12.07.2015 Views

12 Nord-Troms næringsutfordringer - Troms fylkeskommune

12 Nord-Troms næringsutfordringer - Troms fylkeskommune

12 Nord-Troms næringsutfordringer - Troms fylkeskommune

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Innpill fra Nord-TromsRUP 2012Utviklingsprosjekter iNord-Troms kommunene


NOEN UTVIKLINGSPROSJEKTERLyngen kommune Dedikert reiselivssatsing Bergverksdrift i Tyttebærvika Havneterminal ytre Lyngen Kortreist matStorfjord kommune Ishavsbanen Skibotn havn/kai Sentrumsutvikling Skibotn, Hatteng og Oteren Reiselivsmessig infrastruktur Nordkalottnettverk – reiseliv Nothjellen Rasteby Informasjonssenter Nordkalotten


NOEN UTVIKLINGSPROSJEKTERKåfjord kommune Fra Ishavet til Halti – et fyrtårn for vandreturisme i TromsSkjervøy kommune Omstillings- og utviklingsprosjektetForprosjekt Sandøra industriområdeNordreisa kommune Nasjonalparklandsby Nasjonalparkkommune Opplev Reisa Reiselivsportal, utvikling turistinformasjonKvænangen kommune Verddeprosjektet


RUP 2012 - fellessatsinger Nord-Troms• Forskningsdagene – vett@uvett, isamarbeid med Halti næringshage• Ungdomssatsing - RUST• Nord-Troms Studiesenter• Omdømmebygging i Nord-Troms


FLEKSIBEL UTDANNINGet virkemiddel for økt verdiskaping ?• Gir muligheter for å benytte lokale og regionale fortrinn somgrunnlag for kompetanseaktiviteter• Reduserer avstandshindre• Bidrag til å fremme positiv utvikling innenfor viktige næringer• Bidrag til fornyelse og omstilling i det offentlige• Å møte kampen om arbeidskraften og demme opp for sentralisering• Øker regionens attraktivitet


Eksempel Opplevelsesbasert reiselivKunnskap er viktig som grunnlagfor å skape opplevelser• Kunne faget (natur, kultur, miljøvern..)• Kunne det lokale (lokal kultur, historie og skikker, lokalmat, beherske de lokale forholdene til vanns og til lands• Kunne miljø og sikkerhet ( bærekraftig utvikling,førstehjelp)• Kunne formidle (omsette en del av egen kunnskap)• Kunne skape opplevelsen (ta turistens ståsted)


Kompetanse ”medstrøms” andre prosesserReiselivsutviklingSatsing på reiseliv,hvordan kan vi samspille?KompetanseAndre faktorer


Innspill til møte 14.april 2011Felles reiselivsplan for LyngenregionenKompetanse?


KOMPETANSEPROGRAM FORREISELIVSNÆRINGA I NORD-TROMS– PILOT 2010GODT VERTSKAPLYNGEN 23. – 24. februarOPPLEVELSESPRODUKSJONKÅFJORD 18. -19. mars (lunsj til lunsj)HVORDAN PAKKE, SELGE OG DISTRIBUEREREISELIVSPRODUKTER ?NORDREISA 12. -13. april


Risikovurdering i naturbasert turisme(Sommermodul / barmark)Nord Troms Studiesenter har i samarbeid med Halti Nasjonalparksenter AS utviklet et kurs sompasser for deg som er tilbyder / arrangør av aktiviteter og opplevelser – eller har ansvar forgrupper med organisert ferdsel.• Dato: 24.05. – 26.05. 2011• Kursansvarlig: Odd Rudberg,• Sted: Nordreisa/Nord-TromsSøknadsfrist: 10.mai 2011


Antall studenter som har tatt studier som gir studiepoeng(2006–2010):ANTALL STUDIER STUDENTER STUDIEPOENGÅR2006 2 75 7652007 7 70 15652008 13 97 14102009 18 119 19502010 19 112 2600TOTALT 59 473 8290


INNSPILLTroms Fylkeskommune som regionalutviklingsaktørKompetanse som virkemiddel i regionalutviklingSikre kompetansestrukturen i hele Troms

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!