Sosial kompetanseplan - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Sosial kompetanseplan - Drammen kommune

SosialkompetanseplanKonnerud skole, Drammen kommuneRevidert utgave 2011Sosial kompetanseplan – Konnerud skole – Drammen1


ForordEn forutsetning for et godt læringsmiljø er at man trives.For å trives er det viktig å være i et miljø hvor man blir akseptert slik man er,hvor man blir møtt med respekt og hvor det blir vist god folkeskikk.Det å ha en positiv personlighetsutvikling og lære seg gode samspillregler, ellerfolkeskikk, kommer ikke av seg selv, det må man trene på.I praksis betyr det at vi, i samarbeid med hjemmene, må legge til rette for åutvikle barn som lærer seg hvordan man tar vare på hverandre.På Konnerud skole har vi i de siste årene arbeidet med temaet sosial kompetansei elevmiljøet fra forskjellige vinkler.Resultatet av arbeidet foreligger i denne planen, hvor vi har beskrevet fasterutiner og metodiske opplegg for utvikling av ansvarsfølelse, empati ogsamspillregler.Våren 2009 laget skolen en felles verdiplattform. Denne ble utviklet i en prosessmed elever, foreldre og ansatte.Verdiplattformen handler om:”Et godt samarbeid mellom hjem og skole, slikat elevene opplever læring, trygghet og trivsel.””Den største glede man kan ha, er å gjøre andre glad”, sier et ordtak.La det være et motto for arbeidet vårt videre!!HilsenGrethe Kolle, Line Anisdahl Øyvind HansenRektor Avd. leder Avd. lederSosial kompetanseplan – Konnerud skole – Drammen3


Kapittel 1POSITIVT SKOLEMILJØGjennom aktivitet og opplevelse ønsker vi:– å gi elevene en mer fargerik skoledag– å bygge broer mellom elever– å gi barn opplevelse de kan hente inspirasjon fra– å fremme dannelse• Barn som gjør ting sammen har lettere for å utvikle et fellesskap• Barn som har et fellesskap har lettere for å løse konflikterPositivt skolemiljø hos oss betyr at vi gjennom felleserfaringer i aktivitet og opplevelse ønsker å utvikle barnsom vet hvordan man tar vare på hverandre.Kap 1:1.1 Uteskole1.2 Fellessamlinger1.3 Annerledes uke/ temauke1.4 Leke/balldager/aktivitetsdager1.1 UteskoleVi bruker skogen og naturen for å gi barna viktige erfaringer og for å utviklegode relasjoner barna i mellom.Skolen har et fast utested i skogen ved Stordammen hvor vi har laget bålplass.Trinnene besøker dette stedet jevnlig og i følge med årstidene. Vi har også enlavvo ved Stordammen, som kan brukes både i skole- og SFO tiden.SFO har regelmessig turdag/utedag.Alle trinn skal ha uteaktiviteter i løpet av skoleåret som er knyttet opp mottemaer.4 Sosial kompetanseplan – Konnerud skole – Drammen


1.2 FellessamlingerEn gang i måneden samler vi elever i gymsalen. Her synger visammen, og elevene kan få vise frem egne innslag. Temaene forsamlingene kan være årstiden eller spesielle merkedager/ høytider.Ansvar for samlingene går på rundgang mellom trinnene.1.3 Annerledes uke/temaukeNår barn deltar i aktiviteter som skiller seg fra den ordinære undervisningen,blir de kjent med hverandre på en ny måte, de lærer å tahensyn og får opplevelser som de kan hente glede og overskudd fra.I løpet av skoleåret gjennomfører alle trinn en annerledes uke derden vanlige timeplanen oppløses, og man har fokus på et tema.1.4 Leke/balldager/aKtivitesdagerFelles arrangementer gir grunnlag for fellesskapsfølelse.Gjennom året har vi felles arrangementer:Høstaktivitetsdag i september, for alle trinn Ansvar: 3. trinn og 6. trinnVinteraktivitet i mars, for alle trinn Ansvar: 2. trinn og 5. trinnBalldag i juni, for 5. – 7. trinn Ansvar: 7. trinnLekedag i juni, for 1. – 4. trinn Ansvar: 4. trinnSosial kompetanseplan – Konnerud skole – Drammen5


6 Sosial kompetanseplan – Konnerud skole – Drammen


Kapittel 2FADDERORDNING• Når man skal ta vare på andre, lærer man å se andres behovElevene på Konnerud skole er organisert i faddergrupper, hvorsmå grupper av faddere har ansvar for grupper av fadderbarnsammen.Faddergruppene er organisert slik:5. trinn er faddergruppe til 1. trinn.6. trinn er faddergruppe til 2. trinn.7. trinn er faddergruppe til 3. trinn.4. trinn forbereder seg til fadder- oppgaver:Er med på førskoledagene til nye 1. klassinger; lager navneskilt, tegnerforsiden på tegnebok, hilser på førskolebarna den siste av førskoledagene.AktivitetsplanDet å gjøre noe sammen styrker sosiale bånd og fellesskapsfølelsen.Faddergruppene har ansvar for å lage en plan for aktiviteter med fadderbarna.Initiativet til dette ligger hos lærerne.Felles aktiviteter med faddergruppene kan være:• Hjelp til av- og påkledning for de minste• Turer• Lek i gymsalen• Prosjekter• Bake• Dans/ringleker• Sløyd/håndarbeid/tegne/male• Kor/sangstund• Lekedager• Lesestund• Spill og lek i skolegårdenSosial kompetanseplan – Konnerud skole – Drammen7


Kapittel 3ELEVANSVAR3.1 Ansvarsområder• Barn må få ansvar for å gjøre erfaringer• Barn som føler ansvar tenker over konsekvensen av sine handlingerAlle trinn har egne ansvarsområder i tillegg til ansvarsoppgaverpå eget areal. Trinnene og SFO skal ukentlig sjekkeat garderoben og uteområdet er ryddig og pent.1. trinn: • Rydde, feie og holde orden i bakre skolegård v/lekeplassen• Holde orden i gangen utenfor rommene til 1. trinn2. trinn: • Rydde, feie og holde orden i bakre skolegård ved haugen• Rydde og holde orden i gangen utenfor rommene til 2. trinn• Arrangere Luciaopptog3. trinn: • Rydde, feie og holde orden rundt det gule huset ved ogpå inngangstrappen• Rydde og holde orden i 3. trinnets garderobe• Arrangere gudstjeneste til påske for 1. – 4. trinn og5. – 7. trinn4. trinn: • Rydde, feie og holde orden på og rundt skolens miljøstasjon• Rydde og holde orden i gjenglemt tøy• Rydde og holde orden i 4. trinnets garderobe• Miljødetektiver• Trivselsledere5. trinn: • Rydde, feie og holde orden i Tarzan-løypa og rundtklatre-/ballvegg• Rydde og holde orden i gangen utenfor rommene til 5. trinn• Miljødetektiver• Fadderoppgaver for 1. trinn• Arrangere vinteraktivitetsdag for 5. – 7. trinn• Arrangere gudstjenester til jul for 1. – 4 trinn og 5. – 7. trinn• Trivselsledere8 Sosial kompetanseplan – Konnerud skole – Drammen


6. trinn: • Rydde, feie og holde orden i indreskolegård, trapp i skolegården og trappved inngang til hallen• Rydde og holde orden i gangen ved6. trinnets rom• Rydde og holde orden på skolekjøkkenet• Miljødetektiver• Minibibliotekarer• Trivselsledere• Melk- og fruktutdeling• Fadderoppgaver for 2. trinn7. trinn: • Rydde, feie og holde orden i nedre skolegård,rundt og på trappen ved inngangen• Rydde og holde orden i gangen ved 7. trinnets rom• Kulturvertordning• Miljødetektiver• Minibibliotekarer• Trivselsglede• Arrangere balldag for 5. – 7. trinn• Fadderoppgaver for 3. trinnSFO:• Rydde inn leker, klær og eventuelt annet fraskolegården ved dagens slutt• Rydde og holde orden i nedre del av skolegårdenog i skogområdet mot nabo og i MalmveienSosial kompetanseplan – Konnerud skole – Drammen9


3.2 MiljøfyrtårnKildesortering:Miljødetektiver er tilgjengelige ved søppelstativenemellom kl. 12.00 – 12.15 for å veilede og hjelpemedelever om hvor de skal kaste ulikt avfall.Dersom avfall skal kastes på et annet tidspunkt pådagen, er det en voksen som må gjøre det.Alle rom har bøtter til ulikt avfall som er merketetter samme system som i ”søppelhusene”.Matavfall:Tømmes av elevene ved behov.Melkekartonger:Tømmes og skylles. Skrukorken kastes i plastavfall,melkekartonger i papir/kartongavfall. Kastesav elevene ved behov.Glass og plastavfall:Vaskes og kastes i egne bøtter. Avfallet tømmesved behov.Papiravfall:Kastes i esker og tømmes ved behov. NB! Eskenemå tømmes før de blir for fulle.EE avfall:Settes i eget skap.Husk at yngre elever må ha hjelp for å nå opptil avfallsdunkene.10 Sosial kompetanseplan – Konnerud skole – Drammen


3.3 Standarder for ordenselever1. – 2. trinnTo elever jobber sammen per oppgave,og de rullerer nedover på lista.Ordensoppgaver:• hente melk• hente frukt• gå ut med matavfall• gå ut med papir• gå ut med plast og restavfall• koste gulv og vaske tavla• sjekke elevhyller• sjekke garderober3. – 7. trinnTo elever gjør alle oppgavene.OrdenElev- hyller/skuffer• Bøker og permer skal stå i hylle med ryggen ut• Arbeidsbøker skal ligge i skuff• Løse ark i perm som har skilleark til hvert fag• Alle utleverte ark, og ark med egne arbeider,skal navnes• Tømme permer og hyller 2 ganger i året og tamed hjem• Utvalgte arbeider settes i presentasjonsmappaGardrobe elever• Tørk av benene på teppene ved inngangsdørene• Sko skal stå på skohylla• Klær skal henges på knaggen• Luer og votter skal ligge på hylla• Gardrobeplassen skal være ryddet hver fredagved skoledagens sluttGjenglemt tøy• Legges i kasser som står i underetasjen• Tøyet fjernes fra skolen til jul og sommer.Husk å melde fra til foreldrene før hversending. 4. trinnet har ansvaret forgjenglemt tøyLa stå!Sosial kompetanseplan – Konnerud skole – Drammen11


Klasserommet• Bøker står i hyller• Stolene står oppå bordet ved dagens slutt• Bordplatene skal være rene• Vinduskarmene er frie for ting• Gardinene henger på plass og alle gardinkroker er festet• Bestemte plasser for sakser, lim, fargestifter osv.• Kopper/glass står samlet, helst ved vasken• Orden rundt vasken• Laminert klassekart på kateteret• Klasserom og grupperom skal framstå som ryddig og innbydendePå veggene (oppslagstavle) skal det henge:• Laminerte plakater med oppdaterte ogkonkrete læringsmål i norsk, engelsk,matematikk og sosial kompetanse• Læringsplakater i norsk og matematikk• De 6 tenkehattene• Oppheng skal se ordentlig ut og væregodt festet• Oppheng av lengre varighet skal lamineres• Navn på ordenselever og oppgaverLærerens arbeidsbord• Skal være ryddig• Papirer skal være innelåst• Bøker skal stå i hyllaOrdensrutiner og belønningssystemerBelønning for orden i klasserom, gardrober og uteområdet:Hva: Plakat med rutenett med 12 områder henger ved hver dør inn til klasserommene.Belønning gis i form av klistremerke når 10 av de 12 områdene er godkjent.Når skjemaet har fått 10 klistremerker gis en belønning på fellessamling.Når:1 gang pr. uke.Hvem går: To miljødetektiver og en voksen.Premie:Gavekort til klassen/SFO på 100 kroner.12 Sosial kompetanseplan – Konnerud skole – Drammen


Kapittel 4OPPLÆRING ISOSIALE FERDIGHETER• Barn må lære hvordan de skal oppføre seg, fordi god oppførsel ikke kommer automatisk• God folkeskikk er de skikkene folk bruker når de er sammenKap. 4:4.1 Aksjon ”Lære å være sammen”.4.2 Trening av ferdigheter på ulike trinn”Det er mitt valg”.4.3 ALT.4.4 Olweus anti-mobbeprogram.Stopp-regel.Samtalering.4.5 Hvordan arbeider skolen for å forhindre mobbing?4.6 Handlingsplan ved mistanke om mobbing og plaging.4.1 Aksjon ”Lære å være sammen”• Fra skolestart og tre uker fremKonnerud skole er et godt sted å være• fordi vi takker• fordi vi hilser på hverandre• fordi vi oppmuntrer hverandre• fordi vi hjelper hverandre• fordi vi kommer presis til undervisningen• fordi vi alltid har de tingene vi trenger• fordi vi er konsentrert om timens innhold• fordi vi lytter når andre snakker• fordi vi rekker opp hånda og venter på tur• fordi vi tar ansvar for skolens miljøTiltak:Alle trinn utdyper punktene på skoleplakaten.Ved skolestart bruker alle trinn ”treet” som metode for å lage felles klasseregler.Gjennom skoleåret jobber alle trinn med ulike tenkestrategier (de Bonos tenkehatter).Sosial kompetanseplan – Konnerud skole – Drammen13


4.2 Trening av ferdigheter på trinneneVi har felles ordninger for alle trinn:• Oppstart og avslutning av skoledagen: Alle elever samles(evt. reiser seg) og hilser ved skolestart og skoleslutt• Måltider: Alle klasser har faste rutiner rundt måltidet. Det settes av20 minutter til lunsj og 10 minutter til fruktpausen. Måltidet avsluttesved at alle rydder opp etter seg, på og rundt pulten• Alle grupper har egne ordenselever, som har ansvar for å hente fruktog melk, vaske tavle og gå med søppel• Rom og garderober skal være ryddet før elever og lærere forlaterskolen for dagen• Alle trinn bruker ”Det er mitt valg” for å trene opp sosialeferdigheter og for utvikling av elevmiljøetHva er ”Det er mitt valg”?”Det er mitt valg” er et treningsprogram hvor vi arbeider systematiskmed elevmiljøet og læring av sosiale ferdigheter.Gjennom programmet skal elevene trene på ferdigheter det er viktig åha for å lære seg sosiale spilleregler:• å ta hensyn til andre• å vise respekt for andre• å vise medfølelse• å kunne samhandle• å utvikle gode relasjoner til barn og voksne• å ta ansvar for egen atferdHovedtemaene for ”Det er mitt valg” på de ulike trinnene:1. og 2. trinn: 1) Vi lager et godt klassemiljø. 5. trinn: 1) Utvikling av klassemiljøet.2) Vi arbeider sammen. 2) Samspill og følelser.3. og 4. trinn: 1) Vi lager et godt klassemiljø. 6. trinn: 1) Relasjoner.2) Vi arbeider sammen. 2) Kritisk tenkning.3) Vi tar beslutninger. 7. trinn: 1) Rusmidler og tobakk.4) Vi snakker om tobakk og rusmidler. 2) Sette positive mål.5) Vi tar vare på hverandre.14 Sosial kompetanseplan – Konnerud skole – Drammen


4.3 ALTAnsvar, læring og trygghetDette er et redskap som kan brukes dersom man har klasser/trinn som det er vanskelig å få ønsketoppførsel i. Opplegget passer best for 5. – 7. trinn, men deler av det kan brukes på lavere trinn.Ønsket oppførsel Hensikt med regelen Uønsket oppførsel KonsekvensMøte presis til timene Bruke tida effektivt Sent ut av og inn til timen Ta igjen 10 minutterHa alltid med detingene du trenger oghar fått beskjed om åha medHindre ekstraarbeid oglang ventetid for andreGlemming av lekser, utstyrog underskrifterTa igjen 10 minutterHent tingene med engang og sitt stille ogvent på beskjedLytte når andresnakkerRekke opp hånda ogvente på turTa vare på skolensutstyrOppmuntre hverandreHjelpe hverandreKonsentrasjon omtimens innholdSnakke høflig tilhverandreTakke for hjelp vi fårØdelegger for andre vedat de må venteFå bort forstyrrelser,skape ro ogkonsentrasjonFå bort forstyrrelser,skape ro ogkonsentrasjonLære seg å ta vare påtingUnngå utestengningFå bort forstyrrelser,skape ro ogkonsentrasjonSkape hyggeligatmosfæreSomle med å hente frambøker og skrivesakerAvbryte lærer og medelevermed lyder og småpratIkke rekke opp hånda ogvente på turTegne på pulten/ eller bøkerUønsket blikkveksling,grimaser, fingerspråk ogtegn som kan oppfattesnegativt av lærer/medeleverKasting av viskelær, lapper,papirfly og andre småtingBanning og stygg ognedsettende ordbrukTa igjen 10 minutterTa igjen 10 minutterTa igjen 10 minutterVaske det/viskedet bort og ta igjen10 minutterTa igjen 10 minutterTa igjen 10 minutterTa igjen 10 minutterLeke sammen,inkludere alleSkape trygghet for alleUønsket oppførsel ifriminuttetTa igjen 10 minutterSosial kompetanseplan – Konnerud skole – Drammen15


”En person er mobbet ellerplaget når han eller hungjentatte ganger over tid blirutsatt for negative handlingerfra en eller flere personer.”Dan Olweus16 Sosial kompetanseplan – Konnerud skole – Drammen


4.4 Olweus anti-mobbeprogramSkolens personale har gjennomført opplæring i Dan Olweus anti-mobbeprogram.Gjennom arbeidet har vi satt oss disse målene:• Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsattfor mobbing• Skolens arbeid og rutiner skal avdekke at mobbing foregår• Skolen har en handlingsplan ved mistanke om mobbingSamlingGruppene har regelmessige samtaler der elever og lærer tar opp temaer knyttettil trivsel, vennskap og god oppførsel.Temaene og trivselstiltak for gruppa følger også programmet til”Det er mitt valg”.Stopp-regelNår barna ikke ønsker å være med i lek, viser de stopp-tegnet ved å løfte opphånden og sier klart og tydelig ”STOPP – jeg vil ikke være med”. Respekteresikke stopp-tegnet, må barna straks ta kontakt med en voksen.4.5 Hvordan arbeider skolen for åforebygge mobbing?På skolenivå• Skolen satser på trygghet og trivselstiltak for barna gjennom miljøarbeid,positive elevaktiviteter og tverrfaglig samarbeid, bl.a. knyttet opp motprosjekt ”Positivt skolemiljø” og vennskapsklasseordningen• Trivsel, trygghet og mobbing er fast tema på alle konferansetimerog foreldremøter• Foreldre oppfordres til et skole-hjem-samarbeid, hvor åpenhet omkringvanskelige relasjoner blant elevene er nødvendig for å forhindre mobbing.Foreldre oppfordres også til å arrangere/bidra til trivselstiltak på trinnene• Det avsettes tid i personalmøtene hver høst til holdningsskapendearbeid i forhold til trivsel, trygghet og fellesskap for inneværende skoleår.Gjennomførte tiltak og prosjekter evalueres i vårhalvåret• Alle lærerne skal kjenne til og følge tiltakene i denne planen i arbeidet motmobbing/plagingSosial kompetanseplan – Konnerud skole – Drammen17


• Kompetansen som personalet har tilegnet seg i arbeidet med Olweusprogrammet,skal vedlikeholdes og videreføres, for å sikre en felleskompetanseplattform mot mobbing. Alle i personalet har ansvar for sliktvedlikehold, mens ledelsen har ansvar for å iverksette tiltak for å sikrevidereføring• Nytilsatte forplikter seg til å lese tiltaksplanen og sette seg inn i detarbeidet som foregår rundt dette på skolen• Faste rutiner for inspeksjonen må følges og årlig evalueresElevrettede tiltak:• En til to ganger pr. skoleår skal trivsel og trygghet i klassemiljøetkartlegges ved for eksempel bruk av sosiogram, intervju ogtrivselsundersøkelse• Regelmessige og systematiske observasjoner i skolegården ifølgerulleringsplan• Skjemaer for melding til kontaktlærer dersom man observerer konflikter,elever som går alene, elever som stenges ute fra lek når man har tilsyn iutetid. Skjemaet brukes også i SFO• Kontaktlærer holder møte annenhver uke i basisgruppen, der temaet ertrivsel, trygghet og mobbing. Målet er at elevene lærer å være aktive iforhold til å hindre mobbing og vold. (sml. ”Mitt valg”)4.6 Tiltaksplan mot mobbing og plagingFormålet med denne prosedyre er å oppdage og identifisere mobbing,samt iverksette tiltak når man har avdekket at mobbing foregår.Skolen har i skoleåret 2002-03 jobbet intensivt med å innarbeideOlweus-programmet mot mobbing og antisosial atferd. Tiltaksplanen erutarbeidet på bakgrunn av teoretisk og praktisk erfaring ved Konnerud skole.PROSEDYRE FOR TILTAK VED MISTANKE OM MOBBING/PLAGINGPresisering: I denne fasen er ikke mobbing dokumentert. Det kanvære at en eller flere lærere har begynt å undre seg overepisoder, situasjoner, relasjoner (eller mangel på relasjoner) ielevflokken/gruppen. Mistanke kan også oppstå ved at foreldreeller elever varsler om ting som foregår. Skolen må ta seg tid tilå finne ut av det man har fått mistanke om.18 Sosial kompetanseplan – Konnerud skole – Drammen


Ved mistanke om mobbing skal klassestyrer:1. Informere rektor og sammen med rektor lage en plan forvidere arbeid.2. Intensivere observasjon.3. Intensivere inngripen.4. Innhente opplysninger ved samtale med kolleger.5. Be elevene skrive en side om hva de synes om trivsel og kameratforholdi gruppen og/ eller bruke annet kartleggingsverktøy, som foreksempel Innblikk.6. Sammen med en kollega foreta korte intervjuer med elever igruppen (andre enn de involverte).Ved styrket mistanke om mobbing:1. Kontaktlærer, sammen med PPT, helsesøster eller rektor, foretarelevsamtaler med de som har blitt oppgitt å være aktive.2. Samle inn nødvendig dokumentasjon. Med dette menes:3. Informasjon fra foreldre/elever om konkrete hendelser.4. Informasjon fra kolleger ved skolen.5. Informasjon via inspeksjonsloggen om konkrete hendelser somgjentatte ganger er blitt observert og stoppet.6. Informasjon framkommet i intervju medandre elever.7. En mistanke om mobbing skal ikke bli”hengende i lufta”. Intensiv og raskjobbing på maks 14 dager skalmunne ut i en konklusjon omhvorvidt det foregår mobbingeller ikke.Sosial kompetanseplan – Konnerud skole – Drammen19


4.7 PROSEDYRE FOR Å STOPPEaVDEKKET MOBBING1. Rektor skal være fullt informert om hva som har foregått og fortsatt deltai den videre prosessen.2. Det skal foreligge klar dokumentasjon av de faktiske forhold.3. Det skal gis nødvendig beskyttelse mot ny trakassering.4. Det skal iverksettes samtaler med de involverte.5. Den som mobbes og foreldre/foresatte.6. De som mobber og foreldre/foresatte.7. Det skal lages oppfølgingsplan for videre kontakt med de involverte hvorfølgende må vurderes ut fra saken:– møte mellom involverte, sammen med foreldre/foresatte– oppfølgingsmøter med mobber(e) og den som ble mobbet– videre arbeid med elevmiljøet; med holdninger og relasjoner8. Det skal skrives referat fra ALLE møter.9. Det pedagogiske personalet og SFO-ansatte (når det gjelder barn somgår i SFO), skal informeres om iverksatte avtaler og tiltak.10. Ved brudd på avtaler i oppfølgingsplanen iverksettes disiplinære tiltaki henhold til skolens ordensreglement, eventuelt i samarbeid medandre instanser som PPT, barnevern, politi og konfliktråd.4.8 Konsekvenser ved brudd påSkolens ordensreglementHvordan håndterer personalet episoder med uønsket oppførsel?• Elever som forteller om episoder tas på alvor• Voksen forhører seg med vitner, konfronter den eleven som har vistdårlig oppførsel. Melding om episoden gis til kontaktlærer• Alle uttrykk og handlinger som er brukt for å krenke eller trakassereandre, stoppes og rapporteres på standardskjema• Uttrykk eller handlinger de voksne tviler på hva betyr/er, rapporterestil kontaktlærer. Kontaktlærer vurderer om det skal sendes meldingmed hjemKonsekvenser ved enkeltepisoder• Ved brudd på skolens hovedregel, rapporteres hendelsen til kontaktlærer. Kontaktlærer vurderer om det skal iverksettes tiltak. Vi brukerstandardskjema20 Sosial kompetanseplan – Konnerud skole – Drammen


• Ved 2. gangs brudd på regelen kontakter kontaktlærer hjemmetOppfølging ved kontaktlærer• Ved 3. gangs brudd på regelen meldes det fra til rektor, som tar kontaktmed eleven og hjemmet. Oppfølging ved rektor/ avdelingsleder• Ved grovt brudd på regelen vises eleven inn på kontoret til samtale medkontaktlærer eller rektor. Hjemmet kontaktes. Ytterligere tiltak vurderes4.9 Skolens reglementEn skole er et sted hvor mange jobber sammen. Derfor er det viktig at virespekterer hverandre og holder reglene vi har, for at alle som er her skal trivesog ha det bra.Konnerud skole er et godt sted å være• fordi vi takker• fordi vi hilser på hverandre• fordi vi oppmuntrer hverandre• fordi vi hjelper hverandre• fordi vi kommer presis til undervisningen• fordi vi alltid har de tingene vi trenger• fordi vi er konsentrert om timens innhold• fordi vi lytter når andre snakker• fordi vi rekker opp hånda og venter på tur• fordi vi tar ansvar for skolens miljøA. Skolens inneområdeRutiner• Elevene går inn når det ringer kl. 08.30• Elevene skal bruke innesko i klasserommet. Uteskoene skal tas avog settes på utsiden av klasserommet• Det er ikke tillatt å bruke mobiltelefon på skolen. Den skal væreavslått i skoletiden. Hvis regelen brytes, blir mobilen inndratt og måhentes av en voksen på kontoretSosial kompetanseplan – Konnerud skole – Drammen21


Friminuttene• Elevene skal oppholde seg ute i friminuttene, hvis ikke annet er avtaltmed lærer• Baller må bæres, ikke sprettes/kastes/sparkes inne• Alle skal gå i gangene, ikke løpe• Elever som skal ha gym, kan legge fra seg gymtøy i hallen• Elever som skal ha musikk, forming eller mat&helse, kan legge sakenesine i garderobehyllene ved rommet de skal være i, og deretter gå ut tilfriminuttB. Skolens uteområde1. Bruk av sykkel/spark/skøyter• Elevene i 5., 6. og 7. trinn kan bruke sykkel/spark til og fra skolen.• Sykler/sparker settes på oppstillingsplass for sykler og skal ikke brukes førelevene skal hjem• Det anbefales å bruke hjelm når man sykler til og fra skolen• Ved bruk av sykkel/skøyter i skolens regi, må eleven bruke hjelmfor å delta• I skolens åpningstid, fra kl. 07.00 – 17.00, er det forbudt å brukesykkel/spark/rollerblades/skatebord på skolens område2. Utetid2.1 I friminuttene skal elevene leke eller oppholde seg i skolegården. Deter ikke lov å oppholde seg på sykkeloppstillingsplass, parkeringsplasseller andre steder utenom skolegården uten lærers tillatelse.2.2 Det er ikke lov å leke på en slik måte at andre føler seg truet ellerkommer til skade, verken i skolegården eller på vei til og fra skolen.2.3 Kasting av snø er kun tillatt mot oppsatte blinker.2.4 Ballsparking er kun tillatt på håndballbanen, i ballbingen ellermot ballvegger.2.5 Klatring i trær og pilkasting på blink er lov under tilsyn av en voksen,men ikke i friminuttene.2.6 Lekeplassen v/inngang E skal brukes av 1. – 4. trinn. Eldre eleverkan bruke området når det er ledig. Lærer som har inspeksjon måstyre dette.2.7 På skøytebanen kan man bruke køller, når det er under ledelse aven voksen enten i gymtimer eller fysisk aktivitet. I friminutter er detikke tillatt.2.8. Oppstår det problemer i friminuttene, skal elevene oppsøkelærerne som har utevakt før de oppsøker kontaktlæreren sin.22 Sosial kompetanseplan – Konnerud skole – Drammen


Sosial kompetanseplan – Konnerud skole – Drammen23


InspeksjonDet er tre inspeksjonsområder på skolen:OMRÅDE 1 omRÅDE 2 OMRÅDE 3I bakgården ved Utenfor inngang A og B Utenfor inngang C, Ballbingen,inngang E og F. og nybygget. Håndballbanen og skolegården opp tilElevtoalettene.(og med) toalettene.• Inspeksjonsvaktene skal gå innom toalettanleggene minst én ganghvert friminutt• Inspeksjonsvaktene har ansvar for orden ute på gårdsplassen, og måstanse aktiviteter som kan være farlig for elevene, eller er sterkt sjenerendefor skolens omgivelser• Skoleplakaten og skolereglementet er de retningslinjene vaktene skal følgei inspeksjonen• Ved brudd på skolereglene, følges vanlig prosedyre med melding tilkontaktlærer på eget skjema• Personalet skal også utenom inspeksjonstiden gripe inn dersom eleveneforetar seg noe som går ut over skolens hovedregler og trivselsreglement24 Sosial kompetanseplan – Konnerud skole – Drammen


C. Felles ordensregler for alle skoleri Drammen Kommune1. På skolens område er det forbudt å ha kniv, våpen eller andregjenstander som kan skade medelever.2. Det er forbudt å bruke, oppbevare, omsette eller motta tobakk,alkohol, narkotika eller andre rusmidler på skolens område.3. Ved mistanke om overtredelse av forbudene kan skolen foreta utvendigkontroll av elevenes eiendeler som befinner seg på skolens område, foreksempel sekker og bager, samt oppbevaringssteder som disponeres avelevene – for eksempel garderobeskap, bokskap og lignende.4. Skolens ledelse kan be om politiets bistand til å gjennomføre de angittekontrolltiltakene. Skriftlig melding gis til eleven og foresatte etterundersøkelsen.5. Bevisst skade eller hærverk på skolens eiendom og utstyr kan medføre eterstatningskrav på inntil kr. 5.000,-. Det samme gjelder ved tap ellerødeleggelse av bøker og annet utstyr.6. Brudd på de øvrige ordensreglene kan medføre:a) Muntlig irettesettelse.b) Muntlig melding til foreldre/ foresatte.c) Skriftlig melding til foreldre/ foresatte.d) Beskjed om å møte utenom vanlig skoletid.e) Gjenstand som blir brukt provoserende, kan bli inndratt.f) Ved bruk av vold, særlig provoserende adferd eller andre grove bruddpå ordensreglene, kan elever fra klassetrinn 1. – 7. vises bort fraundervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen. Rektor selvvedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Førdet blir gjort vedtak, skal en ha vurdert å bruke andre hjelpe- ellerrefsingstiltak, og eleven skal ha mulighet til å forklare seg muntlig.Foreldrene til elever på 1. – 7. klassetrinn skal varsles før det blir satti verk bortvisning for resten av dagen.g) Reglementet gjelder også aktiviteter som skolen arrangerer. Skolenkan, i spesielle tilfeller, utelukke elever fra slike arrangementer.Sosial kompetanseplan – Konnerud skole – Drammen25


26 Sosial kompetanseplan – Konnerud skole – Drammen


Kapittel 5SAMARBEID – SKOLE OG HJEM• Et godt samarbeid mellom skole og hjem er en viktig forutsetning for et godt elevmiljø5.1 Gjensidige forventningerTemaVi forventer atelevene:Vi forventer atforesatte:Vi forventer atde ansatte:DemokratiskespillereglerStøttendeatferdFølger demokratiskespilleregler, viserrespekt for andresmeninger, søkerløsninger ved uenighetStøtter og hjelperhverandre, viseromsorg– Lærer barnet demokratiske spilleregler.– Søker løsninger medskolen ved uenighet– Oppmuntrer tilhjelpsom ogstøttende atferdHøflighet Er høflige – Lærer barnet høflighetog respektOrdbrukBe omunnskyldningGrensesettingIkke bruke støtendeog krenkende tiltaleBer om unnskyldningnår man har såretnoen, og gjør opp forseg når en har gjortnoe galtViser stopp-tegn ogsier stopp når noengjør noe man ikkesynes er OK– Påtaler støtende ogkrenkende ordbruk– Lærer barnet å be omunnskyldning– Hjelper barnet til ågjøre opp for seg.– Kontakter kontaktlærer når man lurerpå hva som harskjedd– Hjelper barnet til åsette grenser– Hjelper barnet å siifra til skolen dersomnoe er vanskelig– Lærer elevene demokratiskespilleregler– Søker samarbeid medforesatte om løsningerved uenighet– Fokuserer på atferdhvor elever støtter/hjelper hverandre, ogviser omsorg– Lærer elevenehøflighet og respekt– Påtaler støtende ogkrenkende ordbruk– Informerer hjemmetdersom elevengjentatte ganger harstygg ordbruk– Lærer eleven å beom unnskyldning– Hjelper elevene til ågjøre opp for seg– Lærer elevene årespektere andresgrenser– Følger opp konkretesaker foresatte ellerelever har meldtSosial kompetanseplan – Konnerud skole – Drammen27


TemaVi forventer atelevene:Vi forventer atforesatte:Vi forventer atde ansatte:Plaging/mobbingKorrigering avatferdSnakke uten åavbryteSkolereglerSier ifra til en voksennår man føler segplaget, eller ser atandre blir plaget ellermobbetRespekterer å blikorrigert av en voksenLar andre snakke utenå avbryte, rekker opphånden når de skal sinoeFølger skolereglenevåre– Gir beskjed til skolendersom man mistenkerat eget barn eller andresbarn blir plaget– Lærer barnet å tåleog å respekterevoksen korreksjon– Lærer barnet til åvente til andre harsnakket ferdig– Er lojale motreglementet– Tar opp eventuelleforslag til endringeri FAUFremmøte Kommer presis – Passer på at barnetkommer presisOrdenHar orden i skolesakene– Hjelper og trenerbarnet til å ha orden iskolesakene sine– Griper inn og følgeropp ved mistanke omplaging/mobbing– Følger tiltakene iskolens tiltaksplanmot mobbing– Lærer eleven årespektere voksenkorrigeringav atferd– Kontakter hjemmetdersom eleven ikkelar seg korrigere– Lærer elevene til åvente til andre harsnakket ferdig– Lærer elevene å rekkeopp hånden– Informerer om skolereglene ved skolestartog på foreldremøter– Er lojale motreglementet– Tar kontakt medhjemmet ved alvorligebrudd. Gir konkrettilbakemelding– Informerer hjemmetetter gjentatteforsentkomminger ogudokumentert fravær– Kontakter hjemmetnår elevene ikke harorden i skolesakenesineSkolearbeidUtfører skolearbeidog hjemmearbeid– Følger opp arbeidsom gjøres på skolenog hjemme– Kontakter eleven/hjemmet dersom skolearbeidog hjemmearbeidikke utføres på entilfredsstillende måte28 Sosial kompetanseplan – Konnerud skole – Drammen


TemaVi forventer atelevene:Vi forventer atforesatte:Vi forventer atde ansatte:MeldingsbokPost/ beskjederRyddeSkolens bøkerog utstyrHar meldingsbok isekkenLeverer post/beskjeder fra skolenRydder i klasserom ogfellesromTar vare på skolensbygninger og materiell.Behandler bøker ogannet utstyr slik at detikke ødelegges– Bruker meldingsboka vedikke-konfidensiellebeskjeder til skolen– Lager rutiner forlevering av post– Lærer barna å ryddeetter seg hjemme– Lærer barnet respektfor skolens utstyr,materiell og bygninger– Bruker meldingsbok vedikke- konfidensiellebeskjeder til hjemmet– Sørger for at elevenelegger post isekkene sine– Har gode rutiner forrydding i klasseromog fellesrom– Lærer elevene respektfor skolens utstyr,materiell og bygningerSkolemat Har med seg mat – Sørger for at barnet harmed seg mat hver dag– Tar kontakt med hjemmetdersom eleven ikke spisermat på skolen over tid”Hjemmet kan forventeat Konnerud skole møterog omtaler elevene påen positiv måte.”Sosial kompetanseplan – Konnerud skole – Drammen29


5.2 Foreldrekontaktenes arbeidEn foreldrekontakt er representant for foreldrene, valgt av og blant foreldrene påsamme trinn.• Hvert trinn velger to FAU- representanter felles for trinnet, og en foreldrekontaktfor den enkelte basisgruppe. Foreldrekontaktene samarbeider trinnvis• Foreldrekontaktene velges for ett år av gangen• FAU-representantene velges for to år av gangen for å sikre kontinuitet• Valgene gjøres på vårens foreldremøteForeldrene skal bruke foreldrekontaktene som talerør for saker de ønsker å taopp. FAU-representantene bringer saker inn for FAU dersom de berører skolengenerelt, og FAU bringer saker inn for rektor.• Foreldrekontaktene skal være et bindeledd mellom foreldrene og skolen• Foreldrekontaktene skal være med å bidra til å utvikle et godt miljø blantforeldrene og i elevmiljøet• Foreldrekontaktene kan bidra til å synliggjøre foreldrerollen overfor eleveneSkolen/lærerne kan benytte foreldrekontakten som samtalepartner i saker somgjelder elevmiljøet, som f.eks. erting og mobbing.5.3 Foreldremøter og foreldresamtalerDet avholdes til vanlig to foreldremøter og to foreldresamtaler i løpet av et skoleår.Foreldremøtene arrangeres trinnvis; en del sammen med trinnet, og en deli basisgruppa. Lærerne på trinnet og foreldrekontaktene samarbeider omprogrammet og om innkallingen. På møtene vil lærerne presentere sine planerfor faglige mål og utvikling, og trinnets arbeid med sosial kompetanse.Temaer for 1. – 4. trinn:• Ønsker om inndeling i ”årstidsgrupper” for å bedre detsosiale miljøet• Praksis for utdeling av innbydelser til bursdag i skoletiden• Skoleveien• Rutiner for bruk av mobiltelefon• Temaer fra Sosial kompetanseplan:– Det er mitt valg– ”Lære å være sammen”-aksjon30 Sosial kompetanseplan – Konnerud skole – Drammen


Temaer for 5. – 7. trinn:• Sykling, trafikk og hjelmbruk• Rutiner for bruk av mobiltelefon• Trivselsundersøkelsen og brukerundersøkelsen; gjennomgang avresultatene og evalueringer• ”Dugnadsoppgaver” for å skaffe penger til klassetur?• Lekserutiner, innetider etc.• Temaer fra Sosial kompetanseplan ”Og lære og å være- sammen”:– Det er mitt valg– ”Lære å være sammen”-aksjonKontaktlærene innkaller til foreldresamtaler i september/oktober og imars/april. Elevene skal være med på minst en samtale i året.Samtalene forberedes ved at det sendes hjem et spørreskjema medinnkallingen som foreldre og barn skal svare på sammen.På samtalen vil kontaktlærer ta opp temaer rundt faglig utvikling, motivasjon,sosial kompetanse, vennskap og trivsel på skolen.Det lages en avtale om elevens utviklingsområder i etterkant av samtalen.Avtalen undertegnes av eleven, foreldrene og læreren.Er det forhold som lærerne eller foreldrene ønsker å ta opp, innkaller vi tilekstra møter ved behov.5.4 Samarbeidsrutiner gjennomhele skoleåret• Beskjeder som gjelder for hele elevgruppa gis på arbeidsplaner/lekseplaner• Individuelle tilbakemeldinger mellom hjemmet og skolen gis påarbeidsplanen eller i meldingsboka• Foreldrene signerer sjekkede lekser eller gjennomførte prøver• Kommunikasjon på mail via vårt intranett MLG, som alle foreldre fårtilgang til• Kontaktlærer vil gi tilbakemelding til hjemmet dersom barnagjentatte ganger glemmer lekser, utstyr/bøker eller avtaler, ellerdersom barnet gjentatte ganger kommer for sent• Skolen har egne rutiner for tilbakemelding til hjemmet ved brudd påskolens tre hovedregler. Se kap. 5 i denne planenSosial kompetanseplan – Konnerud skole – Drammen31


Grafisk design: Kirell Design Foto: Gina Englund Trykk: Merkur Trykk ASAdresse: Malmveien 19, 3034 DrammenE-post: konnerud.skole@drmk.noTelefon: 32 04 57 0032 Sosial kompetanseplan – Konnerud skole – Drammen

More magazines by this user
Similar magazines