Retningslinjer for motorferdsel i utmark i Fauske kommune

sulismiljo.com

Retningslinjer for motorferdsel i utmark i Fauske kommune

Fauske kommuneMotorferdselsplan1.2.2 LeiekjøringKommunen har som intensjon at det skal utstedes løyver for leiekjøring med snøscooter slik atdet skal være kurant for allmennheten å få dekket sitt behov for transport av utstyr m.v.Løyvene skal utstedes av Planutvalget. Slik transport kan være:– transport mellom bilveg og hytte,– tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag,– transport for massemedia på reportasjeoppdrag,– transport av funksjonshemmede,– transport av ved,– transport etter dispensasjon i medhold av denne bestemmelse, § 9.Områdene som skal betjenes med leiekjøring / bruk av snøscooter skal annonseres ledigemed 3 års mellomrom og løyve(ne) for leiekjøring utstedes også med 3 års varighet.Planutvalget tar stilling til innkomne søknader om dispensasjon for leiekjøring.Der det er flere enn ca 25 hytter i et naturlig avgrenset område med tett hyttebebyggelse skaldet aktivt tilrettelegges for leiekjøring. Utvises det lokal interesse for leiekjøring i områder medfærre hytter skal kommunen også her tilrettelegge for leiekjøring.Ett løyve for leiekjøring med snøscooter anses å dekke ca 45 hytter.Løyvehaveren plikter å være tilgjengelig over mobiltelefon eller på annen måte for publikum.Den som gis løyve for leiekjøring skal annonsere sitt tilbud ved start av sesongen. Det skal iannonsen angis områdebegrensning, telefonnr og pris pr tur eller km.Med den nåværende hyttestruktur skal følgende hytteområder i Fauske kommunetilrettelegges for leiekjøring med snøscooter:Sulitjelmaområdet omfatter alle hytter i området ovenfor Langvatnet. For området kan detutstedes inntil 8 løyver.Valnesfjord vest fra Jordbru til og med Kistrand begrenset av Lakselva i øst. For områdetkan det utstedes 1 løyve.Klungsetmarka. For området kan det utstedes 1 løyve.Bestemmelser for løyveinnehavere /Retningslinjer for saksbehandling vedrørende leiekjøring.Løyveinnehavere plikter å sette seg nøye inn i og etterkomme de føringer som arealplankart,bestemmelser og vilkår angir.Også intensjonene/rettledningen som er gitt i rundskriv nr T-1/96 fra Miljøverndepartementetskal danne grunnlag for leiekjøringa.Eventuelle endringer i kommunale vilkår skal straks angis av kommunen og løyveinnehaverenplikter så snart vedkommende er orientert å følge disse.De som forestår leiekjøring skal tilkjennegi dette enten med klart synlig merke på klær ellerkjøretøy.Løyve for leiekjøring gis for en maksimal tidsramme på 3 år.Områder som kommunen har definert som leiekjøringsområde skal utlyses ledig i våre 2lokalaviser når eksisterende løyver utgår.Gitt løyve kan inndras med øyeblikkelig virkning hvis dette misligholdes.01.04.2003 Side 6 av 8

More magazines by this user
Similar magazines