Samordning av ledninger i veigrunn

dahl.no

Samordning av ledninger i veigrunn

Ledninger i grunnen- økende fokus på god samhandlingSeminar kabelinfrastruktur, Hotell Opera, 7. november 2012Tom Baade-Mathiesen, Direktør VA


State of The Nation 2010 og tendens 2011


State of the Nation, resultater4


Grunnlaget for planlegging• Hvordan skal vi få en bestmulig planlegging?– Planlegging med leting iarkiver, befaringer ogprøvegraving– Koordinering med etater forå få ut tilleggsopplysninger• Hva med kabelpåvisning?– Kabelaktører gir vanligviskun påvisning til entreprenørrett før graving!6


Hvor stor plass tar anleggene egentlig?8


Eksempel på 3D fraUlven-Sinsen prosjektet i Oslo9


Ta hensyn til hverandre i grøftesnittet•Det er lov å bruke sunn fornuft/ta hensyn til stabile graveskråningerslik at ingen anlegg ”skygger” for de andre ved nødvendige senereoppgravinger/reparasjoner10


STRATEGIGRUPPE LEDNINGER I GRUNNEN• Magnar Danielsen, Miljøverndepartementet• Erik Perstuen/Håkon Løvli, Statens kartverk• Erling Onstein, Statens kartverk• Toril Hofshagen, Norsk Vann• Ulf Møller, Energi Norge• Svein Arne Rakstang, Energi Norge (Eidsiva Energi)• Kristin Lind, KS-Bedrift• Are Greibrokk, Telenor• Stein Gunnes, Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)• Inger Hokstad, BA-Nettverket• Tom Baade-Mathiesen, Rådgivende ingeniørers forening(Norconsult AS)• Eldar Brænden, Geomatikkbedriftene (Geomatikk AS)WorkShop 2010 i regi av MD, SK, Energi Norge og BA-nettverket


UTKAST TIL FREMTIDIG MANDAT• Samarbeidsforum for relevante bransjeforeninger og myndighetermed interesse for samordning av ledninger og anneninfrastruktur i grunnen *)• Oppgaver– Gjensidig informasjonsutveksling om tema av felles interesse.– Drøfte aktuelle problemstillinger i Norge.– Holde seg orientert om den internasjonale utviklingen.– Bidra til å få utviklet ny relevant kunnskap, komme med forslag tilløsninger og initiere prosjekter som kan bidra til å løseproblemstillinger.– Være pådriver og diskusjonspartner for regelverksutvikling,standardisering og avtaler om samarbeid.– Bidra til økt samordning gjennom informasjonsarbeid, ved å avholdeseminarer, workshop og liknende, og foredrag på relevante kurs ogkonferanser.*) Strøm, vann, avløp, elektronisk kommunikasjon, fjernvarme, gass , søppelsugmv.Et grunnlag for samarbeid mellom myndigheter og aktører


OVERORDNET MÅLSETTINGGod samordningog utførelse igrøftaNøyaktig innregistreringav ledningsdata (x, y og z)God samordnetprosjektplanleggingGod forvaltningav ledningsdataEnkel, menregulert tilgang tilkorrekte data


STATUS OG VIDERE PLANER (1)• Mandat og forankring– Mulig formell forankring i flere departement med et fasteremandat.• Krav til ledningsarbeider– Aktuelt med tillegg i kart- og planforskriften. MD lager utkastsom diskuteres i strategigruppen.– Krav om å dokumentere og forvalte data– Krav om tilgangskontroll og utveksling av ”felles” data– Krav om koordinering av planer for graving og samordningved graving• Veileder for det offentlige kartgrunnlaget– Hver bransjeforening med sin høringsuttalelse


STATUS OG VIDERE PLANER (2)• SOSI– Pådriver videreutvikling av SOSI, ny versjon klar i løpet av 2012. SK vedarbeidsgruppe Ag7b Ledning.– Pådriver pilotprosjekter GIS-leverandører, brukere, offentlige etater,private firma. SLG. 2013 – 2014.– Pådriver for at programvare- og tjenesteleverandører samt ledningseieretar i bruk nye standarder for alle nye arbeiderSLG. 2014-2015.– Pådriver for kartlegging av, modell for og utveksling av ”felles”informasjon om ledningsnettet. SLG. Når? Jf. nytt prosjektTverrsektoriell samhandlingsplattform.• Sikkerhet– Pådriver for avklaringer angående sikkerhetsproblematikk.SLG arrangerte workshop i juni, her var det store meningsforskjeller.Har sendt brev til justisminister ang. behovet for samordning.


Nye Norske standarder innensamordning av ledninger i grunnenWorkshop 26.oktober 2012Tom Baade-Mathiesen


Ledninger i grunnen - 2 nye NS• AVSTANDSKRAV INFRASTRUKTUR– Det er i dag helt ulike krav til avstand mellom kabler, ledninger ogkonstruksjoner som legges i grøfter i veier og andre arealer.• KOSTNADSFORDELING VEI OG LEDNINGER– Innenfor infrastruktur er det i dag en rekke aktører med ulike interesser.– Når fremføring av anlegg skal gjøres blir det alltid en diskusjon avkostnadene som fordeles på deltagerne.– Klare regler for dette vil effektivisere byggeprosessen.


• Overordnet skille mellom nyanlegg og eksisterende anlegg


NS - avstandskravAVSTANDSKRAV• Generelt– Avgrensning av mandatet, inklusive koordinering mot forskriftsarbeid iSamferdselsdepartementets regi– Overordnet skille mellom nyanlegg og eksisterende anlegg• Kartlegging– Kartlegging av eksisterende krav til avstander i regelverk og praksis hosmyndigheter, kommuner og infrastruktureiere– Kartlegging av avstandskrav i forhold til parallell føring mellom kabler utfra støy, magnetfelt, varmeavgivelse etc.– Kartlegging av ledningseiernes tekniske krav– Utsjekk i forhold til tilgrensende regelverk for bl.a. arbeidsmiljø/HMS ogkulturminnevern


Grøftesnitt Fornebu21


Ta hensyn til hverandre i grøftesnittet22


Vurdering• Grøftesnitt– Utarbeidelse av aktuelle generelle grøftesnitt i veier, langs jernbane,lightrail etc. i urbane områder• Vurdering/Analyse– Lage oversikt over aktuelle konstruksjoner og fremføringsmåter somkabler, ledninger, kanaler, kulverter, skinnegang, veioverbygning,lysfundamenter, kummer, kjellerkonstruksjoner med fundament osv.– Vurdere spesielle krav ved havne- og industriområder pga. egnelastforutsetninger for slike områder– Forlegningsdybde. Vurdering av hvordan anleggene kan forlegges i ogunder veioverbygning uten å forårsake ødeleggelse ved reparasjoner– Vurdering av hvilken plass man trenger mellom anleggene foranleggsteknisk å kunne utføre reparasjoner– Vurdere prosedyre der minimumskrav ikke kan overholdes. Hvordankompromisse?


Utarbeidelse– Hvilke tekniske løsninger/sikkerhetsløsninger permanent og underanleggsfasen kan brukes for å kompensere der avstander blir urimeligsmå?• Utarbeide forslag til Norsk Standard– Avstemming mot «vegforskriften for ledninger i offentlig veggrunn» fraSamferdselsdepartementet– Skrivearbeid inn i format for Norsk Standard


NS - avstandskravAVSTANDSKRAV


NS - kostnadsfordelingKOSTNADSFORDELINGKostnadsfordeling vei og ledningerInnenfor infrastruktur er det i dag en rekke aktører med ulike interesser. Nårfremføring av anlegg skal gjøres blir det alltid en diskusjon av hvordankostnadene skal fordeles på deltagerne. Klarere spilleregler for dette vileffektivisere byggeprosessen.Arbeidsoppgaver• Generelt– Avgrensning av mandatet, inklusive koordinering mot forskriftsarbeid iSamferdselsdepartementets regi– Overordnet skille mellom nyanlegg og eksisterende anlegg


Kostnadsfordeling Entreprise 1,Ulven SinsenTotalt er budsjettet i hele prosjektet nå ca 3,8 mrd hvorav teknisk infrastrukturutgjør ca 0,6 mrd, her er fordelingen fra første entreprise som bestod i å leggeanlegg ut av anleggsgropen til de store veianleggene.27


Kostnadsfordeling kulvert• VA 50% (også rør rettunder dekket)• Bredbånd 5%• Høyspent 45 %• Allikevel var det hernaturlig å velgehøyspenteier somdriftsansvarlig ikulverten28


NS - kostnadsfordeling• Kartlegging– Kartlegging av gjeldende regelverk om kostnadsansvar, flytteplikt,servitutter, privatrettslige rettigheter etc generelt og for den enkeltebransje spesielt (relevant sektorspesifikk regulering)– Kartlegging av eksisterende praksis og avtaler for kostnadsfordeling,herunder de som finnes i Oslo– Gjennomgang/kartlegging av areal/volumberegninger for anlegg igrøfter, kulverter, kanaler, bruer og andre konstruksjoner• Analyse/vurderinger– Vurdering av aktuelle kostnadselementer inklusive noe om prissettingav gateklasser (f.eks. ut fra ÅDT) i forhold til hvor mye det vil koste medistandsetting ved senere oppgravinger– Levetidsbetraktninger og hva som er oppgradering utover ren utskifting– Vurdere standard hensyntatt vedlikehold/istandsetting av vei til minstsamme standard


NS - kostnadsfordeling– Vurdere behovet til hvert enkelt anlegg sett i forhold til det totale behovfor fellesanlegget– Hva er mest samfunnsrasjonelt i det enkelte tilfelle - Flytteplikt vssamfunnsøkonomi– Vurdere behov for ulike løsninger for ulike typer veger og geografi(differensiering)– Provisorier– Reservekapasitet• Organisering/gjennomføring– Plassering i forhold til veioverbygning og anleggsgjennomføring,vurdering av «tvungen» plassering utover det som er nødvendig for detenkelte anlegg– Hvem beslutter valg av løsning og hvilke forhold er med å bestemmeprosjektets omfang, teknisk løsning og kvalitet


Utarbeidelse• Forslag til Norsk Standard– Utarbeidelse av forslag til prinsipper for beregninger av volumandeler ogklarlegging av prosedyrer som bør følges ved kostnadsfordeling,avhengig av når den gjøres i prosjektet (forprosjekt,detaljprosjekt/anbudsgrunnlag, utførelse, sluttavregning, drift ogvedlikehold). Klarlegge prosedyre for når i prosjektet fordeling børutføres– Når skal kostnadsoverslag revideres– Skrivearbeid inn i format for Norsk Standard


Arbeidsgruppe• Energi Norge v/Ulf Møller• Hafslund v/Harald Johnsen (på vegne av NorskFjernvarme)• Maskinentreprenørenes forening (MEF) v/Stein Gunnes• Norconsult v/Tom Baade-Mathiesen (på vegne av RIF)• Norsk vann v/ Odd Arne Vagle (på vegne av Norsk Vann)• Omega Elkraft v/Ola Torgrim Eide• Post-og teletilsynet v/Jens Harald Jensen• Telenor v/Jan Ådnegard• Bærum kommune v/Rune Berge


Veien videreDet er stor enighet om videreføring av arbeidet både når detgjelder• Samordning inkludert oppstart av standardiseringsarbeidet• Og også for geodataDet gjør at vi øyner lys i horisonten!Takk for oppmerksomheten!