Steinar Krogstad - Fellesforbundet

fellesforbundet.no
  • No tags were found...

Steinar Krogstad - Fellesforbundet

Oslofjordkonferansen 051613Likebehandling av innleide: Omgåelser og etterlevelseForbundssekretær Steinar Krogstad


Fra formålet med likebehandling – Otp 74å sikre at omfanget av og arbeidsvilkårene ved innleie ikkeundergraver målene om et arbeidsmarked med en hovedvektpå faste og direkte ansettelser, samt å bidra til at utleie frabemanningsforetak kan fungere som et mer likeverdigalternativ til midlertidig ansettelse for arbeidstakerbidra til at arbeidsleie i større grad vil begrense seg til desituasjoner der det faktisk er et reelt behov for fleksibilitetat arbeidsgiver i mindre grad vil ha reduserte lønnskostnadersom motivasjon for å leie inn arbeidskraft, noe som kan bidratil å hindre forhold som kan betegnes som sosial dumpingSlå det opp på avdelings- og klubbkontoret!2


Likebehandling i lov og overenskomst• Innleide skal ha vilkår som om en var ansatt• Unntatt AFP, tjenestepensjon og forsikringer• Medfører betydelige økte kostnader pr time hvis ikke….• En får endret kontraktene til underentreprise• En får tilpasset lønnsbestemmelsen i de lokale avtalene• En ikke har tariffavtale, ansatte, organiserte og det eringen som blander seg i hvordan en forholder seg tillovverket3


Tilpasning i lokale lønnsavtaler• Press på lokale tillitsvalgte for å inngå lokale avtaler medlavere minstelønnssatser tilpasset de innleide• Nye stillingsbetegnelser => rydder, sjauer e.l.• Stillinger som ingen av de faste ansatte fyller• Vesentlige lavere lønn for nyansatte, betydelig høyerelønn for fast ansatte med ansiennitet• Lavere lønn hvis en ikke snakker norsk/skandinavisk• Det kreves skandinavisk bransjeerfaringForbundet kan underkjenne avtaler som åpenbart er i strid medlikebehandlingsprinsippet/avtaleverket. De kan også være istrid med diskrimineringsloven4


Fra Otp 74 – Avgrensningen mellom utleie ogentrepriseArbeidsleie må skilles fra entreprise. Entrepriseforhold er ikke regulerttilsvarende som arbeidsleie og faller utenfor loven. Det kan dermedha stor betydning for de ansattes rettigheter om det foreligger etentrepriseforhold eller et leieforholdHva som i det enkelte tilfellet er utleie av arbeidskraft og hva som erselvstendig entreprise vil bero på en konkret vurdering av forholdetHvem skal avklare om det er innleie eller entreprise?Vi kan ta sak hvis den innleide er organisert og krever likebehandlingVi kan ta kollektivt søksmål hvis det ikke er avtale om innleie?Kan vi få Skatt til å ta sak?5


Tre tvister - innleie blir entreprise?AF ved Østfold sykehus: AF skrev opprinnelig en kontrakt ominnleie fra Zukotec som er et portugisisk entreprenørselskap.Fra 1. januar ble innleie gjort om til en underentreprise (ca 100personer fra Zukotec på plassen.)Hent AS har leid inn Zukotec ved Nordland sykehus. Da detillitsvalgte spurte om dokumentasjon for å se om Zukotecfulgte likebehandlingsprinsippet fikk de til svar at Zukotecikke er omfattet av likebehandlingsbestemmelsene, siden de erproduksjonsbedrift i Portugal.Reinertsen Entreprenør AS har etablert Reinertsen Polen as.Disse blir brukt på en rekke byggeplasser i Norge som innleidearbeidstakere. Reinertsen hevder at Reinertsen Polen er enunderentreprenør.6


Hva nå?• Hindre omgåelse ved fiktive underentrepriser• Behov for klarere grense mellom innleie og entreprise• Arbeidstilsynet bør har tilsynsansvar• Få på plass tvistebehandling• Hindre omgåelse i lokale avtaler• Sikre at innleide pendlere som ønskerarbeidsrotasjon/gjennomsnittsberegning får dekket reise, kostog losji• Drive godt organisasjonsarbeid – sentralt og lokalt!• De tillitsvalgte må aldri ha følelsen av å stå alene nårbedriften presser7

More magazines by this user
Similar magazines