12.07.2015 Views

LÆRINGSFREMMENDE ATFERD - Porsgrunn Kommune

LÆRINGSFREMMENDE ATFERD - Porsgrunn Kommune

LÆRINGSFREMMENDE ATFERD - Porsgrunn Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

HANDBOK for opplæring i relasjonelle ferdigheterlæringsfremmendeatferd.Målet med planenÅ skape og vedlikeholde gode læringsmiljø gjennom samspill og samhandling.Grunnlaget for et godt læringsutbytte i barnehage og skole er gode relasjonelleferdigheter hos barn og unge og ikke minst hos personalet, Relasjonelleferdigheter er å kunne mestre mellommenneskelig samspill og å ha evnen til åforstå og innrette seg etter den sosiale situasjonen man er i.Som det uttrykkes i kommuneplanens samfunnsdel ønsker vi i <strong>Porsgrunn</strong> barn ogunge som tar vare på hverandre, er sunne, engasjerte og synlige! Det erbarnehagen og skolens oppgave – i samarbeid med hjemmene, å oppøve og utviklebarn og unges relasjonelle ferdigheter og læringsfremmende atferd.Relasjonelle ferdigheter læres både i dagligdagse sosiale situasjoner, oggjennom strukturerte læringssituasjoner. Barnehagen og skolen må derfor hareflekterte voksne som understøtter positiv samhandling i spontane sosialesituasjoner og som arbeider strukturert i undervisningssituasjoner. De voksnemå forstå hvilke sosiale ferdigheter barn og unge trenger å lære, og hvordan detbest læres. De må også forstå betydningen av oppfølging og veiledning og ikkeminst viktigheten av samarbeid med hjemmene og med å involvere barn og unge.TiltakHver barnehage og hver skole i <strong>Porsgrunn</strong> har utarbeidet sin interne ”handbok”som beskriver deres forståelse for hva som kjennetegner et godt læringsmiljø,god undervisning og hvordan relasjonelle ferdigheter oppøves og utvikles.Handboka viser også hvordan personalet vil utøve sin læringsfremmende atferd: Synlig ledelse som over tid oppøver barn og unge til selv å formulereregler og følge dem. Didaktikk; faglig kompetanse kombinert med fleksible arbeidsmetoder ogulike pedagogiske verktøy Undervisningsledelseo Undervisningsstrukturo Regelledelseo Oppmerksomheto Bekreftelse1


Struktur i undervisningen er grunnlaget for et godt læringsmiljø. Med strukturmenes godt planlagte felles system av rutiner, prosedyrer og regler som letterkommunikasjonen av de voksnes forventninger og krav til innsats ogprestasjoner. Rutinene, prosedyrene og reglene må føles viktige og nyttige foralle, både foreldre, barn / unge og personale, og beskrive synlig atferd. De erkorte og enkle, positivt, konkret formulerte og gjerne illustrert.Avvik og regelbrudd påtales alltid og får en på forhånd bekjentgjort reaksjon.Voksnes oppmerksomhet fremmer barn og unges innsats og prestasjoner og girkontroll gjennom nærhet. Kortfattede, høflige, bestemte og direkteoppfordringer skaper trygghet og forutsigbarhet. Oppfordringene bør handle omå starte heller enn å stoppe handlinger og kan eventuelt være å minne om enregel.Regler, rutiner og prosedyrer som følges får en positiv reaksjon. Voksnesbekreftelser er ”ros” på prestasjoner, innsats, hjelpsomhet og kreativitet.Bekreftelser skal være konkrete og begrunnede og fokusert på hva barnet harutrettet. De skal bygge på kunnskap om hva barnet er i stand til. Bekreftelse harførst og fremst en informativ funksjon. Spontan, variert og oppriktigbekreftelse er mest effektiv.Oppmerksomhet og bekreftelse innebærer• å arbeide for å bli likt av barnet/ungdommen, eller i det minste arbeidefor å bli stolt på• å være tilgjengelige, vennlig og hjelpsom• å kjenne barnet/ungdommen, snakke med han /hun, lytte og lære noe omdets interesser• å unngå barnet/ungdommens ”svake” punkter• å fortelle at vi bryr oss om barnet/ungdommen og er opptatt av at detskal lykkesEvaluering /revisjonHver barnehage og skole evaluerer og revider handboka hvert år i samarbeidmed foreldrene. Virksomhetene i oppvekstområdet samordner sine handbøker.2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!