590399 - Bruksanvisning

gkwebonline.no
  • No tags were found...

590399 - Bruksanvisning

SLIDING MITRE SAWKAP- OCH GERINGSSÅGKAPP- OG GJÆRINGSSAGSL250XINSTRUCTION MANUALBRUKSANVISNINGBRUKSANVISNING


Kap- och geringssåg SL250XSvenskDammpåseÖvre klingskyddBrytareNedreklingskyddKlingaAnhållTvingBordFörlängningSkala2


TEKNISKE DATA:Kap- och geringssåg SL250XSpänning: ................................230V-50HzEffekt: ....................................1800WKlinga diameter: ......................255 mmKlinga hål: ..............................25,4 mmHastighet u/belastning:................4600 v./minVikt: ........................................16 kgMax kapbredd:90° ........................................290 x 75 mm.45° ........................................210 x 75 mm.Max kapbredd dubbelgering90° x 45° ................................290 x 45 mm.45° x 45° ................................210 x 45 mm.ELEKTRISK ANSLUTNINGInnan ni sticker in stickkontakten i vägguttaget, försäkraer om att nätspänningen motsvarar den som är angivenpå märkplåten/typskylten.ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTERLäs denna bruksanvisning noga! Spara den!När man använder elektriska verktyg ska alltidgrundläggande säkerhetsföreskrifter följas föratt minska risken för brand, elstöt eller personskada.Läs hela denna instruktion innan du försöker sätta igång den här apparaten och spara instruktionerna.För säker drift1. Håll arbetsområdet rent - Nedskräpade ytor ocharbetsbänkar är upphov til skador.2. Tänk på arbetsmiljön - Utsätt inte elverktyg för regn.Använd dem inte i fuktiga eller våta utrymmen elleri närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.Ha bra belysning över arbetsytan.3. Skydd mot stötar - Undvik kroppskontakt medjordade ytor (t ex rör, radiatorer, spisar, kylskåp).4. Håll barnen borta - Låt inte besökare komma ikontakt med maskinen eller förlängningssladd. Allabesökare ska hållas borta från arbetsområdet.5. Förvaring av maskin - När maskinen inte användsska den förvaras inlåsta på ett torrt, högt placeratställe, utom räckhåll för barn.6. Överansträng inte maskinen - De arbetar bättre ochsäkrare vid den hastighet de är avsedda för.7. Använd rätt maskin - Tvinga inte små maskiner attgöra arbeten som är avsedda för kraftigaremaskiner. Använd inte maskinen för ändamål deinte är avsedda för, t ex använd inte cirkelsåg föratt såga av kvistar eller träd.8. Klä dig ordentligt - Bär inte löst hängande klädereller smycken. De kan fastna i rörliga delar.Gummihandskar och halkfria skor rekommenderasvid utomhusarbeten. Använd hårnät om du harlångt hår.Svensk9. Använd skyddsglasögon - Använd även ansiktsmaskom arbetet är dammigt.10. Skada inte sladden - Bär aldrig maskinen i sladdenoch ryck ej ur sladden från uttaget. Utsätt intesladden för värme, olja eller skarpa kanter.11. Sätt fast arbetsstycket - Använd skruvtving ellerskruvstycke för att hålla fast arbetsstycket. Det ärsäkrare än att använda handen och du får bådahänderna fria för arbetet.12. Sträck dig inte för mycket - Se till att du har säkertfotfäste och balans hela tiden.13. Sköt maskinen med omsorg - Håll verktygen skarpaoch rena. Följ instruktionerna beträffande smörjningoch byte av tillbehör. Kontrollera sladden/kabelenmed jämna mellanrum och reparera dem hos enauktoriserad verkstad om de är skadade.Kontrollera förlängningssladdar med jämna mellanrum och byt om de är skadade. Håll hantagen torra,rena och fria från olja och fett.14. Koppla från maskinen - Maskinen ska vara urkoppladenär de inte är i bruk, vid service och vid byteav tillbehör, t ex sågblad, skär och knivar.15. Tag bort justernycklar och skruvnycklar - Gör dettill en vana att kontrollera att nycklar/skruvnycklarhar tagits bort från verktyget innan det startas.16. Undvik oavsiktlig tillslagning - Bär inte inkopplademaskiner med fingret på strömbrytaren. Se till attströmbrytaren är frånslagen när du sätter istickkontakten.17. Användning av förlängningssladdar utomhus - Närmaskinen används utomhus, använd endast förlängningssladdarsom är avsedda märkta för utomhusbruk.18. Var uppmärksam - Titta på det du gör. Använd suntförnuft. Använd inte verktyget när du är trött.19. Kontrollera skadade delar - Innan fortsatt användningav maskiner ska skyddsanordning eller annanskadad del kontrolleras noggrant för att fastställaatt maskinen kommer att fungera riktigt och utföraden avsedda funktionen. Kontrollera inriktningenav de rörliga delarna, kärvning, sprickbildning, fastsättningoch andra förhållanden som kan påverkadriften. En skyddsanordning eller annan del som ärskadad ska repareras riktigt eller bytas ut av enauktoriserad serviceverkstad, om ej annat anges idenna instuktionsbok. Byt ut felaktig strömbrytarehos en auktoriserad serviceverkstad. Använd intemaskinen om strömbrytaren inte kan slås till/från.20. Varning - Användning av något annat tillbehör elleranordning än vad som rekommenderas i dennainstruktion eller i katalog kan innebära risk förpersonskada.21. Reparation får endast utföras av behörig elektromontör- Maskinen uppfyller de gällandesäkerhetsbestämmelserna. Reparation får endastutföras av en behörig elektromontör, i annat fall kananvändaren råka ut för olycksfall.3


Kap- och geringssåg SL250XBYTE AV SÅGBLADNB! Slå av maskinen och tag ut kontakten före byteav sågblad.- Lossa bulten som håller klingskyddet med nyckelsom medföljer.- Både inner och ytterskydd vill då lossna, lyft därefterupp skyddet.- Tryck in spindel låsknappen på baksidan av motorn,och använd fastnyckelen till att lossa klingbulten,skruva medurs.- Tag ut bult och klingbricka, och byt sågklingan. NB!NB! Tag bort insatsringen på sågklingan och sätt denpå den nya.- Sätt på den nya sågklingan och därefter klingbrickanoch skruva fast bulten (moturs)- NB! Se till att klingan är satt åt riktigt håll.JUSTERING AV KAPVINKELFör att justera önskad kapvinkel, lossa på ratten bak påsågen och justera sågen till önsked vinkel (0-45o).Lås därefter sågen i denna vinkeln.JUSTERING AV GERVINKELFör att justera önskad gervinkel, lossa på skruven ifronten på sågen. Tryck ned knappen bakom skruven tillönskad gervinkel.Spänn fast skruven när du har rätt vinkel.SvenskANVÄNDNINGFöre användning skall skruven bakom på bordet lossas,så att sågen kan skjutas fram och tillbaka uten problem.Denna såg är producerad för kap- och gering avträ, träfiber och plastmaterial. Ställ in önskad vinkel duvill såga. Se till att materialet alltid ligger stabilt ochplant mot anhåll och sågbord, vid behov använd tvingar.Håll aldrig händerna närmare klingan än 12-15cm närklingan roterar, samt bromsa aldrig klingan manuellt.Vid kapning av mindre arbetsstycken skall dessa alltidspämmas fast samt vid gering blir resultatet bättre ommaterialet spänns fast. Låt alltid motor komma upp ifullt varv innan du bearbetar något material. Motornkräver god ventilation när den arbetar, håll därför alltidvettilationsöppningarna fria från spån och smuts. Tagbort spik, skruvar och liknande i arbetsstycket förebruk. Använd aldrig maskinen utan orginalmonteradesäkerhetsdetaljer. Pressa aldrig maskinen hårdare motarbeidsstycket än det den har kapacitet till, samt användaldrig defekt eller slö klinga.UNDERHÅLLRengör maskinen regelbundet efter användning, ochsmörj rörliga delar. Undvik att det kommer smörjmedelpå handtaget.Maskinen får endast repareras av kvalifiseradperson om det uppstår fel.4


Kapp og gjæringssag SL250XNorskStøvposeØvre blad dekselBryterNedrebladdekselBladAnleggFastklemmeBordForlengelsesarmGjæringskala5


TEKNISKE DATA:Kapp og gjæringssag SL250XSpenning: ................................230-50HzEffekt: ....................................1800WBlad diameter: ........................255 mm.Blad hull: ................................25,4 mm.Hastighet u/belastning: ............4600 omdr./minVekt:........................................16 kgKuttekapasiteter:90° ........................................290 x 75 mm.45° ........................................210 x 75 mm.Kuttekapasitet med helningsvinkel:90° x 45° ................................290 x 45 mm.45° x 45° ................................210 x 45 mm.ELEKTRISK TILKOBLINGFør du setter støpselet inn i kontakten, kontroller atspenningen på nettet tilsvarer den verdien som er angittpå informasjonsplaten på maskinen.ALLMENNE SIKKERHETSFORSKRIFTERLes denne bruksanvisningen nøye! Ta vare på den!Ved bruk av elektrisk verktøy, så bør alltidfølgende forholdsregler følges for å reduserebrannrisikoen, elektrisk støt og personlig skade.Les bruksanvisningen nøye, og ta vare på denne, førde begynner å bruke produktet.For driftsikkerhet og lengre levetid1. Hold arbeidsplassen ren - Rot og dårlig oversiktinnbyr til skader.2. Tenk på arbeidsmiljøet - Utsett ikke maskinen forregn. Bruk ikke maskinen i fuktige eller våteomgivelser. Hold arbeidsområdet stengt. Bruk ikkemaskinen i nærheten av brennbare væsker ellergasser.3. Forebygg elektrisk sjokk - Unngå kroppskontaktmed jordede overflater (f eks rør, radiatorer,komfyrer, kjøleskap).4. Hold barn borte - La ikke besøkende ta på maskineneller forlengelsesledning. Alle besøkende bør holdesborte fra arbeidsplassen.5. Lagring av maskin - Maskine som ikke er i bruk børlagres på en tørr plass, høyt oppe eller innelåst,utenfor rekkevidde for barn.6. Press ikke maskinen - Det vil gjøre arbeidet bedreog sikrere i den utstrekning det var tiltenkt.7. Bruk korrekt maskin - Press ikke små maskinereller tilbehør til å gjøre et arbeid tiltenkt tungarbeidsmaskiner.Bruk ikke maskiner til formål som deikke er beregnet for; f eks bruk ikke sirkelsag tilkutting av tregrener eller stokker.Norsk8. Kle dem korrekt - Bruk ikke løst hengende tøy ellersmykker. Disse kan sette seg fast i bevegeligedeler. Gummihansker og sklisikkert fottøy anbefalesfor utendørs arbeide. Bær hårnett eller lignendefor å holde langt hår på plass.9. Bruk vernebriller - Bruk også støvmaske om arbeidetutvikler mye støv.10. Ødelegg ikke ledningen - Bær aldri maskinen etterledningen eller rykk aldri i den for å løsne den fravegguttaket. Hold ledningen vekk fra varme, oljeeller skarpe kanter.11. Fest arbeidsstykket - Bruk skrutvinger eller skrustikkefor å holde fast arbeidsstykket. Dette ersikrere enn å holde fast arbeidsstykket med hånden,og begge hendene frigis til betjening av maskinen.12. Forstrekk deg ikke - Hold balansen og stå stødighele tiden.13. Vedlikehold maskinen godt - Hold redskapeneskarpe og rene for bedre og sikrere ytelse. Følginstruksjonene for smøring og bytte av reservedeler.Kontroller ledninger med jevne mellomrom, hvisdisse er skadet, få disse reparert av autorisertserviceverksted. Kontroller forlengelsesledningerog skift disse ved skade. Hold håndtak tørre ogfri fra olje.14. Koble fra maskinen - Koble fra maskinen nårmaskinen ikke er i bruk, innen tilsyn eller vedbytte av reservedeler/tilbehør.15. Fjern justerings-/skrunøkler - Gjør det til en vane åkontrollere at justerings-/skrunøkler er fjernet framaskinen ved innkobling.16. Unngå unødig oppstart - Bær ikke tilkoblet maskinmed fingeren på bryteren. Pass på at bryteren er avved tilkobling.17. Bruk av forlengelsesledninger utendørs - Nårmaskinen brukes utendørs, benytt kun forlengelsesledningerfremstilt og merket for utendørs bruk.18. Vær årvåken - Se hva du gjør! Bruk sunn fornuft!Bruk ikke maskinen når de er trett.19. Kontroller skadede deler - Innen ytterligere bruk avmaskinen, bør skjerm eller andre deler som erødelagt, omhyggelig kontrolleres for å avgjøre ommaskinen kommer til å fungere korrekt. Kontrolleroppretting av bevegelige deler, utstyr og alle andreforhold som kan ha innflytelse på maskinens drift.Ødelagte komponenter bør repareres skikkelig ellerbyttes ut av et autorisert serviceverksted. Brukikke maskinen om bryteren ikke kan slås av eller på.20. Advarsel - Bruk av ethvert annet tilbehør elleranordning annet enn anbefalt i denne bruksanvisningeller i katalogen, kan innebære risikofor personskade.21. Påse at maskinen kun repareres av autorisertpersonell - Maskinen er i overensstemmelse medgjeldende sikkerhetsbestemmelser. Reparasjon avelektrisk verktøy/maskiner må kun utføres avautorisert personell, annet kan forårsake skade forbrukeren.6


Kapp og gjæringssag SL250XBYTTE AV SAGBLADNB! Slå av maskinen og trekk ut kontakten før duskal bytte sagblad.- Løsne bolten som holder bladbeskyttelsen på plassmed en fastnøkkel som følger med.- Både innerdeksel og bladdeksel vil da løsne, løftderetter dekselet opp.- Trykk inn spindel låseknappen på baksiden avmotoren, og bruk fastnøkkelen til å løsne bolten isenter på sagbladet, skru medurs.- Ta ut bolten og flensen, og bytt sagbladet.NB! Ta av senterskiven på sagbladet og sett den pådet nye.- Sett på det nye sagbladet og deretter flensen og skrufast bolten (moturs)- NB! Sjekk at sagbladet er satt på rett vei.JUSTERING AV HELNIGSVINKELFor å justere ønsket helningsvinkel, løsne på hendel bakpå sagen og juster sagen til ønsket vinkel (0-45°).Lås deretter sagen i denne vinkelen.JUSTERING AV GJÆRINGSVINELFor å justere ønsket gjæringsvinkel, løsne på skrue ifront på maskinen. trykk ned knappen bak skruen ogjuster til ønsket gjæringsvinkel.Skru fast skruen når du har rett vinkel.NorskBRUKFør bruk må skruen bak på bordet løsnes, slik at sagenkan skyves frem og tilbake uten problemer. Denne sagener egnet til kapp- og gjæring av tre og plast. Still innønsket gjærings – og/eller helningsvinkel du skal sage.Se til at materialet alltid ligger stabilt mot anlegget ogsagbordet, ved behov benyttes tvinger. Hold aldri hendenenærmere klingen enn 12-15cm når klingen roterer,samt brems aldri klingen med manuelt. Ved kapping avmindre arbeidstykker må disse alltid spennes fast samtved gjæring blir resultatet bedre dersom materialetspennes fast. La alltid motoren nå høyeste hastighet førdu begynner å sage. Motoren krever god ventilasjon nården arbeider, hold derfor ventilasjonsåpningene fri forsmuss. Ta bort spiker, skruer og lignende i arbeidsstykketfør bruk. Bruk aldri maskinen uten orginalmontertesikkerhetsdetaljer. Press aldri maskinen harderemot arbeidsstykket enn det har kapasitet til, samt anvendaldri defekt eller sløvt blad.VEDLIKEHOLDRengjør maskinen alltid etter bruk, og smør bevegeligedeler. Pass på at det ikke kommer smørning på håndtaket.Maskinen må kun repareres av kvalifisert personellhvis det er noe feil med den.7

More magazines by this user
Similar magazines