Sikkerhetsdatablad (no)

alfort.se

Sikkerhetsdatablad (no)

HMS-DATABLADHELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLADSist endret: 22.04.2008 Internt nr: Erstatter dato: 04.03.2004NITOR SALTSYRE, 30 % TEKNISKPERSONLIG VERNEUTSTYR VED SLUKKING AV BRANNBruk trykkluftapparat og verneklær beregnet på brannbekjempelse. Slokningsvannet kan være sterkt etsende.ANNEN INFORMASJONBeholdere i nærheten av brann bør flyttes eller kjøles med vann. Ikke bruk vann på lekkende beholder.Slokningsvannet kan være sterkt etsende. Ved brann kan det dannes giftige, etsende gasser.6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPPSIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØUnngå store utslipp til avløp, grunnvann og overflatevann.METODER FOR OPPRYDDING OG RENGJØRINGPåse at større mengder spill ikke kommer ut i avløp eller vann ved å demme inn spillet med sand eller lignende ogsamle det opp. Samles opp i tette beholdere. Spyl rent med mye vann. Husk faren for glatt dekke. Mindre mengdersøl kan spyles ut i avløpet med store mengder vann.ANNEN INFORMASJONInformer redningstjenesten ved større spill. Informer renseanleggets operatør om spill/utslipp.7. HÅNDTERING OG OPPBEVARINGSPESIELLE BRUKSOMRÅDER, EGENSKAPER OG FARERKan danne etsende oppløsning med vann.HÅNDTERINGUnngå innånding. Sørg for god ventilasjon. Mekanisk ventilasjon eller punktavsug kan være nødvendig.Arbeidsplass og arbeidsmetoder utformes slik at man unngår direktekontakt. Øyedusj og nøddusj skal finnes påarbeidsplassen. Ikke bland produktet med andre stoffer eller produkter uten kunnskap om at dette er risikofritt.OPPBEVARINGMå ikke oppbevares over øyenhøyde. Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Oppbevares ioriginalemballasjen. Hold beholderne tett lukket.8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYRBEGRENSNING OG KONTROLL AV EKSPONERINGMå ikke håndteres i trange rom uten tilstrekkelig ventilasjon. Bruk egnede beskyttelseshansker, vernebriller ogverneklær ved fare for direktekontakt eller spill. Etabler stasjon for øyeskylling og nøddusj nær arbeidsstedet.ÅNDEDRETTSVERNÅndedrettsvern (helmaske) med filter B (grå) og partikkelfilter P3 eller pusteapparat ved behov.ØYEVERNTettsittende øyevern eller ansiktsvern ved fare for sprut eller direktekontakt.HÅNDVERNBruk vernehansker. Beskyttelseshansker (neopren, nitrilgummi, PVC, Viton).ANNET HUDVERN ENN HÅNDVERNBruk hensiktsmessige verneklær for beskyttelse ved mulig hudkontakt.3 / 7


HMS-DATABLADHELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLADSist endret: 22.04.2008 Internt nr: Erstatter dato: 04.03.2004NITOR SALTSYRE, 30 % TEKNISK9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPERTilstandsformFargeLuktLøselighetLøselighet i vannKlar væske.Fargeløs til gulaktig.Stikkende. Karakteristisk.Vannløslig. Oppløsninger i vann er syrlige.FYSISKE OG KJEMISKE PARAMETEREParameter Verdi/enhet Metode/referanse MerknadpH-konsentrat < 0,5Smeltepunkt -28,9 °CKokepunkt 108 °CDamptrykk21 kPaTetthet1140 - 1180 kg/m³Molvekt 4010. STABILITET OG REAKTIVITETSTABILITETStabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.FORHOLD SOM SKAL UNNGÅSVann må ikke tilsettes.MATERIALER SOM SKAL UNNGÅSReagerer voldsomt med vann. Kan reagere kraftig med sterk varmeutvikling. Ved kontakt med visse metallerdannes hydrogengass, som sammen med luft kan danne en eksplosiv blanding. Unngå kontakt med aluminium,sink, tinn og lær.FARLIGE SPALTINGSPRODUKTERVed kontakt med visse metaller dannes hydrogengass, som sammen med luft kan danne en eksplosiv blanding. Vedbrann eller oppheting kan det dannes klorgass.11. OPPLYSNINGER OM HELSEFAREAkutte toksiske testresultatersaltsyra 32 %Eksponeringsvei Verdi/enhet Art KildeLD50(Oralt) 900 mg/kg RåttaINNÅNDINGKan gi svie i nese og svelg, nysing, hoste og pustevansker. Ved høye konsentrasjoner kan væskeansamling ilungene (lungeødem) inntreffe etter noen timer til noen døgn. Langvarig og gjentatt kontakt med saltsyredamp kangi etseskader på tennene.HUDKONTAKTAlvorlig etseskade med sår som heles langsomt kan oppstå. Også fortynnede løsninger er etsende. Til å begynnemed føles huden bare feit, senere kommer svie, blemmedannelse og etsesår.4 / 7


HMS-DATABLADHELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLADSist endret: 22.04.2008 Internt nr: Erstatter dato: 04.03.2004NITOR SALTSYRE, 30 % TEKNISKADR/RID (veitransport/jernbanetransport)Klasse: 8 Forpakningsgr: IIFareseddel: 8Farenummer: 80Etsende eller svakt etsende stoff.IMDG (sjøtransport)Klasse: 8 Forpakningsgr: IISub. risiko: - EMS: F-A, S-BMarin forurensning: NoANNEN INFORMASJON15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTEREtsendeEF-etikett Nei Ja Ikke vurdertSAMMENSETNINGsaltsyra 32 % (25 - 30 % ), vann (70 - 80 % )R-SETNINGERNr.R34R37R-setningstekstEtsende.Irriterer luftveiene.S-SETNINGERS1/2 Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. S36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker ogvernebriller/ansiktsskjerm. Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.S45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig. S62 Vedsvelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje.KJEMIKALIESIKKERHETSVURDERINGReg.Nr. Ingrediensnavn CSRsaltsyra 32 %vannLOVER OG FORSKRIFTEREG 1907/2006 REACH. Forskrift om klassifisering, merkning m.v. av farlige kjemikalier, 16. juli 2002, medsenere endringar, gjeldende fra 30. juli 2004. Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse- miljo- ogsikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier, sist endret 20. feb 2004.6 / 7


HMS-DATABLADHELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLADSist endret: 22.04.2008 Internt nr: Erstatter dato: 04.03.2004NITOR SALTSYRE, 30 % TEKNISKANNEN INFORMASJONCHEMICAL SAFETY REPORT - Ingen informasjon tilgjengelig16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HMSLISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGERNr.R-setningstekstR34Etsende.R37Irriterer luftveiene.UTGITT: 22.04.2008REVISJONSOVERSIKTVersjon Rev.dato Ansvarlig Endringer2.0.0 22.04.2008 Malin Nyberg 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16HMSD er utarbeidet avForetakNitorAdresse Box 11043Postnr./sted161 11 BrommaLandSverigeE-postkundservice@nitor.seInternettwww.nitor.seTelefon +46(8) 80 21 60Faks +46(8) 25 85 80Navn E-post Tlf. (arb.) LandMalin Nyberg7 / 7

More magazines by this user
Similar magazines