Referat styremøte

aho.no

Referat styremøte

Saksdokumenter• SaksframstillingI sammensetningen av opptaks- og godkjernningsutvalget erstattes Steinar Killi ogBirger Sevaldson av Nina Bjørnstad og Mosse Sjåstad.Vedtak:Styret tar sammensetning av strategiske utvalg 2010-2013 til orientering. Styretslutter seg til forslaget til ledere av utvalgene.Sak 98/09Rettighetspolitikk ved AHOSaksdokumenter• Saksframstilling• Melding om oppfinnelse gjort av personer ansatt ved/tilknyttet AHO.• Avtale om overtakelse av rettigheter til arbeidsresultater.• Avtale om samarbeid mellom AHO og IT-Fornebu, 9. oktober 2009.• Lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere.• Utkast til generelle retningslinjer for AHOs rettighetspolitikk.VedtakStyret vedtar forslaget til generelle retningslinjer for rettighetspolitikk ved AHO.Sak 99/09Innspill til statsbudsjettet 2011 - satsingsforslag utenfor rammenSaksdokumenter• Saksframstilling• Brev til Kunnskapsdepartementet datert 4.12.2008 m/tabellvedleggVedtakAHOs styre vedtar at investeringer i AHOs bygninger og økning i basisbevilgning tilhusleie skal prioriteres som ”satsingsforslag utenfor rammen” for 2011.AHO ber rektor skaffe til veie grunnlagsdata og legge fram en kort utredning isaken. Denne utredningen skal legges ved ”satsingsforslaget” og senere diskuteres istyret i forbindelse med drøfting av utvikling av Maridalsveien 29 våren 2010.Styreleder delegeres myndighet til å vedta endelig forslag til brev tilKunnskapsdepartementet om AHOs Satsingsforslag utenfor rammen for 2011.Sak 100/09Strategisk plan 2008-2010, kritisk drøftingSaksdokumenter• Saksframstilling• Strategisk plan for AHO 2008 – 2010Rektor innledet med en presentasjon og evaluering av planen. Diskusjonen pektemot at det må settes av tilstrekkelig tid til diskusjon av eksisterende plan. SU vilblant annet gi en tilbakemelding på planen. Dette fører til at planen samlet kandiskuteres på styremøtet 12.2VedtakStyret ber om at saken følges videre opp i henhold til framdriftsplanen.Sak 101/09OVP 2010– foreløpig drøfting


Saksdokumenter• Saksframstilling• OVP AHO, 2009• Planer 2009 - Fra ”Rapport og planer 2008 – 2009”• Retningslinjer for virksomhetsplanlegging ved AHODiskusjonen dreide seg blant annet om ”format” på den OVP som skal legges framfor styret i desember. Rektors tolking er at styret ønsker en grov og prinsipiell OVP,mens instituttenes og avdelingenes planer skal være mer utførlige.VedtakStyret tar saken til orientering.Sak 102/09Orienteringssaker1. Evaluering av AHO studiekvalitetssystem2. Referat fra møte i Undervisningsutvalget 2.9.20093. Referat fra møte i Undervisningsutvalget 30.9.20094. Referat fra møte i Forskningsutvalget 26.8.20095. Referat fra møte i Forskningsutvalget 16.9.20096. Referat fra møte i Forskningsutvalget 10.10.2009VedtakSakene tas til orientering.Sak 103/09Sak 104/09EventueltIngen saker.Tilsetting av stipendiatSaksdokumenter• Saksframstilling• Øyvind Røise, søknad på norsk og engelsk, datert 19.6.2009• Laura Boffi, søknad• Rimgaile Samsonaite, Study plan• Innstilling og begrunnelseVedtak:Øivind Røise tilsettes i 3-årig stipendiatstilling knyttet til prosjektet ”D-side”.Det ble arrangert styreseminar 5. november i AHOs konferansesenter.Neste styremøte 8. desember. Første styremøte i 2010 blir 12. februar.

More magazines by this user
Similar magazines