Bergen Turlag - Årsmelding 2009 - Politiske saker - Hordaland ...

polsak.ivest.no
  • No tags were found...

Bergen Turlag - Årsmelding 2009 - Politiske saker - Hordaland ...

Side 3 av 441. STYRETS ÅRSBERETNING 2009Om virksomhetenBergen Turlag er en medlemsorganisasjon som skal virke for et aktivt og sikkert, enkelt ognaturveimlig friluftsliv. Turlaget har kontorer i Marken i Bergen. Turlaget er organisert med syvlokallag som geografisk dekker store deler av fylket. Aktiviteten i laget er i stor grad basert påfrivillig innsats fra medlemmene. Laget har 23.115 medlemmer pr. 31.12.2009.ØkonomiRegnskapet for 2009 viser et årsresultat som styret er godt fomøyd med og egenkapitalen ertilfredsstillende. Styret ser positivt på fremtiden og er opptatt av at laget skal ha en sunn og godøkonomi. Midler som tilfaller organisasjonen skal benyttes til å gi medlemmene et variert ogattraktivt tilbud.Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at den forutsetningen ertilstede.Det er styrets vurdering at regnskapet viser et rettvisende bilde av resultat og stilling pr31. desember 2009.ArbeidsmiljøDen høye aktiviteten i Turlaget, spesielt i første halvår 2009, har medført en stor arbeidsbelastning iadministrasjonen. Styret og administrasjonen har siden sommeren hatt fokus på å redusere høyarbeidsbelastning. Styret er opptatt av å legge til rette for å ivareta et godt arbeidsmiljø og utvikledette. Styret i samarbeid med administrasjonen arrangerer flere ganger årlige sosiale møteplasserbåde for å styrke arbeidsmiljøet og samholdet i organisasjonen.Virksomheten har ikke vært rammet av alvorlige ulykker eller skade på personer verken på ansatteeller medlemmer som bidrar med frivillig arbeid. Sykefraværet utgjør 5,1 %.Styret mener å ivareta kravene til likestilling. Administrasjonen består av åtte kvinner og tre menn.Daglig leder er mann. Styret består av 11 medlemmer hvorav 5 er kvinner. Styrets leder ognestleder er merm. Styret er opptatt av at organisasjonen skal representere bredde i alder, kjønn ogkompetanse. Styret ser ikke behov for å iverksette spesielle tiltak for å oppnå jevnere likestilling.Ytre miljøHele virksomheten har som mål å utøve aktivitetene på en naturvennlig måte og i størst mulig gradverne sårbar natur. Styret mener at virksomheten drives i tråd med formålet. Det pågår en prosessfor å miljøsertifisere virksomheten.Styrets hovedoppgaver i 2009I 2009 passerte Bergen Turlag, inkl. lokallag, 23.000 medlemmer. For syvende året på rad opplevdeturlaget medlemsrekord og økningen ble 939 medlemmer sammenlignet med 2008.Det ble et meget bra år for Turlaget med rekorddeltakelse på en rekke arrangementer. Først ogfremst 7-og 4-fjellsturen som for andre år på rad stabiliserte deltakerantallet på om lag 8.000. Nyttav året var at alle lokallagene arrangerte Opptur, arrangementet for 8-klassinger, med ca. 4.000deltakere. Bergen Turlag var også vertskap for DNTs landsmøte i juni. Nær 200 delegater fra 55medlemsforeninger fikk en flott solskinnshelg i Bergen. Det var også god oppslutning om vårefellesturer og andre arrangementer i organisasjonen, for eksempel "Der ingen skulle tru at nokonBergen Turlag Årsmelding 2009 side 3


3. LOKALLAG '''^'^^''Utdrag fra lokallagenes årsmeldinger:3.1 Os TurlagStyret i Os Turlag har i 2009 bestått av: Linda Ann Lohne, leder, Alf Holdhus, nestieder, GunnarHatlelid, styremedlem, Margunn Sunde, kasserer, Åse Berge sekretær. Varamedlemmer: LilhanAgasøster og Kjell HeggøDet har vært avholdt 9 styremøter, 1 medlemsmøte og årsmøte i 2009.1 tillegg har det vært 2 møtermed Os Kommune, Kulturavdelingen, 1 turledermøte Bamas Turlag og arbeidsgmppemøterangående Opptur og turprogram.Os Turlag har hatt en økning på 56 medlemmer i 2009 til 860 medlemmer. Dette er en økning på7,0 % og dermed er Os Turlag også i år det lokallaget med størst % - vis økning. Bamas Turlag harnå 120 medlemmer.Os Turlag har hatt 40 tirsdagsturer med til sammen 1240 deltakere, 20 onsdagsturer med til sammen340 deltakere, 38 torsdagsturer med til sammen 609 deltakere og 8 søndagsturer med til sammen 48deltakere. Det har vært arrangert en ukestur til Liatoppen med 58 deltakere og 2 helgeturer med tilsammen 54 deltakere.Bamas Turlag, Os har fortsatt sin suksess. Ski- og akedag på Bontveit var nok det størstearrangementet med nærmere 300 personer innom. Trilleturlaget har hatt en fm økning. På det mestehar 16 bamevogner trillet i lag.DNT ung, Os - denne gmppen er endelig kommet i gang. Det er gjennomført 4 turer. I 2010 skal visamarbeide med Kolskogen speideme og utvide turprogrammet. Det er også planer om å investere iinnendørs klatrevegg i Os Idrettshall.6. mai arrangerte Os Turlag for andre gang Opptur for 160 åttende klassinger. Søfteland og Osungdomsskule deltok. Turen gikk fra Osøyro - Tøsdal - Borgafjellet - Osøyro. Til tross for regn oghagl i starten var det ett vellykket arrangement.3.2 Nordhordland TurlagStyret i Nordhordland Turlag har i 2009 bestått av: Amhild Hatland, leder, Birger Tomasgard,nestleder/onsdagsturer, Ingmar Hindenes, styremedlem/økonomi. Per Lødøenstyremedlem/kajakk/hytter og Vibeke Døsvik Haukeland styremedlem/B åmas Turlag.Varamedlemmer: Kari Sauer, Rune Bmndland og Vigdis AasgardVed årets utgang hadde NT totalt 1449 medlemmer, en oppgang på 66 fra 2008, dette er en økningpå 4,8 %. Det er 177 medlemmer i Bamas Turlag.Styret i Nordhordland Turlag har hatt 7 styremøter, 2 medlemsmøter, turledersamling. Det værtarrangert 110 turer, møter og arrangement med til sammen 3397 deltagere.6.mai gjekk 680 8.klassingar frå Seim til Mundal. Elevane kom frå Lindås, Meland, Radøy,Austrheim og Modalen. 100 % frå desse skulane. (då har vi ikkje rekna med dei som var sjuke/borteden dagen) Arrangementet blei gjennomført ved god hjelp frå turlaget sine eigne medlemer ogpensjonistar frå "Dørstokkmila", i alt ca.20 stk.Bergen Turlag Årsmelding 2009 side 6


Styret har hatt 7 styremøter, 2 medlemsmøter, årsmøte. Og 6 arbeidsgmppemøter i forbindelse medOpptur.Det er 30 personer som har vært med på Topptrimmen for første gang i 2009. Totalt er det 134personer som har levert inn kort for å ha vært på 4 eller 5 av toppene som er kravet til årsmerke.432 deltakere har vært med på fellesturene i år og 549 deltakere på Bamas Turlag sine turer.Det vart vedtatt på årsmøtet for 2008 å etablere en seniorgmppe. Gmppen har i 2009 hatt 18onsdagsturer med til sammen 334 deltakere og en 3 dagers tur til Finse der 11 personer var med.Med den gode deltakelsen vi har hatt på disse turene og med de tilbakemeldingene vi har fått fradeltakeme, er det ingen tvil om at det er behov for en seniorgmppe.Opptur vart også i år gjennomført med suksess. 311 elever, 30 lærere/assistenter og 30 funksjonærerfra turlaget deltok. Det var herlig å se så mange "fjortiser" på toppen av Steingjelsheddo. Skoleneog deltakeme var godt fomøyd med opplegget.3.5 Kvinnherad TurlagStyret i Kvinnherad Turlag 2009: Anne Kari Enes, leder. Svein Bergseth, nestleder, Sigve Solheim,sekretær. Tove Kringlebotten Apeland, kasserer, og Gunnlaug Vågen Tjelmeland, styremedlem.Varamedlemmer: Ingvill Gåsemyr Sæberg, Oddbjøm Kroka og Marit Teigen.Kvinnherad Turlag har hatt 8 ordinære styremøter, 3 mrledermøter og årsmøte.Bamas Turlag:, Knut Berge Eik, leder, Sara Hjelmeland, Helge Furdal og Kjell Enes,styremedlemmer. Fjellsportgmppa: Erlend Hellingsmd, leder, Jostein Klette, Aina Solberg, HaraldHåland og Tor Vidar Sæle, styremedlemmer. Seniorgmppa: Jan Helge Opsanger, leder, LivKvandal, Margot Sjo, Harald Tjoflåt og Kåre Haugse, styremedlemmer.Medlemmer: Ved utgangen av 2009 hadde Kvirmherad Turlag 678 medlemmer. Det er en økning på27.Aktivitet: Laget er godt etablert med aktivitetstilbud til de fleste, både med hensyn til alder og nivå.Turrapportene viser varierende deltakelse på turene. Fremdeles registrerer vi litt laber interesse forfor de fleste skiturene mens de faste turene til Ulvanosa og på Folgefonna har god oppslutning.Seniorgmppa er det siste tilskuddet i turlaget har gjennomført 12 turer med til sammen 135deltakere.Fjellsportgmppa har i 2009 gjennomført 3 av 6 turar/aktivitetar. Fjellsportgmppen har som mål åkunne tilby en topptur i lokale fjell hver høst. I år gikk turen til Lægdakmna og Gygrastolen.Bamas Turlag hadde til såman 253 bom og vaksne fordelt på fem gjermomførte arrangement. Detteer mer en dobbelt så mange som året før.Side 8 av 44Vintermerking: Dette året var det seniorene som organiserte kvisthogging. RundløypenBjørkestølen, Fagnabotnen, Frankrikeheia, Nautavatnet, Fagnabotn vart kvista, i tillegg til en mndefrå Fjellhaugen til Fuglatjøm.Turprogrammet "Ta Turen 2009" er sendt til alle medlemmene og elles distribuert lokalt. Opplageter på 2500 eks.Bergen Turlag Årsmelding 2009 side 8


Laget har markedsført seg gjennom turomtaler/førehandsomtale og turreportasjer i lokalavisene.Dei fleste turane har vore godt dekka med omtale og bilder frå turane. Det har vært mange oppslag ilokalavisene Kvinnheringen og Grenda og på innsida.no også dette året. Intemett har vore nytta eindel til å leggja ut informasjon om turar og aktivitet i laget. Laget sitt nett-fotoalbum er godt besøkt.Her har vi lagt ut bilde frå fleire av turane.Forvaltningsplanen for Folgefonna Nasjonalpark vart gjennomgått og vi hadde noen merknader tildenne som vart kanalisert via Bergen Turlag. Laget er urolig over at flere utbyggere får konsesjon.Det er fmstrerende med NVEs anbefalinger til utbygging av Eikemovassdraget og overføring avBlådalsvatnet/I. Kvitnadalsvatnet med mer til Juklavatnet. Naturvemet taper dessverre de flestesaker av denne typen. Laget har gitt en uttale vedrørende utvidet hjortejakt i Kvinnherad. Vi menerat utvidet jakttid i hele Kvinnherad ikke er tenlig for friluftsinteressene siden jakttiden er lang noksom den er per i dag og dagslyset i november og desember er begrenset.Kvinnherad Turlag var teknisk arrangør av Felles- / høstmøte til Bergen Turlag som vart holdt påRosendal Fjordhotell 24.-25. oktober.4.6 Odda/Ullensvang TurlagStyret i Odda/Ullensvang Turlag har i 2009 hatt følgende sammensetning: Willy Solberg, leder.Finn T. Rud, nestleder, Ingurm Løyning, kasserer, Turid Stalheim, sekretær, Torgils Bleie, SveinGrønsberg, Marit Solberg, styremedlemmer.Odda/Ullensvang Turlag har hatt 10 styremøter, årsmøte, møte vedr. Folgefonnmarsjen og møtemed hyttevaktene.Odda/Ullensvang Turlag hadde ved årets utgang 664 medlemmer, en oppgang på 1 fra i fjor.Vi hadde 18 fellesturer på programmet for 2009. Av disse ble 9 turer avlyst. På de 9 turene som blearrangert var det ikke så mange deltakere som vi skulle ønsket. Totalt hadde vi om lag 790 deltakerepå alle mrene våre. Målet vårt er å få enda flere ut på tur.For første gang arrangerte vi Opptur for 8. Klassene i Odda og Ullensvang. Hauso skule, Kinsarvikskule og Røldal skule stilte opp. Turen startet ved stadion, gikk over Strand for å ende opp på Sandvin.Undervegs ble klassene delt inn i gmpper som løste natursfioppgaver på vegen iim mot Strand. PåStrand underviste Odda Orienteringsklubb alle elevene i riktig bmk av kart og kompass. Der ble detstekt lapper, og elevene satte stor pris på serveringen. Dagen var dessverre svært våt, men ingen elevereller voksne klaget på været. Tilbakemeldingene fra skolene var svært positive.Det har vært ivrige og seriøse hyttevakter i 2009. Alle har sørget for at hyttene har kunnet ta i motgjester som møtte ei hytte med nok av ved, gass og proviant. Nytt i år var en felles dugnadshelg.Helikoptertransport til alle hyttene, ved, gass og proviant ble flydd inn, avfall og søppel ut.Det har dessverre vært flere hytteinnbmdd i Tyssedalsfjellene høsten 2009. Mosdalsbu ogReinaskorsbu har hatt besøk av ubudne gjester. I Mosdalsbu ble det i tillegg gjort en del hærverk ogpengekassen ble bmtt opp og penger forsvant.Dugnadsånden er sterk i laget. Turlaget er helt avhengig av at mange drar lasset i lag. Slik det er idag er det ingen problemer. Folk stiller opp på minste vink, og spesielt i forbindelse medFolgefonnmarsjen så vi dugnadsånden i praksis. Likeså var mange med og gjorde Opptur såvellykket. Videre har mange brukt helger på hyttedugnader. Alle hyttevaktene og mrledeme erviktige, og alle gjør en flott jobb.Side 9 av 44Bergen Turlag Årsmelding 2009 side 9


Høsten 2009 fikk vi tilbud om å leie kontorer i Eitrheimsveien 17. Kontoret er møblert, og vi vilmerke vinduene slik at alle kan se at her hører Odda/Ullensvang turlag til. Med eget kontor, blir detvil bli lettere å samles til møter, dugnader og kos over en kaffekopp.Side 10 av 443.6 Askøy TurlagInterimstyret i Askøy Turlag har bestått av: Sigmn Haarklau, leder. Linda Vikøyr Brynjulfsen,kasserer, Elin Vik, sekretær, Einar Solberg, turansvarlig og Fredrik Staff, Barnas Turlag.Det ble holdt 8 arbeidsgruppemøter i 2009. Det formelle stiftelsesmøtet for Askøy Turlag bleavholdt i Møllensalen i Havna 01.10.09.Eget turprogram for Askøy ble laget og distribuert sammen med lokalavisen Askøyværingen i aprilmåned.6 gjennomførte turer på Askøy og ca. 250 deltakere totalt.Askøy Turlag har 760 medlemmer.Askøy Turlag sin målsetting og visjon er:• Folkehelseperspektiv - "Grønn resepf• Få flest mulig mennesker ut på tur og bli glade i namren i nærmiljø og ellers• Ta vare på naturen - bærekraftig og enkelt friluftsliv4. ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDINGMEDLEMSTALL OG MEDLEMSUTVIKLINGVed utgangen av 2009 hadde Bergen Turlag 23 115 medlemmer. Det er en oppgang fra 2008 på 939medlemmer og tilsvarer en økning på 4,2 %. I DNT er gjennomsnittet en medlemsvekst på 4,3 %.Det er 7. året på rad Bergen Turlag opplever medlemsvekst.Alle lokallag hadde økning i 2009: Kvinnherad (28), Os (53), Kvam (25), Nordhordland (68),Odda/Ullensvang (1) og Stord/Fitjar (20) har hatt økning i medlemstallet. Økningen i antallmedlemmer står i parentes.Hovedm Student Honnør Livsv Barn Skole Husstand 2009 2008Bergen 9154 1046 1661 157 1845 1129 3229 1822117477Diff744%4,26 %NordhordI 745 31 127 3 177 76 292 1451 1383 68 4,92 %Odda/Ullen. 309 21 94 22 43 45 130 664 663 1 0,15 %Os 356 25 144 7 117 36 172 857 804 53 6,59 %Kvinnherad 367 18 43 4 64 51 132 679 651 28 4,30 %Stord/Fitjar 415 23 78 2 47 42 154 761 741 20 2,70 %Kvam245 9 63 3 34 32 96 482 45711591 1173 2210 198 2327 1411 4205 2311522176259395,47 %4,23 %Bergen Turlag Årsmelding 2009 side 10


1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Tabell 1 Medlemsoversikt for 2009Tabell 2 Medlemsutvikling fra 1990 til 2009.5. TILRETTELEGGING I NÆROMRÅDENE OG FJELLETNærområdet til BergenAnsvarlig i administrasjonen: Karl H. Olsen.Bergen Turlags representant i byfjellsrådet er Karl H Olsen. Byfjellsrådet har hatt 4 møter i 2009.Viktige saker i forbindelse med byfjellsforvaltningen i 2009:Ulriksbanen: I henhold til planene åpnet Ulriksbanen igjen 1. mai 2009. Både øvre og nedre stasjoner oppgradert. Det samme gjelder utearealet og restauranten. I tillegg til mrismen betyr Ulriksbanenmye for turbmken av Ulriken og Vidden, spesielt om vinteren.Stoltzekleiven: Alle tretrappene er fomyet og det er utarbeidet en plan for oppmsting av midtre ognedre del.Løvstien: Løvstien er navnet på "Løvstakkens fjellvei". Fullt utbygget vil veien gå fra Langegardentil Melkeplassen. Første etappe fra Langegarden er ferdig og ble offisielt åpnet i høst.Tursti/vei fra Tarlebødammen til Hvttelien: Restaureringen av den gamle mrstien er godt i gang ogvil bU gjort ferdig våren 2010.1 tillegg til dette er det planer om å videreføre dette arbeidet videreopp til Rundemanen i løpet av 2010.Forprosjekt til turvei over Landåsflellet: Prosjektet er en videreføring av veien som går fraNattlandsfj ellet til Nubbevatn på Landåsfjellet til den møter Skiveien (Johan Blyttsvei). BergenBergen Turlag Årsmelding 2009 side 11


Turlag ved områdeansvarlig, har vært på befaring sammen med byljellsforvalteren og kjentmann, ^"^® ^^ ^^Svein Træland. BT også gitt innspill til saken der høringen ble avsluttet høsten 2009.Utbedring av 7-fiellsmten: Terrengslitasjen som følge av 7-fjellsturen og 3-:Qellsturen er stor ogskjemmende. Flere befaringer er gjennomført for å følge opp slitasjeproblematikken. Fra BergenTurlag har arrangementsansvarlig, områdeansvarlig og daglig leder deltatt. I tillegg til dettebyfjellsforvalteren og kjentmann Svein Træland. Målet har vært å forbedre forholdene fordeltagerne og å redusere naturslitasjen mest mulig. Følgende tiltak er gjennomført: På strekningenRundemanen - Sandviks^ellet er det lagt ut flere klopper. Det er besluttet å legge om mten nedUlriken slik at man unngår Bjømdalen. Ny mte vil bli lagt ned den gamle slalombakken vedMontana. Nødvendig rydding vil bh utført før 7-fjellsturen 2010. Videre er det besluttet å bygge nytrapp med dobbel bredde ved Skålevikvatnet på Lyderhom. Dette planlegges også utført før neste 7-fjeUstur.Klopplegging: I tillegg til kloppleggingen på Rundemanen - Sandviksfjellet er det lagt ut klopper iBjømdalen (Ama), Spelhaugen, Bønes - Gullsteinen - Løvstakken og på Fløyen.Radiostasjonen barnehage/aktivitetshus ble åpnet i april 2008 med barnehagedrift. Aktivitetshuseter et tilbud til skoleklasser, organisasjoner, idrettslag med mer. Her er det mulig å booke seg inn påmøterom, leie kanoer og armet friluftslivsutstyr. Dette tilbudet ble satt i drift høsten 2009. Bookingpå Grønn Etat i Bergen kommune. Det vurderes om Bergen Turlag skal overta bookingen av dettetilbudet.HytteneAnsvarlig i administrasjonen: Karl H. Olsen og Marit DjupvikHyttebesøket i 2009 har ikke vært tilfredsstillende med en samlet nedgang på 4,4 % fra årettidhgere, som var et middels år. Tilbakegangen skyldes først og fremst svikt i besøket i Stølsheimenpå hele 20 %. En værmessig dårlig ettersommer og høst far ta en del av skylden for tilbakegangen.På denne bakgmnn er det kanskje gmnn til å være fomøyd med at besøket på de fleste andre hyttenehar vært som året før. Lyspunktene var nye besøksrekorder på Kalvedalen og Reinaskorsbu. Detførste hele driftsåret på Kiellandbu viser også besøkstall over det forventede.Hyttestatistikk• . ' • ' ' " . ' : ■ •2009 . 2008,/ 2om-'i 2006 2005 2004 2003 2002 2001 20D(I 1999Alexander Grieg 2740 2998 2703 2250 2450 2200 2500 2600 1870 2010 1430Breidablikk 161 124 120 240 215 240 249 580 333 335 361Dyrkollbotn' ■ ■-_;'' ^'tSri v' i '* 143 250 220 180 250 130 '-■> *t~' ' - rFonnabu 754 780 701 863 920 790 915 1070 778 935 806Hadlaskard 1344 1326 1178 1360 1410 1450 1640 1320 1317 1258 1274HaUingskeid 2696 2630 2336 2410 2290 2440 2340 2350 2466 2460 2700Holmaskjer 180 212 250 260 239 320 400 450 400 435 303Høgabu 581 598 628 620 720 730 620 740 490 612 681Kalvedalen 506 401 322 330 300 300 450 -100 130 *, ^Kiellandbu 261 30Kvanntjømsbu 50 39 36 45 20 62 30 20 40Mosdalsbu 165 83 86 260 72 145 135 100 60 1S3Norddalen 273 313 254 280 325 315 330 400 505 318 318Reinaskorsbu 270 180 157 150 69 144 150 133•* '-t ,50 '-' \ '^^'.Selhamar 863 1019 739 1005 925 1110 1030 1120 1070 1060 960Skålatåmet 908 625 725 1182 1250 1260 1060 1550 1072 1130 1238Solrenningen 604 749 614 680 690 680 690 940 970 770 822Stavali 1507 1580 1369 1750 1655 1800 1830 1810 1500 1748 1966. ' . ■ ' 'Bergen Turlag Årsmelding 2009 side 12


Skavlabu 307 511 251 365 350 390 420 470 487 400 b,dg(j^ av 44Træet 728 1245 1272 1055 725 469 350 370 385 J5i;i"*7J ji^ÅiVardadalsbu 211 328 253 330 315 335 320 450 485 380 367Vatnane 117 107 100 100 90 100 140 100 120 109 99Vending 1462 1394 1807 . ^Åsedalen 521 699 534 560 620 770 770 900 940 655 659Sum 17209 17971 16578 16345 15870 16230 16619 18003 15468 14798 14592På alle hyttene har det vært utført vanlig tilsyn og vedlikeholdsarbeid. Hyttenes tilstand er ihovedsak god.Hallingskeid, Hadlaskard, Selhamar og Stavali har hatt hyttevakt i sommersesongen. På Norddalen,Solrenningen og Åsedalen har vi hatt en ordning med vandrende hyttevakt gjermomsommersesongen. Folgefonna Breførerlag gjennomførte i sommer 3 uker med føring over breenmellom fra Foimabu til Holmaskjer.De fleste helgene i høstsesongen har det vært vakt på Hallingskeid. På Alexander Grieghytten hardet vært kombinert hyttevakt og aktivitetsleder i vinterferien og påsken.På hyttene har arbeidet med braimforebyggende tiltak, varsling og rømningsforhold vært høytprioritert. Ny Getec brarmalarmsentral er kommet i drift på Fonnabu. Det er innkjøpt sentraler tilVardadalsbu og Skavlabu. Disse vil bli montert innen hovedsesongen 2010.Vi har lagt bak oss en prøveperiode med en betalingsfiillmakt der kunden har kunnet velgebetalingsform (kredittkort eller tilsendt faktura). Ordingen har fiingert godt, og vil antagelig fungereut 2010.1 følge signaler fra BBS vil heller ikke dette systemet bli godtatt i fremtiden. Det er nedsattet nasjonalt DNT-utvalg med mandat å utarbeide et nytt betalingssystem som skal være iverksatt i2011.Solrenningen byggeprosjektHovedhytten ble bygget i 1965 og hadde 23 faste sengeplasser. I tillegg til hovedhytten ble det i1997 bygget en sikringshytte på ca. 40m2. Sikringshytten har også do og vedlager. Årlig besøk sistelO-årsperiode har vært 600 - 900 gjester i året.Hovedhytten shk den fremsto de siste årene var preget av alder, den var mørk, trang, nedslitt ogtilfredsstilte ikke dagens krav til en fiinksjonell selvbetjent hytte. Vanskelige gmrmforhold hadderesultert i sprekkdannelser i pipe og gmnnmur samt ustabilitet i støttepunktene under hytten.Etter en vurdering om man skulle satse på ombygging av den gamle hytten eller nybygg, besluttetstyret i Bergen Turlag å satse på nybygg på det samme stedet der gamlehytten sto. Solrenningenturisthytte er irmarbeidet og ligger som et ledd i en hyttekjede. Det er derfor ønskelig å ha den nyehytten ferdig til bmk til sommersesongen 2010. For å få dette til valgte man å starte arbeidet såsnart byggeløyve var gitt i september 2009. Den gamle hytten ble revet, og ny gmnnmur sto ferdig inovember 2009. Arbeidet med bygg over grunnmur planlegges oppstartet i mai 2010. Den nyehytten vil ha en gmnnflate på 80 m2 (10 m2 mer eim den gamle), vil få 25 sengeplasser og med detvære tilpasset en skoleklasse.Arbeidet med den nye Solrenningen utføres av byggmester Bjøm Vike. Den gamle leieavtalen medgmrmeieme er justert og forlenget til 40 år.Alexander GrieghyttenHytten ble betydelig oppgradert i 2009. Alle vasker på vaskerom og doer er skiftet. Dårlig kledningpå sør- og østvegg er skiftet. Det er utført en del malerarbeid både inne og ute. Defekt takstein erskiftet. Inne er samtlige sofaputer fomyet.Bergen Turlag Årsmelding 2009 side 13


FonnabuEtter en del problemer i 2008, er nå brannalarmsystemet kommet i stabil drift. På uthuset erytterdøren skiftet. Det ble også lokalt utviklet og produsert en ny type bossbrenner. Denne erkommet på plass og fungerer godt.Side14av44HøgabuHunder er nå velkommen til sikringshytten der det er tilrettelagt med hundebur.BT har gitt innspill til reguleringsplan for hyttefelt på Lid, der vi ber om at den eksisterende T-merkede stien skal bestå både i anleggsfasen og i fremtiden. Videre fremmer BT et ønske om at 5parkeringsplasser avsettes til Bergen Turlag for gjester til Høgabu.HadlaskardStuen i hovedhytten er oppgradert med nye sofaer.Eier av Hadlaskard, Tom Andreassen har, i henhold til avtale med BT, utført transport av varer ogved til Hadlaskard. Han ønsker ikke å utføre dette oppdraget lenger. BT har inngått nytransportavtale med Leif Olav Litiatun (driver i dag Dyranut Fjellstue).HallingskeidSamtlige overlysvinduer på begge hyttene er skiftet. Det er også utført en del takarbeid på beggehyttene. BT har i 2009 mottatt et "fjellbliotek" i gave fra DNT-Ung. Gaven var øremerketHallingskeid og inneholdt et vidt spekter av friluftsrelaterte bøker. BT takker så mye for gaven, somvi tror vil glede mange gjester.Kiellandbu2009 var hyttens første hele driftsår. Imponerende 260 personer har besøkt den lille hytten påtoppen av Løkjedalsnuten. Det er nå satt opp steinbord og benker på forsiden av hytten.SkavlabuDet er satt inn nytt rømningsvindu i gavlen på sikringshytten. Nytt Getec alarmanlegg er innkjøptog vil bli montert før hovedsesongen 2010.SkålatårnetVannlekkasjene gjennom ytterveggene på Skålatåmet har blitt verre. Dette kan også hasammenheng med en regnfull høst. Tetting av lekkasjene vil derfor bli prioritert i 2010. Andrepaner som innvendig oppgradering av Tårnet, ny do og oppgradering av sikringshytte vil det blijobbet videre med, men gjermomføringen kan bli utsatt til 2011.StavaliTil stor glede for sommerturistene har det på Stavali også i 2009 vært drevet stølsdrift og servertstølskost av Odd Ame Espeland med familie. Årets nye tilbud på stedet har vært badestamp.VardadalsbuPå grunn av skader i tettingen mot isolasjon og bjelkelag under hytten, ble hele hytten bordkleddunder. I tillegg til dette ble det skiftet en del utvendig kledning. Arbeidet er utført av tømrer ArildKleiveland. Nytt Getec brannalarmanlegg er innkjøpt. Montering er påbegynt og vil være ferdiginnen hovedsesongen 2010.VatnaneBmket i Amafjord, som har Vatnane som støl, har omsider fått nye eiere. Vi har hatt muntligkontakt med de nye eieme, som er positive til at BT fortsetter å drive Vatnane som turisthytte. Nykontrakt forventes signert i løpet av vinteren 2010.Bergen Turlag Årsmelding 2009 side 14


FjellsporthytteMed bakgmrm i "Mål- og strategiplan for Bergen Turlag" og "BTs overordnede plan for hytter"(2007) var et av de prioriterte prosjektene "Ubetjent ovemattingstilbud i Kvinnherad - helst iUskedalen". Prosjektet ble fremmet primært av BTs fjellsportgmppe.Som følge av en artikkel om saken i Sti og Varde fikk vi en henvendelse fra eier av det nedlagtesmåbmket Fjellandsbø innerst i Uskedalen med tilbud om et leieforhold. Nødvendige befaringer blegjennomført der både Fjellsportgmppen og Kvinnherad Turlag var representert. Bådeadministrasjonen i BT, Fjellsportgmppen og Kvinnherad Turlag var meget positive til prosjektetsom derfor ble utredet videre av administrasjonen.Det ble gjort en nøye bygningsmessig gjennomgang med påfølgende innhenting av anbud. Samtidigble det forhandlet om en leieavtale for stedet.Basert på nytteverdi og en samlet kostnadsvurdering av istandsetting av hus og leieavtale vedtokstyret å ikke satse på dette prosjektet.KysthytteMed bakgmrm i "Mål- og strategiplan for Bergen Turlag" og "BTs overordnede plan for hytter"(2007), ble det nedsatt et utvalg med mandat "å kartlegge nærmere aktuelle lokaliseringer forhytteanlegg i kystsone". Stikkord for innhold var tilgjengelighet, samarbeid med andre aktører,bredt spekter av aktivitet og målgmpper.Saken har vært fremlagt for lokallagene og den har vært profilert i Bergens Tidende og Sti ogVarde. Som følge av dette har det kommet mange tilbud på steder med stor geografisk spredning.Det har vært gjermomført møter med Bergen Omland Friluftsråd og det har vært kontakt med SkifteEiendom, som forvalter forsvarets eiendommer og noen kommuner. Utvalget har hatt befaringer tilLerøy fort, Hitsøy, Skageneset, Kvalvågneset, Rongevær kurs- og fritidssenter, Skjellanger fort ogSkotnes.Utvalgets konklusjon var at man så langt ikke har funnet et egnet sted å etablere turlaget sinkysthytte. Bergen Turlag vil i neste strategiperiode 2010-2013 være på utkikk etter aktuellelokaliteter.Priser i 2009Losjipriser medlem ikke medlemVoksne kr. 175 kr. 275Ungdom kr. 85 kr. 135Dagsbesøk kr. 50 kr. 60Familiepris kr. 60 kr. 75Familierabatt: Bam under 4 år gratis. Bam fra 4 år til og med 12 år kr. 85.Medlemmer av Bamas Turlag: Gratis losji.Ungdomsrabatt: Ungdomsmedlemmer 13 år til 26 år kr. 85.Gmpperabatter: Grupper på 15 personer eller mer har betalt medlemspris for alle dersom de påforhånd har gitt melding om hyttebesøket på Turlagskontoret.Alexander Grieghvtten leies ut eksklusivt bortsett når vi har egne arrangementer hemnder ervinterferie og påskeferie.Priser: Kr. 5000 pr. døgn fra fredag til søndag og kr. 3100 pr. døgn for de resterende ukedagene.Langhelgtilbud fra fredag til søndag: kr. 7500.Lokalet Hallingskeid leies eksklusivt ut deler av året. Priser: kr. 4000 pr. døgn fra fredag til søndagkr. 2100 pr. døgn for de resterende ukedager. Langhelgtilbud fra fredag til søndag: kr. 6000.6. FJELLSIKRINGAnsvarlig i administrasjonen: Karl H. OlsenSide 15 av 44Bergen Turlag Årsmelding 2009 side 15


Broer og klopper Side 16 av 44Det har ikke vært problemer med noen av broene i løpet av vår- og sommersesongen 2010. Storesnømengder og en lengre kuldeperiode tidlig i oktober laget en del problemer med inntaket avbroene.SommermerkingDet har vært utført vanlig vedlikehold på en del av stiene i alle områdene der vi har T-merkete mter.Stien til Skålatåmet på strekningen Sjinglebroen til Skålavatnet er fullstendig og pietetisk ogvakkert oppmstet. Dette er et prosjekt i regi av Statens namroppsyn i samarbeid med Fylkesmarmen.Hotell Alexandra har også vært en viktig medspiller og pådriver for dette prosjektet. Samlet kostnadfor dette delprosjektet er ca. 2 mill. kr.VintermerkingHardangervidda: Garen - Hadlaskard, Stavali - Hadlaskard og Stavali - Torehytten.Stølsheimen: Trefall - Selhamar - Åsedalen - Solrenningen - Stølsdammen og Vika^ell(Sendedalen) - Selhamar.Bergsdalen: Li - Høgabu, Hamlagrøosen - Vending.Rutene Li - Høgabu og Hamlagrøosen - Vending ble kvistet til vinterferien, resterende mter tilpåske. I tillegg til dette har DNT kvistet flere mter fra andre hytter til Hadlaskard og tilHallingskeid.7. FOLKEHELSEARBEID - AKTIV:ALLEUnder årets Fylkeskonferanse for kultur, idrett og friluftsliv 5. november, ble det markert at BergenTurlag sammen med fire andre organisasjoner inngikk et formelt samarbeid med HordalandFylkeskommune. Målet med avtalene er å styrke folkehelsen i Hordaland. Mye av den aktivitetenBergen Turlag organiserer og legger til rette for er et aktivt folkehelsearbeid til samfiinnets beste. Iårsmeldingen er dette omtalt i kap. 5 om tilrettelegging og i kap 7. og 8 om aktiviteter.Prosjektet Aktiv:ALLE 2009Aktiv:ALLE er et toårig prosjekt der vi har mottatt støtte fra Helse og Rehabilitering og HordalandFylkeskommune til aktiviteter rettet mot innvandrere, fiinksjonshemmede, lavterskelgmpper ogpensjonisterProsjektlederRagnhild Frotjold ble 26. juni 2009 ansatt som prosjektleder for Aktiv:Alle i 30 % stilling.Margaret Are overtok fra 26.november 2009. Stillingsprosenten ble samtidig økt til 40 %.RessursgruppeDet ble opprettet en ressursgmppe som skal være med i planleggingen av det videre arbeidet. Detteer personer som har bred erfaring med de aktuelle bmkergmppene og et stort kontaktnett som vilkomme oss til nytte i prosjektet. Det har også vært kontakt med andre personer som ønsker å bidrapå turer og aktiviteter.Gjennomførte aktiviteter 2009:A. Lavterskeltilbud i nærområdene.Byljellstrimmen: 27 turer, 407 deltagere7-Fjellstrimmen: 5 mrer, 270 deltagereKulturturer: 5 turer, 98 deltagereAktiv Kvar Dag: 10 mrer, 151 deltagere (turer for psykisk syke)Bergen Turiag Årsmelding 2009 side 16


Til sammen ble det arrangert 47 turer i nærområdene med 926 deltagere. Rita Mathisen ledet de ^'^^ 17 av 44aller fleste turene. I tilegg bidro sju andre turledere på en del av turene, samt Dag Sletten på et parav kulturturene.Turene økte i popularitet og nye deltagere dukket opp hver gang. Det ble også artangert etførstehjelpskurs og et eget nærmiljøturlederkurs i slutten av juni. Dette bidro til å rekmttere flereturledere som har vært med på å skape et mangfold i aktivitetsprogrammet.B. Aktivitetstilbud innvandrergmpper.Internasjonale dager på Hallingskeid hit gjennomført i april med en klasse fra Nygård skole. 17irmvandrere fra 13 ulike nasjoner fikk et helgeopphold med en mengde ski- og snøaktiviteter.Tilbakemeldingene var svært gode både fra deltageme og de mange frivillige som stilte opp.Bergen Turlags ungdomsgmppe har hatt kontakt med VI3 og 2gether, to gmpper som jobber medintegrering og fritidstilbud for innvandremngdom. Det vil bli gjennomført mrer/aktiviteter isamarbeid med disse.C. Aktivitetstilbud funksj onshemmede.DNT fjellsport Bergen tok utfordringen med å arrangere en klatre-/rappelldag forfunksjonshemmede. (Gjennomføringen vil bh i 2010.)D. "Base Camp Senior".Base Camp Senior ble gjennomført 10. - 14.august. Dette ble en vellykket tur med fokus på natur,kultur og lokalmat i Hardanger. 31 deltagere.8. ARRANGEMENTER OG AKTIVITETERAnsvarlig i administrasjonen: Ame-Kristian TeiglandTuraktivitetenTurprogrammet 2009 omfatter helge- og ukesturer, søndagsturer, kurs, turene til Barnas Turlag,DNT ung Bergen, DNT fjellsport Bergen, Pensjonistgmppen og lokallagene. Turtilbudet omfattet1030 mrer og arrangement for Bergen Turlag og lokallagene som helhet. Programmet ble trykket iet opplag på ca 100.000 og distribuert sammen med Bergens Tidende. Programmet har dessutenvært gratis til disposisjon for publikum på stand, på 7-fjellsmren og til utdeling i Turinformasjonen.Hele opplaget ble distribuert.Det var satt opp 35 helge/ukesmrer som samlet 302 deltakere, en oppgang på 54 pers fra 2008.Bedre vær og færre avlysninger på vintersesongen kan ta mye av æren. 7 mrer ble avlyst. Det varsatt opp 12 søndagsmrer og 11 ble gjennomført, med totalt 306 deltagere. Det er en oppgang på 51personer fra året førLavterskel/nærmiljøByfjellstrimmen og 7-fjellstrimmen, Kulmrmrer og Aktiv kvar dag er dagsturer i nærområdene somble videreført i 2009. 47 mrer ble satt opp, en økning på 21 mrer fra 2008. Totalt 929 personerdeltok, en økning på hele 399 deltagere. Det ble gjennomført 5 7-fjellstrimmer med 270 deltagereog 27 Byfjellstrimmer med 410 deltakere, 5 kulmrmrer med 98 deltagere og 10 mrer undrkategorien Aktiv kvar dag med 151 deltagere. Kulmrtnrene ble satt opp i sammenheng medKulmrminneåret 2009 og inngikk i en hel rekke av kulmrmrer i den forbindelse. Aktiv kvar dag eret samarbeidsprosjekt med Amalie Skrams hus og Fylkeskommunen som har vist seg sværtpopulært.Bergen Turlag Årsmelding 2009 side 17


Hverdagstrimmen er også et trimtilbud som arrangeres hver mandag kl 18.30 hele året. Turen går Så^ 18 av 44en gang i uken mot tidligere to ganger. Startsted om vinteren er N. Korskirkeallmenning, ogstartsted om sommeren er bommen ved Svartediket. Gmppen skaffer selv sine mriedere (ansvarligSigrid Fauske og Kjell Sunde). Gmppens tilbud er lite samordnet av Bergen Turlag.7-fjellsturen7-^ellsmren og 4-fjellsmren samlet hele 7974 deltakere i 2009 og ble arrangert for 55. gang. Detteer det høyeste deltakertallet gjennom tidene og med 58 flere erm i 2008. Det er nedlagt et betydehgdugnadsarbeid av over 100 fimksjonærer. Arrangementet fikk omfattende og god presseomtale oger det viktigste enkeltarrangementet for Bergen Turlag. Arrangementet fører et betydelig overskudd.Våre viktigste sponsorer på dette arrangementet er: Bergens Tidende, Sparebank Vest og Platousport. Nytt for 2009 var påmelding betaling på nett ved påmelding som var en av de størsteomleggingene av arrangementet i nyere tid og en nyutviklet teknisk t-skjorte designet avSkigutane/Åsnes. I forkant av arrangementet ble det gjennomført en oppdatert risikoanalyse meddertil egnede tiltak, f. eks. ekstra skilting. I etterkant av arrangementet var administrasjonen påsynfaring på de ulike delene av traseen og la en slagplan i samarbeid med Bergen kommune fortraséutbedringstiltak, samt løypeomlegging.Som følge av nettpåmelding og betaling innhentet vi e-post adresser (ca 1400) og personalia på endel av de påmeldte ca 4000 stk. En egen spørreundersøkelse gjennom intemettprogrammetQuestback ble utarbeidet og sendt til de med e-postadresse, vi fikk 740 svar på denne undersøkelsenog mange konstmktive tilbakemeldinger. Det er og opprettet et eget nyhetsbrev liste medutgangspunkt i disse adressene for promotering i 2010.I samarbeid med MOKS (Mottaks- og kompetansesenteret for integrering av irmvandrere ogflyktninger i Bergen kommune) ble det gjennomført en temadag med friluftsliv som tema. Dette varoppkjøringen til 7-fjellsmren, som en gruppe innvandrere gjennomførte med stor suksess. Dettesamarbeidet vil bli opprettholdt.Kom deg ut dagen (Byfjellsdagen)Byfjellsdagen ble arrangert på Fløyen og Ulriken 6. september med ca. 2000 deltakere. Det var etskiftende vær på dagen med et par mnge regnskyll. Bergen Turlag sto som arrangør, men fleresamarbeidspartnere var med på arrangementet: Norges Jeger og Fiskeforbund, Norsk OmitologiskForening, Bamas Turlag i Bergen, Norges Speiderforbund ved 16. Bergen speidergruppe, BergensTidende, Universitetet i Bergen/ Bergen Museum & Bergen & Omegn Geologiforening, Friluftsliv,Fløibanen, Bergen Kommune (Grønn etat), God Tur Norge, Bergen Røde Kors Hjelpekors,Tumerhytten, Hordaland Orienterings Krets, Bergen Hanggliding og Paragliding Klubb, Ulriken643, Namrvemforbundet, Norges Folkesportforbund Region Hordaland, Bergen AstronomiskeForening, Bergen Tumforening orienteringsgmppe, Tumerhytten.Kurs og tur- og veilederkurs2009 ble nok et meget godt år for kursaktiviteten. 328 personer deltok på 32 kurs. Det er særlig påklatrekurssiden det har vært god aktivitet. Vi finner også en markert oppgang i deltagertallene påbrekursene.Det ble utdannet hele 12 nye vintermrledere i 2009. Tre instmktører var med på å holde kurset påHallingskeid og Bergsdalen.Det ble i 2009 arrangert sommermrlederkurs som oppsatt. To instmktører var med på å holdekurset. 8 deltagere ble tatt opp og 7 av dem bestod kurset.Det ble også avholdt et Gmnnleggende mriederkurs i Bergen. 14 deltagere gjennomførte kurset.Enkelte av deltageme gikk videre på sommermrlederkurset her lokalt, andre tok det som en del avBergen Turiag Årsmelding 2009 side 18


utdanningen for å komme inn på DNT ung sentralt sitt sommerturlederkurs i Jomnheimen. 6 nye ^"^^ 19 av 44ungdomsmriedere ble utkommet av DNT sitt kurs i 2009.Totalt 6 deltagere gjennomførte veilederkurset som ble satt opp på Træet 12. - 14.juni.arrangert av Bamas Turlag i Bergen.Bergen Turlag arrangerte ellers kurs i vintervett, to telemarkskurs, sommerkurs, to GPS kurs, oghytte- og uteskolekurs for lærer. Resten av kursene er fordelt på gmppene.TurlederutvalgetUtvalget hadde ved utgangen av 2009 følgende sammensetting: Ole Kristian Johannessen (leder),Elisabeth Eide, Cathrine Theodorsen, Lars Robert Hole og Harald Helseth og Ame-KristianTeigland (fra adm.). Thorbjøm Kaland og Christer Bakke Frantzen tok ikke gjenvalg for 2010 ogtakket av etter tre år i utvalget. Lars Robert Hole og Harald Helseth ble valgt inn på turledermøtet inovember Utvalget har hatt 5 møter i 2009. Det har i tillegg vært tre fellesmøter for mriedere i2009. De tre samlingene har vært populære og har hatt totalt 51 deltagere. Målsettingen med dissesamlingene er å tilføre fomtsigbare og systematiske kompetansehevende tiltak til mrledergmppen.Ulike case fra reelle hendelser sommer og vinter har vært presentert og skapt gode plenumsdebatter.Det har vært sett fokus på diskusjon omkring nødutstyr på mr, som satellittelefon ogsender/mottaker. I tillegg har samhugene vært sosiale. På samlingen i januar ble det laget tillangbord og tapas. På mrledermøtet som ble holdt i november, ble mrprogrammet for 2010presentert og Carl Martin Hansen viste lysbilder fra Folgeforma under med "Det tmede landskapet"som tittel. Det er blitt regelmessig sendt ut informasjon om mrer på e-post/brev til turledeme.Turledemtvalget kåret Torstein Tylden som Årets mrieder og han ble hedret med et fenalår fraVoss.SikkerhetsarbeidI 2008 ble det nedsatt et eget Sikkerhetsutvalg i Bergen Turlag. Utvalgsarbeidet ble videreført i2009. Utvalget består av Per Ove Oppedal (leder). Ståle Grimen, Fredrik Skeie, Kjetil Midtmn,Birgithe Roald (adm) og Ame-Kristian Teigland (adm).Det ble avholdt 3 møter i løpet av 2009. Sikkerhetsutvalget er et rådgivende utvalg for styret ogadministrasjonen i Bergen Turlag. Sikkerhetsutvalget skal aktivt virke for sikkerhetsaspektet blirivaretatt innenfor Bergen Turlags virkeområde. Det er utarbeidet beredskapsplaner foraktivitetsavdelingen og for administrasjonen. På møtet i desember 2009 ble en ny administrativøvelse planlagt for administrasjonen i januar 2010.Gjennom hele året blir ulike mrer og kurs systematisk risikoanalysert ved hjelp av en tre-trinnsmodell (tidhg fase, nært i tid og i simasjonen). Denne modellen blir bmkt i mrplanleggingsfasen iadministrasjonen/mrledemtvalget, samt er gjort kjent for mriedeme på samlinger. Modellen liggertilgjengelig for mriedeme på Bergen Turlags hjemmeside.KursledersamlingBergen Turlag sendte 6 deltagere på kurslederseminar i regi DNT sentralt. Seminaret tar høyde for åverifisere kursinstmktører til turledemtdarming og friluftslivskurs i medlemsforeningene. BergenTurlag hadde den største delegasjonen. Deltageme ble sammen med andre instmktører som hargjort virke for Turlaget bedt inn til et eget kursledermøte for å dra veksler på hverandres erfaringer.Innkallingen ble sendt desember 2009 med møte på nyåret 2010.Samarbeid med Amalie Skram husetProsjektet "Aktiv kvar dag - friluftsliv" er et samarbeidsprosjekt der målet er å fa personer irmenpsykisk helsevem til å komme i litt bedre form gjennom et aktivt friluftsliv. Gjennom regelmessigBergen Turlag Årsmelding 2009 side 19


fysisk aktivitet skal deltakerene bh i stand til å være med på en 3-jjellstur søndag 24. mai - samm^"^^ ^ ^^ ^'^dag som Bergen Turlag sin 7-jjellstur blir arrangert.Målgmppe for aktivitetstilbudet er personer innen psykisk helsevem som har lyst til å være i fysiskaktivitet gjennom friluftslivsopplevelser.Prosjektdriver er Hordaland fylkeskommune (Kultur- og idrettsavdelinga) og regionalsamarbeidspartner er Bergen Turlag.I løpet av 2009 var tilsammen 151 deltagere med på disse mrene.Samarbeid med Hordaland BondelagOgså i 2009 gjennomførte Bergen Turlag samarbeid med Hordaland Bondelag om gjennomføringenav prosjektet "Frå fjell til ^ord". Prosjektet er et samarbeid mellom Norges Bondelag, DNT ogGardimillom under fanen "Frå dal til fjell". Målsettingen med prosjektet er å knytte uhke småskalamat- og reiselivsbedrifter i Hordaland sammen med spennende mrer. Det ble i 2009 gjennomførtturer på Folgefonna, Bergsdalen og til Nærøyfjorden. Tilbakemeldingen frå både deltakere ogmedlemsbedriftene til Bondelaget har vært svært god. Turene genererer en god del mediaoppslag.Prosjektet krever en del ressurser fra Turlagets side. Totalt timeantall i administrasjonen er 87 timer.9. GRUPPENE9.1 Barnas TurlagAnsvarhg i administrasjonen: Birgithe RoaldStyret i Bamas Turlag Bergen hadde ved utgangen av 2009 følgende sammensetting: JoridSkjenken (styreleder), Grete Blom, Myrthe Rysst, Helge Hellevik og Kari Litleskare. Styret har hatt5 styremøter i løpet av 2009.For 2009 var antallet bamemedlemmer 2327. Dette er en økning på ca 9,4 % i forhold til 2008.Samtlige lokallag har egne grupper av Bamas Turlag, hvorav de to mest aktive i året 2009 har værtOs og Nordhordland.Av 32 planlagte mrer og arrangement ble samtlige gjennomført, unntatt Juleverksted på AlexanderGrieghytten. Dette ble avlyst på gmnn av mangel på veiledere, og mange avmeldinger like føravreise. Det deltok totalt mndt 1722 personer på mrer, arrangement og leirer med Bamas TurlagBergen i 2009, mot 1838 personer i 2008. Dette tilsvarer en nedgang på 6,7 %. Nedgangen kanskyldes at det var satt opp færre arrangement i 2009 erm i 2008. I 2009 ble antall turer ogarrangement bevisst redusert på gmnn av utfordringen med å skaffe nok frivillige. I tillegg var detanslagsvis 2000 personer innom Bamas Turlags aktiviteter ved Skomakerdiket på Byfjellsdagen 6.september.Samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening HordalandBamas Turlag har også i 2009 arrangert firgleskole på Herdla i samarbeid med Norsk OmitologiskForening Hordaland. Dette samarbeidet har vært svært populært blant aldersgruppen 7 - 12 år. I2009 videreføres dette samarbeidet med fugleskole på Herdla den 14. mars. I løpet av 2009 ble detforsøkt med et tilbud om fugleskole for ungdommer. Dette var ikke populært og blir derfor ikkevidereført i 2010.TrilleturlagetEtter Trillemriagets oppstart på vårparten 2006, har deltakelsen vært formidabel. Fordelt på 39 mrervar deltakertallet 747 i 2009. Dette er en nedgang på 37 % i forhold til 2008. Tre av trilleturene bleavlyst på gmnn av glatt føre og manglende påmelding (Lysøen).Bergen Turlag Årsmelding 2009 side 20


Frivillig innsatsEn av de største utfordringene vi har i Bamas Turlag, og demnder Trillemrlaget, er fremdeles åskaffe nok veiledere til våre arrangement og mrer. Vi hadde meget dårlig oppslutning omveilederkurset i 2009 med bare 6 deltakere. Av den gmrm revurderes nå utdarmings stigen forveiledere til Bamas Turlag, og i 2010 vil de som ønsker å lede bam og bamefamilier på mrer langsmerket sti og til Bergen Turlag sine hytter gjennomføre det " gmnnleggende mriederkurset". Det vilogså bli satt opp et dagskurs i aktivitetsledelse og friluftsteknikk for frivillige som ønsker å hjelpetil på våre åpne arrangement.SikkerhetFor å ivareta sikkerheten mndt våre arrangement, mrer og leire gjennomfører veiledere i BamasTurlag både livredningskurs og førstehjelpskurs en gang i året. Veiledere/ mriedere som deltar somleirledere gjennomfører dessuten disse kursene i forkant av leiroppholdet for å stå best mulig mstettil å handle i en ufomtsett simasjon. Veiledersamlingene (avholdt to ganger i året) har dessuten i allhovedsak fokus på sikkerhet (førstehjelp, områdekunnskap, nødly vinter/sommer, bekledning ognæringsbehov).SkolesatsingBergen Turlag har også gjennom 2009 vært en aktiv aktør i DNT sin skolegmppe. Fomten BergenTurlag består gmppen av foreningene Haugesund, Stavanger, Trondheim, Oslo og Drammen,Kristiansand og Telemark. Koordinator er Kristin Oftedal Vinje fra DNT. Skolegmppen arbeiderfor å fa mer friluftsliv inn i skoleverket. Det er registret en liten økning i antall skoleklasser sombenytter seg av hyttene til Bergen Turlag. Oppmr er Bergen Turlag sin største skolesatsning.Opptur Hordaland (topptur for 8- klassinger)Bergen Turlags største skole- og folkehelse satsing i 2009 var gjermomføringen av 3-fjellsmren/OPPTUR Hordaland 6. mai. Det ble igjen rekordoppslutning i Hordaland om dette arrangementet,da hele 4750 elever og lærere deltok i regi av lokallagene og Voss Utferdslag. I Bergen deltok 3236elever og 206 lærere på arrangementet. Dette var rekordoppslutning for 5. året på rad, og en økningtilsvarende 9,5 % i forhold til 2008 (2956 deltakere). Arrangementet fikk gode tilbakemeldinger fradeltagere og god oppmerksomhet fra media. I forbindelse med arrangementet ble det sendt utinformasjon til alle skoler i Bergen Kommune om Bergen Turlag sitt skoletilbud, blant annetinformasjon om vårt hyttetilbud.Opptur - en viktig del av Bergen Turlag sin folkehelsesatsning:Gjennom OPPTUR som er en del av et nasjonalt arrangement i regi av Den Norske Turistforening,så bidrar vi til å fa en hel generasjon med 14-åringer ut på fjellmr. I 2009 deltok over 23.000 8.klassinger på landsbasis, dette utgjør 40 % av Norges 8. klassinger. Dette tiltaket introduserermange 14 åringer for fjellmrer i nærmiljøet for første gang. Vi mener den gir ungdommene en godog positiv friluftsopplevelse som kan inspirere dem til en mer aktiv bmk av mrmuligheter i egetnærmiljø. OPPTUR er gratis slik at en ikke er avhengig av at foreldre må støtte opp underarrangementet økonomisk. Dette arrangementet når ut til et helt alderstrirm, og spesielt til detalderstrinnet der man ser at flere og flere faller frå organiserte fysiske aktiviteter. Denne turdagenpasser for alle, da ungdommene kan delta ut i fra sine egne fysiske fomtsetninger, fordi det ikke blirlagt vekt på tidtaking og konkurranse.Hytte- og uteskolekurs for lærereDet ble utlyst "Hytte - og uteskolekurs" for lærere både ved bameskole og ungdomskole. Kurset forlærere ved ungdomsskole og småtrinnet ble avlyst gruimet manglende påmelding, mens kurset formellomtrinnet ble gjennomført på Træet.Side 21 av 44Bergen Turlag Årsmelding 2009 side 21


9. 2 DNT ung BergenAnsvarlig i administrasjonen: Birgithe RoaldSide 22 av 44Styret i Ungdomsgmppen hadde ved utgangen av året følgende sammensetning:Leder: Tonje Boge Styremedlemmer: Hans Kristian Flaatten, Marte Wangen Alsaker, BårdBjørsvik, Johan Milde, Harald Husum og Frida Isungset. Styret hadde 7 styremøter i 2009 og detble arrangert ett medlemsmøte.Ved utgangen av 2009 hadde Bergen Turlag 2855 medlemmer i aldersgmppen 13-26 år, mot 2380i 2008. Dette er en økning på 20 % i forhold til 2008.Ungdomsgmppen satte i 2009 opp 24 mrer, 3 av disse ble avlyst. Totalt har vi hatt et deltakerantallpå 403 (mot 412 i 2008) som er en liten nedgang.Vinteraktiviteten har vært høy. De fleste mrene har vært fulle, mange har også hatt lang venteliste.Ingen av årets mrer har ført til alvorlige uhell.I sommer ble det utdannet 6 nye sommermriedere. Ungdomsgmppen har dermed godt medsommermriedere, men også i år mangel på vintermrledere. Det er likevel et stort behov for åutdanne nye vinterturledere og sommerturledere i ungdomsgmppen, i og med det er usikkert omsommermriedeme vi har pr. i dag vil bo i Bergen til neste år, da flere av dem avslutter videregående12010.I juli ble det arrangert et brekurs for ungdom på Fonnabu med 15 deltakere. Kurset haddeinstmktører fra DNT Fjellsport Bergen. I løpet av 2009 ble det også arrangert ett brattkortkurs medtil sammen 12 deltagere. Det har også blitt arrangert kurs i kiting, elvekajakk og rafting.I juli holdt vi Base Camp Folgefonna med base i Herand. Campen hadde 18 deltagere, i tillegg til 3frivillige mriedere fra DNT- Ung Bergen. BC Folgefonna hadde klatring, kajakkpadling,brevandring og skikjøring som hovedaktiviteter. Leiren ble dekket bla. med Frifondmidler og støttefra Fylkesmannen. Til sammen ble det bmkt omtrent 60 timer fra administrasjonen med arbeidknyttet til Base Camp prosjektet.OnsdagsklatringDNT ung Bergen har invitert til Onsdagsklatring nesten hver uke i året som gikk. Oppmøtet harvært noe variabelt, men til sammen har det vært 151 personer benyttet dette tilbudet i løpet av 2009.InformasjonskanalerUngdomsgmppen sin intemettside på www.dnt-ung.no/bergen er fremdeles den største og flittigstebmkte kanalen for informasjon til ungdomsmedlemmene. Sidene blir i hovedsak driftet avungdomsgmppen selv, men iløpet av høsten 2009 har også administrasjonen bidratt. Det viser segviktig å lære opp nye aktive tillitsvalgte i bruken av nettsidene, da de som tidligere tok seg av detteuoppfordret ikke har tid lengre. Her blir det lagt ned en imponerende dugnadsinnsats. På sidene blirdet fortløpende lagt ut bilder fra mrene, i tillegg til at det blir skrevet referat fra mrene. Fortsattlegger vi ut filmer fra mrene. Disse blir vist og administrert i en filmdatabase, laget på dugnad. Enannen viktig kanal for å markedsføre aktivitetstilbudet til medlemmene er nyhetsbrevet som nå harcirka 500 abonnenter. Her blir det jevnlig sendt ut informasjon om onsdagsklatring, kommendemrer, aktiviteter og arrangement.Samhandling og samarbeidDNT Ung Bergen samhandler med andre ledd i organisasjonen. Blant annet stilte flererepresentanter fra DNT ung Bergen opp som veiledere på Fjelleirene i Bergsdalen for aldersgmppenBergen Turlag Årsmelding 2009 side 22


8 - 12 år og på BaseCamp Hav på Sotra for aldersgmppen 12 - 14 år. DNT ung Bergen har også ^"^® ^^ ^^ ^^god kontakt med DNT sentralt, både gjennom tilhtsvalgte og administrasjonen, og er med ogpåvirker ungdomstilbudet til DNT på landsbasis. DNT- ung Bergen har en svært sentral rolle og eren synlig aktør i DNT- ung systemet.Representanter fra DNT ung Bergen har deltatt på en aktivitetshelg med foto i fokus,mrledersamling i Hemsedal med skred i fokus, DNT ung Landsmøtet i Oslo, og fellsmøtet tilBergen Turlag i oktober.Ungdomsgmppen har en representant som sitter i styret for Hordaland Bame- og Ungdoms Råd(HBUR), dette er Tonje Boge som også er styreleder i DNT ung Bergen.9.3 DNT fjellsport BergenOppsummeringI løpet av 2009 var det totalt 578 deltakere på mrer og kurs og føringsaktiviteter i regi av DNTFjellsport Bergen (DNT-F-B). Dette er en liten økning sammenhgnet med året før. Om vi ser isolertpå mrer og kurs var samlet deltakertall hhv 357 og 221.29 av 37 oppsatte mrer er blitt gjennomført. De største arrangementene var Jubileumsfesten, BCUskedalen og Puddertur til Røldal. Fjorårets suksess Klatrenamrsti for smdenter regnet helt bort i årog ble avlyst med kun 3 påmeldte. For øvrig skyltes 7 av 8 avlyste mrer fa påmeldte. 16 av 19oppsatte kurs er gjennomført og det inkluderer bolteklatrekurs, kileklatrekurs, brekurs ogtelemarkskurs. To kurs ble avlys gmnnet liten interesse, ett pga manglende kursleder.Også i år var det god deltakelse på medlemsmøtene, ca. 250 deltakere fordelt på 10 møter. Dette eromtrent som i 2008. Svein Gangdal snakket på Fjellsportkvelden i august.Vi er representert i DNT Fjellport sentralt med Øystein Ormåsen (styremedlem fra 2008), mensOdd Magne Øgreid (kuføk) er blant DNT fjellsport sine representanter i Norsk FjeUsportfomm.Dette gjør at vi til en hver tid er oppdatert på hva som foregår sentralt i DNT Fjellsport.Årsmøte 2009Årsmeldingen for 2008 ble fremlagt på årsmøtet i febmar 2009 på turlaget. Sindre Sørhus holdtforedrag om å bestige det høyeste fjellet i alle land i Europa. Håvard Lium, Stig Anton Hordvik,Fredrik Skeie vart valgt inn som nye styremedlemmer. Maria Bakke Orvik, Svein Robert Heitne tokikke gjenvalg. Det ble vedtatt enkelte vedtektsendringer.DNT feilsport sentralt arrangerte årsmøte på Oppdal. DNT f Bergen var godt representert her, noedet begynner å bli en sterk tradisjon for.StyretStyret har i 2009 hatt følgende sammensetning etter årsmøtet:Verv- ", "■.[ ' '.' • " , ■ . " • ' Navn- " ..' ." .,./'/ ''. '.' •■.' ■ .LederBirte Toft HauglandTuransvarligOlav GlossliTuransvarligHåvard LiumPR og WEB-ansvarligFredrik SkeieMøteansvarligMonica ValdeHytteansvarligStig Anton HordvikKurs-/kompetanse/sikkerhetsansvarligØystein OrmåsenAdm. ReprAme Kristian TeiglandBergen Turlag Årsmelding 2009 side 23


StyremøterDet har vært avholdt 10 styremøter i 2009. Hovedfokuset til styret har vært daglig drift av gmppengjennom mrer, arrangementer og medlemsmøter samt å nå ut til flere med tilbudet vårt.Side 24 av 44KURSKOMITÉI 2006 ble det opprettet en egen kurs og føringskomité i DNT Fjellsport Bergen. Komiteen erdirekte underlagt styret i DNT-F-B. Medlemmene er valt for to år om gangen, og styret ervalgkomiteen. Komiteen jobber inn mot bre, klatring, skikjøring og skred. Ved inngangen av 2010sitter følgende personer i komiteen:'Navn-' .. , ' ■' ' --'" 'Pål HaugemnOdd Magne ØgreidSindre HasleneKompetanseBreinstmktør, vintermrleder, NF-skredkurs, klatreinstmktør-inneFjellkurslederBreinstmktør, klatreinstmktør sportKomiteen gjør en svært god og viktig jobb. De organiserer instmktører til dnt f Bergen sine kurs ogtil andre oppdrag for Bergen Turlag som for eksempel klatredager for Bamas Turlag. Kurs ogføringskomitén er viktig i forhold til vårt arbeid med strategiplanen til Bergen mrlag:"DNT Fjellsport Bergen skal bli ledende innen kurs og fjellsportaktiviteter i Hordaland."FjellsporthytteDNT f Bergen jobbet gjennom hele 2008 og 2009 for å fa til en fjellsport- og ungdomshytte iUskedalen. Et konkret prosjekt ble utredet, men dessverre var det ikke samsvar mellom gmnneiersønsker om økonomisk kompensasjon og mulig irmtjening. Dette konkrete prosjektet er derforavsluttet. Bergen mriag uttrykker fortsatt velvilje med tanke på andre lignende prosjekter. DNT fBergen opprettet et eget styreverv kalt "hytteansvarlig" i 2009, dette vervet foreslås tatt bort ipåvente av mer konkrete prosjekt å jobbe med.DiversePrisen "Årets fjellsporter" ble for sjette gang utdelt i 2009. Prisen går til den personen som hardeltatt på flest mrer og kurs i regi av dnt-f-B det året. Prisen gikk til Torbjørn Ludvigsen. Premienvar en gore-tex jakke sponset av Platou.9.4 PensjonistgruppenDette er utdrag fra Pensjonistgmppen årsmelding:Styrets sammensetning: Tor Brommeland (leder), Else-Karin L. Gundersen (nestleder), IngridNyborg, Einar Solberg, Sverre Røriien og Astrid NelsonPensjonistgmppen hadde sitt 24. driftsår i 2009. Uansett vær og vind har vi 1 mandagsmr og 2onsdagsmrer gjennom hele året.Turdeltakelsen var i 2009 som følger:Deltakelse på turer 2009 2008 2007 2006Mandagsgmppen 1068 1003 766 757Onsdagsgmppen 2819 2406 3086 2952Bergen Turlag Årsmelding 2009 side 24


Fløyengmppen 1918 2178 1828 2298GPS-Turer 302 200 250Basecamp senior 124Vinter/ Vår-/Sommer/Høst-mr 40+145+15+85 37+124+30+93Sum 6516 5871 5930 6007Side 25 av 44Årets vårmr gikk til Modalen og Eksingedalen, sommermren gikk til Lærdal, og høstmren gikk tilFefor Hotell på Vinstra. Det ble og arrangert en egen vintermr til Liatoppen ved Ål med 40deltagere. Turledermøte ble arrangert med 35 deltakere. Nytt av året var Basecamp senior mr tilHardanger, med innlagt 1 ovematting på Vending Turisthytte. 33 deltakere var med på denne mren.Pensjonistgmppen har bidratt med samhandling i mrlaget i form av vakter på Opptur (skolemr for8-klassinger), frivillige under Landsmøtet i juni og med mrieder på mrene med Amalie Skrams hus.10. AKTIVITETSOVERSIKTDen samlede aktivitetsoversikten for hele Bergen Turlag med gmpper og lokallag viser en oppgangi antall deltagere fra 38884 i 2008 til 40899 deltagere i 2009, dette skyldes bl.a meget storoppslutning om våre store arrangementer, nye tilbud og god deltagelse på lokallagenes tilbud. Itillegg kommer deltagelser på medlemsmøter og andre møter.Aktivitetsoversikt.'^­ „".* .1 «f '■Arrangement : . 2009 2008 j.,'. "■' '•''* ;■' i■ ■ .2007 ■'r­^^xfPlanlagt Utført Deltager Planlagt Utført Deltager | Planlagt Utført DeltagerKurs (alle)Grunnleggendeturlederkurs 1 1 14 0 0 0 1 1 9Sommerturlederkurs 1 1 8 1 1 9 1 1 9Vinterturlederkurs 1 1 12 1 1 3 0 0 0Vintervettkurs 2 2 27 1 1 2 1 1 9Brekurs 3 2 28 4 3 33 3 2 24Breinstruktør 0 0 0 0 0 0 0 0 0Instruktørkurs Veileder 0 0 0 0 0 0 2 2 13Veilederkurs 1 1 6 1 1 10 1 1 13Kart og kompass 0 0 0 0 0 0 0 0 0Førstehjelp 1 1 5 0 0 0 2 2 30Telemark 3 3 29 3 2 24 3 2 23Digitalt fotokurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0GPS Kurs 2 2 24 2 2 23 2 2 27Introkurs Kajakk 2 2 21 2 2 26 1 1 11Kajakkbyggekurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sikkerhetskurs for padlere 0 0 0 0 0 0 3 3 31Klatrekurs 14 12 112 10 10 88 5 5 58Kurs skole/barnehage 3 1 8 3 2 22 1 1 20Ungdomsturlederkurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0Skredkurs 1 1 1 2 1 8 2 1 4Kameratredningskurs 1 0 0 1 1 5 1 1 7Div. kurs 4 2 26 4 4 36 5 5 51Sommerkurs 1 1 12 1 1 13 1 1 9Slim kurs 41 33 333 36 32 302 35 32; 348BarneleirVinterleir 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sommerleir 12­14 1 1 ­ 20 1 1 20 1 1 20Bergen Turlag Årsmelding 2009 side 25


Høstleir 1 1 11 1 1 10 1Sid^: 16 av44 ^2Fjelleir 2 2 50 3 3 69 3 3 75Sum barneleir ­.'.­'A­ 4 81 :­. 5­, 5 99 5 5 107Hverdagstrimmen 52 52Prosjekter 1010450 , 52 52 450 52 52 450226 8, 8 170 !TurerDagsturer 59 58 1084 38 36 782 12 11 421Helgetur/ukestur 35 28 302 36 25 248 34 31 325Sum turer 94 86 1386 74 61 1030 46 42 746Turer i gruppeneBarnas Turlag 32 31 1722 33 33 1838 43 43 2351Trilleturlaget 40 40 747 40 40 1201 45 45 1266Ungdomsgruppen 53 50 554 44 32 462 33 31 601Fjellsportgruppen 36 27 357 34 28 564 25 24 374Pensjonistgruppen 157 157 6516 153 153 5871150150 5930Sum gruppene «­. >~.318' ;*:''^­';30'5; 9896 V{!C>304­ 2869936296_J93 10522Turer/kurs/arr.LokallageneOdda/Ullensvang 35 26 852 43 36 1272 17 17 234Kvinnherad 56 46 1143 78 70 1442 39 39 1483Kvam 79 72 1103 83 77 1413 81 75 1335Stord ­ Fitjar 48 47 2099 38 34 1315 23 21 741Os 235 227 6973 183 183 4077 130 130 3016Nordhordland112 110 33971251213432 115 110 2937Askøy9 9 2906680Sum lokallag 574 537 1585755652713031 405 392 9746Offentlige arrangementByfjellsdag 1 1 2000 1 1 3000 1 1 30007/4­fjellsturen 1 1 7974 1 1 7916 1 1 47803­fjellsturen 1 1 3236 1 1 2950 1 1 2700Sum off arr. . z"' '­!■ ...­.­31­:/^'':m' ;132T0 3 3 13866 3 3 10480TotaloversiktKurs 41 33 333 36 32 302 35 32 348Barneleir 4 4 81 5 5 99 5 5 107Hverdagstrimmen 52 52 450 52 52 450 52 52 450Prosjekter 10 10 226 8 8 170Turer 94 86 1386 74 61 1030 46 42 746Turer gruppene 318 305 9896 304 286 9936 296 293 10522Turer lokallag 574 537 15857 556 527 13031 405 392 9746Offentlige arrangement 3 3 13210 3 3 13866 3 3 10480_Totalsum 1096 1030 41439 1038 974 38884 842 8193239911. NATURVERN OG FRILUFTSLIVAnsvarlig i administrasjonen: Rannveig Nordhagen 01.01.09 - 31.12.09 i 50 % stilling fordelt på 20% Bergen Turlag og 30 % Fomm for namr og friluftsliv (FNF) Hordaland.Rannveig Nordhagen har i tillegg jobbet i en 50 % stilling i mrinformasjonen frem til 01.08.09, menbmkt noe av derme tiden på namrvemsarbeid pga. stor arbeidsmengde. 01.08.09 - 31.12.09 harBergen Turlag Årsmelding 2009 side 26


Nordhagen vært engasjert hos Hordaland fylkeskommune, Kulmr- og idrettsavdelinga,®'^® ^'^ ^^ ^"^Idrettsseksjonen, for bistand og samarbeid i fylkeskommunens arbeid med fysisk aktivitet, idrett ogfriluftsliv.Namrvemutvalget har i 2009 hatt denne sammensetningen: Torild Hage (leder og styrets repr.),Terje Aarsand, Tor Myking, Even Nordø, Oddvar Skre, Sølve Sondbø, Jarle Hevrøy (til januar2009), Eva Bjønnes (fra august 2009), Torill Refsdal Aase (adm.) ogRannveig Nordhagen (sekretær). Utvalget har hatt fire møter.Fomten uttaler i enkeltsaker (fortrinnsvis energi-) har det vært følgende aktiviteter inamrvemarbeidet i Bergen Turlag:■ 03.03.09: Deltatt på seminar i anledning avslutning av "Prosjekt småkraft" i regi avFylkesmannen, Landbmksavdelinga. Samnanger■ Mars-Juni: arbeid med Miljøfyrtåmsertifisering av DNT landsmøte i Bergen, i samarbeid medDNT sentralt■ Namrveminnspill til Bergen Turlags mål- og strategiplan■ 4. - 5.05.09: Deltagelse og irmlegg på klagebefaring 420 kV kraftlinje Sima - Samnanger■ Andre viktige saker med engasjement fra Bergen Turlag:-Fylkesdelplan for små vasskraftverk i Hordaland 2009 - 2021-Øystesevassdraget og vern/ikke vem. Vannkrafmtbyggingsplaner-Kraftlinjer Mongstad - Kollsnes og Mongstad - Modalen-Kommunedelplan Myrkdalen-Innspill til DNT sentralt til revisjon av forvaltningsplan for Hardangervidda-Fylkesdelplan for Hardangervidda-Forvaltningsplan Folgefonnaområdet-Møter og dialog med ny organisasjon: Bevar Hardanger vedr. 420 kV kraftlinje Sima -Samnanger, Hardagerfj orden■ Startet prosess med Miljøfyrtåmssertifisering av kontordriften i Bergen TurlagForum for natur og friluftsliv (FNF)Bergen Turlag har sekretær-/koordinatorfunksjonen i FNF Hordaland (30 % stilling). Med iarbeidsutvalget er Norges Namrvemforbund, Bergen og Omegn friluftsråd og NJFF Hordaland.FNF Hordaland sitt arbeidsutvalg har hatt jevnhg kontakt, utvekslet informasjon og diskutertstrategi. Det har vært to møter i FNF arbeidsutvalg, i tillegg til at uvalget har hatt et kontaktmøtemed Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvemavdelinga.Foruten uttaler i enkeltsaker har det vært følgende aktiviteter i FNF-arbeidet:13.03.09: Sendt til FRIFO rapport og regnskap for 2008, for FNF Hordaland for 200816.03.09: Deltatt på FNF introkurs hos FRIFO, Oslo17.03.09: Deltatt på vassdragsseminar "Til siste dråpe", Oslo, i regi av SRN (Samarbeidsrådetfor namrvemsaker)18.03.09: Deltatt på FNF samling/seminar for FNF koordinatorer, Oslo05.06.09: Innlegg om FNF på DNT sommerfommJuni: Produksjon av brosjyren Kvamfjella - vestlandet i miniatyr, med tanke på vem gjennombmk. Brosjyren er utarbeidet med prosjektmidler fra Hordaland fylkeskommune.12.06.09: FNF kontaktmøte med Fylkesmannen, tema: Fylkesdelplan for småkraftverk iHordaland, EU Vanndirektiv, Forvaltningsplaner - verna områder, forvaltningsreformen31.08.09 - 01.09.09: FNF samting på Granavollen, Hadeland15.12.09: Søknad til FRIFO om økt støtte til drift av FNF Hordaland for 2010 (DN-midler).Bergen Turlag Årsmelding 2009 side 27


12. MARKEDSFØRING, INFORMASJON OG REPRESENTASJON ^^^^^^''^^Ansvarlig i administrasjonen: Torill Refsdal Aase og Einar Johan Grieg.Markeds og kommunikasjonsutvalgHøsten 2008 ble det opprette tet eget markeds og kommunikasjonsutvalg som er et rådgivendeutvalg for styret og adm. med følgende medlemmer i 2009: Ågot C. Nilssen, Rune Frisvold, BemtEndre Johnsen, Jeanette Wie, Sindre Heggebø, Torill Refsdal Aase og Einar J. Grieg fra adm.MediaBergen Turlag har i 2009 hatt meget god dekning i media. Vårt engasjement i namrvemsaker,oppmr for 8-klassinger, rekorddeltaking på 7-fjellsmren, medlemsrekord med over 23.000medlemmer, stor aktivitet i trillemrlaget og mange andre saker har fått fine oppslag i aviser og påintemett.Også i lokalavisene har lokallagene sørget for mange flotte oppslag. Bergen Turlag har og hattmange innslag i radio (NRK Hordaland) og innslag på fjemsyn (Vestiandsrevyen).Støtte til ileggI forbindelse med ilegg i Bergens Tidende i april, hadde vi følgende sponsorer:Hordaland Fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland - Miljøvemavdelingen og Fylkesmannen iHordaland - Helseavdelingen.Øvrige aimonser ble solgt av Media Bergen i henhold til vanlige avtaler for slike ilegg.ReiselivsmesseBergen Turlag deltok på reiselivsmessen i Arenum i januar, her ble det vervet 55 nye medlemmer.Bergen Turlag hadde en flott stand, men deltagertallet på messen har gått ned de siste årene så denhar tapt en del av sin akmalitet.MedlemsfordelerPlatou sport arrangerte to handlekvelder (mai og november) for Turlagets medlemmer med godetilbud, og fremmøte var meget godt på begge arrangementene. Rabattordningen med Løplabbet eropprettholdt i 2009.17. mai prosesjonenPensjonist-, ungdoms- og Ijellsportgmppen markerte seg flott i 17. mai toget i Bergen.DNTs landsmøte i BergenBergen Turlag var også vertskap for DNTs landsmøte i juni. Nær 200 delegater fra 55medlemsforeninger fikk en flott solskinnshelg i Bergen. I forkant av landsmøte ble det arrangertskimr på Folgefonna i samarbeid med Kvinnherad Turlag. På fredag var hele landsmøtet på utflukttil Lyngheisenteret i regi av Nordhordland Turlag. Vi takker alle som bidro til å gjøre landsmøte tilet flott arrangement.Sti og Varde 2009Ansvarlig i administrasjonen: Torill Refsdal Aase.Redaksjonsutvalg: Helge Sunde, Ågot C. Nilssen, Harald Hurum (DNT ung Bergen), SveinungKlyve, Thorbjøm Kaland, Sølve Sondbø, Sindre Heggebø (Kuva AS), Torill Refsdal Aase(red./referent), Ronald Toppe, Karoline Nilsen Hagesæter (ungdomsstoff).Sti og Varde er kommet ut med 4 vanlige nummer.Bergen Turlag Årsmelding 2009 side 28


Opplaget var nr. 1: 15 500 eks., m. 2: 14 800 eks., nr. 3: 15 500 eks. og nr. 4: 15 000 eks. Side 29 av44Sidetallet har vært 24 sider med unntak av nr. 1, som var på 32 sider. Opplaget øker sammen medmedlemsutviklingen.Dugnadsiimsats fra redaksjonsmedarbeidere og andre har vært god. Sveinung Klyve, Voss, harlevert jevnlige bidrag. Vi har også benyttet Svein Ulvund, Voss, sine bilder. Fra styret har ÅgotCaroline Nilssen bidratt aktivt. Helge Sunde er som før en viktig ressurs for Turlagets produksjoner.Ågot C. Nilssen var ansvarlig for Turlagets sommeravis 2009.Årets første nummer besto av i hovedsak av vinterstoff, med bl.a. reportasje fra påskemr iStølsheimen, pinsemr i Stølsheimen vest, om sikkerhet i fjellet, og en reportasje fra NordhordlandTurlag, som hadde vært på alle tiders mr til Kilimanjaro med Jarle Trå. Der var intervju medkunstneren og tegneren Kristian Finbomd.Nummer 2 - sommer, hadde bl.a. fokus på Vestvidda, den grørme delen av Breheimen, ogutenlands var vi med på padlemr på Grønland. Bladet irmeholdt også et 16 siders ilegg omFolgefonna, med 4000 i ekstra opplag.Nummer 3 - høst, var tilnærmet temanummer om Kvams^ella mellom Bergsdalen og Øystese, derde midterste 8 sidene var en brosjyre med fokus på tmsler mot området. Dette ble også trykket somsærtrykk. Bladet hadde intervju med den aktive namrverneren Klaus Rasmussen i Øystese.Nummer 4 - midtvinter, fokuserte på den tidlige vinteren, med reportasje fra Hallingskeid ogTorfinnsheim i Bergsdalen. I dette bladet presenterte vi første del av av Fjellsportgmppens historie,gmppen feiret 40 år i 2009. Til slutt var vi med Stod-Fitjar Turlag på reise til Island.I 2010 er Sti og Varde 40 år, og det markeres med ny layout.Kuva AS har produsert og ferdigstilt trykksaker. Bladet har i 2009 vært trykket hos Kroonpress iEstland, og er sendt til Norge sammen med Fjell og Vidde for samdistribusjon med Fjell og Vidde.Samsending gir kraftig reduksjon i portoutgifter, og trykking i Estland gir grei kvahtet til betydeliglavere pris enn i Norge/Sverige.Cox AS har ansvar for annonser.Voss Utferdslag har i 2009 fatt Sti og Varde og har en avtale som gjelder ut 2012.Barn/Turboposten:Det er gitt ut 1 bameblad ved Birgithe Roald. Opplag: 2500 eksemplarer.Brosjyrer:■ Folgefonna 16 sider, ny brosjyre. Opplag 18 800 (inkl. det som gikk med Sti og Varde)■ Planleggingskart Vestafjells. Revisjon og nytt opplag, trykket januar 2009.■ 7-fjellsturen egen brosjyre. Opplag 6000.■ Kvam^ella - vestlandet i miniatyr. Opplag 3000 (+ 15 500 med Sti og Varde)■ Oppgradering og nytt opptrykk av brosjyren Stølsheimen.■ Flyer "Planer i sommer?" Opplag 1500■ Oppmr for ungdomsskoleelever. Opplag 4000■ Flyer til "Vidden by nighf DNT Ung BergenJulekortBergen Turlag sender ut julekort til alle sine tillitsvalgte og samarbeidspartnere. Motiv for åretsjulekort var gamle Solrenningshytten og ble sendt til 660 mottagere.Bergen Turlag Årsmelding 2009 side 29


. . Side 30 av 44AvisI januar utga Bergen Turlag en 36 siders avis distribuert sammen med Bergens Tidende i 100 000eks som ga en helhetlig presentasjon Bergen Turlags Turprogram. Turprogrammet som avis er etgodt markedsføringstiltak.Det ble gitt ut avis i mai 2009, for 7. gang. Opplag ca 100 000 eksemplarer, 28 sider. Denne ga engenerell presentasjon av Bergen Turlag, områder og tilbud, og hadde store oppslag for å friste tilmrer i Ijellet, med fokus på hyttene. Ansvarlig for avisen: Ågot Caroline Nilssen.BildearkivBildearkivet øker. Tilfanget i 2009 var imidlertid lavt, bl.a. pga. dårlig vær i sommersesongen, og fagode vinterhelger. Det arbeides jevnhg med indeksering og katalogisert bilder i Fotostation, mendet er vanskelig å komme ajour.Det legges ut bilder ut på intemett under gmppene, med noe varierende hyppighet. Ungdommene erflinkest. Pensjonistgmppen og Bamas Turlag legger også ut en del bilder fra sine mrer, likeledeslokallagene. En del av disse bildene tas ned og bmkes i bildearkiv og til generelt bmk. Planer om åutvide arkivet til bmk for flere på kontoret, er ikke iverksatt. Bmk av bilder i ulike sammenhengerer økende.Informasjon på Internett, www.bergen-mrlag.noAnsvarlig: Einar Johan Grieg. Andre nettmedarbeidere: Pål Andersen, Helen Uglenes, AmeBCristian Teigland, Birgithe Roald og Torill Refsdal Aase (område- og hyttebilder m.m.).Bergen Turlag har som mål å ha informative og oppdaterte nettsider. Alle lokallagene er nårepresentert på våre sider og ble ved årsskiftet lagt over i ny mal hvor lokallagene kommer bedrefrem. Bmken av sidene er stigende og toppmånedene i 2009 var januar og mai, med en klar topp ogrekord i mai. På Oppmr og 4/7-fjellsturen bmkes nettsidene aktivt i etterkant med bilder ogreportasjer, dette genererer mye trafikk.Det har også i år vært god kontakt mellom DNTs webansvarlig og Bergen Turlag ved utvikling avsidene.Bmken av sidene er økende og ligger på mellom 700 og 1200 hver dag. Totalt i 2009 var det212 121 besøk fordelt på 106 836 unike besøkende. Det ble gjort 976 836 sidevisninger. Vi måregne med at denne trafikken vil øke stadig fremover. Eget fotoalbum med over 27965 bilder framrer og arrangementer er svært mye bmkt.Statistisk er det informasjon om Barnas Turlag, Ungdomsgruppen, Fjellsportgmppen, aktiviteter oginformasjon om hytter og mter som er mest etterspurt og lest.Det ble i løpet av våren lagt ut oppdatert informasjon og flere bilder fra hyttene til Bergen Turlag pånettsidene. Arbeidet stoppet imidlertid noe opp pga. serverproblemer hos DNT sentralt. Arbeidetble gjenopptatt da det nye systemet var operativt. Dette arbeidet fortsetter i 2010.Nyhetsbrev på e-postI november sendte administrasjonen ut det første samlede nyhetsbrev på e-post fra Bergen Turlag tilca 5700 medlemmer, dette har medført betydelig økning i bmken av nettsidene. Planen er å sendedette ut ca 1 gang i måneden i 2010.Bergen Turlag Årsmelding 2009 side 30


I tillegg til det sentrale nyhetsbrevet har ungdoms- og fjellsportgmppen egne nyhetsbrev. Det ^'^® ^'' ^^ "^^arbeides med å utvikle egen nyhetsbrev for de øvrige gmppene og lokallagene der det er behov fordette.25000Unike besøkende bergen-turlag.no, juni 04 - des 092000015000cra100005000.


Hordaland. Turinformasjonen informerer om friluftstilbud i hele fylket også utover DNT og Bergra ® ^^Turlag sitt tilbud.I løpet av sommeren og høsten 2009 ble Tverrgaten 4 ombygget, dermed kunne fylkeskontoret forJeger og Fiskeforbundet i Hordaland og Fomm for Namr og Friluftsliv (FNF) Hordaland flytte inn inye og større lokaler i 3. etasje. I tillegg fikk man et nytt møterom i 3. etasje som kan benyttes avulike organisasjoner knyttet til namr og friluftsliv.14. TURINFORMASJONENAnsvarlig i administrasjonen: Pål Andersen og Helen Uglenes (fra 1.9.09)AnsattePål Andersen var leder for Turinformasjonen frem til 1. september, da han gikk ut i permisjon.Helen Uglenes gikk inn som vikar for Pål Andersen fra samme dato. Hun hadde fram til da jobbet100 % i Turinformasjonen som vikar for Linda Fongaard, som hadde fødselspermisjon. Anne LinnVaksdal jobbet 100 % fra 1. september, som vikar for Helen Uglenes Linda Fongaard. RaimveigNordhagen jobbet 50 % fram til 1. august, fra mai i noe redusert gmnnet namrvem oglandsmøtearrangementet. Margaret Are begynte som vikar fra medio juli i 100 % stilling.VikarerTurinformasjonen har hatt stor hjelp fra flere vikarer. Alexander Hovland, Agnethe Hessevik, EliseNamm, Martin Halsbog, Harald Hammer, Ingvill Morlandstø og Ingvil Eldegard har alle jobbetsom ringevikarer, ekstrahjelp lørdager og torsdager, samt ved annet behov - i løpet av hele året.ÅpningstiderÅpningstidene har som tidligere vært man. - fre. kl. 10-16, torsdager kl. 10 - 18 og lørdager kl.10-14. Lørdager i desember hadde vi åpent til kl. 15, og i uke 51 og 52 hadde vi åpent til kl. 18hver dag.AktivitetTurinformasjonen opplevde i år en stabil omsetning. Sommermånedene var travle, da vi haddemange mrister innom. Vi merket også økt trafikk på gmnn av den store medlemsveksten Turlagethar hatt, blant annet fra nybegynnere, som krever ekstra ressurser og informasjon. Vi hadde i 2009også salg på varer gmnnet stort varelager. I løpet av høsten ble det foretatt en del forbedringer i vårelokaler; oppussing av disken, nye oppheng for soveposer og forbedring av kartskuffer. Nybetalingsterminal ble installert. Varelageret ble systematisert og forbedret.VaresamarbeidDet har ikke vær gjennomført møter med varesamarbeidet i år.InternoppgaverTurinformasjonen har i tillegg til mrinformasjon og salg av utstyr, også hatt ansvar forhyttebooking, telefonsentral, tømming av papir/papp/plast, samt oppfølging av generell e-post tilTurlaget.15. ADMINISTRASJONSammensettingAdministrasjonen i Bergen Turlag har i 2009 hatt følgende sammensetning av fast ansatte ogengasjementer:Bergen Turlag Årsmelding 2009 side 32


Navn Ansvarsområder tilsettingEinar Johan GriegIngvild LarsenAme Kristian TeiglandBirgithe RoaldKari H. OlsenRannveig NordhagenTorill Refsdal AasePål AndersenHelen UglenesAnne Linn VaksdalMargaret AreMarit DjupvikLinda FongaardDagUg lederØkonomiAktivitetsansvarligAktivitet bam og ungdomHytter og mterNamrvem/FNF/Turinformasj onenInformasjon / Sti og VardeLeder turinformasjonenLeder turinformasjonenTurinformasj onenTurinformasj onenOrganisasjonssekretærTurinformasj onen100 %100 %100%100 %100 %100 %80%100% (till.sept. perm.)100%100% fra 1. sept50 % f 13. juli, f 15.aug.lOO %100%80 % (permisjon)Vi har hatt ekstrahjelp/vikarer lørdager og i sommersesongenOvertidEn del stillinger har hat stor arbeidsbelasting som har medført noe overtid. Dette har vært innenforarbeidsmiljøloves sine rammer.Side 33 av 4416. TILLITSVALGTEHedersknappen 2009På DNT's Landsmøte på Radisson SAS Royal Hotel i juni ble Ingeborg Helvik tildelt BergenTurlag sin Hedersknapp.ÆresmedlemmerBemh. Engelsen t Einar N. Hemiksen t Anton Berge t Waldemar Platou +, Øivind Eng +,Anders Gjerde +, Inga Jensen t. Per O. Haugen t, Sigurd Stinessen +, Carl Fredrik Koldemp t,Gustav Mæland t, Olav Chr. Pedersen t, Nils A. Sørensen t. Aksel Foyen +, Reidar Stiegler +,Birger Refsdal +, Jørgen Faye, Svein Træland og Johannes ØvreåsHedersknappenFrode Bekkestad, Håkon Bertelsen, Erik Brendehaug, Otto Bårholm, Kristin Digranes, HansDørmenen, Kåre Eik, Per Ekeland, Åse Aune Endresen, Anne Kari Enes, Jørgen Faye, PetterFredriksen, Bjøm O. Fremming, Eleonor Furevik, Leif Fykse, Nils Gausvik, Jan Gideonsen, BjømOlav Hagesether, Margit Hauge, Ame Haugland, Tore Haugland, Gunnvor Heggdal, GudmnHeggland, Terje Hellingsmd, Ingeborg Helvik, Gerd Hestenes, Asle Hindenes, Ivar Ingnes,Thorbjøm Kaland, Ame Kjørsvik, Gunnar Kleiveland, Knut Larsen, Håkon Loen, Johan H.Lundbo, Knut Mehl, Rolf Mo, Oddvar Mork, Emil Myhre, Øystein Nygaard, Tor Schumann Olsen,Steinar Olsen, Kjell Pedersen, Inger Pettersen, Magne Johan Rørvik, Rolf Ryttvad, Solveig TuvinSagehaug, Johanna Samuelsen, Johannes Sekse, Per Senneset, Lasse Skeie, Dag Sletten, BjameStrand, Wenche Strømme, Helge Sunde, Johnny Sundt, Leif Sæterdal, Kirsten Søgnen, Olav Thon,Geir Thorkildsen, Ingvald Torkildsen, Svein Træland, Tor Tyse, Olav Jacob Valle ØivindØvrebotten, Johannes Øvreås,, Fritjof Wiese, Hallstein Wikne.Bergen Turlag Årsmelding 2009 side 33


StyretStyreleder: Børge Bmndtland, nestieder: Tore J. Smidt, styremedlemmer: Per Ove Oppedal, NinaFærøvik, Torstein Skage, Torhild Hage, Ågot Caroline Nilssen, Bjøm-Olav Hagesether, ChristerBakke Frantzen, Christina Roe Steen og Elin Mortensen.RådetRådsleder: Tore Haugland nestleder: Steinar Olsen, rådsmedlemmer: Hilmar Vasstrand, OddvarMork, Jostein Hausberg, Nina Øyen, Helge Hellevik, Jarle Gjerde, Eli Sørensen, Per Ekeland, EinarBertelsen, Geir Davidsen, Knut Foldmp, Jan-Erik Pihl og Willy Solberg.KontrollutvalgetPer Ekeland og Jarle Gjerde.RevisjonSteinbakk Revisjon ASValgkomiteLeder: Asle Hindenes, Torstein Skage (styrets repr.), Jan-Erik Pihl (rådets repr.), Alexander MadsenSandvik og Rita Mathisen.ØkonomiutvalgetAsle Hindenes og Børge Bmndtland (styrets repr.), Marit Dale, Ingvild Larsen og Einar JohanGriegØvrige utvalg og styrer er tatt med under de forskjellige kapitlene.Sentrale styrer og utvalgSide 34 av 44DNTs landsstyreTorild HageDNT fjellsport styretØystein OrmåsenDNTs hytteutvalgKari H. OlsenDNT ung landstyreIngvild Fagerheim EldegardDNTs internettutvalgEinar Johan GriegDNTs Kirgisistan prosjektTorstein SkageClaus Helberg stiftelseIngeborg hellvikOlav Thon stiftelseBørge BmndtlandDNTs skoleutvalgBirgithe RoaldDNTs salgsvareutvalgPål AndersenDNTs økonomiutvalgAsle Hindenes/Per EkelandDNTs ungdomsforumAme Kristian TeiglandDNTs utdanningsutvalgAlexander S. MadsenNorsk Fjellsportforum (NF)Odd Magne ØgreidUtvalg for eierstyring i DNTPer EkelandDNT fjellsport, valgkomiteTorstein SkageBergen Turlag Årsmelding 2009 side 34


Side 35 av 44Årsregnskap2009Bergen TurlagT


Side 36 av 44BERGENTURLAGRESULTATREGNSKAPDriftsinntekter Note 2009 2008JVlediemskontingentHytterAktivitetVaresalg TurinformasjonGaver, bidrag, offentlige tilskuddAndre inntekterSum driftsinntekter92345600000008 116 5062 875 0563 027 6963 840 3192 511 8371 094 91121 466 325DriftskostnaderVarekjøp hytter og TurinformasjonLønn og sosial kostnaderAvskrivningerKontingent til lokallag og DNTInformasjon og markedsføringAndre driftskostnaderSum driftskostnader7891000000002 870 7816 009 829366 5322 657 1671 269 7256 666 51119 840 545Driftsresultat 0 1 625 780Finansinntekter og finanskostnaderRenteinntekterRentekostnadSum finansposter000512 814-818511 996Årsresultat 0 2 137 776Disponering og overføring av egenkapitalOverført til annen egenkapitalSum002 137 7762 137 776


BERGENTURLAGRESULTATREGNSKAPDriftsinntekter Note 2009 2008Medlemskontingent 9 8 561 816 8 116 506Hytter 2 2 937 543 2 875 056Aktivitet 3 3 894 549 3 027 696Varesalg Turinformasjon 4 3 879 211 3 840 319Gaver, bidrag, offentlige tilskudd 5 3 275 903 2 511 837Andre inntekter 6 1 179 325 1 094 911Sum driftsinntekter 23 728 347 21 466 325DriftskostnaderVarekjøp hytter og Turinformasjon 3 165 160 2 870 781Lønn og sosial kostnader 7 6 726 368 6 009 829Avskrivninger 8 367 351 366 532Kontingent til lokallag og DNT 9 2 829 999 2 657 167Informasjon og markedsføring 1 345 935 1 269 725Andre driftskostnader 10 8 416 897 6 666 511Sum driftskostnader 22 851710 19 840 545Driftsresultat 876 637 1 625 780Finansinntekter og finanskostnaderRenteinntekter 307 508 512 814Rentekostnad -119 -818Sum finansposter 307 389 511 996Årsresultat 1184 026 2 137 776Disponering og overføring av egenkapitalOverført til annen egenkapital 1 184 026 2 137 776Sum 1184 026 2 137 776


Side 37 av 44BERGEN TURLAGBALANSEEIENDELERNote31.12.0931.12.08AnleggsmidlerTverrgt. 4/6HytterAnlegg under oppførelseAksjerLangsiktig bankinnskudd8881 336 5002 331 530694 0882585 000 0001 437 0002 682 38202585 000 000Sum anleggsmidler 9 362 376 9 119 640OmløpsmidlerBeholdninger 11 2 586 670 2 395 261Kortsiktige fordringer 639 195 888 244Betalingsmidler 7 358 350 5 879 690Sum omløpsmidler 10 584 215 9 163 195SUM EIENDELER 19 946 591 18 282 835GJELD OG EGENKAPITALEgenkapitalEgenkapital pr. 1.1Arets resultatSum egenkapital pr. 31.1211 895 934 9 758 1581 184 026 2 137 77613 079 960 11 895 934Kortsiktig gjeldLeverandørgjeldOffentlige avgifterForskudd kontingentAnnen kortsiktig gjeldSum kortsiktig gjeldSUM GJELD OG EGENKAPITAL686 550 667 349384 857 422 0143 810 000 3 570 0001 985 224 1 727 5386 866 631 6 386 90119 946 591 18 282 835


Side 38 av 44NOTER 2009Note1RegnskapsprinsipperÅrsregnskapet er satt opp i samsvar med god regnskapsskikk. Det ervidere fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av NorskRegnskaps Stiftelse.Omløpsmidler og kortsiktig gjeld:Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Lavest verdisprinsipp). Underavdelingers egne midler er klassifisert som annen kortsiktig gjeld.AnleggsmidlerBokført verdi av anleggsmidler i balansen fremkommer som differansen mellom anskaffelsesprisredusert med akkumulerte ordinære avskrivninger. Tilskudd ved anskaffelser er ført til fratrekk ieiendelens anskaffelseskost.Varer:Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (Laveste verdisprinsipp).Inntekter:Inntekter resultatføres i samsvar med opptjeningsprinsippet.Regnskapsoppstilling:Regnskapet er presentert etter bruttomodellen. Dette medfører at man ikke ville finnekorresponderende kostnader til alle inntektstall i regnskapsoppstillingen.Note 2, 3 og 4 viser bidrag fra den enkelte avdeling, og man vil her ikke finne sammenhengmellom regnskap og noter.Investeringer kontorInvesteringer til kontoret, som kontormøbler og datautstyr, blir utgiftsført i sin helhetdet året investering foretas.Note 2Bidrag fra hyttedriften 2009 2008Overnatting og proviantinntekterDrift av hytter3 005 169-1 923 2753 009 397-1 977 024Bidrag fra hyttedriften, ekskl. lønnskostnader 1 081 894 1 032 373Note 3Aktivitet 2009 2008Påmelding og tilskudd.Driftskostnader5 213 301-3 786 4854 022 287-3 028 738Bidrag fra aktivitet, ekskl. lønnskostnader 1 426 816 993 549


Side 39 av 44Note 4Varesalg 2009 2008Andel varesalg Turinformasjon:Varesalg:VarekostnadAndre driftskostnader3 879 211-2 711 850-229 0203 840 319-2 269 025-110 532Bidrag fra varesalg, ekskl. lønnskostnader 938 341 1 460 762Varelager i Turinformasjonen er nedskrevet med kr 333.000,- i 2009.Note 5Gaver, bidrag, offentlige tilskudd 2009Diverse givere Landsmøte i Bergen 155 000Frifo FNF 172 135DNT Kom deg ut dagen, høst 41 470DNT Kom deg ut dagen, vinter 33 200Fylkesmannen Trilleturlaget 20 000Fylkesmannen Aktivitetsprogram 50 000Fylkesmannen Basecamp 60 000Sparebanken Vest Barn og ungdom 100 000Bergen Kommune Pensjonistgruppen 11 000Bergen Kommune Barnas turlag/Ungdomsgr. 173 500Frifond Barn- og ungdom 361 005DN-midler Skoleprosjekt 105 000Hordaland fylkeskommune FNF-brosjyre Kvamsfjella 10 000Hordaland fylkeskommune "Aktiv kvar dag", 100 000Hordaland fylkeskommune Opptur Hordaland 100 000Hordaland fylkeskommune Friluftslivets hus 110 000Hordaland fylkeskommune Driftstilskudd 200 000Hordaland fylkeskommune Parnarskapsavtale 50 000Bergen Kommune Driftstilskudd 58 700Anonym giver Arv - restfordeling 14 892DNT EK-fordeling DNT 397 196Bondelaget Fra dal til fjell 15 400Helse- og rehabilitering Aktiv Alle 600 000Helse- og rehabilitering Turresepten 10 000Tekna, avsatt Newton Camp 20 000DnB, avsatt "Arets gave" 106 113Hbur Barn og ungdom 101 292Kulturdepartementet, avsatt Stavali brannsikringsprosjekt 80 000Frifo Kom deg ut-dagen 20 000Sum 3 275 903


Side 40 av 44Note 6Andre Inntekter 2009 2008AnnonseinntekterLeieinntekterProvisjon Turløyper i BergensområdetOpptur HordalandSponsorinntekterUtleie arbeidskraftGrasrotandelBruk av tidligere avsatte tilskuddAnnet477 95263 00020 00073 155180 00091 92033 658239 640338 89450 000190 561180 000114 040221 416Sum 1 179 325 1 094 911Note 7Lønn og sosiale kostnader 2009 2008LønnArbeidsgiveravgiftPensjonskostnaderAndre ytelser5 016 800812 002448 155449 4114 500 499724 340436 125348 865Sum 6 726 368 6 009 829Antall årsverk i 2009 utgjør 11,05 hvorav 1 personer har redusert stilling ogbruk av ferievikarer m.m. utgjør gjennomsnittlig 0,76 årsverk på engasjement.Daglig leder mottok i 2009 kr 569.910,- i lønn. I tillegg mottok han kr 23.712,- i andregodtgjørelser.Foreningen har ikke ytt lån til ansatte. Det er ikke utbetalt lønn eller godtgjørelse til styretsmedlemmer.Revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 2009, utgjør kr 48.481,-.Avtalte pensjonsforpliktelser for foreningens ansatte er dekket av en kollektiv pensjonsforsikring iNordea Liv. Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien.Selskapets pensjonsforsikring tilfredsstiller krav til obligatorisk tjenestepensjon.


Side 41 av 44NotesVarige driftsmidlerAnl.underoppførHytterTverrgt. Tverrgt SumNye lokalerAnskaff kost pr. 1.1Tilgang i året*)Tilsk til investering*'AvgangAkk.avskrivninger694 0899 139 243 1869 173-84 000602 045 11610 461694 089-84 000-6 723 713 -638 173 -496 546 -7 858 4320Bokført verdi 31.12 694 089 2 331 530 1 231 000 105 499 4 362 118Årets avskrivninger 0 266 851 37 000 63 500 367 351%-sats0% 4% 2% 10%*) Anl. under oppførelseRiving og gjenoppbygging av Solrenningen**) Tilskudd til investeringVending: Gave fra Fridtjoft Wiese 84 000Note 9Medlemskontingent20092008Driftsinntekter:Medlemskontingent er oppført som brutto inntekter fra 8 561 816 8 116 506medlemmene.Driftskostnader:Betalt til DNT (landsforeningen) 2 514 363 2 441 629Avsatt kontingent til DNT 82 000Betalt til lokallag 233 636 215 538Sum kontingent til lokallag og DNT 2 829 999 2 657 167Netto kontingent til Bergen Turlag5 731 8175 459 339Note 10Andre driftskostnader 2009 2008utgifter lokaler/bygningerKontorkostnaderlnventar,utstyr og driftsmateriellFremmedtjenester/honorarReise og arrangementskostnader1 340 3702 562 5531 654 482721 7872 137 7051 209 0701 741 6751 251 819562 1831 901 764Sum 8 416 897 6 666 511


Side 42 av 44Note 11Beholdninger 2009 2008TurinformasjonenArrangementHytter2 062 791246 879277 0002 098 34140 920256 000Sum 2 586 670 2 395 261Varelager i Turinformasjonen er nedskrevet med kr 333.000,- i 2009.Note 12Pantegjeld og garantier 2009 2008Bokført verdi til eiendeler stilt som sikkerhetFast eiendom (Tverrgaten 4-6) 0 0Gjeld som forfaller senere enn 5 år etter regnskapsårets slutt: 0 0Limit på kassekreditt er kr 90.000GarantierReisegarantifondet 50 000 50 000


Side 43 av 44O ­I ­Cl J­ i l J > / x J V « . steinbakk Revisjon ASREVISJONConrad Mohrsvei 9A5068 BergenNO 887 324 832 IVIVATil årsmøtet i Bergen TurlagMedlem av Den norske RevisorforeningREVISJONSBERETNING FOR 2009Vi har revidert årsregnskapet for Bergen Turlag for regnskapsåret 2009, som viser et overskuddpå kr 1.184.026. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen onn årsregnskapet ogforutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse ognoteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt vedutarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av styret og dagligleder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovenskrav.Vi har utført revisjonen i samsvar lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunderrevisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at viplanlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikkeinneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialetsom underbygger informasjonen I årsregnskapet, vurdering av de benyttederegnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet I ogpresentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjonogså en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps­ og intern kontrollsystemer.Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.Vi mener at:• årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde avorganisasjonens økonomiske stilling 31. desember 2009 og for resultatet i regnskapsåreti overensstemmelse med god regnskapsskikk I. Norge.• ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktig registrering ogdokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk INorge.• opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift erkonsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.Bergen, 23. februar 2010Leif SteinbakkStatsautorisert revisorLeifSteinbakl


Side 44 av 44Kontrollutvalget i Bergen Turlag slutter seg til revisors beretning og anbefaler atårsmøtet godkjenner det fremlagte resultatregnskap og balanse for perioden1/12009 - 31/12 2009.Bergen 24. februar 2010Per EkelandJarle Gjerde


K"|.i4dU?|:14:^.ByfjeJlsclagen'elJér''Kom'cieg'_ut­clagén på •'­! Fløyen 6. september..Litt ægritog,niye gbdV/'.Den gamléSdlrénnjngsjiJtten^bJirVevétog '­grunnmurtil hy bytte­blirstqptog.klårgjortt.; byggeår:beiciérVåren

More magazines by this user
Similar magazines