12.07.2015 Views

Nr.4 2009 - Re kirkelige fellesråd - Den norske kirke

Nr.4 2009 - Re kirkelige fellesråd - Den norske kirke

Nr.4 2009 - Re kirkelige fellesråd - Den norske kirke

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Retur:Re kirkekontor, postboks 123, 3164 RevetalInformasjonNr. 4 juli 2009 - 8. årgangGodsommer!Går til ny ogspennendejobb i Re!side 3Se åretskonfirmanter!side 8-9RE-NYTTSnu bladet


Med hjerte for barn og ungeMenighetsfakultetet i Oslo har vært HildeHeitmanns arena de siste seks årene.Fra i sommer skal hun jobbe medden yngre generasjonen i Re. Som nyutdannetteolog har hun valgt å startei en nyopprettet stilling som trosopplærerfor barn og unge i Re framfor enjobb som prest.Av Per Astrup Andreassen-Gjennom det meste av studietiden har jeg hatt et ønskeom å få jobbe i kirkens trosopplæring, sier Hilde Heitmann(26). Hun ser med stor glede fram til å starte i jobben. Detblir kjempespennende å være fri til å skape noe nytt, ogikke være avhengig av å gjøre ting slik ”vi alltid har gjort”.Samtidig kjenner jeg at dersom jeg skulle gjort dette aleneville jeg blitt redd, sier Hilde. Jeg har møtt mange av defrivillige og ansatte i Re allerede og føler meg trygg på atdette skal bli bra.Sterkt engasjementHilde har vokst opp i et hjem med en mor som er daglig lederi en menighet i Oslo, og en far som er utdannet prest ogsom har arbeid innen kristne organisasjoner og utdanningsinstitusjoner.Hun har derfor fått en bred bakgrunn innenforkristent arbeid. –Jeg har møtt mange som har blitt berørt,og som har betydd mye for meg, sier Hilde. Allerede som12-åring holdt hun sin første andakt på en barneklubb. –Dethusker jeg kjempegodt – at jeg satt og planla og var i kirkenog øvde – det var gøy. Seinere ble Hilde med som leder påforskjellige leire. –Det å kombinere og ha ansvar for leir ogformidlingen på leirene har betydd mye, mener hun.FormidlingHilde Heitmann er opptatt av å gjøre vanskelige emner forståeligfor andre, og jobber mye med formidlingen slik atbudskapet ikke skal bli komplisert.TrosopplæringsreformenDen norske kirke skal utvikle en systematisk trosopplæringfor alle døpte i alderen 0-18 år. Dennereformen ble vedtatt i Stortinget i mai 2003. Bevilgningertil reformen skjer direkte over statsbudsjettettil de ulike menighetene. Re har fått tildelt midlersammen med nabokommunene i Nord-Jarlsbergprosti. Det er ansatt sju personer fordelt på 4,4 årsverki Nord-Jarlsberg.Hilde Heitmann sier det blir kjempespennende å starteopp i den nyopprettede stillingen som trosopplærer.Hvilke tanker har du gjort deg om arbeidet du skal inn iher i Re?-Det var et vanskelig spørsmål. Jeg har gjort meg mangetanker, men ser at jeg er langt fra den eneste som tenker. Sådet å være for mye framme med mine tanker er jeg litt forsiktigmed. Men mine overordnede tanker er at det vi trorpå kan være vanskelig. Vi har studert og studert og fatter likevelikke dybden. Samtidig er det veldig lett. –Det handlerom å ta imot at Jesus døde for oss, sier hun. Hun legger tilat vi skal ikke gjøre oss fortjent til det. Som mennesker harvi ikke så lett for å ta imot noe som vi ikke føler oss fortjenttil. Men alle mennesker kan si ja til Jesus, også barna.Ansikt til Ansikt– Gud og mennesker2009: SOMMERSTEVNEFOR HELE FAMILIEN23.–26. juli på Gjennestad i Vestfold


Jeg tror på– ja, hva tror jeg egentlig på?Velkommen til et Alpha-kurs på Re kommunehushøsten 2009! Her kan alle deltapå et kurs der det er tid til å stille spørsmålom tro og tvil. Kurset innbefatter mat ogdrikke og en weekend på nye Farris hotelli Larvik. Hva er Alpha-kurs?Alle kan deltaKurset er for deg som liker å stille spørsmål, som for eksempel:”Hva er det å tro? Er troen noe for meg? Må jegforstå alt for å tro? Kan jeg tro selv om jeg tviler?”Kurset er for deg som kanskje tenker: ”jeg tror jo, men hvaer det egentlig jeg tror på?” ”Jeg tror, men jeg vil lære merom troen min”.Læring og latterKurset inneholder ni foredrag om kjernespørsmål i denkristne tro. Det legges vekt på en glad tone, med plass foravslappende humor.Pizza og pastaVed å spise sammen, blir det lettere å bli kjent med hverandre.Vi legger vekt på trivelige rammer rundt kurset.Hjelpe hverandreI kurset brukes smågrupper for at hver enkelt kan deltaaktivt i kurset.Alt du vil vite?Det er åpent for alle slags spørsmål underveis, og en finnerfrem til måter å svare så langt det er mulig. Kurset gir nokikke svar på alle spørsmål. Men det er lov til å undre segog stille de spørsmål du har lyst til.Tid og stedKurset arrangeres på Re kommunehus i 4. etasje. Førstekurskveld blir onsdag 14. oktober. Øvrige datoer: Onsdagene21 og 28. oktober, 4, 11 og 18. november og 2. desember.Torsdag 26. november. Hver kurskveld starter kl.19 og er ferdig 21.45.Kort weekendFredag 6. -lørdag 7. november er det kort weekend medopphold på Farris hotell i Larvik. Prisen innbefatter oppholdi dobbeltrom. Enkeltrom vil koste noe ekstra.Middag i Restauranten på RevetalSiste kurskvelden – onsdag 2. desember, blir det festmiddagpå Restauranten på Revetal. Det serveres torettersmiddag med påfølgende hyggesamvær.Foredragsholdere:Prestene Sølvi Lewin, Stephen Reid og Nils Øyvind Kjøl.PrisKurset koster kr. 1200,-. For det beløpet får du: mat hverkurskveld, foredrag, kursbok og annet materiell, weekendpå hotell, middag på Restauranten. Du kan lese mer omkurset på vår hjemmeside: www.rekirkene.no. Spørsmålkan rettes til Nils Øyvind Kjøl, tlf: 92890669, e-post: nils.kjol@re.kommune.noOrgelskole for voksneI regi av Tunsberg bispedømme tilbyr kantor BjørnVidar Ulvedalen orgelundervisning til voksne. Detteer et tilbud som har pågått et år nå, og har vært megetpopulært. Målet med kurset er at du skal kunne læredeg å bruke kirkeorgelet til å fremføre solostykker påog spille til salmer med. Kontakt Ulvedalen for nærmerinfo om kvalifikasjonskrav og påmelding.


Takk for ossPakkingen er i gang, det erikke mulig å utsette det lengernå, det er på tide å tafarvel. Det er rart å skullesi adjø. Det er ikke alltidlike lett å vite om jeg burdesmile eller gråte.Tekst: Maria Ådland MongerDe man er nærmest er det jo vondt ådra fra, men samtidig vet jeg at hvisdet er noen jeg kommer til å holdekontakt med, så er det dem, og da erdet bare en fase av et vennskap somer over. Det er nesten tristere med alledem som man ikke er så nære.Mye å savneJeg tenker at når jeg sitter nede i detvarme ørkenland så kommer jeg til åsavne de snille damene på biblioteket,de hyggelige karene på gjenbruksstasjonen,den alltid så vennlige Eva påRenessanse, all den deilige maten ogden gode ordenssansen på Meny. Også kommer jeg til å savne naboenemine. De hyggelige stundene ute vedsandkassen etter jobb med barn somløper i alle retninger og oss voksnesom slarver om alt og ingenting. Dethar vært nydelig å bo på Tingvoll. Jegkommer til å savne den lille hageflekkenmin med klatreroser, klematis,lavendel og rabarbra når ørkenvindenblåser meg i håret.Revetal menighet og golfDet er ikke bare jeg som kommer til åsavne. Jeg vet hva Matthew vil savne.Deilige runder med golf på Re golfbaneog kebabpizzaen fra Pizza Vera,og Andreas og Petter kommer til åsavne alle de små vennene sine.Det er litt rart å skulle ta farvel medjobben, Revetal menighet som vi harvært med å starte og som vi har settvokse frem på Revetal de siste fireårene. Jeg er utrolig takknemmeligfor den tiden jeg har hatt der og foralle de fine menneskene jeg har blittkjent med og som har gitt av seg selvfor å få det til!”Om det som er forbi, er forbi.Da har jeg noe vakkert å si.Alltid skal jeg huske det vi delte duog jegMaria Ådland og Matthew Mongerreiser etter sommerferien sammenmed barna Andreas og Petter tilFrankrike for språkstudier. Omet år er de klare for misjonsoppgaveri Mali. Matthew skal jobbemed å oversette deler av bibelentil fulani. Maria skal arbeide sommisjonsprest.Aldri skal jeg glemmeAlt du var for meg”(Adjøsangen fra Portveien 2)Takk til alle dere som har åpnet hjerteneog bydd på bekjentskap og vennskap,vi kommer til å savne dere allesammen! Vi lover å komme innom ogvandre gjennom Revetals gater i nyog ne. Så hvis dere ser noen solbrunenordmenn kledd i fargerike Afrikaklær så er det bare å smile til (av) oss.Vi ønsker dere en nydelig sommer,og noen gode år fremover. Måtte Gudvære hos dere og gi dere alt dere trenger,og måtte Hans kjærlighet få fylledere med stor glede.Farvel fra Maria Ådland Mongerm/fam.


SommerpratBARNESIDENVi traff to av jentene i Våle kirkes barnekor i et friminuttpå Kirkevold skole og slo av en prat.1. Hvorfor er du med i barnekoret?2. Hva gjør du på fritida?3. Gleder du deg til sommerferien, og hva skal du gjøre?Mariann H. Lunde (12) 6. kl.1. Jeg synes det er gøy å synge, kommer ikke på noemer.2. Spiller fotball, henger med venner, rir hest. Går ettergutta :)3. Ja, skal til Sarpsborg. Vi leier hytte på feriehjemmet.Veronica Stubben (12) 6. kl.1. Det er gøy, og jeg utvikler stemmen.2. Spiller fotball og er med venner.3. Ja, slipper skolen! :) Blir kanskje med Mariann tilSarpsborg. Skal være hjemme med familien og ha jentekvelder.Mariann (t.v.) og Veronica gleder til sommerferien.Foto: Bjørn Vidar Ulvedalen.Våle kirkesbarnekorFor deg som liker å synge alt fra gospel,negro spirituals, salmer og popmusikk!Du lærer hvordan du skal brukestemmen slik at den utvikler seg. Dufår være med på opptredener og turer.Vi har det moro sammen på øvelsenemed bl.a. konkurranser som barna lagerselv til pauseinnslag! Vi startet ifjor og er i dag 11 barn. Velkommen!Semesteravgift: 300,-. Koret er i samarbeidmed Re kulturskole.Øvelse hver onsdag fra 17.30 til 19.00i Våle kirke. Oppstart etter ferien 26.aug.For barn fra 3. Klasse.Dirigent og pianist: Bjørn VidarUlvedalen, kantor i ReOrgelskolenEr et unikt tilbud for deg som vil spille på kirkeorgel. For barn fra 1.klasse og oppover. Du lærer å spille etter noter, deltar på konserter og fårvære med i et flott miljø av barn og ungdom som jevnlig holder konserterog drar på turer til andre kirker, Oslo konserthus og orgelbyggerier.Begrenset med plasser ledig. Undervisningen foregår på tirsdager etternærmere avtale. Lærer: Bjørn Vidar Ulvedalen, kantor i Re.


En aldeles super helg!Fredag 27. mars var Marteog jeg helt klare for en helgpå Blestølen sammen medmange andre KFUMere ogKFUKere. Der ble det arrangertELVIS Leir, tror du dethar noe med sangeren Elviså gjøre?Tekst: Julie Adelheid GrolandI så fall tar du feil – ELVIS er nemligen som er elleve år, akkurat somfjortis er en som er fjorten år. Leirenvar for oss som er fra 11-13 år.Kurset var et lederkurs, for oss somhar lyst til å lære litt om hvordan manskal være en god leder. Jeg må si jeglærte en hel del om hvor viktig det erå kunne samarbeide, ha orden på tingene,og det å planlegge ting nøye førman setter i gang et prosjekt.Jentene fra ”Kjørkjestein-rommet” Fra venstre: Julie Adelheid, Lisa, JulieSofie, Andrea og Marte.Potetgull på sengaVi fikk god tid til å bli kjent medhverandre, og det var hyggelig. Hervar det folk fra kretsene: Asker ogBærum, Østfold, Buskerud, Vestfoldog Telemark. Så Marte og jeg lå ikkepå latsiden akkurat. Spesielt godtkjent ble vi naturligvis med de 3 jentenevi delte rom med.Foruten å bli lært opp, fikk vi tid tilForeleser på gudstjenesten var JanOtto som er kretsleder for Vestfoldog Telemark.både gudstjeneste, morgensamling,nattkino og masse prat og godisspisingpå rommet. NB!. Potetgull spisingi senga er utrolig dumt.Det var min første gang på et sliktkurs – jeg ble imponert, og drar gjerneigjen om jeg får mulighet.KjempekoseligPå lørdag hadde vi ”fritt frem” kveld.Da kunne vi komme med de innslagvi ønsket, og mange hadde morsommeleker på programmet, somher – ”finn dropset i melet, spis såen eplebit” J Jo da, det var nok myefestligere for oss som var der, enn fordere som leser nå.Alle beboerne på de forskjellige rommenefikk felles romoppgave – daskulle vi lage en sang som handlet ommenneskene som bodde der. Sangeneble fremført som en del av kveldensunderholdning.Kvelden var kjempekoselig og full avmorsomme innslag fra deltagerne.HjemturenPlutselig var helgen over, og det vartid for å ta farvel med alle nye vennervi hadde fått. Vi tok buss fra leirste-det og til møtestedet der foreldrenetil Marte sto og ventet på oss. Kjempefintat de hadde tid, tusen takk forhjelp med kjøring.Går du i 5. -8. klasse?Da har vi en kjempenyhet til deg!Fra høsten av vil det starte en nykristen aktivitetsklubb for alle iRe. Den vil være på Røråstoppenskole annenhver uke. Følg medpå info i august om tid og sted.Voksne som ønsker å være aktivitetslederebes ringe Ole på Kirkekontoret.


Konfirmanter i Re 2009Konfirmanter i Vivestad1. rad f.v.: Christine Eriksson, Nils Øyvind Kjøl, RandiAnne Skårdal, Odd Robert Amundsen Helland.2. rad f.v.: Edvard Stokke, Marius Myhre, Leonard Thoresen.Konfirmanter i Undrumsdal1. rad f.v.: Ingeborg Marie Kleppa Joberg, Randi AnneSkårdal, Sølvi Kristin Lewin, Julie Furuhaug Paulsen. 2.rad f.v.: Kristoffer Knapstad, Håkon Bruserud, MarkusAabøe Eie, Thomas Amir Lezar Antonsen, Bendik BrautiHofstad, Kristian Lian.Konfirmanter i Fon1. rad f.v.: Helene Wedde Ellingsen,Malin Engen Skarsholt, Helene JosefineBackmann Mikalsen, LineMarie Larsen Firing. 2. rad f.v.: RenateAndersen, Randi Anne Skårdal,Nils Øyvind Kjøl, Siv-Elin Bjune,Lene Bråten. 3. rad f.v.: Ole KristianJohnsen, Asbjørn Langeland, KristianJohan Lodes, Marius MortensenBøe, Lars-Marcus Fon.Konfirmant 2010- påmeldingDet er nå tid for innskriving av nesteårs konfirmantkull. Du kan ta kontaktmed kirkekontoret (tlf. 33061000,kommunehuset i Re) dersom du ikkehar fått informasjon og påmeldingsskjema.Påmeldingsfristen er satt til1. juli.


Konfirmanter i Ramnes1. rad f.v.: Marte Faaberg Husøy, PatriciaNordbotten, Stine Karlsen, MalinRud, Kristina Hvitsten. 2. rad f.v.:Rebekka Engen Isaksen, Olav Adamsrød,Maria Ådland Monger, RandiAnne Skårdal, Sølvi Kristin Lewin,Silje Skjelbred Sørensen, Sindre GadeJohnsen, Emil Hultin Skogli. 3. radf.v.: Ola Christoffer Våge, ChristofferAndre Næss, Sofie Furuseth, EmmaMartine Hoffmann, Sondre FagerheimRying, Henrik Engmann Sørensen,Gry Jeanette Benedicte Kristiansen,Amalie Linnom Reksjø, BenedicteSkjeggerød Evensen, Nora MarieHolm Conraduz. 4. rad f.v.: HåkonFrydenberg, Sebastian Kristoffersen,Ole Henrik Apenes, Even Flem Hagen,Idar Tjomstøl Vassdal, MagnusKolbrek, Even Gjelsås, Robin HolmedalKristensen, Jacob Wahlberg.Konfirmanter i Våle1. rad f.v.: Marion Bredesen, SofieBaksetersveen, Kristina Moe Husebæk,Ulrikke Tandberg Gran, AndreaTorp, Anette Louise HalstenrudBrumoen, Eva-Lill Breivik Aksnes.2. rad f.v.: Robert Hovet, HenrietteLima, Maria Odland Monger, NilsØyvind Kjøl, Randi Anne Skårdal,Merete Lima, Andreas Gabrielsen.3. rad f.v.: Vegard Kjølstad Dybo,Vegard Solheim, Renate KorsslettenMathisen, Therese Klevanger-Linja,Kristine Hallerud Akselsen, AnneMarit Haslestad, Madelen Moland,Jan-Olav Andersen, Erlend SkatvedtOmmedal, Einar Myhre. 4. radf.v.: Simen Depowski Strånd, MikaelBrattland Erikson, Anders Kirkeborg,Øystein Sogn, Adrian Ryen,Kristian Fredrik Lønn Hvidsten, OleMartin Sørum, Sone Nøkland.


Velkommen til Retorvet kjøpesenter medover 30 butikker i de aller fleste bransjer.Åpent 9-20 (18) Meny 8-21 (20)10.500 kvm over 3 plan. Kommunehus:• Cinderella• Expert• Re kommune• Restauranten AS• RevenyPlan 1:• Aktuell Optikk• Fargerike, Revetal• Meny Arve Gran AS• Mester Grønn• Mix• Life Revetal• Renesansse• Revetal Libris• Sport 1 Revetal• Vinmonopolet2. etasje:• Bonita• B-Young• Chic Frisør• Kappahl (åpner 19. mars)• Match Revetal• Parfymeri Wi-vi• Petit barneklær• Princess Interiør• Revetal Apotek• SkoringenUnderetasjen:• Hov , s Marked ansEllers finner du:• A/S Gran VVS• BiB Fashion• Dnb Nor, Revetal• Dyrerike• Jernia Revetal• Posten• Revetal Kro og Catering AS• Rema 1000STORGRATISPARKERING10


Feiring i 45 varmegraderStina og Ole Harald Neergård er misjonærer i Mali, støttet av menighetene i Re.Arbeidet de driver er både praktisk rettet og menighetsbyggende.Selv om vi er veldig glade i Afrika er vitakknemlige for å være norske! Det eret privilegium (men også et stort ansvar)å komme fra verdens fredeligste, rikesteog best utviklede land! 17. mai går derforikke upåaktet hen, og ble behørigfeiret også dette året.Dette arbeidsåret har vært travelt. Økonomisk krise iNMS, med tilhørende budsjettkutt, har gitt Ole Haraldmye ekstraarbeid og enda flere grå hår i skjegget. Korttidsbibelskole,dåpsundervisning, søndagsskole, kvinnegruppeog mange landsbybesøk har som vanlig fylt Stinasdager. Og 8.-10. mai arrangerte vi kvinnestevne for førstegang på sju år. 38 damer var samlet her i Douentza. Detvar en kjempeopplevelse. Men nå når det attpåtil er varmetid,med godt over førti grader hver dag kjenner vi at viblir fort trøtte. Da kjennes det ekstra godt å koble av mednoe helt annet.Norsk feiring i Mali17.mai var derfor en kjærkommen anledning til kos oghygge. Alle nordmenn i Douentza og Sevaré var samlet,og i tillegg var både Mali, Nigeria, USA, England, Canadaog Finland representert. Vi hadde både tale for dagenog barnetog, potetløp, sekkeløp, tautrekking og massegod mat. Hvor mange liter drikkevann som gikk med iløpet av dagen tør vi ikke anslå, både tog og leker ute idet stekende solskinnet førte til mange tørste kropper. OleHarald hadde laget tre forskjellige slags is i anledning dagen,en med ekte vaniljestang, en med sjokoladebiter ogen med villbringebær fra Norge (det er utrolig hva vi harpå lager…). Sammen med kaffe fra Norge og mange slagskaker fikk vi derfor en flott avslutning på feiringen.Dette året skal vi være i Norge fra midten av juni til midtenav september. Vi gleder oss til ferien og håper på kjøligedager, gjerne med regn!God sommer!Hilsen Ole Harald og Stina Neergård!11


Den store valgdagen14. september i år kan du stemme ved tre valg: stortingsvalget,menighetsrådsvalgene i Re og bispedømmerådsvalgeti Tunsberg. Demokratiprosessen i Dennorske kirke innebærer at kirkevalget i høst gir kirkensmedlemmer langt større innflytelse på hvem som skalstyre kirken i tiden fremover.Alle stemmeberettigede kirkemedlemmermottar i august valgkort medpresentasjon av kandidatene og opplysningom tid og sted for valget. Detblir direktevalg på medlemmene tilbispedømmeråd og Kirkemøte i mangeav bispedømmene. En tredje nyhetved årets kirkevalg er at du kan avgistemme i sammenheng med stortingsvalget– kirkevalget skal foregå sammedag og i nærheten av de offentligestemmelokalene (14. september).Ved årets kirkevalg velges menighetsrådsmedlemmerbare for to år,ikke for en fireårs-periode slik dethar vært til nå. Det blir altså nytt valgallerede i 2011, - da samtidig medkommune- og fylkestingsvalget.Alle disse endringene er skritt på veienmot økt demokrati i kirken. Partienepå Stortinget samlet seg våren2008 om å tilrettelegge gode demokratiskeordninger som forberedelsetil å vedta grunnleggende endringeri forholdet mellom kirke og stat.Grunnlovsendring der paragrafenesom regulerer forholdet mellom Konge,stat og kirke endres, kan tidligstskje etter 2012.Valgliste Undrumsdal sogn1. Karl Anders Bråten2. Åge Fjelltveit3. Eva Førsund4. Gunn Torill Ims5. Gunnar Juvodden6. Karin Løvaas ChristiansenValgliste Ramnes sogn1. Solveig Rogde2. Synnøve Finnerud3. Fredrik Bogstad4. Åse Marie Holm5. Wenche H. Wikstøl6. Kjersti Anonsen7. Ranveig Halvorsen8. Turid WoldValgliste Våle sogn1. Steinar Eggum2. Ragnhild Johanne Nøkland3. Hans Ragnar Bjerknes4. Birgitte Meling Sandnes5. Marianne Vågen Hvale6. Heidi Myhre7. Sverre Brennhovd8. Valborg Lid Enne9. Berthe Karin Solberg10. Lise Wolden11. Laila Roligheten HolmValgliste Vivestad sogn1. Richard Sommerstad2. Anne Margrethe Sveistrup Tufte3. Vidar Akerholt4. Bjørg Henriksen5. John Bendik Rui6. Line Lie-Haugen7. Arve Ludvig Johnsen8. Jane Berntsen9. Kjartan Hansen10. Bente Johansen11. Roger Evju12. Anne Katrine Munkejord13. Hans Kristian Kjærås14. Elin Hvidsten Ektvedt15. Svein Kristiansen16. Solveig Haugan Jonsen17. Sigve Ektvedt18. Aud Aadne19. Jan Per Stokke20. Nina Fanebust21. Ingrid Anne Skjegstad Langved22. Frode Askjem23. Kari Stokke24. Christian Ødegård25. Kristin NessetValgliste Fon sogn1. Tor Vilhelm Bue2. Marit Hvidsten3. Harald Solberg4. Anne Marie Homb5. Ragnhild Elise Fjeld6. Berit Aanderaa7. Åge Engen8. Kristen Solberg9. Inger Synnøve Johnsen10. Linn Therese Kjær Seberg11. Svein Vivestad12. Berta Gunnerød13. Hans Edvard Holtung14. Glenn Kenneth Hetlesæther15. Runar Evensen16. Tove Irene Engen17. Inger Therese HeggForhåndsstemmingForhåndsstemming ved kirkevalgeti 2009 kan gjøres på servicetorget,kommunehuset på Revetalfra og med mandag 17. august.Åpningstid: kl. 08.00 - 15.00.12


Til ettertankeEnhver blir salig i sin troIngar er en lastebilselger som jeg traff en gang. Hanfortalte meg at det bibelverset han likte best var dette:Enhver blir salig i sin tro. Jeg sa til ham at jeg ikke varsikker på om det faktisk sto i Bibelen, men at jeg gjerneskulle sjekke det for ham.Av Ole A. Hafell, diakonDet viser seg at sitatet blir kreditertFredrik den Store og står ikke i Bibelen.Det er nok mange som skulleønske dette likevel sto der, eller synsat det burde stå der. Det sier jo noeom at tro er viktig, men at man selvhelst vil finne ut av hva man skal tropå. Det synes også å passe godt medvår norske kultur om at tro er en privatsaksom man helst ikke snakker formye om.Søken etter overnaturligePå 1970-tallet mente man at folk flestville slutte å tro, at sekularismen villeta helt overhånd. Nå, i vår opplystetidsalder, visste vi bedre enn som så,kunne man si. Det viste seg likevel atdette ikke slo til i særlig grad. De flestevil gjerne ha noe å tro på, noe somer større enn oss selv, noe som gir enstørre eller dypere mening i tilværelsen.Men, man leter likevel ikke nødvendigvisetter svarene innenfor tradisjonellekristne rammer. Interessenfor alternativmesser og søken etter detovernaturlige har jo nærmest tatt heltav de siste 10-20 årene. Vi lever i entid hvor vi gjerne ”shopper” religiøsitet.Det er f.eks. ganske uproblematiskfor mange å døpe sine barn i kirkensamtidig som de tror på reinkarnasjon.Selv om disse to tingene egentligstår fundamentalt mot hverandre.Troen på JesusEn liten del av min stilling som dia-kon er satt av til å jobbe med trosopplæring.Trosopplæring er en ny reformsom innebærer at alle døpte barn ogunge skal få en systematisk opplæringi den kristne tro, en opplæring de tidligerefikk i skolen. Dette er viktig forat alle som blir døpt, deres foreldreog faddere skal få god kjennskap tilhva den kristne tro er. At den kristnetro ikke er en tro som knyttes til egneopplevelser av religiøsitet, men en trosom knyttes til den oppstandne og levendeJesus. For det er den troen somenhver kan bli salig av!En tro i salighetÅ formidle et slikt budskap krever enstor grad av troverdighet. Vår religiøseorientering, som på de fleste andreområder i livet, blir som regel påvirketav mennesker som virker troverdigepå oss. Vi – som kirke og enkeltmennesker– trenger derfor ikke barede velformulerte ordene men også ettroverdig kroppsspråk. Det diakonaleperspektivet – kirkens omsorgstjeneste– blir derfor viktig å innarbeide både iplanarbeid og i eget liv. Samtalen mednaboen over gjerdet, ønske en nyinnflyttervelkommen eller be aftenbønnmed barna kan ha større dimensjonerenn man aner. Kanskje det kan være etskritt på veien til en tro til salighet?Fin friluftsgudstjeneste på ØyfjellKristi Himmelfartsdag var det atteren gang friluftsgudstjeneste på Øyfjelli Fon. Vi hadde visitas av prostHarald Bryne, som sammen medbegge prestene i Re gav oss en flottgudstjeneste. Vi var vel rundt 100mennesker tilstede, en hyggelig overraskelsevar det også at biskop Lailamed ektemann møtte opp. På Øyfjeller det godt å være for både liten ogstor, gammel og ung, med mat og pratetter gudstjenesten. Varemerket vårtdenne dagen er at Ramnes Trekkspillklubbspiller for oss både i gudstjenestenog litt etterpå, noe som bidrartil en helt spesiell stemning. Detrykker litt i føttene når de spiller, tørvi våge oss på ”kirkedans” på vollenneste år? Møt opp, så får du se!En stor takk til både trekkspillklubbenog vertskapet på Øyfjell for at destiller opp år etter år.Fon Menighetsråd13


DØPTERAMNES KIRKE03.05 Aurora Pettersen Karlsen(Døpt i Løvøy kapell)10.05 Stella LundbergREVETAL MENIGHET,RØRÅSTOPPEN03.05 Line Marie Larsen FiringUNDRUMSDAL KIRKE03.05 Isak GretteVÅLE KIRKE26.04 Even Ødegaard26.04 Håvard Løvik Skaug26.04 Max Leander Vinar AasestrandStensenteret ASTlf. 33 33 36 6931.05 Nora Jensen Linnestad31.05 Malin Garder31.05 Rasmus Creutzer Langslet31.05 Silje Theiste Gjersøe31.05 Alexander ErdalDØDEUNDRUMSDAL18.05 Gunnar KyrkjebøRAMNES16.04 Oddbjørg Bjerkgården11.05 Aasta Gunleiksrud24.05 Anna Sofie StangeVÅLE22.04 Thor Førsund26.04 Kamilla Johansen- Alt innen skifer/naturstein- Gravmonumenter- Navntilføyelser- Bred erfaringSlekters gang28.04 Alf HotvedtForede sorte skinnhanskerForede sorte skinnhansker gjenglemt iRamnes kirke. Kan fås ved henvendelse tilkirkekontoret tlf. 33 06 10 00.KirkeskyssTjenesten er gratis. Bruk den!Fon menighet. Henvendelse til:Berit Aanderaa tlf. 33 39 76 37Tor Vilhelm Bue tlf. 33 39 74 31Harald Solberg tlf. 33 39 74 17Ragnhild Fjeld tlf. 33 39 76 39Tove Bråten tlf. 33 39 75 90Ramnes menighet. Henvendelse til:Tove Øygarden tlf. 33 39 68 67Katharina Einarsen Enne tlf. 33 39 77 58Leif-Kåre Lauritsen tlf. 33 39 65 98Solveig B. Myrstad tlf. 33 39 66 98Reidun Bjune tlf. 33 39 67 17Undrumsdal menighet. Henvendelse til:Karl Anders Bråten tlf. 33 06 30 55Vivestad menighet. Henvendelse til:Tom Einar Hovet tlf. 33 39 77 33Våle menighetKirkeskyss fra Re sykehjem ca. 10.30Fra Våletun ca. 10.4014


Gudstjenester, møter og arrangementerGudstjenesterVandring på prestestienSøndag 21. juni går vi prestestien fraVivestad til Fon kl. 9.30. Buss fra Fonkirke til Vivestad kl. 9.00. Det blirgudstjeneste i Fon kirke kl. 12.15.Etter gudstjenesten tennes det grillerpå kirkebakken. Her kan den enkeltegrille medbrakt mat og ellers nyte detman har med seg av mat, kaffe og annendrikke28.06 Ramnes kirke kl. 11.00: Gudstjenestemed dåp og nattverd. Tur tilLangevann etter gudstjenesten.Ta med mat og drikke!01.07 Re sykehjem kl. 17.00: Nattverdgudstjeneste05.07 Vivestad kirke kl. 11.00: Gudstjenestemed nattverd. Grønn gudstjeneste.12.07 Våle kirke kl. 11.00: Gudstjenestemed dåp og nattverd.19.07 Undrumsdal kirke kl. 11.00:Gudstjeneste med nattverd.26.07 Ramnes kirke kl. 11.00: Gudstjenestemed nattverd. Kirkekaffe.29.07 Våle Prestegård kl. 18.00: Olsokgudstjeneste.Hvis dårlig vær blirgudstjenesten inne. Salg av rømmegrøtved Våle historielag ettergudstjenesten.02.08 Våle kirke kl. 11.00: Gudstjenestemed nattverd.05.08 Re sykehjem kl. 17.00:Nattverdgudstjeneste09.08 Vivestad kirke kl. 11.00:Gudstjeneste med nattverd.16.08 Fon/ Øyfjell ”Gøy på landet”kl. 11.00: Gudstjeneste.23.08 Ramnes kirke kl. 11.00: Gudstj.23.08 Våle kirke kl. 11.00: Gudstj.30.08 Vivestad kirke kl. 11.00: Gudstj.Hjertlig Takkfor all deltakelse, vakker musikkav Fokus og Gla`gjengen, blomsterog varme ord ved min kjæreThors bortgang. Pengegaven tilkreftsaken kr. 28.500.- Tusentakk.Aase Førsund30.08 Undrumsdal kirke 11.00:Gudstjeneste30.08 Røråstoppen skole kl. 11.00:Familiegudstjeneste.Møter og arrangementerEldretreff på VåletunLørdager kl. 16.0020. juni, 22. augustFor skyss ring:Anfin Borge: 33 06 00 94Roar Hillestad: 33 06 26 70Nils Husabø: 33 06 20 19BarnekoREtOppstart etter sommeren 27. aug.kl. 18-18.45 øvelse på Røråstoppen skolei oddetallsukerGospelkoREtOppstart etter sommeren 26. aug.kl. 19-21 øvelse på Røråstoppen skole ioddetallsukerVåle kirkes barnekorOppstart etter sommeren 26. augØvelse onsdager kl. 17.30-19.00 i Vålekirke.Menighetskoret i Våle kirkeØvelse mandager kl. 18.45-21.00Søndagsskolen og K-klubb på RevetalPå Røråstoppen skole kl. 11: 30.aug.Fon misjonssamband23.06 St. Hans feiring hos Marit og HaraldSolberg på Myhre i Fon kl. 19.00.Grillen er tent, ta med grillmat, drikkeog noe å sitte på, gjerne også badetøy.23.08 Kl. 16.00 hos Marit og HaraldSolberg, MyhreOppstart etter ferien, bading og ettermiddagskaffem/påfølgende misjonsmøte.Ta med kaffemat til fellesbord. DrikkeGullkornVi trodde at når menneskene fikkdet bedre, skulle det bli bedreTage Erlanderserveres. Små og store velkommen medbadetøy.Våle misjonssamband -Våle Normisjon30.08 Samlingsfest på Våle menighetshusRamnes MisjonsforeningHar sine møter 1. tirsdag i hver måned.Se minneliste i Tønsbergs Blad mandagenfør.Sommerkveldi ReTorsdager kl. 19.30 i sommersamles vi til vakker sang og musikki en av kirkene våre.Det blir orgelmusikk, solistinnslagog allsang. Kantor Truls Grandeltar den 23.7, de øvrige; kantorBjørn Vidar Ulvedalen25.6. Undrumsdal kirke. Solist EmilJohansen på trekkspill.2.7. Vivestad kirke. Solist Tora TereseVåler Wærvaagen9.7. Ramnes kirke. Solist BorghildHillestad på saksofon.16.7. Våle kirke. Solist Inga Kjærås.23.7. Fon kirkeDet tas opp kollekt til dekning avutgiftene.BibelordEn gang skal det skje at jegutøser min Ånd over alle mennesker.Deres sønner og døtreskal tale profetord; de gamleblant dere skal ha drømmer,og de unge skal se syner. Selvover treller og trellkvinner viljeg utøse min Ånd i de dager.Joel 3, 1-215

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!