12.07.2015 Views

Nr. 4 2013 - Re kirkelige fellesråd - Den norske kirke

Nr. 4 2013 - Re kirkelige fellesråd - Den norske kirke

Nr. 4 2013 - Re kirkelige fellesråd - Den norske kirke

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Salme 23Kirkeverge:Per Astrup Andreassen486 00 380per.astrup.andreassen@re.kommune.noSekretær:Fredhild Janette Einangfredhild.einang@re.kommune.noRE KIRKEKONTORKommunehuset, Regata 2, 3174 RevetalÅpningstider:Tirsdag – torsdag 10.00 – 14.00Tlf.: 33 06 10 00 • rekirkene@re.kommune.noNettside: www.re.kirken.noDiakon:Ole Hafell934 01 955ole.hafell@re.kommune.noTrosopplærer:Hilde Heitmann997 36 710hilde.heitmann@re.kommune.noHerren er min hyrde,jeg mangler ikke noe.Han lar meg ligge i grønne enger,han leder meg til vann der jeg finnerhvile.Han gir meg nytt liv.Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld.Om jeg enn skulle vandre idødsskyggens dal,frykter jeg ikke noe ondt.For du er med meg.Din kjepp og din stav,de trøster meg.Sogneprest:Nils Øyvind Kjøl928 90 669nils.kjol@re.kommune.noSogneprest:Sølvi Kristin Lewinsolvi.lewin@re.kommune.noMenighetsleder:Sjur H. Askjer900 63 583sjuraskjer@gmail.comKantor:Truls Gran908 34 745trulsgran@gmail.comKantor:Bjørn Vidar Ulvedalen467 646 76bjornvidar@online.noKirkegårdsarbeider/kirketjenerPer Mørckper.morck@re.kommune.noDu dekker bord for meglike foran mine fiender.Du salver mitt hode med olje.Mitt beger renner over.Bare godhet og miskunnskal følge meg alle mine dager,og jeg skal bo i Herrens husgjennom alle tider.Hele Bibelen på: bibel.noUnderv. leder:Randi Anne Skårdal913 13 385randi.skardal@re.kommune.noMenighetsrådsledere:Fon menighet: Harald Solberg• 415 59 471 • harald@hasol.noRevetal menighet: Jon Sundby • 928 89 938 • jon@sundby.noRamnes menighet: Synnøve Finnerud • 995 04 117 • tosfinne@online.noUndrumsdal menighet: Karl Anders Bråten • 913 18 084 • kabraate@online.noVivestad menighet: Jorun Gravdal Martinsen • 950 20 859 • kurt.martinsen@c2i.netVåle menighet: Arnfrid Lyngved • 9204 2151 • arnfrid.lyngved@hotmail.comRe kirkelige fellesråd:Leder: Erik Kjær • 926 48 760 • erik.kjaer@kontrollbetong.noLeie av Våle menighetshus • Tlf. 33 06 15 49Re menighetsblad • 33 06 10 00 • Bankkonto nr. 2400.31.53319Sats: Print Konsult, AndebuAnsvarlig redaktør: Per Astrup Andreassen, KirkekontoretKirkegårdsarbeider/kirketjenerSven Erik Martenssven.martens@re.kommune.noHimalPartners75 års jubileumGudstjeneste i Våle kirke kl. 11.00Programmet avslutter med festmøtei Samfunnshuset.Se neste menighetsblad forfullstendig program.Forsidefoto: Olaug Jacobsen sammen med noen av barna i BarnekoREt.2Miljømerket trykksak 241 749 Print Konsult, Andebu Miljømerket trykksak 241 749 – Print Konsult, Andebu


Livslangt engasjement”Det er det som har værtlivet” oppsummerer JosteinHolm når han snakkerom misjonsarbeidet iNepal og Tibet.Tekst og foto Stina Aanderaa NeergårdSammen med broren Asbjørn, brorenskone Møyfrid og hans egenkone Martha var han misjonær forTibet-misjonen i Nepal på 60 og70-tallet.Siden den gang har Tibetmisjonenskiftet navn til Himal-Partner, men arbeidet er i stor graddet samme. Det handler om å skapebedre levekår for befolkningen i Himalaya,og om kampen for å nå inni det lukkede landet Tibet. I år fyllerorganisasjonen 75 år, noe som skalfeires med fest på Samfunnshuset iVåle 8. september.Kraftstasjoner fra Våle tilNepalMange i Våle har et forhold til familieneHolms arbeid i Nepal. I mer enn10 år, fra 1982 og til et stykke ut pånittitallet drev brødreparet Asbjørnog Jostein firmaet Holm u-hjelpservice.På familiegården Badski lagretde utstyr som så ble transportert tilNepal. Det var mye utstyr til kraftstasjoner,og når det skulle pakkesned kom nepalesere til Norge for åvære med slik at de samtidig kunnelære seg hvordan det skulle monteresopp igjen. Også ungdommer fraVåle, blant annet fra indremisjonensungdomsarbeid Ten-ut hjalp til.To brødre, ett kallAlt sammen startet med at JosteinHolm i 1963 ga en utgave av bladetTibetaneren til broren sin. Konse-Jostein Holm sammen med sin kone Martha og Møyfrid Holm.kvensene ble vidtrekkende: i 1967reiste Asbjørn og Møyfrid til Nepalsom misjonærer, og i 1971 kom Josteinog Martha etter.Møyfrid Holm forteller om et hardtmisjonærliv med vannmangel ogkummerlige transportforhold denførste tida. De fikk god kontakt medlokalbefolkningen og arbeidet blantannet i en tibetansk flyktningeleir ogpå et spedalskesykehus. Asbjørn varogså den første som tok initiativ tilå komme i gang med oversettelse avBibelen til tibetansk.Jostein og Martha opplevde at misjonærlivetble en god del annerledesenn de hadde sett for seg. Jostein blesmittet av brucellose da han var medpå dyreslakting, og familien vendtehjem til Norge etter tre år. Det skulleta ti år før kreftene hadde vendt helttilbake, men da familien i 1985 varklare for en ny utreise fikk Josteinpåvist en hjertelidelse og de måtteinnstille seg på å bli i Norge.Arrangerer turer til NepalNepal og Tibet har blitt et livslangtengasjement for begge de to Holmfamiliene.I 1989 begynte Asbjørnog Jostein å arrangere turer til Nepalfor å vise fram misjonsarbeidet ogbesøke misjonærene. Dette har fortsattogså etter at Asbjørn gikk borti 2001. Jostein er fremdeles i Nepalminst en gang i året. Selv om misjonæreneetter hvert vendte hjem tilNorge ble hjertene igjen i Nepal!Ledige stillinger i RePrest, ungdomsarbeider og kirketjener - Se side 83


Trosopplæring i ReJosef tyder faraos drømmerSå sa farao til Josef: «Se, i drømmen sto jeg ved elvebredden.Fra elven kom det opp sju kuer, fete og fine,og de begynte å beite i sivet. Etter dem kom det opp sjuandre kuer, tynne, magre og stygge. Så stygge kuer harjeg aldri sett i hele Egypt. Og de magre, stygge kuene åtopp de første sju, de fete kuene. Men da de hadde sattdem til livs, kunne det ikke merkes på dem; de var likestygge som før. Da våknet jeg. I drømmen så jeg ogsåsju kornaks som vokste på ett strå, fulle og gode. Etterdem skjøt det opp sju andre aks, tørre, tynne og svidd avøstavinden. De tynne aksene slukte de sju gode. Dettefortalte jeg til spåmennene, men ingen kunne forklaredet for meg.» Da sa Josef til farao: «Farao har hatt en ogsamme drøm. Gud har latt farao få vite hva han vil gjøre.De sju gode kuene er sju år, og de sju gode aksene er sjuår. Det er en og samme drøm. De sju magre og styggekuene som kommer opp etter dem, er sju år. Og de sjukornaksene, tynne og svidd av østavinden, er sju år medhungersnød. Se, det skal komme sju år med overflod ihele Egypt. Etter dem skal det komme sju år med hungersnød,så all overfloden blir glemt i Egypt. Ingen skalminnes overfloden i landet, for sulten som følger, skal blihard. Nå må farao se seg ut en vis og forstandig mannog sette ham over Egypt. Farao må gripe inn. Han måpeke ut tilsynsmenn over landet. De skal samle all matenfra de gode årene som kommer, og lagre tresket kornunder faraos beskyttelse i byene og ta vare på det. Matenskal være forråd for landet i de sju årene med hungersnødsom kommer over Egypt. Da skal ikke landet gå tilgrunne av sult.»Quiz ????????1) Hva drømte farao om kuene?2) Hva drømte farao om kornaksene?3) Hva var det Gud ville si til farao gjennom drømmen,hva skulle skje i Egypt de neste årene?4) Hvorfor spiste de magre, stygge kuene opp defete kuene, og hvorfor kunne det ikke merkes pådem?5) Hva sa Josef at Farao måtte gjøre nå?6) Hvem tror du farao satte til å styre over Egypt?Svar på Quiz:1) De syv fete og fine kuene som kom opp fra elven ble spist opp av syv magre og stygge kuer.2) Han så sju kornaks som vokste på ett strå, fulle og gode. Etter dem skjøt det opp sju andre aks, tørre, tynneog svidd av østavinden. De tynne aksene slukte de sju gode.3) Det skulle først komme sju år med overflod i hele Egypt, deretter sju år med hungersnød.4) Sulten i Egypt skulle bli så hard at ingen kunne minnes overfloden som hadde vært.5) Han måtte se seg ut en klok mann til å styre over Egypt. Mat fra de syv gode årene skulle tas vare på tilde syv årene med hungersnød, så de ikke skulle sulte.6) Les 1 Mos 41,37-42.4


Gjør suksess over altHar du lyst til å synge av full hals sammenmed mange andre? Eller kanskje du harlyst til å synge solo helt alene i mikrofonforan publikum?Tekst og foto: Stina M. Aa. NeergårdHva er det beste med BarnekoREt? Svaret er temmeligopplagt for både Ella (6), Kristina (5) og Celine (7): - Åsynge, så klart! BarnekoREt øver på Røråstoppen barneskolehver annen torsdag. Olaug Jacobsen og Truls Granhar vært henholdsvis dirigent og pianist i barnekoret sidendet ble startet for 12 år siden. - Vi vil at barn i Reskal ha et kristent kortilbud, sier Olaug og Truls. Alleskolebarn som liker å synge er hjertelig velkommen til åbli med i Re’s eget barnekor.BarnekoREt en suksess- De beste koropplevelsene for meg er når en sang virkeligfenger, sier dirigent Olaug. Hun synes det er viktig atsangene de synger i koret også skal passe både hjemmeog på butikken, barn synger gjerne overalt. - Det er alltidmoro å opptre med BarnekoREt, sier Truls. – Vi gjørsuksess overalt!Det aller gjeveste var nok da de hadde konsert med JarleWaldemar. Men BarnekoREt har også sunget sammenmed både Ivar Skippervold og Tore Thomassen.Sangglade barn med en sangglad dirigent samlet i musikkrommetpå Røråstoppen barneskole.Nye aldersgrenser fra høsten avSiden det nylig er startet opp en gruppe som tilbyr småbarnssangfor aldersgruppen 0-6 år i Re benytter Olaugog Truls anledningen til å justere aldersgrensene i koret.Til nå har det vært 4-årsgrense for å begynne, men nå vilaldersgrensen bli hevet til skolealder. - Vi ser at vi lettmister de større barna, sier Olaug. - Det håper vi kan bliannerledes nå. Dessuten gleder jeg meg til å kunne ta ibruk litt andre typer sanger.Tiltak Alder Dag Klokkeslett StedBabysang 0-1 år Tirsdager Kl.10.00 BrårsenteretSmåbarnsang 0-6 år Tirsdag oddetallsuker kl.17.30-18.45 Røråstoppen*BarnekoREt Fra 1.klasse Torsdag partallsuker kl.18.00-18.45 RøråstoppenMiniklubben 4-6 år Fredag partallsuker kl.18.00-19.30 Fon BarnehageFredagsklubben 7-12 år Fredag partallsuker kl.18.00-19.30 Fon barnehageRamnes barneklubb 6-11 år Mandag partallsuker kl.17.30-19.30 Main: Ramnesvn. 796Orgelskole 5-18 år Etter avtale Etter avtale Våle kirkeSuperfredag 5.-7.klasse Fredag partallsuker kl.18.30-20.45 RøråstoppenUngdomsklubb 13-18 år Fredag partallsuker kl.19.30-22.30 Revetal U.skoleSøndagsskole (Våle m.) 2-12 år Søndager m.gudstj. kl.11.00 Våle kirkeSønd.skole (Revetal m.) 3-6 år Søndag partallsuker kl.11.00 RøråstoppenK-klubben (Revetal m.) 2.-4.klasse Søndag partallsuker kl.11.00 RøråstoppenJ-klubben (Revetal m.) 5.-10.klasse Søndag partallsuker kl.11.00 RøråstoppenI tillegg til dette kommer 4- og 6års bok, Julesangverksted i Ramnes, Tårnagenthelg, Lys Våken, og Kirkens ferieklubb. Barna i denaktuelle aldersgruppen vil få invitasjon i posten i forkant av disse arrangementene.* Barnekoret er nå for 1. klassinger og oppover, mens de under 6 år har tilbud om Småbarnsang. NB! Aktivitetene har pause i skoleferiene.5


Konfirmanter i Ramnes1. rekke: Lena M. Nyhus, Ulrikke Denise Øhrn, Ane LinneaHorn, Frida Kohlmayer Holmkvist, Emilie Jonassen, SaraDuthie Berg2. rekke: Ørjan Engmann Danielsen, Markus Hov, AlbertineTvinde Hay, Marthe Holt, sogneprest Sølvi K. Lewin,Maiken Gran, Janicke Paulsen, Guro Emilie Hem, VildeTrollsås3. rekke: Synne Victoria Christophersen, Hilde MarieForthun, Hilde Carine Gravdal, Tora Marie HallenstvedtLid, Veronica Holvik Brudal, Jon Eivind Lie, Ida Myhre,Thomas Hov, Mathias Holm Hellum4. rekke: Marius Kaarby, Torjus Gunleiksrud, Edvard OrerødTorheim, Magne Rosnes, Tobias Lagarhus, DanielKorslund, Iver Johan Knotten, Mats Fritzøe Larsen, JakobFuruseth, Alexander BjuneKonfirmanter i Fon4. rekke fra venstre: Mads Jørgen Skaug, Ida HeleneSkrikestad, Nils Øyvind Kjøl, Randi Anne Skårdal, MadelenEngen Skarsholt.5. rekke fra venstre: Petter Lønn Hvidsten, Elling JuvetLian, Jeanette Hegg Duestad, Anders Berntsen, BenedikteWoldenKonfirmanter i Vivestad1. rekke fra venstre: Malin Holm, Eirik Nesset Strånd,Jan Christian Maude.2. rekke fra venstre: Sjur Askjer, Randi Anne Skårdal.7


Ledige stillinger i RePRESTtil Revetal Menighet søkes. Fast stilling 50 – 70 %Vi søker en inspirerende, kreativ og nyskapende ledertil en engasjert, ung menighet. Stillingen inneholderi dag arbeidsoppgaver som gudstjeneste annenhversøndag (jan. – mai + aug. – des.), oppfølgingav frivillige, tilrettelegging av opplegg til menighetenshusfellesskap, nært samarbeid med menighetsutvalgetog resten av staben på kirkekontoret. Du vili stor grad kunne være med og påvirke innholdet istillingen.Du blir en del av stabsfellesskapet på kirkekontoretmed totalt 8,7 årsverk fordelt på 12 ansatte, pluss tosogneprester. For tiden har Revetal Menighet også enfrivillig menighetssekretær ca. 4 timer per uke. Vihåper du vil være med å utvikle menigheten vår videre!Kandidater som ikke er ordinert prest kan ogsåsøke og vil i så fall bli ansatt under tittelen menighetsleder.For nærmere informasjon om stillingen, ta kontaktmed menighetsleder Sjur Askjer på telefon 900 63583. E-post: sjuraskjer@gmail.com.Full utlysningstekst og stillingsbeskrivelse:www.re.kirken.no.Ungdomsarbeider/prestEtt års engasjement, 30 %Kirken i Re etablerte i 2012 ungdomsklubben ”Re-Tro” med samlinger annenhver fredag på RevetalUngdomsskole. Klubbkveldene holdes samme ukesom Revetal menighet har gudstjeneste. Ungdomsklubbener en del av trosopplæringen og det ungdomsdiakonalearbeidet i Re, med målgruppe 13 årog eldre. Du vil få ansvar for den åndelige og strategiskeutviklingen av klubben, planlegging og gjennomføringav klubbens aktiviteter. Dette skjer i nærtsamarbeid med frivillige medarbeidere og kirkensøvrige ansatte.Nærmere informasjon om ungdomsklubben kan fåshos diakon Ole Hafell på telefon 934 01 955. E-post:ole.hafell@re.kommune.no.Full utlysningstekst og stillingsbeskrivelse:www.re.kirken.noPrest og ungdomsarbeiderFor de to stillingene gjelder: Stillingene kan søkessamlet eller hver for seg. Søker må være medlem avDen norske kirke.Lønn og godtgjørelser i henhold til gjeldende tariffavtale.Pensjonsordning i KLP med 2 % trekk i lønn.Søknad og CV sendes tilRe kirkelige fellesråd, Pb. 123, 3164 Revetal, ellerkirkevergen: per.astrup.andreassen@re.kommune.noKirketjenerTo faste stillinger som kirketjener. Hver av stillingeneer på 5 %. De som ansettes vil i hovedsak arbeide iVåle eller Ramnes kirke annenhver søndag og enkeltelørdager i forbindelse med vigsler. Det er en fordelom søker bor i nærheten av kirkene. Full opplæringvil bli gitt. Det legges avgjørende vekt på personligegnethet. Lønn etter tariffavtalen for kirkelig sektor.Søker må være medlem av Den norske kirke.Kontaktperson kirkeverge Per Astrup Andreassen,tlf. 33 06 10 00, 486 00 360.Søknaden sendes: Re kirkelige fellesråd, Postboks123, 3164 Revetal.Full utlysningstekst og stillingsbeskrivelse:www.re.kirken.no.For stilling som prest og ungdomsarbeider ersøknadsfrist 1. juli, kirketjener 12. juli.8


Valg på nytt menighetsrådRamnes menighet har de siste årene vært med på en prøveordningmed valg hvert annet år hvor halvparten av medlemmenehar hatt en funksjonstid på fire år og den andrehalvparten på to år. Ramnes menighet har valgt å gå ut avdenne ordningen. Det skal derfor i år velges tre medlemmerog fem varamedlemmer for to år. Tre medlemmer sitterigjen fra forrige valg.Valget finner sted søndag 8. sept. etter gudstjenesten, ogmandag 9. sept. parallelt med stortingsvalget. Valgstedmandag blir på tekstilrommet på Ramnes skole. Det vilvære mulig å avlegge forhåndsstemme på kirkekontoret ikontorets åpningstid fra 10. august til fredag 6. sept. Vioppfordrer alle til å stemme for å opprettholde demokratii kirken.Sittende menighetsråd har fungert som nominasjonskomite.Alle kandidater har blitt tilskrevet og gitt mulighet for åtakke nei til nominasjon.De andre menighetsrådene i Re har ikke valg i år, der eralle valgt for fire år og sitter til neste valg i 2015.Kandidater:Synnøve FinnerudÅse Marie HolmTormod Bøe ArnesenInger KnottenJorun GunhildstadRanveig HalvorsenBente LangedragAnne AndvikArthur BottenEllen WorrenWenche StangeArvid SkuggedalBjørg HeianSommerkirken i Re24. juni Våle kirke kl 11Gudstjeneste med dåp og nattverd.30. juni Ramnes kirke kl 11”Grønn gudstjeneste” med dåp og nattverd. Tur til Re golfbaneetterpå. Ta med niste eller kjøp kaffe og kringle der7. juli Vivestad kirke kl 11Gudstjeneste med dåp og nattverd.14. juli Fon kirke kl 11Gudstjeneste med dåp og nattverd.4. august Ramnes kl 11Gudstjeneste med dåp og nattverd.11. august Våle kirke kl 18Gudstjeneste med dåp og nattverd.18. august Øyfjell kl 11Gudstjeneste ved ”Gøy på landet”-arrangement18. august Røråstoppen kl 11Gudstjeneste med dåp og nattverd. KirkelunsjAvskjedsgudstjeneste for Sjur Askjer!21. juli Undrumsdal kirke kl 11Gudstjeneste med dåp og nattverd. Kirkekaffe. Tur til Rødgamle kirkegård etter gudstjenesten. Orientering om gammelkirke og kirkegård.29. juli Våle Prestegård kl 18Olsokgudstjeneste. Hvis dårlig vær blir gudstjenesten inne.Etter gudstjenesten blir det salg av rømmegrøt ved Våle historielag.9


Takk til Sjur!Menighetsleder Sjur Askjer slutter i sinstilling i Revetal menighet. I gudstjenestenpå Revetal den 18. august skal dette markeres.Sjur Askjer har vært en flott menighetsleder som vil blisavnet. Han oppleves som nær og ekte og har unike evnertil å få andre til å føle seg sett og verdsatt. Mange harsatt spesielt stor pris på hans utfordrende og utradisjonelleprekener. Ingen tvil om at Sjur fortjener en stor takk!Hjertelig velkommen til avskjedsgudstjenesten, som ogsåer første gudstjeneste i gymsalen på Røråstoppen barneskoleetter sommerferien.Sjur Askjer.Grønn gudstjenesteSøndag 30. juni arrangerer Ramnes menighet såkalt ”grønn gudstjeneste”. Vi møtes i kirken til en gudstjeneste iRamnes kirke med fokus på miljø og skaperverk. Etter gudstjenesten drar vi bort til Re golfbane på Reine hvor vi kankjøpe kaffe og vafler. For dem som ønsker det, er det mulig å prøve å slå noen slag. Håper vi ses!?Med Vestfoldkortet er detenkelt og billig å bruke bussReis så mye du vil i hele fylket til fast månedspris.Barn, 4-15 år. kr260,- pr måned.Ungdom, 16-19 år.kr 260,- pr. måned.UngVoksen, 20-29 år.kr 380,- pr. måned.Voksen, 30-59 år.kr 700,- pr. måned.GodtVoksen, 60-66år. kr 500,- pr. måned.Honnør, 67+.kr 310,- pr. måned.Vestfoldkortet er et skreddersydd periodekort som gjør det fleksibelt for alleå bruke buss. For en fast pris reiser du nemlig så mye du vil i hele fylket.Enklere kan det ikke bli. Kortet får du kjøpt på salgskontorene.smartinger bruker busswww.vkt.no11


LivsfortellingerI løpet av våren har jeg deltatt på seksukessamlinger på Modum for å utviklemeg som sjelesørger. Det er ikke så lett åvurdere hvordan jeg har utviklet meg ellersammenfatte hva jeg har lært, men jegskal forsøke å gi et glimt her.Av diakon i Re Ole HafellI jobben min hører jeg mange livsfortellinger. Noen ergode, noen er triste, noen dramatiske og noen ganske alminnelige.Som regel har en livsfortelling elementer avalt dette, og mere til. Jeg syns det er fint å høre dissefortellingene. Det å bli sluppet ”innenfor” en livshistorehvor opplevelser knyttes sammen med følelser og tolkningerpå hva som skjedde er hellige øyeblikk for meg.LivsfortellingerMan kan fortelle sin livshistorie på mange måter. Mankan se på alle de dramatiske hendelsene og trekke entråd mellom dem. Til sammen kan det bli en ganske dramatisklivsfortelling. Man kan også trekke frem alle gangeneen ble sviktet av en man var glad i. Det kan væreen temmelig trist historie som kan legge grunnlag for enmistroisk holdning til andre mennesker. Eller, man kantrekke frem de menneskene som fikk bety noe positivt ilivet sitt, de gangene man lykkes med noe eller de gangeneman opplevde å bety noe godt for noen andre. Igjen,et liv vil ha elementer av alle disse eksemplene. Det erlikevel spennende å utforske hvorfor vi gjør det utvalgetvi gjør når vi forteller vår livshistorie. Kan kanskje historienfortelles på en annen måte? Hva kan det gjøre medvår selvforståelse?Måter å forstå livetEn av lærebøkene jeg har lest foreslår tre hovedmåterman kan forstå sitt eget liv på. Det er i kronologisk, historiskeller åndelig betydning. Den kronologiske er ennærmest skjematisk oppramsing av livets hendelser, frafødsel til nåtid. Hvis summen av postive hendelser erstørre enn de negative kan vi kanskje konkludere med atvi har hatt et godt liv. Den historiske kan være en måteå forstå seg selv i en større sammenheng. Jeg er f.eksen mann født i Norge, et rikt land på den nordvestligehalvkule. Hvilke muligheter jeg har og livsvalg jeg tarer ganske forskjellige som for en som en som er født islummen i Manila. Om jeg har brukt mine muligheterpositivt, både for mine mærmeste og for samfunnet rundtOle Hafell.meg, kan være en måte å vurdere hvilken betydning mittliv har hatt. Den siste hovedmåten kan vi kalle den åndelige.Hvem er jeg som en del av Guds plan for verden?Har jeg levd i tråd med min tro, mine idealer og verdier?En negativ dom over eget liv på dette området kanofte overskygge de positive konklusjonene i de to førstehovedpunktene. På den andre side kan en positiv konklusjonpå den siste hovedmåten veie opp for temmelignegative konklusjoner i de to første. Når jeg snakker medmennesker ser jeg hvor avgjørende den åndelige måten åforstå sitt liv ofte er.Undres over livetMens jeg skriver dette står jeg midt oppi arbeidet medå være sammen med klassekamerater og lærere etter atYut Kantho så tragisk døde. En slik hendelse setter etalvor på livshistorien til unge mennesker som tidligerehar vært forskånet for dette. Ved å dele sine tanker ogreaksjoner med andre kan opplevelsen få den plassen denfortjener uten at den skal ta livsmotet fra dem. Den bliren del av livsfortellingen deres og kan påvirke både dereslivstolkning, veivalg og tro. Å utforske dette kan være engod måte å bearbeide sorgen over tapet.I møte med en slik hendelse ser jeg at jeg aldri vil bliutlært. Jeg vil fortsette med å undre meg over de storespørsmålene i livet, om mulig gi håp og trøst til de somtrenger det og være takknemlig over dere som lar meglytte til noe av sin livsfortelling.Ta gjerne kontakt for samtale.12


Til ettertankeFredNyhetene forteller omovergrep og maktmisbruk,om fattigdom og tiggere,om jordskjelv og tornadoer.Fred er ikke det førsteordet jeg kommer på.Tekst: Sjur H. AskjerTankene min løper fra grønne engertil trange daler. De løper fra håp ogdrømmer til motløshet og resignasjon.Fred er ikke det første ordet jegkommer på.Relasjonene jeg står i skifter. Plutseliger fest og godhet forvandlet tilensomhet og konkurranse om å forståhverandres behov. Fred er ikkedet første ordet jeg kommer på.Tørst etter noe varigNoen som kjenner seg igjen? Noensom ikke kjenner seg igjen?Jeg tror dette er en felles erfaring forde aller fleste mennesker. Om mantenker om seg selv som religiøs ellerikke. Alle har dilemmaer og alle ønskerfred. Hva er troens plass i dette?Dersom vi er skapt for å leve i Paradiser det ikke rart om vi kjenner ossfremmede her på jorden. Kanskje erfølelsen av å være utilfreds rett ogslett hjemlengsel? Et sted inne i osskjenner vi tørsten etter noe varig, etternoe evig?I møte med dilemmaer kan fluktvære en fristelse. Ideologi og religionkan bli en flukt.I vern mot en komplisert verden derregnestykker ikke går opp, isolerernoen seg i samfunn der kritiskespørsmål er uønsket og noen utvalgtedefinerer svarene. Trange miljøerfinnes i alle trosretninger og ideologier.Mennesker ser ut til å likefellesskap der sannhet og åpenheter underordnet samholdet. ”For fredensskyld” sies det.Freden ikke tyrannierMen den type fred som oppnås vedå dekke over er ikke god. Det vetalle som bor i hus med fortielse ogtabuer. Kristendom var aldri mentå skulle bidra til fortielse og tabuer,men til det motsatte. Evangeliene erfortellinger om hvordan Jesus settermennesker fri. Men vi skal ikke leselenge i de påfølgende skriftene før viser at de første kristne bytter ut frihetog fred med partier og stridigheter.Mennesker er eksperter på å setteåpne landskap i glass og ramme.Alle steder som vil sette godhet isystem står i fare for å bli tyrannier.Kirken er intet unntak. Menneskerer rett og slett gode på å forvandlefred til krig. Den egoistiske kimen ialle mennesker er ofte kalt arvesynd,men dette begrepet har nok like ofteført til ansvarsfraskrivelse som tiloppgjør og frigjøring. Slik går detnår vi generaliserer synd og ikke girden de rette navn. Det er lettere å si:”vi er alle syndere” enn ”kan du tilgiat jeg var så egoistisk”. Bibelen sierdet er mulig å ha fred med Gud i engod samvittighet. Jeg har erfart atden freden er bedre enn alle nytelser,men likevel søker jeg nytelseneførst. Merkelige menneske!VårrengjøringJesus var uten skyld, men bidro ikketil skam hos folk av den grunn. Istedenhjalp han folk til å se seg selvi Sannhetens lys, til oppgjør og frigjøring.Når han reiste til himmelenvar det for å sende oss Talsmannen,Den Hellige Ånd. Han vil bo i ossog hjelpe oss til stadig frigjøring vedå peke på Jesus. ”Hei min venn, dusom er skapt i Guds bilde, så fin ogfull av muligheter. Løft blikket ogse på Jesus. Det er hos ham du hørertil. Han gir fremtid og håp” Såpeker han på de mørke krokene somsuger energi, de låste rommene i livenevåre. ”Hei, jeg blir gjerne meddeg inn der for en vårrengjøring. Dutrenger å sette ord på hva som finnesder. Slik kan du få et mer åpentforhold til dine medmennesker ogJesus kan få vasket deg ren.” Slik erDen Hellige Ånd en talsmann elleradvokat som åpner opp og bidrar tilfrihet og fred for oss. Jeg tenker atpinse er en gavepakke vi umulig kanha forstått storheten i.En bedre verdenJesus sa: ”Fred etterlater jeg dere.Min fred gir jeg dere, ikke den fredsom verden gir.” Freden som Jesussnakker om er ikke avhengig av fraværav sykdom, konflikter og krig,naturkatastrofer eller død. Den kanikke kjøpes for penger. Den kan ikkehentes hos guruer i fremmede land.Den er skjult tilstede hos deg derdu står nettopp nå. Gud selv er hosdeg, en helt som kan frelse. Ved DenHellige Ånd vil han bo hos deg. Derdu er akkurat nå. Midt i livet, midt idilemmaene. Med tro, håp og kjærlighet.Nye perspektiver. Empati,kreativitet og mot. Gud utruster osstil tjeneste for en bedre verden, ettmenneske av gangen. Du har fått enny venn. Gud fred.13


DØPTEFON KIRKE09.05 Jonathan Sørebø ChristensenRAMNES KIRKE28.04 Sebastian Mørken28.04 Johan Romtveit19.05 Natalie Torp-Hestnes19.05 Emily Enderud Nilsson09.06 Sebastian Larsen Jakumeit09.06 Jonathan Vibeto Bøhle09.06 Viktor Kristoffersen09.06 Linnea Kjennerud09.06 Sivert Tveitan AalandVÅLE KIRKE14.04 Elias Vestergaard-Hvam14.04 Jørgen Pedersen14.04 Karoline Haslestad28.04 Linde Lovise Wold-Hansen19.05 Camilla Wik Sogn19.05 Andreas Brennhovd Masinde09.06 Alma Andersen ThunbergDøpt i Hedrum kirkeVIGDEVÅLE18.05 Anne Westbye ogØyvind Nordseth Pettersen25.05 Monya Charlotte Reidarsdottirog Ole Alexander Nikolaisen08.06 Anne-Mari Kirkevold Rustanog Martin Aas08.06 Helen Beate Bjerkesti ogHarald LøkenDØDEFON23.05 Halvor FonRAMNES15.05 Rolf SvendsenVIVESTAD18.04 Alfhild Aarvold22.05 Julie Bergljot Wettestad11.06 Grete KristiansenVÅLE19.04 Elisabeth Olava Langerud03.05 Anders Færden AndersenSlekters gangKirkeskyssTjenesten er gratis. Bruk den!Fon menighet.Henvendelse til:Harald Solberg tlf. 33 39 74 17Ramnes menighet.Henvendelse til:Fredrik Bogstad tlf. 33 39 60 39Synnøve Finnerud tlf. 33 39 68 12Undrumsdal menighet.Henvendelse til:Karl Anders Bråten tlf. 33 06 30 55Vivestad menighet.Henvendelse til:Jorun GravdalMartinsen tlf. 950 20 859Våle menighetKirkeskyss fra Re sykehjem ca. 10.30Fra Våletun ca. 10.40GullkornNMS Gjenbruk TønsbergHar du lyst til å gi bort noe av det du ikke trengerselv, så tar vi imot hele og pene ting til hus oghjem, også møbler. Ikke TV, bøker, klær og sko. Dutreffer oss på tlf. 947 88 922 Åpningstider fra kl.11:00 til 17:00 mandag – fredag. Lørdag kl. 11:00- 15:00. Vi henter og bringer varermøbler og div. NMS Gjenbruks visjon: Misjon – skaffe penger til misjonsarbeidet.Miljø- forvaltning, ikke bruk og kast, men gjenbruk. Møteplass – hvor du trefferhyggelige mennesker. De fleste av våre frivillige medarbeidere kommer fra menighetenei distriktet. Velkommen innom til en hyggelig handel i Ollebukta 4.Vær tro til livets slutning. Livskronenvinnes ei ved prutning.Henrik IbsenGravmonumenterNavntilføyelser, omslipBorre Steinhuggeri ASBorrevn. 64, 3186 HortenTlf. 33 07 34 16Revetalgata 4, 3174 Revetal - www.dittkontor.noTelefon: 33 39 41 98Man-fre: 06.30-16.00Døvleveien 393170 Sem33 33 36 6910 års garanti- GravmonumenterNy stein frakr. 6.200,-- Navntilføyelser inkl.- Oppussing monteringog- OmslipgraveringVi tilbyr også:- Skifer - Støttemurer- Peisplater - Forskalingsutleie- Granitt - Armering- Belegningsstein - Mørtel/fug/limwww.restec.nowww.klemmetsby-firing.no14

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!