Innkalling til ordinær generalforsamling i Etman International ASA

otc.nfmf.no

Innkalling til ordinær generalforsamling i Etman International ASA

Innkallingtil ordinær generalforsamling iEtman International ASAMøtet vil finne sted Tirsdag 13-08-2013 i selskapets lokaler, Auglendsmyrå 11, 4016 Stavanger,Norge.Til behandling foreligger:Åpning av generalforsamling ved styrets leder Stein Jone Lithun1. Valg av møteleder, protokollfører og en person til å undertegne protokollen sammen medmøteleder.2. Godkjennelse av innkalling og registrering av fullmakter.3. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Etman International ASA4. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap for Etman konsernet5. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor.6. Fastsettelse av styrehonorar og honorar til valgkomiteen.7. Valg av styre. Valgkomiteen innstiller til at sittende styre gjenvelges for 1-ett år.8. Valg av valgkomiteEgersund 25.06.2013_________________Stein Jone Lithunstyrets lederAksjonærer som ønsker å delta bes om å melde fra til Hans Petter Slettebø innen 06.08.2013via email: hans.petter.slettebo@etman.noAksjonærer som representeres ved fullmektig må fremlegge skriftlig fullmakt ved fremmøte.(Se vedlegg) Denne må også må være oss i hende innen 06.08.2013NB! Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning, finner du på :http://www.etman.no/doc//aarsrapport.pdf


FULLMAKTUndertegnede gir herved……………………………………fullmakt til å stemme for meg/oss på Etman International ASA’s generalforsamlingTirsdag 13-08-2013 i selskapets lokaler, Auglendsmyrå 11, 4016 Stavanger, Norge.……………………………………Navn på aksjonær (blokk bokstaver)………………………….Antall aksjerDato:………………………………….……………………………………Underskrift

More magazines by this user
Similar magazines