COWI AS region midt/nord

cowi.no

COWI AS region midt/nord

St. Olavs Hospital, byggefase 2-samhandling mellom rådgivere, byggherre og entreprenørerProsjekteringsgruppen Team St. Olav et ansvarlig selskap, etablert etter å ha vunnet konkurransen om prosjektering avbyggefase 2 ved St. Olavs Hospital, totalt 105.000 m 2 . Partnerfirmaene er COWI (kontraktsandel ca. 48 %) og arkitektfirmaeneNarud-Stokke-Wiig, Medplan og Arstad.Kompetanse og innsatsbehørig belønnetGjennomføringen av skisseogforprosjektet for byggefase2 er for lengst unnagjort.Funksjonsprosjektet startetfebruar 2005 og ble ferdigstilti april i år. Utarbeidetdokumentasjon er preget avmedarbeidere med bred fagligdyktighet. All dokumentasjonble levert oppdragsgiverinnen fastsatte frister ogavtalte styringsmål.Krevende og stimulerendesamspillByggearbeidene for fase 2startet opp for en stund siden.Å holde tritt med entreprenøren,forutsetter storproduksjon av tegninger.Parallelt med produksjon påbyggeplass, samhandler rådgivernemed entreprenørerog Helsebygg Midt-Norgeom et faglig og økonomiskfundament for det viderearbeidet. På byggentreprisenhar vi jobbet sammen medNCC for å etablere en målprissom grunnlag for byggherrenskontrakt, basert på“åpen bok” med NCC. Forprosjektetdanner grunnlagetfor dette arbeidet.Samspillet med de tekniskeentreprenørene startet høsten2005. De faglige premisseneer i hovedsak avklartfor de enkelte entreprisene,og det flerfaglige samarbeidetmellom alle entreprenører,rådgivere og byggherrepågår for fullt.Når de kontraktsmessigeavklaringene er foretatt forde enkelte entreprisene, vilrådgiverne bli tiltransportertentreprenørene. Dette innebærerat Team St. Olavsmedarbeidere innen arkitektur,bygg, brann, akustikkog geoteknikk jobber tettmed NCC som er kontraktsansvarlig.Tilsvarende vilmedarbeidere på elektrojobbe nært med arbeidsfellesskapetSiemens/Vintervoll.På “Luftentreprisen”er det arbeidsfellesskapetElnan/Teknisk Ventilasjon/Økovent, og på “Rørentreprisen”arbeidsfellesskapetK.Lund/Oras.Samtidig ønsker HelsebyggMidt-Norge at prosjekteringsledelsenivaretas av TeamSt. Olav via medarbeideresom kan håndtere flerfagligheten.Her vil sentrale medarbeidereinnen arkitektur,VVS og elektro få utfordrendeoppgaver.Alt dette ifølge COWIs koordinatorinnen helsebygg,Alvin Wehn, som ser framtil en mengde interessanteog utfordrende oppgaver.Kontaktpersoner COWIAlvin Wehnwea@cowi.noØya sykehjem, en nyvinning i NordenIfølge vår prosjektleder, Kjell Nordmark, er dette et prosjekt som krever et skikkelig trøndersk skippertak og masse muskler.COWI samarbeider tett med Arstad Arkitekter AS, Narud-Stokke-Wiig Arkitekter og planleggere AS, NCC og TrondheimEiendom om planlegging og bygging.Øya sykehjem er en ny sammensetningav funksjonersom sykehjem, undervisning,universitet og legesenter, totalt23.500 m 2 . Undervisning,praksis og forskning på eldreomsorgskal fungere undersamme tak, hvilket er nytt iNorden. Trondheim kommuneer byggherre med utleiearealtil Høgskolen i Sør-Trøndelag (Hist) og NTNU.Bru mellom sykehus ogsykehjemSykehjemmet ligger tett opptildet nye St. Olavs Hospitalmed bruforbindelse til sykehuset.Korridorpasienterskal raskt utskrives forviderebehandling ved sykehjemmet.Det har 96 rom,noen for to personer. Byggethar auditorier, kontorer,grupperom, bibliotek/bydelskafé,samt undervisningsarealfor ca 1000 studenter.Mye god viljePå under 3 måneder er detutarbeidet forprosjekt medkostnadsoverslag, gjort budsjettvedtaki bystyret og gittrammetillatelse fra byggesakskontoret.I den sammeperioden er det utarbeidetrevidert reguleringsplan oggjennomført funksjonsprogrammed romliste. Sistnevnteer utarbeidet sammenmed ansatte og brukere, altsamlet i en database.COWI er rådgiver for allefag unntatt arkitekt/landskapsarkitekturog geoteknikk.Videre har vi prosjekteringsledelsenog styrer planleggingensammen medNCC. Byggestart i skrivendestund, ferdigstillelsemars 2008.Kontaktperson COWIKjell Nordmarkkno@cowi.noNyhetsbrev COWI AS region midt/nord


Strukturell fleksibilitet ved St. Olavs HospitalGeneralitet ogfleksibilitetFleksibilitet i bygningersstruktur med mulighet forannen bruk enn forutsatt,er erfaringsmessig den fleksibilitetensom først blir etterspurt.Det gjelder både forprosjekterings- og byggefasenog etter ferdigstillelsen.Strukturell fleksibilitet stillerstore krav til generaliteti løsningene av bæresystemer,sjakt- og heisplasseringer,bygningsbredder og føringsveierfor tekniske installasjoner.Ved siden av å giklare retningslinjer for prosjekteringsarbeidet,gir detfrihet overfor drift og ombygginger.Rasjonelle prosesserDe høye kravene til sykehussom et rasjonelt prosessanlegg,var utgangspunktetfor studiene av et konseptfor bærestrukturer og tekniskeinstallasjoner. Det blegjennomført mange og grundigealternative vurderinger.Prosjekteringsgruppenssamlede brede erfaring fraliknende anlegg var viktigfor å komme fram til optimaleløsninger. Tilførselssjakterfor luft, gass, IT, elektro,vann osv. er lagt ut iet fast mønster. Det gir engenerell distribusjon i arealeneog muliggjør senere endringer.Sjakters og førings-Eksempel på en strukturell fordeling av bygningskroppenveiers plassering er lagt slikat utfletting av tekniske føringerikke kommer i konfliktmed øvrige strukturelleelementer.Lokalt i bruksarealene ertekniske installasjoner i storgrad knyttet opp mot inn-redningselementene, ellereksponert som åpne installasjoner.Dette gir fleksibilitetved endringer og få bindingertil den bygningstekniskeframdriften.Kontaktperson COWIØyvinn Gullvågog@cowi.noHimlingsløse rom gir redusert energibrukGjennom skisse- og forprosjektene ved St. Olavs Hospital var det stor oppmerksomhet rundt energiriktige løsninger. Høye ambisjonergjorde det nødvendig å tenke nytt og utradisjonelt for å nå vedtatte energimål. Vår disiplinleder for VVS, Olav Steinshamn, forteller atplanleggingsteamet i tidlig fase ble utfordret av sin skotske samarbeidspartner, Buro Happold, til å studere løsninger som benytterbygningskroppens muligheter til å lagre termisk energi.Betong lagrer energiStudiene konkretiserte seg iløsninger med åpne betongoverflateri rom mot fasader.Rommene bygges uten himling;beregninger viser at deneksponerte betongoverflateni taket bidrar til å dempetemperatursvingninger/overopphetinggjennom døgnet.Den tunge konstruksjonensevne til å lagre energi utnyttesmed frikjøling fra ventilasjonved lave nattemperaturerog bidrar til å redusereenergibruket til mekaniskkjøling.Ny strukturering avteknikkenNedforede tak/himlinger bidrartil å strukturere teknikksom lys, ventilasjon, kjøling,sprinkler, med mer. Fjernesstore deler av himlingene,må teknikken strukturerespå en ny måte for å unngåopplevelsen av uryddighet/kaos. Særlig gjelder detterom med behov for tilleggs-kjøling ut over ventilasjonpå grunn av høy internvarme,eksempelvis fra medisintekniskutstyr.I disse rommene benyttesdet en teknisk løsning somkombinerer ventilasjon, belysningog kjøling i ett element.Vår skotske samarbeidspartnerkaller dette enTechnical beam, fritt fornorskettil Teknisk bjelke/drager. Gjennom våre samarbeidspartnerepå entreprenør-og leverandørsiden,utvikler vi løsninger basertpå standardprodukter. Dettepasser godt med intensjonenom høy grad av prefabrikasjon.Ventilasjon, belysningog kjøling prefabrikkeres i ettelement, forberedes for enkelmontasje i rommet og tilknyttesbygningens infrastrukturetter prinsippetplug and play.Kontaktperson COWIOlav Steinshamnost@cowi.noNyhetsbrev COWI AS region midt/nord


Vi skriver junimåned, høytrykkved Kola har omsiderklart å fortrengekalde ogregntunge lavtrykkogså i vårlandsdel. Og detteer velkomment, i skrivendestund er det to uker til sola snur.Jeg har mottatt mange positivetilbakemeldinger på vårt førstenyhetsbrev som ble sluppet ijanuar. Det er hyggelig at dere,våre kunder og samarbeidspartnere,verdsetter tiltaket og finnerdenne type informasjon nyttig.Dette nyhetsbrevet er viet helsebygg.I tillegg til de prosjektenesom er nevnt, vant vi på forsommerenrammeavtale innenelektro og VVS for St. OlavsHospital HF, samt skisseprosjektetfor nye Narvik sykehus.Vi har også store oppdrag i deandre regionene, blant annetved NYE AHUS, Asker og Bærumsykehus, Radiumhospitaletog Rikshospitalet.Benytter anledningen til noenord om vår strategiske satsingpå å videreutvikle kompetanseog lokal tilstedeværelse i landsdelen.Dette har medført at vivia ansettelser har etablert ossi Narvik innen elektro og VVS,samt tatt et steg videre i Bodøfor å utvikle et komplett ogtverrfaglig kontormiljø der.Bodøkontoret har også densiste tiden styrket sin kompetanseog kapasitet innenelektro og VVS.COWI planlegger dyreavdelingeri Trondheim og OsloEn helseinstitusjon kan være langtmer enn pasientsengeplassermed tilhørende fasiliteter. Mangehar i tillegg undervisnings- ogforskningsaktivitet. En voksendedel av forskningsvirksomhetenbaseres på dyreforsøk. Det kreverbygninger tilpasset oppstallingav dyr i tillegg til forsøksarealene.Dyr benyttes også iundervisning, eksempelvis vedtrening av kirurgiske inngrep.COWI deltar for tiden iplanleggingen av to nye enheterfor dyreforsøk, vedSt. Olavs Hospital i Trondheimog Domus Medica vedUniversitetet i Oslo. Beggeer utvidelser og rehabiliteringerav eksisterende dyreavdelinger.Ved DomusMedica vil virksomhetenkonsentrere seg om rotterog mus, mens St. OlavsHospital også vil benyttegris og kanin.Kostbare opphold ogsengeplasserForsøksdyrenheter er blantde mest kompliserte og kostbarearealene i en helseinstitusjon.De er på mangemåter et sykehus i miniatyr,med sengerom, avanserterøntgeninstallasjoner somMR, installasjoner for anestesiog operasjonsrom.Det er store utfordringerknyttet til klimatisering avdyrerommene, med krav tilkonstant temperatur, luftfuktighetog store ventilasjonsluftmengder.I tillegg tilat dyrenes miljø vektleggeshøyt, må også personaletbeskyttes. Utviklingen avdyreallergi er vanlig blantca 25 % av personalet. Forå redusere risikoen for dette,er det utviklet systemer forå redusere påvirkningen fradyreallergener. Ventilertebur er ett eksempel, fotoetviser et muse-/rottebur,ventilert med egen tilluftog avtrekk direkte tilknyttetburet. Dette redusererfaren for spredning av allergenerog har en positiveffekt på miljøet i buret medmulighet for færre burskift.Transgene dyr ekstrautfordrendeI forskningen benyttes ogsågenmodifiserte dyr, de såkalttransgene. De har fått innsattet gen med en spesiellkarakteristikk som ønskesstudert. Avlslinjer med transgenedyr er kostbare å framstille,i tillegg har dyreneofte et redusert immunforsvar.De må derfor beskyttesmot påvirkning fra omverden,samtidig må det treffestiltak som hindrer dyrene årømme og forplante segutenfor kontrollerte omgivelser.Det planlegges egnearealer for avl av transgenedyr både i Trondheim ogOslo.Kontaktperson COWIØrjan Erlandsenpe@cowi.noI Trondheim fortsetter satsingeninnen byggeteknisk prosjekteringog rådgivning; oppdrageneer utfordrende og mange. Detteog mer kan du lese om i nestenyhetsbrev.Utfordre oss gjerne, kontaktpersonerfinner du nederst pådenne siden.God sommer!Terje Bygland NikolaisenRegiondirektør Midt/NordRegiondirektør Midt/NordTerje Bygland Nikolaisentbn@cowi.noTrondheimDag Ivan Ekremdie@cowi.noØrjan Erlandsenoe@cowi.noKirsti E. Larssenkla@cowi.noBrede Nermoenbne@cowi.noPetter Måløypmal@cowi.noHege A. G. Tryggestadhagt@cowi.noTromsøTorkel C. Rørstrandtcr@cowi.noNarvikSvein-Erik Høiemseho@cowi.noBodøHelge V. Antonsenhean@cowi.noLevangerKnut A. Jørstadkaj@cowi.noMoldeEilif Nerlandein@cowi.noKristiansundTom Kaasentomk@cowi.Nyhetsbrev COWI AS region midt/nord

More magazines by this user
Similar magazines