440007 - Lyskaster m/sensor

gkwebonline.no
  • No tags were found...

440007 - Lyskaster m/sensor

SL-500LYSKASTERSTRÅLKASTARE • WORK LIGHTBRUKSANVISNINGBRUKSANVISNINGINSTRUCTION MANUALArt. no. 440007


SLes bruksanvisningen nøye för innstallering av strålkastarenIntroduktion:Denna bygglampa är utrustad med infraröd rörelsevakt.Lampan tändes när kännaren registrerar värme-skiftningari bevakningsområdet, och det är tillräckligt mörkt.Minsta belysningsavstånd mellan lampa och föremål är1 meter. Lampan får inte användas om skyddshöljet ärspräckt. Byt skyddshölje och lampan kan åter användas.Vidrör aldrig halogenröret med fingrarna (fett frånfingrarna förkortar livslängden).Installation:1. VARNING! Denna bygglampa skall installeras avelektriker med behörighet. Bryt strömmenföre installation för undvikande av elstöt.2. Insättning av halogenröret.Lossa skruv ovan glashållaren. Fäst röret (användhandskar) i dess hållare. Sätt tillbaka den vattentätapackningen och stäng glashållaren med skruven.3. Elinstallation (fig.1).Öppna kåpan på kopplingsplinten och ta bortdragavlastaren. Skruva loss kabelgenomföringsskruvenoch ta bort tätningarna. För anslutningskabelngenom kabelgenomföringsskruven ochtätningarna. För in kablarna i kopplingsplinten ochspänn åt ( var uppmärksam, på jordmärkningen ikåpan). Sätt tillbaka dragavlastaren och skyddskåpan.Spänn kabelgenomföringen med tätningarna.Fig.1SvartSvartGrön/gul4. Montering av bygglampan.Bygglampan kan monteras på byggnader eller påandra ställen med hjälp av de tre hålen i hållaren.Hållaren kan monteras vågrätt. Man kan justeralampan i önskad vinkel genom att lossajusterskruvarna.Använding :Den infraröda kännaren är utrustad med 2 inställningsknappar.1. Tidsinställning (TIME): Denna knapp används till attställa in den tid man önskar att lampan skall varatänd efter att rörelse registrerats. Perioden kanvarieras från 5 sek. till 12 min. Vrid knappen medursför att förlänga perioden och moturs för att förkortaperioden.NBlå/hvitLBrun2. Skymmningsinställning : Denna knappanvändes till att ställa in känslighet för start avlampan. Vrid knappen medurs för att minskaljusvärdet och moturs för att öka värdet.Registreringsområdet• Den infraröda lampans registreringsområde kanjusteras i lodrätt riktning. Det permanentaregistreringsområdet på 120° (fig.2) kan justerassteglöst åt höger eller vänster med hänsyn av denvågräta inställningen (fig.4). På detta sätt undviksoavsiktlig registrering förorsakad av aktivitet iomgivning eller från väg.• Den högsta känsligheten är om man närmar sigområdet vinkelrätt från avkänningsområdet (fig.3).• Om man närmar sig området rakt från sensorn harman den sämsta känsligheten och lampan aktiverassenare (fig.5).Möjliga problem• Ventiler t.ex. kan luftströmmar påverka lampan så attden tänds oavsiktligt.• Bilar som kör förbi (varma motorer) kan ocksåpåverka lampan.• Träd och buskar i närheten genom plötsligavindpustar.• Om lampan placeras högt under ett tak eller påskuggigt ställe kan den aktiveras trots dagsljus.• Om lampan inte fungerar, kontrollera att säkringaroch lysrör är hela, samt att det inte är fel på denelektriska installationen.• Lampan fungerar ej tillfredsställande om man intepasserar genom avkänningsområdet.• Om temperaturskillnaden är liten mellan avkänningsområdetoch det som skall registreras (t.ex. omsommaren) kommer lampan att tändas något senare.Registreringsområdet blir ca. 10 meter istället för12 meter.• Vid kraftiga elektromagnetiska störningar kan lampantändas oavsiktligt.Tekniske data• Strømkilde . . . . . . . . . . . . . . . .230V/50Hz.• Spänning . . . . . . . . . . . . . . . . .230 V/50Hz• Max. belastning . . . . . . . . . . . .500W halogenrör• Registreringsvinkel . . . . . . . . . .120°• Regestreringsområde . . . . . . . .15 m. (justerbart)• Tidsfördröjning (justerbart) . . . .5 sek. till 12 min.• Halogenpära . . . . . . . . . . . . . . .Max 500W, 118mmFig.2 120°Fig.3


NLes bruksanvisningen nøye før innstallering av lyskasteren !!!!Betjeningsanvisning:Denne lyskasteren er utstyr med infrarød bevegelsesmelder.Lyskasteren tennes når føleren registrerer”varmebevegelse” i området omkring den, og det er tilstrekkligmørkt. Den minste avstand mellom lys-kasterenog den/det lyset skal rettes mot er 1 meter.Lampen kan ikke brukes hvis beskyttelsesskjoldet ersprukket. Skift beskyttelsesskjold før lyskasteren benyttesigjen. Rør ikke lysrøret med bare hender.Innstallering1. ADVARSEL! Denne lyskasteren skal innstalleres avautorisert elektriker. Steng strømmen førinnstallering for å unngå elektriske støt.2. Innsetting av halogenrøret.Skru opp bolten og åpne glassholderen. Sett innhallogenrøret. Sett på plass den vanntettepakningen og steng glassholderen med bolten.3. El.innstallering (fig.1).Åpne deksel på baksiden og fjern ledningsavlasteren.Skru løs tilførselsskruen og fjern tetningsringen. Førnettledning gjennom tilførselsskruen og tetningsringen.Sett endene av ledningene inn iklemmerekken og stram til (vær oppmerksom påjordforbindelsesavmerkingen på dekselet). Settledningsavlasteren og dekselet på plass. Skrutilførselsskruen på sammen med tetningsringen.Fig.14. Montering av lyskasteren.Lyskasteren kan monteren på bygninger eller andresteder ved hjelp av de tre hullene på braketten.Braketten kan monteres vannrett. Man kan justerelyskasteren i ønsket vinkel ved å løsne støtteboltene.BrukDen infrarøde føleren er utstyrt med 2 innstillingsknapper.1. Tidsinnstilling (TIME): Denne knappen brukes til åstille inn den tid man ønsker lyskasteren skal lyseetter at bevegelse er registrert. Denne perioden kanvariere fra 5 sek. til 12 min. Skru denne knappenmedurs for å forlenge tidsperioden, og moturs for åforkorte denne perioden.2. Dagslysinnstilling : Denne knappen brukes tilå stille inn lysverdien på føleren, d.v.s. hvorFig.4SvartSvartGrønn/gulNBlå/hvitLBrunlyst/mørkt det skal være før den kobler seg inn. Dreidenne knappen medurs for å forminske lysverdien ogmoturs for å øke lysverdien.Registreringsområdet• Den infrarøde lampens registreringsområdet kanjusteres i loddrett retning. Det permanenteregistreringsområdet er på 120° (fig.2).Registreringsområdet kan minskes eller utvides v.h.a.den loddrette innstillingen (fig.4). På denne måtenutelukker man enhver feilregistrering forårsaket avbevegelser fra tilgrensende områder eller og fraveien.• Den beste registreringen oppnås ved å nærme segregistereringsområdet vinkelrett på dens akse (fig.3).• Hvis man nærmerer seg registereringsområdet iretning av dens akse, reagerer den infrarøde føleren ienkelte tilfeller noe senere (fig.5).Mulige problemer• Ventiler. F.eks. kan luftstrømmer fra luftavtrekk elleret tørkeapparat (varm luft som beveger seg) påvirkelampen slik at den tennes uten at det er behov fordet.• Biler som kjører forbi (varme motorer) kan ogsåpåvirke lampen slik at den blir tent.• Trær og busker i nærheten, plutselige temperaturskifterog vindkast kan også påvirke lampen slik atden blir tent.• Hvis lampen er plassert under tak eller under trær,kan lampen også tennes mens det er dagslys.• Hvis lyskasteren ikke fungerer, kan det være fordipæren eller sikringen er defekt, eller det kan haoppstått feil i det elektriske kretsløpet.• Lyskasteren vil ikke fungere tilfredsstillende hvis denblir plassert på en slik måte at man ikke går gjennomregistreringsområdet.• Hvis temperaturforskjellen melllom den/det som skalregistreres og området omkring er for liten (f.eks. omsommeren) vil lampen kunne reagere noe senere.Registreringsområdet kan da f.eks. bli 10 meteristedet for 12 meter.• Hvis elektromagnetiske interferenser er kraftige nok(4 kV elektrostatisk utladning, 3 V/melektromagnetisk HF-felt og 1 kV kraftig og hurtigelektrisk innsvingningsstrøm), så kan lampen bli tentutilsiktet.Tekniske spesifikasjoner• Strømkilde . . . . . . . . . . . . . . . .230V/50Hz.• Maks. belysningsbelastning . . . .500W halogenrør• Registeringsvinkel . . . . . . . . . . .120° (vifteformet)• Registeringsområde . . . . . . . . .15 m. (stillbart)• Tidsforsinkelse (stillbart) . . . . . .5 sek. til 12 min.• Halogenpære . . . . . . . . . . . . . .Maks 500, 118mmFig.52 m.15m.


SFÖRSÄKRAN OM EU-ÖVERENSSTÄMMELSEUndertecnad firmaGisle Krigsvoll ABB. Jönssons v 4S-30241 Halmstadförsäkrar under eget ansvar att maskinenProdukt ..............StrålkastareMärke ................ProModell typ............SL-500överensstämmer med följande normEN 60598NBEKREFTELSE OM EU-OVERENSSTEMMELSEUndertegnede firmaSivilingeniør Gisle Krigsvoll ASIndustriveien 61N-7005 Trondheimforsikrer under eget ansvar at maskinenProdukt ..............LyskasterMerke ................ProModell ................SL-500er i overensstennelse med normeneEN 60598Halmstad, 2004-07-15Trondheim, 15.07.2004VD, Gisle Krigsvoll ABDaglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll ASÄndringarText, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av dennabruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdaterabruksanvisningen, om maskinen skulle ändras väsentligt.2004 © Gisle Krigsvoll ABEndringerTekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningengår i trykken. Om maskinen skulle endresvesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdaterebruksanvisningen.2004 © Sivilingeniør Gisle Krigsvoll ASArt no 440007

More magazines by this user
Similar magazines