12.07.2015 Views

Nr. 6 2012 - Re kirkelige fellesråd - Den norske kirke

Nr. 6 2012 - Re kirkelige fellesråd - Den norske kirke

Nr. 6 2012 - Re kirkelige fellesråd - Den norske kirke

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

RE KIRKEKONTORKommunehuset, 3174 RevetalÅpningstider:Tirsdag – torsdag 10.00 – 14.00 • Tlf.: 33 06 10 00 • Fax: 33 06 15 45Nå, i dennetid da mørkettetnerKirkeverge:Per Astrup Andreassen33 06 15 41 • 486 00 380per.astrup.andreassen@re.kommune.noSekretær:Fredhild Janette Einang33 06 15 49 • 905 24 410fredhild.einang@re.kommune.noSogneprest:Nils Øyvind Kjøl33 06 15 44 • 928 90 669nils.kjol@re.kommune.noSogneprest:Sølvi Kristin Lewin33 06 15 40 • 992 32 148solvi.lewin@re.kommune.noMenighetsleder:Sjur H. Askjer900 63 583sjuraskjer@gmail.comUnderv. leder:Randi Anne Skårdal33 06 15 46 • 913 13 385randi.skardal@re.kommune.noDiakon:Ole Hafell33 06 15 42 • 934 01 955ole.hafell@re.kommune.noTrosopplærer:Hilde Heitmann997 36 710hilde.heitmann@re.kommune.noKantor:Truls Gran908 34 745trulgran@gmail.comKantor:Bjørn Vidar Ulvedalen467 646 76vulveda@online.noKirkegårdsarbeider/kirketjenerPer Mørck951 62 741phe-moer@online.noKirkegårdsarbeider/kirketjenerSven Erik Martens975 04 957s-e-mart@online.noNå, i denne tid da mørkettetner,løfter vi vårt øye mot GudsSønn,han som skjenker lys tilhimlens stjerner,og i natten hvisker vi vår bønn:Kristus, du som troner blantkjeruber,du har sett og gjennomlevet alt,du gikk inn med lys til dødensdaler.Gi oss mot! Det mørkner ogblir kaldt.Kristus, vi vil tro at jordensgodhet- latter, kjærtegn, blomsterduft,musikk,ja, alt godt som hender - er enforsmakpå det liv som vi i dåpen fikk.Jorden som var falt i dødenshender,gav du oss tilbake i vår dåp.Derfor vil vi reise oss ogvandregjennom jordens netter, fylt avhåp.Menighetsrådsledere:Fon menighet: Harald Solberg• 415 59 471 • harald@hasol.noRevetal menighet: Harald Solberg • 480 82 633 • harald.solberg@mentormedier.noRamnes menighet: Synnøve Finnerud • 995 04 117 • tosfinne@online.noUndrumsdal menighet: Karl Anders Bråten • 913 18 084 • kabraate@online.noVivestad menighet: Jorun Gravdal Martinsen • 950 20 859 • kurt.martinsen@c2i.netVåle menighet: Arnfrid Lyngved • 9204 2151 • arnfrid.lyngved@hotmail.comRe kirkelige fellesråd:Leder: Erik Kjær • 926 48 760 • erik@amak.noNå, i denne tid da mørkettetner,ber vi om ditt lys, vår bror ogvenn,slik at vi kan se og gå og hjelpelike til det gryr av dag igjen.En salme av Sindre Skeie 2007Leie av Våle menighetshus • Tlf. 33 06 15 49Re menighetsblad • 33 06 10 00 • Bankkonto nr. 2400.31.53319Sats: Print Konsult, AndebuAnsvarlig redaktør: Per Astrup Andreassen, KirkekontoretNettside • www.re.kirken.noForsidefoto: Bjørn Vidar Ulvedalen spiller in CD på orgelet i Tønsberg domkirke (foto: PAA)2Miljømerket trykksak 241 749 Print Konsult, Andebu Miljømerket trykksak 241 749 – Print Konsult, Andebu


Lys våken iadventsnattenFor femte år på rad arrangeresLys Våken i Re. LysVåken er et nasjonalt arrangementfor 11-12 åringereller 6. og 7. klassinger.Arrangementer skjer iforbindelse med 1. søndagi advent. Barna får tilbudom en mini-leir i kirken,med aktiviteter, overnattingog deltagelse på gudstjenestenpå søndagen.I år kan man velge om man vil deltai Lys Våken i Våle eller Undrumsdalkirker. Med leker, aktiviteter,overnatting i kirken og deltakelsepå gudstjenesten i kirken på søndag Det var god stemning i forbindelse med Lys Våken i fjor (foto Ole A. Hafell).skal barna få en spennende og lærerikhelg. Responsen fra de som hardeltatt tidligere har vært meget god derfor gis tilbudet tilalle i denne aldersgruppen i Re for femte år på rad. Arrangementetgjentas hvert år slik at de som fyller 11 år i2013 får invitasjon neste år.PåmeldingØnsker du å være med på Lys Våken fra lørdag til søndagførste helgen i desember kan du melde deg på ved å ringekirkekontoret 33 06 10 00 innen 28. november. Gi beskjedom ved hvilken kirke du ønsker å delta.Lys Våken er en del av trosopplæringen i Re. Alle barnhar rett til opplæring fra den kirken de tilhører. Som kirkeutvikler vi alderstilpassede opplegg som har som mål å giet reelt og godt tilbud til alle fra 0-18 år. Lys Våken girbarna en god mulighet til å ta våre egne kirker i eie. Følgmed på tiltak og tilbud for dine barn og ungdom.Hallo venn!Onsdag 31. oktober kl. 18.00-20.00på SFO på Kirkevoll skole.Velkommen til alternativ Halloweenfeiring medmasse program.Arrangementet er et samarbeid mellomOasen (Smyrna) og Våle Normisjon3


Europa. Ludvig Mathias Lindeman var nok den viktigste,sier Svein Erik Tandberg, som viser til at Lindeman i1871 var med på innvielsen av orgelet i Royal Albert Halli London. I tillegg ble han invitert til å holde flere ekstrakonserter.Hjemme i Norge hadde han ikke tillatelse tilå holde konsert i egen kirke! På CD-en er det blant annetmusikk som ble brukt ved kroningen av kong Oscarden annen og dronning Sofie i 1873, og ved kroningen avKong Håkon og dronning Maud i 1906. Musikk som viserhvilke posisjon Ludvig Mathias Lindeman hadde.Perler på rekke og radBjørn Vidar Ulvedalen synes det er på sin plass at detmarkeres med en CD-utgivelse i forbindelse med at deti år er 200 år siden Ludvig M. Lindeman ble født. Detpasset derfor også at Bjørn Vidar hadde noen Lindemannoteri en skuff hjemme. –Så kom denne ”galskapen”over meg om å samle noter fra Lindeman-slekten. Detbegynte med at jeg fikk overrakt noter fra Kristian Lindeman,kjent for mange fra NRKs program Norsktoppen.Han viste meg blant annet kroningshymnen. Deretter blestøvet børstet av noter som befant seg i bortgjemte krokeri Nasjonalbiblioteket. Der dukket den ene perlen etter denandre opp, sier Bjørn Vidar.Ikke champagne ennå-Vi spretter ikke champagnen ennå, sier Bjørn Vidar,selv om det er siste innspillingsdag. Fremdeles har TonnyKrokengen mye igjen med det tekniske. Tonny legger tilat denne CD-innspillingen er den første som er gjort iTønsberg domkirke etter den store restaureringen av orgelet.-Før utgivelsen skal CD-en godkjennes av plateselskapet,så vi er nok bare halvveis i prosessen sier Bjørn VidarUlvedalen, som gir ut CD-en i forbindelse med en masteroppgaveved Norges Musikkhøgskole.Kirketjener i ReRe kirkelige fellesråd har ledig to faste stillingerhver på 15 % som kirketjener i Re. Stillingen medføreren turnus basert på helgearbeid, og kan kombineresmed annet arbeid på hverdager.For fullstendig utlysning se www.re.kirken.noeller side 7 i bladet.Ungdomsklubben påRevetalAnnenhver fredag er det ungdomsklubb på Revetal, ikantina på ungdomsskolen. Klubben er for ungdommerfra 13 år (8.klasse) og oppover. Vi starter kl.19:30 medungdomsmøte med sang, andakt og mulighet for forbønn.Etter møtet er det åpen kafé i kantina med bord-/brettspill,sosialt liv og salg av enkelt mat og drikke. Kveldenavsluttes kl. 22:30. Disse kveldene er det klubb: 26. okt –9. nov – 23. nov – 7. des. Velkommen!5


50-års konfirmanter i Våleog RamnesSøndag 26.august var i alt32 av de som ble konfirmerti Ramnes og Våle kirkerfor 50 år siden samlettil gudstjeneste i henholdsvisRamnes og Våle kirke.Etter gudstjenesten vardet bevertning på StangeGjestegård.Konfirmanter fra Ramnes: Foranf.v.: Inger Knotten (født Bjune), ReidunHoksrød (Dahl) og Marit Fjeld(Bøhle). Annen rekke: Reidun Linnestad,Ambjørg Nilsen (Brennevand),Anita Borge Olsen (Borge) og JulieRiis Henriksen (Riis). Tredje rekke:Kjell Olav Haug, Rolf Venås, JohnLarsen, Vidar Sørensen og ØysteinSkottvåg. Bak: Vidar Gjelsås, MagneFørsund, Ingvar Skaug og JonBrattestå. Foto: Håkon Westby.Konfirmanter fra Våle. På bildet servi foran fra venstre: Anne-Lise Voss(Født Hansen), Britha Hvam (Gjelstad),Marit Eriksen (Klevjer), TorilKvalshaugen (Bettum) og AnnieAndersen (Tørklep). Annen rekke:Anne-Lise Skillingshaug (Hvidsten),Liv Ødegård (Hansen), Inger KarinLarsgård (Sanner), Harald Gjersøe,Eva Anfinnsen og Åse Nilsen (Hansen).Bak: Arnt Kr. Hvidsten, EgilGulbrandsen, Dag Fegstad, IngarTallakstad Lie og Sveinung Dale.Foto: Håkon Westby.Ved til salgsTørr bjørk-, blandings- og hardvedfra 2011. 1500 liters sekk.Tlf 958 98 631/33 06 00 536


Gull fra SølvgutteneEtt nytt Mestermøte i Vålekirke ble en opplevelse avde sjeldne. Gullstrupene tilSølvguttene, sammen medorgeltoner fra orgelskoleleverog domkantor KåreNordstoga, ble en konsertopplevelse som fikk lovordblant de rundt 180 ikirkebenkene.Tekst: Per Astrup AndreassenFoto: Frode Gran EriksenUnder ledelse av Fredrik Otterstadframførte Sølvguttene både ny oggammel kirkemusikk. Sølvgutteneble også akkompagnert av orgelskoleelvenetil Bjørn Vidar Ulvedalenog domkantor i Oslo, Kåre Nordstoga.Blant de musikalske perlene somble framført var blant annet Griegs”Ave maria stella”, Mozarts Hallelujakorfra ”Messias” og Beethovens”Lovsang” med mer.Sølvguttene i Våle kirke ga en stor konsert sammen med våre egne orgelskoleelever.Terningkast femKonserten fikk terningkast fem avanmelder Svein Erik Tandberg iTønsbergs Blad. Tandberg skrevblant annet: ”Når de (Sølvguttenered. anm.) er som best, skinner detvirkelig av disse guttestemmene”.Videre: ”Orgelskoleelevene ga allesom en et solid inntrykk”. Tandbergoppsummerer med: ”Som musikalsog ikke minst pedagogisk konseptnøler vi ikke med å gi en femmer”.Ledige stillinger som kirketjener i ReRe kirkelige fellesråd har ledig tofaste stillinger som kirketjener.Hver av stillingene er på 15 % oggjelder tjenester hovedsaklig påsøndager og lørdager.Stillingene kan derfor kombineresdersom du har annet arbeid påhverdager.Kirketjenerne inngår i en turnusmed ansvar for å legge de praktiskeforholdene til rette for kirkeligehandlinger. Kirketjener vilinngå i et team med prestene ogkantorene i Re. Arbeidsoppgaverer ringing med klokker, klargjøringav kirken før og etter gudstjenesterog vielser, brannvernansvarligmed mer.Full opplæring vil bli gitt. Det er derforingen krav til formell utdanningeller praksis fra tilsvarende oppgaver.Det er en fordel om du kjennertil gudstjenesteformen i Den norskekirke. Det legges vekt på personligegnethet og samarbeidsevne. Lønnetter tariffavtalen for kirkelig sektor.Det gjøres oppmerksom på at det etternytt tillegget i Kirkelovens § 29 2.ledd må legges fram politiattest. Søkermå være medlem av Den norskekirke og må disponere bil.Nærmere om stillingen på vårnettside: re.kirken.no. Kontaktpersoner kirkeverge Per AstrupAndreassen, tlf. 33 06 10 00/486 00 360Søknadsfrist er 16. november.Søknaden sendes: Re kirkeligefellesråd, Postboks 123, 3164 Revetal.7


Dødsfall i utlandetNordmenn reiser stadig mer til utlandet,både på ferie og for å bo. Det betyr ogsåat mange nordmenn dør i utlandet. Engod reiseforsikring gjør tapet litt lettereå håndtere for de etterlatte.Tekst: Kjetil S. Grønnestad– Det absolutt beste rådet vi kan gi er å sørge for endekkende forsikring, sier Eva Rygh. Spania er populært.Ifølge Rygh vil hver femte nordmann besøke landet i løpetav et år. Cirka 50.000 bor mer eller mindre fast iSpania. Utenriksdepartementet opplyser at i 2010, døde753 nordmenn i utlandet.Gir hjelpAlle norske utenriksstasjoner kan hjelpe pårørende medinformasjon etter dødsfallet.– Etter varsling av de pårørende, er bistanden vi gir i dealler fleste tilfeller begrenset til å etablere kontakt med etlokalt begravelsesbyrå, sier Rygh.Det kan være kostbart å få den døde fraktet hjem til Norge.Derfor er det viktig at man har en reiseforsikring somdekker slike utgifter. Rygh forteller at det er stor forskjelli regelverk og pris når det gjelder å få sendt hjem askeurneeller kiste. Askeurne er enklest og billigst, for denkan man ta med selv. Det er mye strengere og dyrere å fåsendt ei kiste til Norge. De er ikke bare større, man måogså følge regler som skal forhindre smitte.SOS InternasjonalDet kan ta relativt lang tid før man får fraktet kista ellerurna hjem til Norge etter dødsfallet. Det kan opplevesFakta:Ambassaden i Madrid(har ansvar for nordmenn på Kanariøyene)Nettside: www.noruega.es/Norsk/Tlf. (+34) 91 436 38 40E-post:emb.madrid@mfa.noSOS Internasjonal(24 timers vakttelefon):Nettside: www.sos.dk/noTlf: (+45) 70 10 50 50Sjømannskirken:Nettside: www.sjomannskirken.nobåde tungt og vanskelig å forstå for de pårørende. Da kanSjømannskirken være til hjelp. Selv om deres medarbeiderei Spania eller andre land, ikke tar direkte del i debyråkratiske og praktiske sidene ved gravferden, kan defølge de pårørende gjennom hele prosessen og bistå medomsorg og omtanke i denne tiden.Utenom ambassader og konsulat, kan man også kontakteSOS Internasjonal for hjelp. Dette er en samordning forreiseforsikringsselskap. Ifølge SOS Internasjonal, kan dehjelpe til med å klargjøre kista eller urna, og ta papirarbeideti forbindelse med dødsfallet. De skal også kunneta hånd om hjemtransporten av den omkomne. Reiserman i et reisefølge, skal reiselederen kjenne til dette.Delta på utforsking av kirkenAlle 6. og 7. klassinger i Re inviteres til overnatting iVåle eller Undrumsdal kirke. Det blir et variert programmed leker, aktiviteter og deltakelse på gudstjeneste.Dersom man opplever et dødsfall kan Sjømannskirkenbistå de pårørende, ikke minst med omsorg og omtanke.Foto: Sjømannskirken.Tid: Lørdag til søndag1.–2. desemberPåmelding: Kirkekontoret tlf. 33061000Påmeldingsfrist: 28. november.Se side 3 for mer informasjon8


Fon kirkes historieFon kirke har forfalt, blitt gjenreist, påbygd og restaurerti flere omganger, og står i dag som en verdifullgammel kirkebygning. Kirken er på Riksantikvarensliste over vernede Middelalderkirker.Kamp om plasseringKirken er antagelig bygget en gangpå 1100-tallet. Et gammelt sagnforteller at det var strid om plasseringen.De to mektigste bøndenei bygda, bonden på Store-Fon villeha kirken på Fon, mens bonden påHerkjeft holdt på Herkjeft-høgda.Herkjeft-bonden fikk organisert sinefolk og meningsfeller og startet åkjøre stein. Bonden på Store-Fon oghans menn fikk i nattens mulm ogmørke kjørt steinene til Fon, og derble kirken bygget.Døpefonten og prekestolDøpefonten og dåpsfatet er som eri bruk i dag er fra 1714 og en gavetil kirken. Sannsynligvis stammersøylen til fonten fra Gotland og kanmed en viss sikkerhet dateres tilbaketil 1200-tallet. Prekestolen er etklenodium. Den stammer fra 1603.Maleren Ulrik Hendriksen, som i1940/41 restaurerte prekestolen ogaltertavlen, skriver:”Den har en enkel, tidlig renessanseutforming.I de fire buefelter erevangelistene med attributter fremstilletav en ypperlig barokkmaler,antagelig ved restaureringen i 1688”.Altertavlen ogkirkeklokkerAltertavlen er fra 1633. Altertavlener malt i ungrenessanse-stil ellerJarlsberg-renessanse som det ogsåkalles. Ved restaureringen i 1940kom tavlens opprinnelige farger ogstafferinger fram. Tavlen med de 12bildefelter omkring flankeres av toørneaktige fuglefigurer med fargerikdekor. Det er to klokker i Fon kirke,trolig fra 1685. Det ble oppdaget ensprekk i den ene av kirkeklokkeneog en ny ble tatt i bruk i 1992. Denfikk samme dekor som den gamle,men ny inskripsjon:Jeg kaller til høytid,jeg kaller til fest:kom hit og vær vår herres gjest!I sorg og glede går klokkens budtil folket i Fon om å søke Gud.Kilde: Fon kirke gjennom tidene.Utgitt av Fon Menighetsråd i 1992og utarbeidet av Erling Gran.Kirkenes historieFon kirke er den første av defem kirkene våre som blir presenterti menighetsbladet. I deneste fire nummerne tar vi foross de øvrige kirkene.RehabiliteringsbehovI 2008 ble hele kirken gjennomgåttfor å avdekke rehabiliteringsbehovene.Kostnadeneer beregnet til ca. 7,4 millionerkroner. De største kostnadenedreier seg om gulv og tak til ca.kr. 5,6 millioner. Utbedringeneer ikke kommet i gang på grunnav manglende finansiering.9


Frivillighetsfest 6. novemberAlle som er med å gjøre en frivillig tjeneste i kirken iRe er invitert til frivillighetsfest på Våle samfunnshus.Festen starter kl. 17 med middag for hele familien. Detblir noe delt opplegg for voksne og barn. Vi runder avmed kveldsavslutning ved prost Harald Bryne. Kveldenvarer frem til kl.19:30.Det var noe for både store og små på frivillighetsfesteni 2011.I fjor ble det servert gryterett, og matlysten var god,. Hvafår vi i år tro?Skulle du ikke ha fått skriftlig invitasjon i posten kan dugjerne ta kontakt med kirkekontoret for mer info.Husk påmeldingsfrist 1. november!Med Vestfoldkortet er detenkelt og billig å bruke bussReis så mye du vil i hele fylket til fast månedspris.Barn, 4-15 år. kr260,- pr måned.Ungdom, 16-19 år.kr 260,- pr. måned.UngVoksen, 20-29 år.kr 380,- pr. måned.Voksen, 30-59 år.kr 700,- pr. måned.GodtVoksen, 60-66år. kr 500,- pr. måned.Honnør, 67+.kr 310,- pr. måned.Vestfoldkortet er et skreddersydd periodekort som gjør det fleksibelt for alleå bruke buss. For en fast pris reiser du nemlig så mye du vil i hele fylket.Enklere kan det ikke bli. Kortet får du kjøpt på salgskontorene.smartinger bruker busswww.vkt.no11


DØPTERAMNES KIRKE26.08 Nora Fure09.09 Wilhelm Kirkeberg Gjellan09.09 Henrik Stigen Veierud09.09 Sondre Bergan-HalsRØRÅSTOPPEN SKOLE16.09 Elise Marie LøvaasVÅLE KIRKE26.08 Aron Henriksen26.08 Tilla Teodora Djamilatou26.08 Tobias Hanssen Solberg09.09 Ulrik Næss-Lund Bergan23.09 Edvard Prosvik Aarvåg23.09 Milla JohanneKviberg-Pedersen23.09 Leah-SeverineAalborgen SteenVIGDEUNDRUMSDAL KIRKE22.09 Susanne Heierstad ogOle-Jacob NilsenVÅLE KIRKE25.08 Lisabeth Hansen ogMarius HøylandDØDERAMNES28.08 John Anker Bjune20.09 Wenche Irene EkebergUNDRUMSDAL30.08 Klara SkallandVÅLE24.08 Ingunn Folmo21.09 Reidun Tone Flåten25.09 Ragnar Martinius HauganeBibelordAv hans fylde har vi alle fått,nåde over nåde.For loven ble gitt ved Moses,nåden og sannheten kom vedJesus Kristus.Joh 1,16-17Slekters gangKirkeskyssTjenesten er gratis. Bruk den!Fon menighet.Henvendelse til:Harald Solberg tlf. 33 39 74 17Ramnes menighet.Henvendelse til:Fredrik Bogstad tlf. 33 39 60 39Synnøve Finnerud tlf. 33 39 68 12Undrumsdal menighet.Henvendelse til:Karl Anders Bråten tlf. 33 06 30 55Vivestad menighet.Henvendelse til:Jorun GravdalMartinsen tlf. 950 20 859Våle menighetKirkeskyss fra Re sykehjem ca. 10.30Fra Våletun ca. 10.40GullkornI Gullivers lomme fant lilliputianerneen klokke, og de antokat det var guden hans, ettersomhan sjelden foretok seg noe utenå spørre den til råds.Jonathan SwiftGravmonumenterNavntilføyelser, omslipBorre Steinhuggeri ASBorrevn. 64, 3186 HortenTlf. 33 07 34 16Revetalgata 4, 3174 Revetal - www.dittkontor.noTelefon: 33 39 41 98Stensenteret33 33 36 69Alt innen skifer/naturstein- Gravmonumenter- Navntilføyelser- Bred erfaringwww.stensenteret.nowww.klemmetsby-firing.no14


Det skjer i ReGudstjenester28.10 Røråstoppen skole kl 11.00. Gudstjenestev/S. Askjer og T. Gran04.11 Ramnes kirke kl 11.00. Gudstjenestev/ S. Lewin og T. Gran04.11 Våle kirke kl 11.00. Gudstjenestev/N.Ø. Kjøl og B.V. Ulvedalen04.11 Fon kirke kl 18.00. Gudstjenestev/N.Ø. Kjøl og T. Gran04.11 Undrumsdal kirke kl 18.00. Gudstjenestev/S. Lewin og B.V. Ulvedalen11.11 Røråstoppen skole kl 11.00. Gudstjenestev/S. Askjer18.11 Ramnes kirke kl 11.00. Gudstjenestev/S. Lewin og T. Gran18.11 Vivestad kirke kl 11.00. Gudstjenestev/N.Ø. Kjøl og B.V. Ulvedalen18.11 Våle kirke kl 17.00. Gudstjenestev/N.Ø. Kjøl og B.V. Ulvedalen25.11 Fon kirke kl 11.00. Gudstjenestev/O. Hafell og B.V. Ulvedalen25.11 Røråstoppen skole kl 11.00. Gudstjenestev/S. Askjer.02.12 Ramnes kirke kl 11.00. Gudstjenestev/S. Lewin og T. Gran02.12 Våle kirke kl 11.00. Gudstjenestev/N.Ø. Kjøl og B.V. Ulvedalen02.12 Undrumsdal kirke kl 15.30. Gudstjenestev/S. Lewin og B.V. Ulvedalen09.12 Røråstoppen skole kl 11.00. Gudstjenestev/S. Askjer.Arrangementer25.10 Fon kirke kl 20.00. Bibeltimev/N.Ø. Kjøl. Tema: Nådegaver29.11 Fon kirke kl 20.00. Bilbeltime v/Knut Nåtedal. Tema: Nådegaver01-02.12 Lys Våken i Våle og Undrumsdalkirker. Arrangemnet for11-åringer.Det blir sendt ut invitasjoner tilmålgruppen.09.12 Vivestad kirke kl 18.00.Julekonsert med VÅRA-koretBabysangKl 10.30 – 11.30 på BrårsenteretHver tirsdag med unntak av skolens ferierSøndagsskole og K-klubb på RevetalPå Røråstoppen skole kl. 11.00,28.10, 11.11, 25.11 og 09.12Søndagsskolen i VåleI gudstjenestene i Våle kirke kl. 11.00,04.11, 18.11 og 02.12Søndagsskolen i RamnesMøtes siste mandag hver måned i Ramneskirke kl 18.00 til 19.00.29.10 og 26.11BarnekoREtFor alle barn fra fylte 4 år opp til 10 årKl 18.00 til 18.45 på Røråstoppen skole01.11, 15.11 og 29.11Digent Olaug Jacobsen, musikalsk ansvarligTruls GranMiniklubben og Fredagsklubben i FonKl. 18.00 - 19.30 i underetasjen Fon barnehage4 år – 1.klasse og 2. – 7.klasse02.11KUFF’ens barneklubb i RamnesKl. 17.30 – 19.30 hos Main Rosnes, Ramnesvn.79605.11 Julekort/lys19.11 Lage noe til jul03.12 JuleavslutningSuperfredagRøråstoppen skole kl. 18:30-20:45For 5.-8. klassinger26.10, 09.11, 23.11 og 07.12Speidern i ReFor alle fra 3. klasse og oppover.Kontakt Inge Myhre tlf 924 98 504.Ten SingFor alle fra 8. klasse til 19 år, hver tirsdagkl. 19-21Musikkrommet på Røråstoppen skole.Følger skolens plan.Sangkvelder for utviklingshemmedemed vennerSang, andakt og kveldsmat. Ta med kr. 30,-til kveldsmat (gjelder også ledsagere).Kl. 18.30 – 20.00Onsdag 07.11Onsdag 12.12Ramnes kirkeVåle kirke. ”Vi syngerjulen inn”Våle kirkekorØvelse mandager i Våle kirke kl 18.30 –21.00Eldretreff på VåletunLørdager kl 16.0008.12For skyss ring:Anfin Borge: 33 06 00 94Roar Hillestad: 33 06 26 70Nils Husabø: 33 06 20 19HimalPartner Våle23.11 kl 19.00 hos Reidun og OlavMoskvil, Bruserudvn. 255.Våle Normisjon31.10 Kl 18.00-20.00 på SFO påKirkevoll skole.Velkommen til alternativHalloweenfeiring med masseprogram.Arrangementet er et samarbeidmellom Oasen (Smyrna) og VåleNormisjon15.11 Kl 19.00. Lovsangskveld i Vålekirke v/Egil Rønningen m.fl.13.12 Kl 19.00. Adventsmøte på VåleMenighetshusRamnes diakonatBrårsenteret onsdag kl 17.00. OBS!Ny dag og ny tid!21.11 Erik Gossner: ”Presten ogdikteren Anders HovdenØstre og Vestre Misjonsforening05.11 Kl 18.00, møte på Våletun03.12 Kl 18.00, møte hos IngridLima HansenLinnestad misjonsforening08.11 Kl 18.00Våle misjonssamband30.10 til 04.11 Møteuke på Menighetshusetv/Odd Åge Ågedal06.12 Kl 19.00. Møte på Våle Menighetshus.Fon misjonssamband21.10 Kl. 1900. Møte hos Wenche og TorVilhelm Bue.30.10-04.11. Møteuke på Våle Menighetshus.Kl 19.00.02.12 kl 19.00. Møte hos Vigdis Lønmo.Tid for bønnHver mandag i kapellet bak Våle kirke frakl 08.30 til 09.30.15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!