveå belyse.Målet med kurset er å gi deltagerne en oversikt over de grafiskeoverenskomster og innholdet i disse. Formålet er å gi deltagerne bedre innsikti de grafiske tariffbestemmelser og hvordan disse skal forstås og brukes for atklubbene skal kunne oppnå resultater.Veiledere: Atle Wedaa / Geir OlsenTid: Fredag - søndag 28. - 30. septemberSted: Thon Hotell Bergen Airport, KokstadGrunnleggende arbeidsrett for tillitsvalgteVi tar for oss de lover og avtaler som påvirker oss i hverdagen somtillitsvalgte. Hvordan forholder vi oss til bedriftens ledelse når det oppståruenighet, og hvordan gjennomføre et forhandlingsmøte på beste måte?Hvordan forbereder vi oss for å oppnå tillit og troverdighet hos arbeidsgiver,og hvilket verktøy og rådgivning har vi til disposisjon.Vi går gjennom både kollektiv og individuell arbeidsrett, lover og avtaler,forarbeider, andre rettskilder som aktuelle dommer og tolkingstvister.Kurset er beregnet for tillitsvalgte både i klubbene og avdelingene.På hvert kurs vil det være ekstern foreleser om aktuelle tema. I løpet av kursetvil kursdeltakerne bli inndelt i grupper hvor de vil få en praktikumoppgave somde skal løse i fellesskap.Veileder: Arild HamreTid: Mandag - onsdag 3. - 5. septemberSted: Bjørnefjorden Gjestetun, Os13


”Dine problemer - vårt ansvar”Som tillitsvalgt ute i bedriftene er problemstillingene og sakene som dukkeropp av ulik karakter. På dette kurset vil vi prøve å ta opp reelleproblemstillinger som deltakerne selv har eller har vært ute for. Kurset er i storgrad ”deltakerstyrt”!Klubbtillitsvalgte trenger ofte mer skolering og stadig påfyll av kompetanse.Oppgavene for de tillitsvalgte ute i bedriftene blir i alle fall ikke enklere.Presset på de ansatte og arbeidsmiljøet for øvrig kan oppleves tøft for mangeav Fellesforbundets medlemmer og tillitsvalgte“Dine problemer - vårt ansvar” er en variant av kursopplegget “Klubben iarbeid” og tar for seg noen av de vanligste arbeidsoppgavene for tillitsvalgtepå klubbnivå og belyser enkel bruk av lov- og avtaleverk.Formen på kurset er imidlertid utradisjonell. Vi kommer ikke med ferdigegruppeoppgaver som skal besvares, men prøver å legge opp kurset ut fra deproblemene deltakerne måtte legge fram. Målet er å skape realistiskesituasjoner og dermed gjøre skoleringen mest mulig matnyttig.Veiledere: Geir Olsen / Atle WedaaTid: Fredag - søndag 30. november - 2. desemberSted: Solstrand Hotell, OsFaglig politisk kursKurset tar for seg det faglig-politiske samarbeidet mellom Arbeiderpartiet ogLO i et historisk og nåtidig perspektiv. Kurset setter fokus på viktige samfunnspolitisketema. Vi bruker diskusjon og gruppeoppgaver som verktøy.Kurset passer for alle som er opptatt av samfunnspolitsiske spørsmål.Det blir innlegg fra sentrale tillitsvalgte fra Fellesforbundet og Arbeiderpartiet.Ansvarlig: Arne JægerTid: Fredag - søndag 20. - 22. januarSted: Park Hotell, Voss15


Lyst til å gå på kurs,men ennå ikke medlem?BLI MEDLEMLes om fordelene du kan dranytte av på Fellesforbundetsin hjemmeside.www.fellesforbundet.noADK VestHåkonsgaten 3-55015 BergenTelefon 954 66 005Kurskontakt:vibeche.deinboll@fellesforbundet.noAOFTeatergaten 345010 BergenTelefon: 55 30 90 50kent.amundsen@aof.no

More magazines by this user
Similar magazines