Årsrapport - Ringeriks-Kraft

ringeriks.kraft.no
  • No tags were found...

Årsrapport - Ringeriks-Kraft

Europa har tatt en lederrolle i arbeidet med klimautfordringen.Norge er i denne sammenheng i en særstilling med sin rike tilgang påfor nybare energikilder, og Ringeriksregionen er en del av dette bildet.Konsernsjefens hjørne


4 ÅRSRAPPORT 2007Ringeriks-Kraft ASViul Kraft AS50 % eierskapRandsfjord Tremasse-& Papirfabrikk AS100 % eierskapRingeriks-Kraft Strøm AS100 % eierskapRingeriks-Kraft Service AS100 % eierskapRingeriks-Kraft Nett AS100 % eierskapRingeriks-Kraft Produksjon AS100 % eierskapAdm direktørStrategiutviklingForretningsutviklingOrganisasjonsutviklingKonsesjonerViseadm direktørStedfortrederSelskapsutviklingRisiko og virksomhetsstyringKraft/finansISO og internkontrollIKTØkonomisjefÅrsbudsjett for konsern med døtreRapportering for konsern med døtreSkatt/avgiftIFRSEnergibalansenØkonomisk kontrollOrganisajonsjefHR/OrganisasjonsutviklingInformasjonMarkedsføring/sponsorvirksomhetAdministrasjon


ÅRSRAPPORT 2007 5NøkkeltallNøkkeltal konsern 2007 2006 2005 2004 2003ResultatregnskapDriftsinntekter mill.kr 365,1 405,4 32 1,9 246,1 234,5Driftsresultat mill.kr 56,6 1 0 1,8 60,4 35,8 30,3Årsresultat mill.kr 1 3,3 48,1 6,0 28,8 1 9,7Utbytte mill.kr 1 0,0 3 1,0 1 7,0 1 8,0 1 7,0Driftsmargin % 1 5,5 25,1 1 8,8 1 4,5 1 2,9BalanseSum gjeld og egenkapital mill.kr 869,1 9 1 3,7 860,2 844,5 562,2Egenkapital mill.kr 3 1 1,2 307,9 290,8 30 1,7 29 1,0Soliditet % 35,8 33,7 33,8 35,7 5 1,8Likviditetsgrad 1 % 1 00,8 1 00,4 86,9 98,0 95,4Netto kontantstrøm mill.kr –5 1,8 39,8 –3,9 1 3,7 –1 3,5RentabilitetTotalrentabilitet % 6,8 1 1,5 6,9 5,5 6,4Egenkapitalrentabilitet % 9,9 27,7 1 5,0 1 3,3 9,1Antall årsverk 78,5 77,5 77,3 82,3Produksjonsvolum GWh 389 388 380 367Kraftomsetning GWh 354 385 389 394Distribuert i eget nett GWh 557 556 540 542Markedsandel i eget nettområde % 86 87 89 90Driftsmargin (driftsresultat/driftsinntekter)Soliditet (egenkapital i prosent av totalkapital)Likviditetsgrad 1 (omløpsmidler i prosent av kortsiktig gjeld)Totalrentabilitet (resultat før skatt + finanskostnader i prosent av gjennomsnittlig totalkapital)Egenkapitalrentabilietet (ordinært resultat før skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkaptal)


Våre verdier01 ÅpneÅ være ærlige – alt vi sier er santÅ være direkte og klar i tale!Å mene det vi sier!


ÅRSRAPPORT 2007 9Styret 2007Anne Taran Tjølsen JacobsenRoger Wincentz HansenKari StrandeErik BreiliLise Kihle GravermoenMorten RønningPer Stamnes


10 ÅRSRAPPORT 2007Årsberetning 2007Konsernet Ringeriks-Kraft består av morsel skap -et Ringeriks-Kraft AS og de fire heleide datter -selskapene Ringeriks-Kraft Produksjon AS,Ringe riks- Kraft Nett AS, Ringeriks-Kraft StrømAS og Ringeriks-Kraft Service AS. I tillegg eierselskapet 50 prosent av aksjene i Viul Kraft AS.Ringeriks-Kraft AS eies av Ringerike kom -mune med 88 prosent og Hole kommune med1 2 prosent.KONSERNETS VIRKSOMHET,MÅL OG STYRINGKonsernets hovedvirksomhet er energiproduksjon,distribusjon og omsetning av elektrisk kraftog entreprenørvirksomhet.Som styringsprinsipp legger konsernet tilgrunn «prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse», som gjelder for norske børs -noterte selskaper, samt de eierkrav som ble vedtatti 2007.Det grunnleggende målet er å øke verdiene iselskapet og å gi eierne en tilfredsstillende avkastningpå den kapitalen selskapet forvalter.Verdiene kan blant annet økes gjennom øktegenproduksjon, utvikling av nye forretningsområderog gjennom forretningssamarbeid medandre. Årlig utbytte vurderes hvert år i forhold tilårets resultat, egenkapitalsituasjonen og be -hov et for kapital til videreutvikling av selskapet,slik det er beskrevet i eierkravene.ØKONOMI OG FINANSResultat 2007Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskapetet rettvisende bilde av selskapetsresultat, eiendeler, gjeld og finansielle stilling.Konsernets driftsinntekter utgjør 365,1 millionerkroner. Av de totale driftsinntektene utgjørsalg av energi til engrosmarkedet 92,2 millionerkroner, overføringstjenester 1 04,2 millioner kronerog salg av energi til bedrifter og husholdninger1 07,8 millioner kroner. Øvrige driftsinntekterpå 60,9 millioner kroner er i hovedsak entreprenørtjenesterog salg av varme pumper.Konsernet har et driftsresultat på 56,6 mil -lioner kroner og et resultat før skatt på 30,5mil lioner kroner. Resultatet i 2007 er lavere enntidligere år, i hovedsak som følge av redusertekraftpriser, rehabilitering av kraftverk ene, ogtapsføring av resterende fordring mot RingnettAS. Årets tapsføring er på 4,1 millioner kroner.Hele salgsbeløpet på totalt 8,0 millioner kronerinntektsført i 2004 er dermed tapsført.Konsernets samlede beregnede skattekostnadfor 2007 er 1 7,2 millioner kroner. Skattekostnadenavviker fra normal skatteprosent,i hovedsak som følge av beregnet grunnrenteskattfor kraftverkene på 5,7 millioner kroner.I tillegg kommer eiendomsskatt på 2,1 millionerkroner som er ført over driftskostnadene.Resultatet etter skatt i konsernet utgjør 1 3,3mil lioner kroner.Selskapet har arbeidet med å utnytte demulig heter som ligger i eksisterende fall. Dettehar resultert i en realisert produksjonsøkning idet deleide kraftverket Viulfoss på totalt 6 GWh.Det er innvilget konsesjon for utbygging avVittingfoss Kraftstasjon med et nytt aggregat,som vil øke produksjonsvolumet med ca 20GWh. Selskapet arbeider med utarbeidelse avbeslutningsunderlag for prosjektet. Det arbeideskontinuerlig med å opprettholde stabil strømforsyningog et høyt servicenivå. Utover dettedriver konsernet ikke med forsknings- og ut -viklingsaktiviteter.Konsernets resultatregnskap og balanse eretter styrets mening tilfredstillende hensyntattkraftpriser og hydrologi.Likviditet og finansieringLangsiktig rentebærende gjeld i konsernet utgjør435,5 millioner kroner. Av selskapets låneporteføljeer ca 45 prosent sikret med et rentetak på5,5 prosent i to år.Konsernets egenkapital var ved utløpet avåret 3 1 1,2 millioner kroner. Dette gir en egen kapi -talandel på 35,8 prosent som er et til freds -stillende nivå i forhold til selskapets virksomhet,omfang og risiko. Egenkapitalrentabilitet (ordinærtresultat før skatt i prosent av gjennomsnittligegenkapital) for konsernet er 9,9 prosent.Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteterutgjør 3,4 millioner kroner. Etter dekning avnetto kontantstrøm fra investeringsaktiviteterpå 26,6 millioner kroner, netto økning av lånmed 2,4 millioner kroner og utbetalt utbyttei 2007 med 3 1 millioner kroner er reduksjoneni likviditeten 5 1,8 millioner kroner. Samlet tilgjengeliglikviditet er 2,1 millioner kroner per3 1. desember 2007. I tillegg har konsernet entrekkrettighet på 70 millioner kroner.Finansiell risikoKonsernets inntekter er i hovedsak fra kraftproduksjonenog er dermed eksponert for risiko vedendringer i energipriser, produksjonsvolumer ogrente- og valutasvingninger.I et marked med stort innslag av vannkraft, vilpris og produksjonsvolum variere. For å redusererisiko for store prisvariasjoner, og for å sikre delerav kontantstrømmene innen produksjonsvirksomhetenog strømsalget, benyttes finansielleprissikringsinstrumenter. Prissikringer foretasi henhold til vedtatte strategier og inngås medekstern samarbeidspartner. For å redusere varia -sjoner i produksjonsvolum er ca 70 prosent avproduksjonen volumsikret gjennom en avtale.Krafthandel i engrosmarkedet foretas normalti Euro. For å unngå valutarisiko er selskapetsavtaler med samarbeidspartnere inngåtti norske kroner.Risiko forbundet med nettvirksomheten er ihovedsak knyttet til myndighetsreguleringer ogskader på strømnettet som forårsakes av uvær,ytre påkjenninger eller havari.


ÅRSRAPPORT 2007 11Renterisiko styres av selskapets langsiktigefinansieringsbehov for produksjons- og nettvirksomhetene.Selskapet har valgt å rentesikreca 45 prosent av selskapets låneportefølje vedinngåelse av en avtale om rentetak. Selskapetskredittrisiko og renterisiko anses som lav.Det er etablert en trekkrettighet for å sikredriftslikviditet. Selskapets likviditetsrisiko ansessom lav.InvesteringerSamlede investeringer i konsernet var 47,7 mil -lio ner kroner i 2007. Av dette utgjorde invester -inger i strømnettet 35,7 millioner kroner, herav1 0,8 millioner kroner ved anleggsbidrag frakundene. Øvrige investeringer er i hovedsakadministrative støttesystemer og investeringeri jordvarmeanlegg i produksjonsvirksomheten.SelskapskontrollEierkommunene besluttet i 2007 å gjennom føreen selskapskontroll av Ringeriks-Kraft AS, samtforvaltningsrevisjoner på utvalgte områder.Kontrollrapportene ble avlevert og behandleti kommunestyrene høsten 2007. Rapporteneviste at selskapet har vært drevet på en betryggendemåte. På noen områder var det forslag tilendringer, både i forhold til eierstyring og samhandlingenmellom selskapene i konsernet.Styret er i gang med å bearbeide forslagene,med sikte på å gjennomføre endringer. Detteskjer i dialog med eierne.Fortsatt driftStyret bekrefter at årsregnskapet er avlagt medforutsetningen om at fortsatt drift er til stede.VIRKSOMHETSOMRÅDERKonsernets virksomhet er energiproduksjon,nettvirksomhet, strømsalg og entreprenørvirksomhet.Ringeriks-Kraft Produksjon ASSelskapet ivaretar Ringeriks-Kraft konsernetsvirksomhet innen kraftproduksjon og består avhel- og deleide produksjonsanlegg. Virksom -heten drifter kraftverk i Bægnavassdraget,Numedalslågen, Midt-Telemark og i Rands -fjorden og har konsesjon på drift av anleggeneHønefoss I og II, Åsa, Vittingfoss og Aall-Ulefosskraftstasjon.Selskapet har i 2007 samlede driftsinntekterpå 98,1 millioner kroner, et driftsresultat på46,2 millioner kroner og et resultat før skatt på35,9 millioner kroner. Samlet produksjon i 2007for selskapet utgjør 389 GWh. 2007 har værtpreget av lave kraftpriser.Selskapets fokus på effektiv drift ble videreførti 2007. Driften av anleggene har værtgjennomført uten vesentlige driftstanser.Ringeriks-Kraft Nett ASSelskapet har som oppgave å drifte, vedlike -holde og fornye strømnettet i henhold til om -setningskonsesjon og områdekonsesjon forkommunene Ringerike og Hole.Virksomheten drives i henhold til rammer gittav Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)og Direktoratet for samfunnssikkerhet og be -redskap (DSB). Denne reguleringen omfatterblant annet økonomiske rammer for inntekter ogtariffering.Virksomheten har samlede driftsinntekter på1 1 7,7 millioner kroner og resultat før skatt på1 2,7 millioner kroner. Selskapet har et drifts -resultat på 1 9,2 millioner kroner. Dette gir enavkastning på nettkapitalen på 8,3 prosent. Deter transportert 557 millioner kWh i strømnettet.Selskapet hadde 1 9 023 kunder ved utgangenav 2007. Leveringskvaliteten til kundene gjen -nom året var ustabil i første halvår, og noe lavereenn NVEs ramme. Selskapet utfører admini -strative tjenester for konsernet som videre -faktureres.Ringeriks-Kraft Strøm ASSelskapet har i 2007 driftsinntekter på 1 1 2,5millioner kroner og et resultat før skatt på0,8 millioner kroner. Hovedaktiviteten har værtsalg av strøm til bedriftskunder og privathusholdningeri Ringeriksregionen, og selskapet har1 5 802 strømkunder totalt. I tillegg har sel skapetsolgt varmepumper.


12 ÅRSRAPPORT 2007Markedet for strømsalg er fortsatt preget avkonkurranse og prispress. Ringeriks-Kraft Strømhar i 2007 søkt å fremstå som en solid og på -litelig kraftleverandør. Selskapet har satset påproduktilbud tilpasset kundenes behov og godkundeservice.Ringeriks-Kraft Service ASSelskapet prosjekterer og bygger nye anlegg, itillegg til drift og vedlikehold av det eksisterendeledningsnettet. Selskapets oppgaver omfatterogså beredskaps- og vaktordninger, kontroll avstrømmålere, nytilknytninger mv. samt vedlikeholdog drift av kraftstasjoner. Markedene erenergibransjen, industri, kommuner og privathusholdninger.Selskapet har i 2007 driftsinntekter på 88,3millioner kroner og et resultat før skatt på4,4 millioner kroner. Virksomheten kan vise til etgodt år med høy aktivitet. Selskapet har de sisteårene opparbeidet en god markedsposisjon oggode kunderelasjoner i områdene Oslo, Asker ogBærum og Hallingdal. Selskapet har en eksternomsetning på 30 prosent.Ringeriks-Kraft ASRingeriks-Kraft AS er morselskapet i konsernet.Selskapet utfører strategiske og administrativetjenester for konsernet, blant annet kraft- ogfinansforvaltning, risiko- og økonomistyring.Videre utføres felles administrative tjenestersom informasjon, kompetanseutvikling, personalog HMS arbeid.Selskapet har i 2007 driftsinntekter på 1 1,5millioner kroner og et resultat før skatt på 1 5,3millioner kroner. Selskapet har mottatt 1 0,9 millionerkroner i utbytte fra datterselskapetProduksjon, og 750 000 kroner i utbytte fra ViulKraft AS. Selskapet har mottatt 1 7,5 millionerkroner i konsernbidrag fra datterselskapeneProduksjon og Service. Fri egenkapital i selskap -et er 1 06,7 millioner kroner.Styret foreslår et utbytte på 1 0 millionerkroner, noe som etter styrets vurdering er i samsvarmed de vedtatte eierkravene.Viul Kraft ASRingeriks-Kraft eier 50 prosent av aksjene i ViulKraft AS som igjen eier 1 00 prosent av aksjenei AS Randsfjord Tremasse- & Papirfabrikk. Selskapet er lokalisert i Randsfjord-vassdraget ogbestår av 4 kraftverk med 8 turbiner.Viul Kraft AS’ regnskap er innarbeidet ikonsernregnskapet etter egenkapitalmetoden.I regn skapet er andel av underskudd i Viul KraftAS innarbeidet med 3,2 millioner kroner. Underskuddeti 2007 skyldes rehabilitering av kraftverkog høy grunnrenteskatt. I tillegg er deti konsernregnskapet foretatt avskrivning avgoodwill med 2,6 millioner kroner.ORGANISASJON OG PERSONALEVed utgangen av 2007 hadde konsernet 79ansatte (78,5 årsverk), hvorav 5 ansatte erlærlinger. Morselskapet hadde 5 ansatte (5 årsverk)ved utgangen av 2007.De ansatte er fordelt på følgendedatterselskaper per 31. desember 2007:Antall Antallansatte totalt kvinnerRingeriks-Kraft AS 5 2Ringeriks-Kraft Produksjon AS 2 0Ringeriks-Kraft Nett AS 1 8 7Ringeriks-Kraft Strøm AS 3 2Ringeriks-Kraft Service AS 5 1 1LikestillingKonsernet har som mål å være en arbeidsplassmed likestilling mellom kvinner og menn. Det skalikke forekomme forskjellsbehandling grunnetkjønn i saker som for eksempel lønn, avansementog rekruttering.Av konsernets ansatte er 1 2 kvinner. Morselskapetsstyre har sju medlemmer, herav trekvinner.


ÅRSRAPPORT 2007 13Selskapet har en høy andel mannlige an satte.Dette skyldes hovedsakelig at nett- og entre -prenørvirksomhetene tradisjonelt har værtmanns dominert.Helse og sikkerhetSelskapet har i 2007 opprettholdt fokus påhelse og sikkerhet. Ringeriks-Kraft AS harvidere ført aktiviteter der målet blant annet erå redusere sykefraværet. De ansatte har tilbudom trening på helsestudio og deltagelse i Birke -beiner rittet.Konsernets samlede sykefravær er 7,2 prosent.Av dette utgjør fravær inntil 1 6 dager1,7 prosent og sykefravær ut over 1 6 dager5,5 prosent. Selskapet har i 2007 hatt en reduksjoni langtidsfraværet og har hatt spesiell fokuspå tiltak for å redusere dette.Gjennomsnittsalderen i konsernet er 47 år.Eksklusive lærlinger er den 50 år.Det har i 2007 ikke vært alvorlige ulykker ikonsernet. Det har vært registrert 5 mindreskader på ansatte, men ingen skader har resulterti lengre fravær.YTRE MILJØSelskapet produserer og fremfører ren kraft, oghar evigvarende ressurser. Det har i 2007 ikkevært hendelser som har gitt skade eller utslippsom har skadet det ytre miljøet.Selskapet har i 2007 ingen foreliggendepålegg knyttet til det ytre miljøet.FREMTIDSUTSIKTERSelskapet har produksjon i fire av de sentralevassdragene på Østlandet. Det er synergi -effekter ved å drifte flere elvekraftverk innen etbegrenset geografisk område. Økt produksjonskapasiteter derfor et prioritert vekstområde,herunder fokus på økning av produksjon i eksi -sterende kraftverk. Selskapet vil fortsette utviklingav alternativ energi og vil være åpne for ådelta i andre utviklingsområder.Etterspørselen etter norsk miljøvennlig vannkraftforventes å øke ytterligere.Konsernet vil gjennom bransjeorganisa -sjonene Forum for strategisk nettutvikling (FSN)og Energibedriftenes landsforening (EBL) ar -beide for ytterlige forbedring av rammevilkåreneknyttet til nettreguleringen.Ringeriks-Kraft AS vil videreføre vedlikeholds-og fornyelser i nettet i årene somkommer. Det legges derfor vekt på strategier,analyser og god planlegging for å gjennomførearbeidet på en god måte. Det er målsatt å foretarehabiliteringer i strømnettet med 1 60–200millioner kroner de neste ti årene. I tillegg vilautomatisk måleravlesningssystemer (2VK) bliinnført de kommende fire år med investeringer istørrelsesorden 40–50 millioner kroner.Selskapet vil videreutvikle sitt konkurransefortrinnsom en lokal leverandør med godservice og høy tilgjengelighet. Åpen, objektiv ogtidsriktig informasjon om kraftmarkedet, nettleie,avtaletyper mv. vil bidra til økt tillit blant vårekunder.Det arbeides for en videreutvikling av aksjonærenesverdier gjennom et solid og finansieltsterkt selskap. Styret forventer en positiv utviklingav selskapet i 2008.DISPONERING AV RESULTATÅrets overskudd etter skatt i Ringeriks-Kraft ASer kroner 1 3 233 807Årets overskudd foreslås anvendt slik:Avsatt til utbytte kr 1 0 000 000Overført til annen egenkapital kr 3 233 807Sum disponert kr 1 3 233 8073 1. desember 20079. april 2008Erik Breili Per Stamnes Anne Taran Tjølsen JacobsenSTYRETS LEDER STYRETS NESTLEDER STYREMEDLEMLise Kihle Gravermoen Kari Strande Roger Wincentz HansenSTYREMEDLEM STYREMEDLEM STYREMEDLEMMorten RønningSTYREMEDLEMOle SunnsetADMINISTRERENDE DIREKTØR


Våre verdier02 PåliteligeÅ holde det vi lover!Å ta ansvar – ikke bare for detdu gjør, men også det du ikke gjør!Å sørge for samsvar mellomord og handlinger!Å gi riktig informasjon til riktig tid!


16 ÅRSRAPPORT 2007ProduksjonRingeriks-Kraft Produksjon ivaretar konsernetsvirksomhet innen kraftproduksjon og består avhel- og deleide produksjonsanlegg. Virksom -heten drifter kraftverk i Bægnavassdraget,Numedalslågen, Midt-Telemark og i Randselva.I tillegg har virksomheten inngått en kraftkjøps -avtale med Aall Ulefos. Avtalen omfatter uttakav all produsert volum ved kraftverket i enperiode på 40 år. Videre har selskapet tilgang pågjeldsbrevskraft fra Ramfoss og Mykstufosskraftverk. Årlig normalproduksjon utgjør ca 400GWh.Selskapets kraftproduksjon er i hovedsakelvekraftverk som produserer energi avhengigav tilsiget av vann.ØkonomiSamlet produksjon i 2007 for selskapet utgjør389 GWh. Prisene sank gjennom vinteren ogutover sommeren og steg igjen høsten 2007.Forventningene til de nye CO 2reglene ga et høytprisnivå mot slutten av året. 2007 har hattlavere kraftpriser enn tidligere år og gjennomsnittligoppnådd pris på Ringeriks-Krafts tilgangble 23,7 øre/kWh. Gjennomsnittlig spot markedspris på NordPool var 20,6 øre/ kWh.Virksomheten hadde i 2007 samlede driftsinntekterpå 98,1 millioner kroner. Driftsresul -tatet ble 46,2 millioner kroner og resultat førskatt ble 35,9 millioner kroner. Av selskapetskraftverk var 263 GWh i grunnrenteposisjon i2007. Dette medførte en samlet skattekostnadpå 1 5,8 millioner kroner, som utgjør 44,2 prosent.Resultat etter skatt ble 20,0 millionerkroner.Egenkapitalen i selskapet utgjør 1 58,6 mil lio -ner kroner (30,1 prosent). Selskapet er kapi -talisert slik at det er sammenheng mellom egenkapitalenog selskapets risiko og størrelse.KraftforvaltningNormalt kan produksjonen variere med +/- 25prosent per år. Ringeriks-Kraft AS har en avtaleom volumsikring av kraftproduksjonen med■ Ringeriks-Kraft Produksjon2007 2006 2005Driftsinntekter 98 062 1 26 09 1 8 1 474Driftskostnader 5 1 840 42 428 52 089Driftsresultat 46 222 83 663 29 385Resultat før skatt 35 885 75 975 22 637Sum eiendeler 526 036 53 1 1 96 464 579Sum EK 1 58 627 1 59 587 1 39 554Sum langsiktig gjeld 275 500 275 500 280 938GWh5550454035302520151050JanFebMarsNorsk Hydro Produksjon AS, hvorav ca 70 prosentav produksjonen er volumsikret. Kontraktenmed Hydro har sikret selskapet en jevn produksjonuansett om det har vært våte eller tørre år.Konsernet har avtale om fysisk og finansiellporteføljeforvaltning med Elkem Energi HandelAS. Ringeriks-Kraft hadde i 2007 sikret ca 46prosent av årsproduksjonen gjennom finansi elleavtaler. Sikringene er gjort før inngangen av2007 og i løpet av 2007. Resterende del avproduksjonen er levert til spotmarkedspriser.Prissikringen har gitt et positivt bidrag til resultatet.Produksjonstall per anlegg gjennom 2007AprMaiHønefoss Viul andel Vittingfoss Aall-Ulefoss Konsesjon/erstatning/øvrigeJunJulAugSepOktNovDesMiddelproduksjonHøsten 2007 vedtok styret en ny strategi forkraftforvaltningen. Målsettingen med strategiener å optimalisere det økonomiske resultatet overtid gitt selskapets risikovilje og økonomiske stilling.Hovedelementet i strategien er å se kraftforvaltningeni et treårig perspektiv.Magasinbeholdningen i vassdraget ovenforHønefoss kraftstasjon var på 556 millioner m 3tilsvarende 3 1 GWh per 3 1.1 2.07, eller 60prosent av magasinkapasiteten. Magasinbeholdningeni vassdraget ovenfor Vittingfosskraftstasjon var på 370 millioner m 3 tilsvarende1 6 GWh eller 42 prosent av magasinkapasiteten.


ÅRSRAPPORT 2007 17Driftsmessige forholdSelskapet greide sine mål for effektiv drift i 2007.I en undersøkelse utført av PA Consulting Groupi juni 2007 har produksjonsvirksomheten bedretsin effektivitet i forhold til samme undersøkelse i2005. Ringeriks-Kraft Produksjon er derfor densom står for «beste demonstrerte praksis» i2007.I Aall-Ulefos startet første del av rehabli -teringsplanen for anlegget ved at det ble installertnye opptrekk for inntaksluker for tre avaggregatene.Totalt skal rehabiliteringen gå over tre år oger kostnadsberegnet til ca 20 millioner kroner,hvor av eier av anlegget skal bidra med ca 1 2mil lioner kroner.Sommeren 2007 var det 50-årsflom iNume dalslågen. Etter våre beregninger pas sertedet natten mellom 8. og 9. juli 1 030 m 3 /s forbiVittingfoss kraftstasjon. Dette er det meste somer registrert.I Viul-selskapene ble det i 2007 gjennomførtrehabilitering og oppgradering av turbin oggenerator på anlegget Kistefoss 2 med en totalkostnadsramme på 26 mnok. Anlegget var uteav drift fra uke 2 1 til 49.Kraftproduksjonen var preget av høy vinterproduksjon,liten vårflom, flom om sommeren ogen tørr høst.Fornybar energiSelskapet har i 2007 realistert to lokale energisentralerbasert på jordvarme. Elstangen ogTrekanten ligger i Hole kommune og Ringeriks-Kraft Produksjon skal levere fornybar miljø -vennlig energi til ca 1 30 leiligheter for en periodepå inntil 20 år.Selskapet satser også på rådgivning innenforfornybar energi. Selskapet er engasjert av Holekommune for å utarbeide en samlet miljøplan forkommunen. Med dette vil kommunen ha et verktøyfor å ta riktige valg med hensyn til miljøvennligenergi i årene fremover.Samlede investeringer i selskapet var 3,3milli oner kroner i 2007 og består i hovedsak avinvesteringer i jordvarmeanlegg.Personal og organisasjonVed utgangangen av 2007 er det to ansatte ivirksomheten. Daglig leder er innleid fra mor -selskapet. Øvrig driftsbemanning leies inn fraRingeriks-Kraft Service. Det har ikke vært syke -fravær i virksomheten.Strategi og fremtidsutsikterDet er nedfelt i eierkravene at økt energiproduksjoner ett mål for å øke verdiene i konsernet.Strategiske satsingsområder til selskapet erbåde bedre utnyttelse av eksisterende kraftverk,investeringer i nye kraftverk og utvikling avalternativ energi.Selskapet har produksjon i fire av de sen tralevassdragene på Østlandet. Det er synergi -effekter ved å drifte flere elvekraftverk innen etbegrenset geografisk område. Økt produksjonskapasiteter derfor et prioritert vekstområde.Virksomheten vil i 2008 ha ytterligere fokuspå optimal kraftforvaltning og økning av produksjoni eksisterende kraftverk. I tillegg vilselskapet fortsette utvikling av alternativ energi,herunder fortsette utvikling av varmeleveranserbasert på jordvarme.Energiprisene på kort sikt er noe lavere ennde siste årenes priser. Etterspørselen etter norskmiljøvennlig vannkraft forventes å øke ytterligere.Kraftmarkedet synes derfor å stabilisereseg på et noe høyere nivå enn tidligere, noe somavspeiles i de langsiktige energiprisene.


18 ÅRSRAPPORT 2007NettNettvirksomheten har som oppgave å drifte,vedlikeholde og fornye strømnettet i kom -munene Ringerike og Hole.Virksomheten drives i henhold til rammer gittav Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)og direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap(DSB). Denne reguleringen omfatter blantannet økonomiske rammer for inntekter ogtariffering.Ringeriks-Kraft har som mål å tilby kundenesikker strømforsyning innenfor gitte, økono miskerammer. I tillegg skal nettvirksomheten væremed å oppfylle eiernes krav til avkastning.■ Ringeriks-Kraft Nett2007 2006 2005Driftsinntekter 1 1 7 669 1 1 4 1 09 1 0 1 606Driftskostnader 98 424 9 1 534 88 3 1 4Driftsresultat 1 9 245 22 575 1 3 292Resultat før skatt 1 2 7 1 9 1 7 2 1 7 8 356Sum eiendeler 29 1 296 284 07 1 243 602Sum EK 92 398 83 320 48 995Sum langsiktig gjeld 1 47 075 1 34 376 1 56 376ØkonomiNettkapitalen utgjorde ved utgangen av året232 millioner kroner. Nettvirksomhetens sam -lede driftsinntekter utgjorde 1 1 7,7 millionerkroner i 2007. Av dette utgjør overføringsinntekter1 03,2 millioner kroner, kraftsalg til kunderpå ventetariff 5,0 millioner kroner og salg avadministrative tjenester 6,4 millioner kroner ogandre eksterne inntekter 3,1 millioner kroner.Drifts resultatet var 1 9,2 millioner kroner, som giren avkastning på nettkapitalen på 8,3 prosent.Resultat før skatt utgjorde 1 2,7 millioner kroner.Selskapet hadde 1 9 023 nettkunder tilknyttetnettet ved årets utgang.NVE har fra og med 200 1 etablert et systemfor kompensasjon av beregnende kostnaderknyttet til ikke levert energi (KILE) ved feil og vedplanlagte ukoblinger. Beregnede KILE-kostnaderfor 2007 er 4,0 millioner kroner mot en rammepå 3,3 millioner kroner.Driftsmessige forholdNettvirksomheten har i 2007 hatt flere avbruddenn i tidligere år. Dette har i hovedsak sammenhengmed at deler av nettet er gammelt, og atnoen linjeforsyninger går gjennom skogs om -råder.Nettleien går til følgendeRingeriks-Kraft Nett 31 %Andre netteselskap 14 %Avgifter til staten 47 %Nettap 8 %Det ble i 2007 distribuert 557 GWh i selskapetsstrømnett, noe som er i henhold til budsjettog likt med 2006.InvesteringerTotale investeringer i 2007 var 43,8 millionerkroner. 8,1 millioner kroner var IT og administrasjonssystemerog 1 0,8 millioner kroner av nett -investeringene ble finansiert ved anleggsbidragfra kundene.I 2007 er det fornyet eller bygget 1 7 kilo -meter 22 kV luftlinjer/kabel, og det er montert1 5 nye nettstasjoner.Tjenester som drift, vedlikehold, påkost ningerog investeringer i strømnettet er i det vesentligekjøpt fra søsterselskapet Ringeriks-Kraft Service.GWh600550500450400Forbruksutvikling i Nettet20032004200520062007Personal og organisasjonI 2007 er selskapets personale knyttet til om -rådene operativ nettdrift, kundeservice ogadministrative tjenester (regnskap, arkiv, IT mv.).Totalt er det 1 8 ansatte i selskapet, hvorav 7 erkvinner. Det er i løpet av året ansatt en sivil -ingeniør for nettplanlegging.Strategi og fremtidsutsikterNytt inntekstrammesystem for monopolregu -lering av nettvirksomheten ble gjort gjeldendefra og med 2007. Endringene er i hovedsakknyttet til metode for NVEs årlige fastsettelse avinntekstrammene for de enkelte nettselskapene.


ÅRSRAPPORT 2007 19Nettvirksomheten vil forsette arbeidet med åkombinere kravene til effektivitet og avkastningmed tilfredsstillende leveringskvalitet til kund ene.Virksomheten står foran betydelige vedlikeholds-og fornyelsesbehov i nettet i årene somkommer. Selskapet arbeider etter en rullerende1 0-års plan hvor reinvesteringsnivået er planlagttil ca 20 millioner kroner per år. Det leggesderfor vekt på strategier, analyser og god planleggingfor å gjennomføre denne satsingen påen optimal måte. Myndighetenes krav til målingog måleutstyr vil medføre et ekstraordinærtinvesteringsbehov på opp mot 50 millionerkroner for perioden frem til 20 1 3.Selskapet arbeider systematisk for å økekvaliteten på data og ytterligere effektiviseringav selskapets arbeidsprosesser, blant annet vedbruk av ny teknologi. Hovedmålet er forbedr -inger som bidrar til at selskapets kunder skalopp leve en tilfredsstillende leveringssikkerhet ogen god service.Nettleien i 2007 har ligget under landsgjennomsittet.En økning av kostnadene i nettetventes i noen grad å bli kompensert av økendeforbruk som gir flere kWh å fordele nettkost -nadene på. Dette gir rom for relativ stabil ut -vikling av nettleien.


20 ÅRSRAPPORT 2007StrømVirksomheten kjøper og selger kraft primært tilkunder i eget nettområde, som er kommuneneRingerike og Hole.ØkonomiSalg av kraft til selskapets kunder utgjorde 354GWh, som er ca 30 GWh lavere enn i 2006.Selskapets salg av varmepumper har gitt etpositivt dekningsbidrag på 0,9 millioner kroner.Salg av kraft er en virksomhet med høy risikoog lave marginer. Selskapet hadde i 2007 driftsinntekterpå 1 1 2,5 millioner kroner og et driftsresultatpå 1,3 millioner kroner. Resultat før skattutgjorde 0,8 millioner kroner. Resultatet for2007 er blant annet påvirket av et lavere forbruk,i hovedsak som følge av varm vinter.KunderSelskapet har fortsatt en sterk markedsposisjoni Ringeriks-Krafts nettområde med 77 prosentav markedet. Selskapet har ved utgangen av2007 1 5 802 kunder, hvorav 1 4 563 kunder erinnenfor eget nettområde og 1 239 er eksternekunder. Om lag 45 prosent av selskapets husholdningskunderhar valgt å inngå fastprisav talefor ett/ alternativt tre år.Markedet for strømsalg er fortsatt preget avprispress. Ringeriks-Kraft Strøm ønsker å fremståsom en solid og pålitelig kraftleverandør.Selskapet har satset på et produktilbud tilpassetkundenes behov og god service til sine kunder.Etter at Energiloven trådte i kraft i 1 99 1, ogkonsernet de siste årene har blitt oppdelt i flereselskaper, har kompleksiteten i avhengighetsforholdetmellom selskaper og systemer ved -rørende kunderelaterte forhold økt. Med bakgrunni dette ble det i 2007 laget en utredning■ Ringeriks-Kraft Strøm2007 2006 2005Driftsinntekter 1 1 2 464 1 38 635 1 07 1 47Driftskostnader 1 1 1 1 47 1 36 30 1 1 03 929Driftsresultat 1 3 1 7 2 334 3 2 1 8Resultat før skatt 844 2 1 3 1 2 45 1Sum eiendeler 65 699 52 29 1 76 70 1Sum EK 1 0 058 28 80 1 28 7 1 2Sum langsiktig gjeld 20 0 1 7 0 0om etablering av et felles kundesenter for helekonsernet. Kundesenteret er fra 1. januar 2008organisert i Ringeriks-Kraft Strøm.PersonalSelskapet har ved utgangen av 2007 3 ansatte,hvorav 2 kvinner.Daglig leder Bjørn Prøsch Meier sa opp sinstilling 1.2.2007. Trond Henriksen, som er lederfor kundeservice, er konstituert som daglig lederi selskapet. Han er innleid fra Ringeriks-KraftNett.Strategi og fremtidsutsikterSelskapet vil i 2008 forsette arbeidet med forbedringerav kundebehandling og kundeservice.Som en miljøbevisst kraftleverandør ønskerselskapet gjennom åpenhet å gi våre kunderpålitelig og tidsriktig informasjon om kraft -markedet, avtaletyper, nettleie mv. og bidra tiløkt tillit blant våre kunder. I tillegg vil selskapetvektlegge kortere responstid per telefon og forandre henvendelser til selskapet.Hva består strømfakturaen av?Ringeriks-Kraft margin 2 %Nettleie 24 %Avgifter til staten 35 %Strøm 39 %


ÅRSRAPPORT 2007 21ServiceSelskapet prosjekterer og bygger nye anlegg itillegg til drift og vedlikehold av eksisterendeledningsnett. Selskapets oppgaver omfatterogså beredskaps- og vaktordninger, kontroll avstrøm målere, nytilknytninger mv. samt vedlikeholdog drift av kraftstasjoner.Ringeriks-Kraft Service har i 2007 påtatt segmange prosjekter i Asker og Hallingdal. Dette ermarkeder det er lett å nå uten for store miljømessigekonsekvenser. Markedssegmentene eri hovedsak energibransjen, industri, og kom -muner. De største kundene, foruten Ringeriks-Kraft Nett og Ringeriks-Kraft Produksjon, erandre selskaper som Hafslund, ECO vannkraft,Hallingdal Kraftnett, Statens Vegvesen og kommuneri nærområdet.Selskapet hadde i 2007 driftsinntekter på88,3 millioner kroner og et resultat før skatt på4,4 millioner kroner. Selskapet kan vise til etmeget godt år også i 2007.Driftsmessige forholdI 2007 har selskapet hatt mye feilretting ogmange beredskapssituasjoner for Ringeriks-Kraft Nett. Foruten dette har driften av selskapetvært stabil uten vesentlige uhell.PersonalSelskapet har ved utgangen av året 5 1 ansattesom hovedsakelig er montører. Selskapetsadministrasjon består av ledelse og prosjekt -ledere. Det er i 2007 tatt inn 2 nye lærlinger, slikat selskapet nå har 6 lærlinger.■ Ringeriks-Kraft Service2007 2006 2005Driftsinntekter 88 3 1 6 72 789 82 493Driftskostnader 83 542 68 405 75 1 26Driftsresultat 4 774 4 384 7 367Resultat før skatt 4 39 1 4 27 1 7 479Sum eiendeler 37 28 1 36 764 2 1 794Sum EK 3 728 3 736 2 482Sum langsiktig gjeld 0 0 0Selskapets største verdi er de ansatte. For åfå fornøyde kunder må de ansatte være serviceinnstilteog faglig dyktige. Dette gjøres best vedå legge til rette for faglig utvikling og trivsel påarbeidsplassen.Ringeriks-Kraft Service har inngått av tale omet inkluderende arbeidsliv. Systematisk arbeidmed helseforebyggende tiltak har bidratt til etlavt korttidssykefravær også i 2007.Strategi og fremtidsutsikterDet er stadig krav om forbedret produktivitetinnen energibransjen. Noen av målene for sel -skapet er økt effektivitet, god kundetilfredshetog å være en attraktiv og sikker arbeidsplass forde ansatte. For å lykkes med dette er det viktigmed kontinuerlig forbedring av arbeidspro sesserog benytte seg av ny tilgjengelig teknologi.En annen utfordring i et marked med fokus påeffektivisering er å skape nye og relevante oppdragfor selskapets ansatte. Det er også enutfordring å sørge for god og relevant kompetansemed en blanding av erfarne og unge medarbeidere.Selskapet har ved flere anledninger vist segkonkurransedyktige både på pris og kvalitet, ogsøker å videreføre den positive utviklingen ogsåi 2008. Selskapet vil fortsette å bygge alliansermed nærliggende energiselskaper og andreselskaper i naboregionene.


Våre verdier03 LydhøreÅ være god og aktiv tilhører!Å vise andre mennesker respekt!Å være tilstede for andre!Å snakke med – ikke til andre!


24 ÅRSRAPPORT 200713 342


26 ÅRSRAPPORT 2007Balanse per 31. desember (alle tall i tusen kroner)MorselskapKonsern2006 2007 Note EIENDELER Note 2007 2006AnleggsmidlerIMMATERIELLE EIENDELER0 0 Konsesjoner, patenter, lisenser o.l 6 1 9 1 632 1 9 1 6320 0 1 6 Utsatt skattefordel 1 6 1 9 1 7 1 22 5870 0 Goodwill 6 1 1 25 1 7680 0 Sum immaterielle eiendeler 2 1 1 928 2 1 5 987VARIGE DRIFTSMIDLER24 1 25 24 732 7 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 7 30 46 1 29 9401 5 1 5 7 Maskiner og anlegg 7 347 044 33 1 7465 4 1 4 2 86 1 7 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 7 1 3 484 1 1 02329 554 27 608 Sum varige driftsmidler 390 990 372 709FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER233 782 2 1 3 765 8 Investering i datterselskap 8 500 5001 20 0 1 9 1 20 0 1 9 8 Investering i tilknyttet selskap 8 80 94 1 87 444409 876 442 592 Lån til foretak i samme konsern 0 05 459 5 338 9 Investeringer i aksjer og andeler 9 6 453 6 2237 067 1 95 1 1 1 Obligasjoner og andre fordringer 1 1 59 226 66 0670 0 Pensjonsmidler 1 4 1 3 1 4 0776 202 783 664 Sum finansielle anleggsmidler 1 48 434 1 60 234805 756 811 272 Sum anleggsmidler 751 352 748 930Omløpsmidler0 0 VARER 1 0 546 350FORDRINGER1 342 1 1 52 1 Kundefordringer 68 750 6 1 7359 1 1 1 45 1 Andre fordringer 46 30 1 48 75083 568 65 07 1 Fordring til foretak i samme konsern 0 085 82 1 78 044 Sum fordringer 1 1 5 05 1 1 1 0 4851 095 1 1 07 5 BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L. 5 2 1 34 53 9 1 286 916 79 151 Sum omløpsmidler 117 731 164 747892 672 890 423 SUM EIENDELER 869 083 913 677


28 ÅRSRAPPORT 2007Kontantstrøm (alle tall i tusen kroner)MorselskapKonsern2006 2007 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter: 2007 20061 6 340 1 5 343 Ordinært resultat før skattekostnad 30 492 82 973–3 686 –1 05 Periodens betalte skatt –3 1 262 –1 5 0843 6 1 6 1 370 Ordinære avskrivninger 1 5 983 1 5 7851 000 Nedskrivninger av anleggsmidler og finansielle omløpsmidler 4 1 20 1 000Forskjell mellom kostnadsført pensjon og547 –840 inn-/utbetalt i pensjonsordning –299 –1 798–1 8 –82 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 69 –1 8–27 500 –29 090 Inntekt fra datterselskap/tilknyttet selskap 5 754 3 0620 0 Endring i varer –1 96 4 12 6 1 1 –1 0 1 79 Endring i kundefordringer –7 0 1 5 –37 504–4 867 –1 093 Endring i leverandørgjeld 22 7 1 9 1 0 2941 03 629 28 422 Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter –36 978 1 4 35891 672 3 746 Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 3 387 73 109Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter:379 2 573 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 2 897 379–1 1 62 –2 078 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler –36 863 –1 0 7530 0 Mottatt utbytte fra tilknyttede selskap 750 1 500–298 1 2 1 Endring i aksjer og andeler –230 –439–22 000 20 0 1 7 Investering i datterselskaper 0 0996 0 Endringer i obligasjoner og andre fordringer 6 84 1 2 78 127 437 –32 7 1 6 Endring i lån til foretak i samme konsern 0 00 5 1 1 6 Overføring av anleggsmidler ved fisjon 0 00 0 Innbetalt, ikke registrert kapitalforhøyelse i datterselskap 0 05 352 –6 967 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter –26 605 –6 532Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter:0 0 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 0–99 858 –1 093 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld –1 00 –5 79620 278 35 326 Netto endring i kassekreditt 2 540 –3 94 1–1 7 000 –3 1 000 Utbetalinger av utbytte –3 1 000 –1 7 000–96 580 3 233 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter –28 560 –26 737444 1 2 Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende –5 1 778 39 84065 1 1 095 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 0 1.0 1. 53 9 1 2 1 4 0721 095 1 107 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12. 2 134 53 912


30 ÅRSRAPPORT 2007PensjonerForetakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i KommunalLandspensjonskasse (KLP). Ytelsene er alders, uføre, ektefelle og barne -pensjon. Medlemskap i AFP-ordningen er også tatt hensyn til i beregn -ingene.Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelse er beregnet etter prinsippenei Norsk Regnskapsstandard 6 «Pensjonskostnader». Beregningene erbasert på en rekke forutsetninger, herunder diskonteringsrente, fremtidigregulering av lønn og pensjoner, avkastning på pensjonsmidler samtaktuarmessige forutsetninger. I det forsikringstekniske beregningsgrunnlageter det forutsatt lineær opptjening frem til pensjonsalder foralle ytelser. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket ipensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelser som skyldesendringer og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordelesover antatt gjenværende opptjeningstid dersom avvikene vedårets begynnelse overstiger 1 0 prosent av det største av brutto pensjonsforpliktelserog pensjonsmidler.SkattSkattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbareskatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % pågrunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessigeog skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd tilfremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skatte -reduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere isamme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skatt på merverdier i forbindelsemed oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet. Kraftforetakskal i tillegg svare naturressursskatt og grunnrenteskatt. Naturressursskattinngår i betalbar skatt i resultatregnskapet og i balansenDet er ikke oppført utsatt skatt ved kjøp av særskilte driftsmidler ikraftanlegg som nevnt i sktl. § 1 8-6 første ledd og fallrettigheter.Slike driftsmidler er unntatt fra skatteplikt ved samlet realisasjondersom overtaker viderefører de skattemessige verdiene og erverv -s tidspunktene for eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overføres.KraftkontrakterRingeriks-Kraft AS har avtale om volumsikring av kraftproduksjonen medNorsk Hydro Produksjon AS og avtale om fysisk og finansiell porteføljeforvaltningmed Elkem Energi Handel AS. Eventuelle fremtidige tap påselskapets kontraktsporteføljer er avsatt som tap per 3 1.1 2. Ringeriks-Kraft AS har inngått en kraftkjøpsavtale med Aall Ulefos. Avtalen omfatteruttak av all produsert volum ved kraftverket i en periode på 40 år.Forskuddsbetaling er ført opp i balansen og blir periodisert over avtaleperioden.MagasinbeholdningSelskapet har ikke egne magasiner, men eier andeler i reguleringsanlegggjennom Foreningen til Bægnavassdragets Regulering ogNumedalslaugen brugsforening. Det henvises til egen note ommagasin beholdninger.Inntektsrammer for nettvirksomhetenNettselskapenes virksomhet (monopolvirksomhet) blir regulert gjennomregler fastsatt av Norges vassdrags og energidirektorat (NVE). Det fastsettesinntektsrammer for hvert inntektsår og inntektsrammen redu seresårlig med et effektivitetskrav. Merinntekt skal tilbakeføres kundene, mensmindreinntekt kan hentes fra kundene. Nettselskapene skal håndteremerinntekt og mindreinntekt slik at saldo over tid går mot null. Akkumulertmer- eller mindreinntekt regnskapsføres som henholdsvis gjeld ellerfordring i balansen.Regnskapsmessig behandling av tradingporteføljePosisjoner i tradingporteføljen som handles over Nord Pool markedsvurderesi henhold til regnskapsloven § 5-8. Det innebærer at urealisertgevinst inntektsføres og urealisert tap kostnadsføres løpende.KontanstrømoppstillingKontantsrømoppstillingen er utarbeidet etter en indirekte metode. Kontanterog kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd.Note 2DriftsinntekterMorselskapKonsern2006 2007 Per virksomhetsområde: 2007 20060 0 Kraftproduksjon 92 23 1 1 22 6350 0 Nettvirksomhet 1 04 202 1 06 70 10 0 Strømsalg 1 1 2 722 1 33 5470 0 Entreprenørvirksomhet 88 3 1 6 72 7891 1 729 1 1 508 Annet 30 548 27 68 10 0 Elimineringer –62 963 –57 9881 1 729 1 1 508 Sum 365 056 405 365


ÅRSRAPPORT 2007 31Note 3 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mmLønnskostnadMorselskapKonsern2006 2007 2007 20063 288 4 770 Lønn 36 753 3 1 048869 849 Folketrygdavgift 6 069 5 3951 62 1 598 Pensjonskostnader (se note 1 4) 6 93 1 4 655787 1 4 1 2 Andre ytelser 1 844 1 1 1 60 0 Aktiverte kostnader –3 406 –4 6506 565 7 628 Sum 48 191 37 5644 5 Gjennomsnittlig antall ansatte 79 78Morselskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 5 årsverk.Ytelser til ledende personer Lønn Pensjonskostnader Annen «godtgjørelse»Samlede ytelser til daglige ledere gjennom året 1 00 1 234 1 84Styret 0 0 350Administrerende direktør har en førtidspensjonsavtale med retttil å fratre ved fylte 62 år. Ved fratredelse ved 62 år har han krav påutbetaling av lønn tilsvarende 66 % av den lønn han hadde påfratredelsestidspunktet frem til ordinær pensjonsalder, for tiden 67 år.Denne utbetalingen reguleres årlig med gjennomsnittlig lønnsutviklingi konsernet.Av administrerende direktørers ytelser har TNOK 396 blittviderefakturert til datterselskapene.Administrende direktør Vinsents Gaaserud gikk av med førtidspensjon0 1.07.2007 i samsvar med egen avtale.Jan Erik Brattbakk var konstituert i stillingen i perioden frem til0 1.1 2.2007, da Ole Sunnset tiltrådte stillingen.Pensjonskostnad er bedriftens innbetalte premie for administrerendedirektør, og administrerende direktør inngår i pensjonsordning (KLP).Revisor. Godtgjørelse til Ernst & Young AS fordeler seg slik:MorselskapKonsern2006 2007 2007 2006235 380 Lovpålagt revisjon 1 0 1 6 5280 9 Andre attestasjonstjenester 20 00 48 Regnskapsmessig bistand 8838 37 Skatterådgivning 1 50 1 080 Andre tj. utenfor revisjon – Holdingmodell 00 Andre tj. utenfor revisjon – Kontrollhandling 01 36 74 Andre tj. utenfor revisjon – Annet 93 1 36Beløpene er eksklusive merverdiavgift.


32 ÅRSRAPPORT 2007Note 4 Annen driftskostnadKonsern2007 2006Kostnader lokaler 1 7 1 5 2 929Leiekostnader maskiner / inventar 259 243Materiell, utstyr verktøy 2 357 1 854Regningsarbeid / konsulenttjenester 1 5 1 33 1 0 293Kontorkostnader / trykksaker 2 307 1 863Telefon / porto 2 547 2 594Kostnader transportmidler 4 793 3 707Reise og diett 1 1 33 1 568Salg, reklame og representasjon 1 835 1 752Kontigenter 8 1 7 80 1Forsikringer 1 224 1 073Konsesjonsavgift og eiendomsskatt 3 888 3 1 67Diverse kostnader 593 487Tap på krav 1 77 1 882Sum annen driftskostnad 40 372 33 213Note 6Immaterielle eiendelerKonsernGoodwillAnskaffelseskost 1.1.07 3 2 1 5Tilgang 0Avgang 0Anskaffelseskost 3 1.1 2.07 3 2 1 5Akkumulerte avskrivninger 3 1.1 2.07 2 090Netto akk. nedskrivninger og rev. nedskrivninger 3 1.1 2.07 0Akk. avskrivninger, nedskr. og rev.nedskr. 3 1.1 2.07 2 090Bokført verdi pr. 31.12.07 1 125Årets avskrivninger 643Økonomisk levetid5 årAvskrivningsplanLineærFall-, vassdrags-, og konsesjonsrettigheter påTNOK 1 9 1 632 avskrives ikke.Note 5 BankinnskuddBankinnskudd, kontanter o.l. omfatter bundne skattetrekksmidler medTNOK 293 for morselskapet og TNOK 2 1 34 for konsernet.


ÅRSRAPPORT 2007 33Note 7 Varige driftsmidlerMorselskap Tomter, Driftsløs.,bygninger og inventar, verktøy,annen fast eiendom kontormaskiner o.l TotaltAnskaffelseskost 1.1.07 29 723 1 8 324 48 047Tilgang kjøpte driftsmidler 1 284 794 2 078Tilgang egentilvirkede driftsmidlerAvgang 1 1 522 1 1 522Anskaffelseskost 31.12.07 31 007 7 596 38 603Akkumulerte avskrivninger 0 1.0 1.07 5 598 1 2 896 1 8 494Akkumulerte avskrivninger avgang 8 868 8 868Akkumulerte avskrivninger 3 1.1 2.07 6 277 4 7 1 9 1 0 996Netto akk. nedskrivninger og rev. nedskr. 3 1.1 2.07 0Avskrivninger, nedskrivninger og rev. ned. 3 1.1 2.07 6 277 4 7 1 9 1 0 996Bokført verdi pr. 31.12.07 24 731 2 876 27 608Årets avskrivninger 679 69 1 1 370Økonomisk levetid 0–30 år 3–5 årAvskrivningsplan Lineær LineærKonsernDriftsløs.,Tomter, inventar, Maskinerbygninger og Kraftverk verktøy, og anleggannen fast og andel Fordelings- Maskiner kontor- undereiendom FBR anlegg og anlegg maskiner o.l utførelse TotaltAnskaffelseskost 1.1.07 35 774 1 53 1 73 295 1 1 9 2 360 25 709 3 206 5 1 5 34 1Tilgang kjøpte driftsmidler 1 284 2 1 6 9 1 35 3 033 9 732 1 5 733 39 1 33Tilgang egentilvirkede driftsmidler 0 0 0 0 0 –4 023 –4 023Avgang 0 0 0 –24 –1 0 383 0 –1 0 407Anskaffelseskost 31.12.07 37 058 153 389 304 254 5 369 25 058 14 916 540 044Akkumulerte avskrivninger 1.1.07 5 834 30 226 89 274 775 1 6 753 –229 1 42 633Akkumulerte avskrivninger 3 1.1 2.07 6 598 33 890 96 370 1 030 1 1 576 –406 1 49 058Avgang akkumulerte avskrivninger 3 1.1 2.07 0 0 0 0 –8 913 0 –8 913Netto akk. nedskr. og rev. nedskr. 3 1.1 2.07 0 0 0 0 0 0 0Avskrivninger, nedskrivninger og rev.nedskr. 31.12.07 6 598 33 890 96 370 1 030 11 576 –406 149 058Bokført verdi pr. 31.12.07 30 461 119 499 207 884 4 339 13 482 15 322 390 990Årets avskrivninger 764 3 664 7 096 255 3 737 –1 77 1 5 340Økonomisk levetid 0–30 år 25–65 år 25–30 år 25–65 år 3–5 år 0–1 0 årAvskrivningsplan Lineær Linære Linære Linære Linære Linære


34 ÅRSRAPPORT 2007Note 8Datterselskap, tilknyttet selskap m.v.Ansk.- Forretnings- Stemme-Firma tidspunkt kontor Eierandel andel Egenkap. ResultatRingeriks-Kraft Produksjon AS 2 1.09. 04 Ringerike 1 00 % 1 00 % 1 58 627 20 038Ringeriks-Kraft Nett AS 20.1 2. 04 Ringerike 1 00 % 1 00 % 92 398 9 077Ringeriks-Kraft Strøm AS 0 1.0 1. 97 Ringerike 1 00 % 1 00 % 1 0 058 583Ringeriks-Kraft Service AS 0 1.07. 02 Ringerike 1 00 % 1 00 % 3 728 3 1 32Kraftringen AS 0 1.0 1. 98 Ringerike 1 00 % 1 00 % 583 1 2Viul Kraft AS / RTP AS 0 1.0 1. 92 Ringerike 50 % 50 % 22 098 –3 1 94Kraftringen AS er unntatt fra konsolideringen. Årsaken er at selskapet er uvesentlig i forhold til konsernregnskapet. Investering i datterselskap i konsernetgjelder dette selskapet og utgjør TNOK 500.Tilknyttet selskap m.v. – konsernAnskaffelses- Forretnings- Stemme-Firma tidspunkt kontor Eierandel andel Egenkapital ResultatViul Kraft AS 0 1.0 1. 92 Ringerike 50 % 50 % 4 1 22 1 –3 1 94Viul Kraft ASAnskaffelseskost 1 20 0 1 9Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 1 7 684Henførbar merverdi 1 02 335Inngående balanse 0 1.0 1.2007 87 444– herav uavskrevet merverdi 6 1 403Andel av årets resultat etter avskrivning av merverdi –5 754Mottatt utbytte –750Bokført verdi 31.12.07 80 941


ÅRSRAPPORT 2007 35Note 9 Andre finansielle instrumenterMorselskapAnleggsmidler Eierandel Balanseført verdi Markeds-verdiGrunnfondsbevis Sparebank 1 Ringerike 2,1 6 % 1 428 1 674Rasjonell El. Nettvirks. AS 0 % 1 1 1 1Kommunal Landspensjonskasse (egenkapitalinnskudd) 0 % 1 883 1 883Eiendomsselskapet Veien Kulturminnepark AS 1 2,5 % 2 000 2 000Foreningen til Begnavassdragets Regulering 0 % 0 0Andel Hønefoss Golfklubb 0 % 1 5 1 5Sum 5 338 5 583KonsernAnleggsmidler Eierandel Balanseført verdi Markeds-verdiGrunnfondsbevis Sparebank 1 Ringerike 2,1 6 % 1 428 1 674Rasjonell El. Nettvirks. AS 0 % 1 1 1 1Kommunal Landspensjonskasse (egenkapitalinnskudd) 0 % 2 998 2 998Eiendomsselskapet Veien Kulturminnepark AS 1 2,5 % 2 000 2 000Foreningen til Begnavassdragets Regulering 4 % 0 0Andel Hønefoss Golfklubb 0 % 1 5 1 5Andel Ring Næringsforum BA 1 % 1 1Sum 6 453 6 699Note 10VarerMorselskapKonsern2006 2007 2007 20060 0 Innkjøpte varer for videresalg 546 3500 0 Sum 546 350Note 11Obligasjoner og andre fordringerMorselskapKonsern2006 2007 2007 20060 0 Aall Ulefoss 54 250 57 7500 0 Rødungen 3 000 3 0007 067 1 95 1 Øvrige 1 976 5 3 1 77 067 1 951 Sum 59 226 66 067Rødungen er en rett til evigvarende korrigering av produksjonstap i Numedalsverkene somkrediteres Vittingfoss med 880 MWh fra E-CO til markedspris i uke 8 hvert år.


36 ÅRSRAPPORT 2007Note 12 Aksjekapital og aksjonærinformasjonAksjekapitalen i morselskapet pr 3 1.1 2.07 består av 1 000 aksjer pålydende 1 50 000.Antall Pålydende BokførtOrdinære aksjer 1 000 1 50 000 1 50 000Sum 1 000 150 000EierstrukturDe største aksjonærene i selskapet pr. 3 1.1 2.07 var:Eier-StemmeOrdinære Sum andel andelRingerike Kommune 880 880 88 % 88 %Hole Kommune 1 20 1 20 1 2 % 1 2 %Totalt antall aksjer 1 000 1 000 100 % 100 %Note 13 EgenkapitalMorselskap Aksjekapital Overkursfond Annen egenkap. SumEgenkapital 1.1.07 150 000 48 271 103 498 301 769Årets endring i egenkapital:Årets resultat 0 0 1 3 234 1 3 234Andre poster 0 0 0 0Årets utbytte 0 0 –1 0 000 –1 0 000Egenkapital 31.12.07 150 000 48 271 106 732 305 003KonsernEgenkapital 1.1.07 307 897Årets endring i egenkapital:Årets resultat 1 3 342Avsatt utbytte –1 0 000Egenkapital 31.12.07 311 240


ÅRSRAPPORT 2007 37Note 14Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelserSelskapet er pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene idenne lov. Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i KommunalLandspensjonskasse (KLP). Alle foretak i KLP inngår i en flerforetaksplan.5 personer inngår i pensjonsordningen i morselskapet, og 73 personer i konsernet.I forbindelse med lovendringene i reglene knyttet til kollektiv livrente fra 1.1.2007, besluttet Ringeriks-Kraft å avvikle sin avtale om kollektiv livrente forinntekter over 1 2 G fra 3 1.1 2.2006. For inntekter over 1 2 G har selskapet videreført en tilsvarende pensjonsordning over driften fra 1.1.2007.MorselskapKonsern2006 2007 2007 20061 252 1 78 Nåverdi av årets pensjonsopptjening 3 590 4 24 11 688 745 Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 8 566 5 869–1 808 –509 Avkastning på pensjonsmidler –6 694 –5 9830 1 20 Resultatført estimeringstap/(gevinst) 1 329 1 971 58 76 Administrasjonskost 2 1 3 1 9933 1 –1 3 Periodisert arbeidsgiveravgift –73 1 321 621 598 Netto pensjonskostnad 6 931 4 655MorselskapMidler og forpliktelserKonsernMidler og forpliktelser2006 2007 2007 200640 640 26 1 95 Beregnede pensjonsforpliktelser 1 75 975 1 27 7053 1 505 1 3 355 Pensjonsmidler (til markedsverdi) 1 1 9 562 1 07 2 1 2998 5 389 Ikke resultatført virkning av estimatavvik 47 889 1 1 768–1 206 –1 05 1 Periodisert arbeidsgiveravgift –1 37 1 –1 468–9 343 –8 503 Netto pensjonsforpliktelser –9 894 –10 193Økonomiske forutsetninger: 2007 2006Diskonteringsrente 5,30 % 5,00 %Årlig lønnsvekst 4,50 % 3,00 %Forventet avkastning på fondsmidler 5,50 % 6,00 %Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 4,25 % 3,00 %Forventet uttakshyppighet AFP 45 % 20–60%Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring.Note 15Annen langsiktig gjeldMorselskapKonsern2006 2007 2007 20061 60 000 1 60 000 Gjeld til kredittinstitusjoner 1 60 000 1 60 000275 500 275 500 Gjeld til kredittinstitusjoner 275 500 275 5002 377 1 284 Øvrig gjeld 2 277 2 377437 877 436 784 Sum annen langsiktig gjeld 437 777 437 877Selskapet har to langsiktige lån hos DnB NOR Bank ASA. Begge lånene er avdragsfrie frem til20 1 1 hvorpå de forfaller henholdsvis 27. og 1 9. september.


38 ÅRSRAPPORT 2007Note 16SkattekostnadMorselskapKonsern2006 2007 Årets skattekostnad fremkommer slik: 2007 20060 0 Betalbar skatt 8 1 87 24 5730 Betalbar naturressursskatt 3 2 1 20 0 Inntektsskatt fratrekkes –3 2 1 2 –3 249–4 0 1 1 2 237 Endring i utsatt skatt 3 4 1 5 –8920 0 Grunnrenteskatt 5 7 1 2 1 0 30 1538 0 Forskyvn. mellom betalbar/utsatt skatt 2005 0 5381 92 –1 29 For lite/ for mye avsatt betalbar skatt tidl. år –1 64 3380 0 Betalbar naturressursskatt 0 3 2490 0 Naturressursskatt til fremføring 0 0–3 28 1 2 1 09 Skattekostnad ordinært resultat 1 7 1 50 34 8580 0 Herav henført til ekstraordinært resultat 0 0–3 28 1 2 1 09 Skattekostnad ekstraordinært resultat 1 7 1 50 34 8582006 2007 Avstemming skattekostnad mot resultat før skatt: 2007 2006–3 28 1 2 1 09 Årets totale skattekostnad 0 04 575 4 296 28 % av resultat før skatt 8 538 23 2320 –2 059 Differanse på grunn av permanente forskjeller 3 029 00 1 29 For mye/lite avsatt tidligere år 1 29 00 0 Grunnrenteskatt 5 7 1 2 1 0 30 1–7 856 0 Sum –1 7 1 50 –33 5332006 2007 Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: 2007 20061 6 340 1 5 343 Ordinært resultat før skattekostnad 30 495 82 9730 0 Ekstraordinært resultat før skatt 0 00 0 Underskudd til fremføring 0 –8 788–28 746 –7 352 Permanente forskjeller 32 1 3 1 4 638–509 3 649 Endring i midlertidige forskjeller –4 278 –3 974–1 7 470 Resultatført konsernbidrag –1 7 4700 Datterselskap med negativ skattemessig resultat 1 2 9 1 5–1 2 9 1 5 –5 830 Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskap 40 878 87 7640 –1 1 640 Anvendt fremførbart underskudd –1 1 6400 1 7 470 Mottatt konsernbidrag–1 2 9 1 5 0 Årets skattegrunnlag 29 2380 0 Skatt 28 % 8 1 87 24 574


ÅRSRAPPORT 2007 39MorselskapKonsern2006 2007 Betalbar skatt i balansen fremkommer som følger: 2007 20060 0 Betalbar skatt på årets resultat 8 1 87 24 5741 05 0 Øvrig betalbar skatt 0 1 1 3– betalbar naturressursskatt –3 2 1 2 –3 249– fremført naturressursskatt inkl. renter –3 69 10 0 Betabar grunnrente skatt 5 7 1 2 1 0 30 10 0 Betalbar naturressursskatt 3 2 1 2 3 2490 0 Betalbar naturressursskatt fratrekkes inntektsskatt 0 01 05 0 Betalbar skatt i balansen 1 3 899 3 1 297Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt2006 2007 Forskjeller som utlignes 2007 2006–1 248 –1 722 Anleggsmidler 1 78 073 1 75 347–4 309 –8 439 Omløpsmidler –9 994 –8 436Langsiktig fordringer43 462 43 462 Andre forskjeller –225 302 –224 377–1 2 9 1 5 –1 275 Underskudd til fremføring –1 275 –1 2 9 1 5–9 458 –8 503 Pensjonsforpliktelse –9 969 –1 0 2871 5 532 23 523 Sum –68 467 –80 668–4 349 –6 587 Utsatt skatt (-) / Utsatt skattefordel (+) 1 9 1 7 1 22 587ÅRETS GRUNNLAG FOR GRUNNRENTESKATT FREMKOMMER SLIK: 2007 2006Inntekter 50 433 94 1 83Driftskostnader produksjon 1 8 547 1 2 942Skattemessige avskrivninger 7 078 6 324Friinntekt 5 767 8 766Sum fradrag 3 1 392 28 032Sum grunnrenteinntekt 1 9 04 1 66 1 5 1Fremførbar negativ grunnrenteinntekt fra tidligere inntektsår –28 00 1Skattepliktig grunnrenteinntekt 1 9 04 1 38 1 50Grunnrenteskatt 30 % 5 7 1 2 1 0 30 1Utsatt skattefordel er balanseført da det forventes inntjening i fremtidige år, eller realistisk skattetilpassningsom gjør det mulig å utnytte fordelen.


40 ÅRSRAPPORT 2007Note 17 MagasinbeholdingerMagasinbeholdningen i vassdraget ovenfor Hønefoss kraftstasjonvar på 556 millioner m 3 tilsvarende 3 1 GWh per 3 1.1 2.07 eller 60 % avmagasinkapasiteten. Magasinbeholdningen i vassdraget ovenforVittingfoss kraftstasjon var på 370 millioner m 3 tilsvarende 1 6 GWheller 42 % av magasinkapasiteten.Note 18Pantstillelser og garantier m.v.MorselskapKonsern2006 2007 Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l.: 2007 2006435 500 435 500 Gjeld til kredittinstitusjoner 435 500 435 500Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for bokført gjeld0 0 Maskiner o.l 398 573 377 5480 0 Bygninger 0 00 0 Øvrige 0 00 0 Totalt 398 573 377 548500 500 Garantiansvar 500 500Gjeld til kredittinstitusjoner er sikret med pant i Hønefoss kraftstasjon og i Vittingfoss kraftstasjon.I tillegg er det satt betingelser til selskapets bokførte egenkapital.Note 19 Opplysning om virksomhetsområder2007 Produksjon Nett Strøm Service Mor Eliminering KonsernDriftsinntekter 98 062 1 1 7 669 1 1 2 464 88 3 1 6 1 1 508 –62 963 365 056Driftskostnader 47 238 88 703 1 1 1 037 83 1 84 2 1 243 –58 940 292 465Avskrivninger 4 60 1 9 72 1 1 1 0 358 1 370 –1 77 1 5 983Driftsresultat 46 223 1 9 245 1 3 1 7 4 774 –1 1 1 05 –3 847 56 607Eiendeler 526 036 29 1 296 65 699 37 28 1 890 422 –94 1 652 869 083Egenkapital 1 58 627 92 398 1 0 058 3 728 305 003 –258 575 3 1 1 2402006 Produksjon Nett Strøm Service Mor Eliminering KonsernDriftsinntekter 1 26 09 1 1 1 4 1 09 1 38 635 72 789 1 1 729 –57 988 405 365Driftskostnader 37 646 84 490 1 36 227 68 0 1 0 1 8 392 –56 962 287 803Avskrivninger 4 782 7 044 74 396 3 6 1 6 –1 27 1 5 785Driftsresultat 83 663 22 575 2 334 4 384 –1 0 279 –899 1 0 1 778Eiendeler 53 1 038 284 07 1 52 807 36 764 892 672 –883 675 9 1 3 677Egenkapital 1 59 589 83 320 28 80 1 3 736 30 1 769 –269 3 1 8 307 897


ÅRSRAPPORT 2007 41Note 20Mer-/mindreinntekt2007 2006Innbetalt fra kunder 96 1 99 99 068Overliggende nett –29 746 –27 942KILE 4 0 1 8Justert innbetalt fra kunder 70 47 1 7 1 1 26Inntektsramme (tillatt inntekt) 77 502 77 656Årets endring i mer- (+)/mindreinntekt (–) –7 03 1 –6 530Korreksjon fra tidligere år og enkeltvedtakNorges vassdrags- og energidirektorat –5 473 –608Renter av mer-/mindreinntekt 1 40 543Årets endring i mer- (+)/mindreinntekt inklusive renter (–) –12 364 –6 595Mer- (+)/mindreinntekt (–) inkl. renter 1.1. 1 5 570 22 1 65Årets bevegelser inkl. renter –1 2 364 –6 595Akkumulert mer- (+)/mindreinntekt inkl renter 31.12. (–) 3 206 15 570Nettvirksomheten skal håndtere merinntekt og mindreinntektslik at saldo over tid går mot null. Merinntekt skal tilbakeføres kundeneog mindreinntekt kan hentes inn fra kundene gjennom beregning avtariffene.Note 21TradingporteføljePosisjoner i tradingporteføljen som handles over Nord Poolmarkedsvurderes i henhold til regnskapsloven § 5-8. Det innebærerat urealiserte gevinster inntektsføres og urealiserte tap kostnadsføresløpende. Det er inntektsført TNOK 2 635 i realiserte og urealisertegevinster i 2007.Note 22NVE nettkapitalBalanse 2007 2006Sum driftsmidler etter fordeling 1.1. 2 1 8 07 1 2 1 4 408Sum driftsmidler etter fordeling 3 1.1 2. 24 1 307 2 1 8 07 1Gjennomsnittlige driftsmidler 229 689 2 1 6 2401 % påslag for nettkapital 2 297 2 1 62Avkastninggsgrunnlag 23 1 986 2 1 8 402Avkastning (driftsresultat/nettkapital) 8,3 % 1 0,3 %Driftsresultat i nettvirksomheten 1 9 245 22 575Note 23KraftproduksjonFor egne kraftverk har Ringeriks-Kraft evigvarende konsesjon.For innleid kraftverk (Aall-Ulefoss) har vi konsesjon ut utleieperioden(2038).Note 24Nedskrivning fordringerRingnett ble solgt og inntektsført med TNOK 8 000 i 2004.Årets nedskrivning på denne fordringen er på TNOK 4 1 20.Hele salgsbeløpet på TNOK 8 000 er dermed tapsført.


42 ÅRSRAPPORT 2007


ÅRSRAPPORT 2007 43Ringeriks-Krafts verdiskapning/samfunnsregnskapKonsernet Ringeriks-Kraft AS hadde driftsinntekterpå 365,1 millioner kroner i 2007. Justertfor innsatsfaktorer som varer, kraft samt eksterneleveranser og avskrivninger på omlag 262,3millioner kroner ble netto verdiskapning 1 4 1,1millioner kroner.Av verdiskapningen i Ringeriks-Kraft AS gikk36,8 millioner kroner til de ansatte i form av lønn,26,5 millioner kroner til det offentlige i form avskatter og avgifter og 34,0 millioner kroner tilfinansinstitusjoner og øvrige. Av verdiskapningtilfalt 1 0 millioner kroner eierne. I tillegg mottardet offentlige ca 1 35 millioner kroner i form avmerverdiavgift og forbruksavgift på salgsinn -tekter.SamfunnsregnskapDriftsinntekter 365 056Vareforbruk/driftskostnader 246 365Brutto verdiskapning 118 691Kapitalslit 1 5 983Netto verdiskapning 102 708Finansinntekter 7 896Verdi til fordeling 1 10 604Fordeling til ansatte 33% 36 753Fordeling til långivere/øvrige 3 1% 34 0 1 2Fordeling til offentlige 24% 26 495Fordeling til eiere 9% 1 0 000Fordeling til selskapet 3% 3 344Sum fordelt 110 604Fordeling av verdiskapning i konsernetProsent20181614121086420Ringeriks-KraftNettArbeidsmarkedetNorge og energibransjen er i en fase hvor det erstor etterspørsel etter dyktige medarbeidere. Sålangt har Ringeriks-Kraft evnet å tiltrekke segdyktige medarbeidere, men konkurransen harøkt og den vil trolig øke i tiden fremover. De størsteutfordringene ser vi innenfor sivilingeniør- ogingeniørfaget, men også innen andre yrkesgrupperhar kampen om arbeidskraften økt.Med en gjennomsnittsalder i selskapet og ibransjen på 47 år vil det blant annet være viktigå styrke interessen for å arbeide i bransjengjennom å synliggjøre en god, interessant, utfordrendeog «fornybar» arbeidsplass. Selskapettilbyr sommerjobber til studenter, praksisplassertil elever fra videregående skole og jobbi forbindelse med arbeidsuke til elever fra ungdomsskolen.Ringeriks-Kraft forsøker ogsåå legge til rette for oppgaveskrivning, for blantannet Bachelor studenter fra Høgskolen iBuskerud (HiBu).For Ringeriks-Kraft er det viktig å la dagensmedarbeidere få mulighet til å utvikle sin kompetanse,og det ytes gode ordninger for de somønsker å ta videreutdanning og kompetanse -Fordeling til ansatte 33 %Fordeling til offentlige 24 %Fordeling til långivere/øvrige 31 %Ringeriks-KraftStrømFordeling til eiere 9%Fordeling til selskapet 3%SykefraværRingeriks-KraftServiceRingeriks-KraftMor20072006Ringeriks KraftKonsernpåfyll. Flere medarbeidere har de senere årenetatt høyere utdanning og fagbrev.Ringeriks-Kraft satser på å ta inn lærlinger.I dag har selskapet 6 dyktige lærlinger, hvorav 5i energimontørfaget og 1 i energioperatørfaget.Læringene utgjør 1 2 % av entreprenørselskapetsmedarbeidere. Det kan nevnes at det i sel -skapets over 1 00 årige historie for første ganger tatt inn en energioperatørlærling. Lærlingeneberiker miljøet i konsernet.ArbeidsmiljøHøsten 2007 ble det gjennomført en omfattende,webbasert arbeidsmiljøundersøkelse blantalle ansatte. Over 80 % av ansatte deltok, etresultat bedriften er godt fornøyd med.Tilbakemeldingene gjennom undersøkelsenviser at de ansatte trives i arbeidet og med sinekollegaer, de opplever stor tilhørighet til arbeids -plassen og de er engasjerte. Noe er det å ta fatti, og undersøkelsen blir fulgt opp i de enkelteselskaper og avdelinger i konsernet. Målet er atRingeriks-Kraft skal bli en enda bedre arbeidsplass.Undersøkelsen skal følges systematisk oppog gjentas årlig fremover. Det gjennomføresogså utviklingssamtaler/medarbeidersamtalerfor samtlige ansatte en gang i året.Ringeriks-Kraft er en kunnskapsbedrift somønsker å gi sine medarbeidere vekst- og utviklingsmuligheter.Virksomhetens verdier; åpne,pålitelige, lydhøre og fleksible skal prege helevirksomheten.


44 ÅRSRAPPORT 2007HMSRingeriks-Kraft søker i all sin virksomhet å hafokus på helse, miljø og sikkerhet. Målet forselskapet er at mennesker og miljø ikke skal på -føres skade. I 2007 hadde selskapet ingenalvorlige skader. Selskapet har lagt til rette forrapportering av tilløp til uønskede hendelser.Bedriften tilbyr medlemskap på treningsstudioog har også egne spinningtimer. Detgjennomføres årlig bedriftslegeundersøkelser ogdeler av virksomheten har inngått avtale ommassasje for å forebygge belastningsskader.Det totale sykefraværet i konsernet var på7,2 % i 2007, en reduksjon på 0,9 % siden 2006.Korttidssykefraværet er på 0,7 % , som er inneformålet om 1 % korttidsfravær. Målet om et totaltfravær på 6 % er så langt ikke nådd. Alle sel skaperi konsernet er IA bedrifter og samarbeidermed arbeidstakere, organisasjoner, bedriftslegeog trygdekontor om å redusere sykefraværet.Kultur og idrettRingeriks-Kraft er en betydelig aktør i lokalsamfunnenei Hole og Ringerike. Konsernet engasjererseg gjennom å bidra med støtte til ulike kultur-og idrettsaktiviteter. I 2007 ble det bidrattmed ca 1,5 millioner kroner i sponsormidler ogstøtte gjennom samarbeidsavtaler med ulike aktøreri regionen.HoleværingenI 2007 inngikk selskapet en 3-årig hovedsamarbeidsavtalemed IL Holeværingen, Holes størsteidrettslag. Idrettslaget organiserer mange ungdommerinnenfor idrettene fotball, håndball,langrenn og barneidrett.oppe interessen for sykling blant våre ansatte.Avtalen med klubben har gått over 3 år og i skrivendestund er det inngått en ny 3- årig avtalegjeldende for 2008- 20 1 0.Hønefoss BallklubbKlubben favner både topp- og breddefotball ivårt distrikt. Klubben er distriktets største ogRingeriks-Kraft har vært hovedsamarbeids -partner med HBK gjennom mange år.Innflytterdagen RingerikeHøsten 2007 ble innflytterdagen Ringerike etablert,med håp om å bidra til å starte noen kreativeprosesser og bygge en fells profileringsplattformfor lag, foreninger, organisasjoner, utdanningsinstitusjonerog næringsliv. Ringeriks-Kraft støtter innflytterdagen og mener det erviktig å bidra til å sette Ringeriksregionen påkartet.ByscenenRingerike og regionen har fått sin egen Bysceneog Ringeriks-Kraft er med som bidragsyter til arrangementeri regi av Stiftelsen Ringerike Kultursenterog til arrangementer i andre aktørersregi.HønefossrevyenRevyen har blitt en tradisjon og har hatt suksessfra starten. Vi er stolte over at vi har vært medsom samarbeidspartner siden første gang revyenble satt opp.Ringerike SykkelklubbSamarbeidet med Ringerike Sykkelklubb harvært positivt. Rekrutteringen i sykkelklubben harvært formidabel de siste årene og klubbensmedlemmer og støttemedlemmer viser en dugnadsåndog holdninger som Ringeriks-Kraftønsker å identifisere seg med. Sykkelinteressen iRingeriks-Kraft er fortsatt stor og samarbeidetmed sykkelklubben håper vi bidrar til å holde


ÅRSRAPPORT 2007 45For miljøets skyld – og for deg som skal bo herMiljøvennlig produksjonSom en lokal miljøbedrift med produksjon, omsetning og distribusjon av miljøriktigfornybar energi, er Ringeriks-Kraft opptatt av de som skal bo i vår region. Vår produksjon avelektrisk kraft er basert på miljø vennlig og rimelig vannkraft. Når prisene på elektrisk kraft stiger,vil mange søke etter andre og rimeligere energikilder. Vi engasjerer oss derfor også i annenenergiproduksjon, men aldri på bekostning av miljøet.VannkraftVannkraft som begrep omfatter all bruk av vanntil kraftproduksjon, enten kraften utnyttes mekaniskeller omformes til elektrisk kraft. I beggetilfeller innebærer utnyttelse av fallenergipotensialet.Fallenergi omformes til roterende energivia et hjul med skovler, enten det er en kvernkall,et vannhjul eller en vannturbin. For å produsereelektrisk kraft kobles «hjulet” til en dynamo elleren generator som ved å utnytte elektromagnetiskinduksjon skaper elektrisk strøm.Innen vannkraft skiller vi gjerne mellom magasinkraftverkog elvekraftverk. Et magasinkraftverkkan lagre vann i flomperioder forsenere bruk. Elvekraftverk kjennetegnes av storevannmengder med liten fallhøyde. Disse kraftverkeneer avhengige av vannføringen i elvene,noe som vanskelig kan reguleres. Vannet måbrukes når det kommer.(kilde: Wikipedia)I Ringeriks-Kraft-konsernet er det Ringeriks-Kraft Produksjon som ivaretar kraftproduksjonen.Selskapets kraftproduksjon er i hovedsakelvekraftverk fordelt på fire vassdrag, Bægnavassdraget,Randsfjordvassdraget, Numedals -lågen og Tokkevassdraget i Telemark. Hvert årproduserer selskapet om lag 400 millioner kilowattimer,noe som tilsvarer forbruket til om lag25 000 husstander.VarmepumpeI luft, jord, sjø og fjell finnes det energi i form avvarme. Denne energien kan utnyttes til å varmeopp boliger, til tross for at temperaturen i utgangspunkteter lavere enn det du ønsker. Envarmepumpe henter ut energien fra omgivelseneog flytter den til innsiden av huset i formav varme. En varmepumpe bruker mindre energitil å produsere samme mengde varme enn envanlig elektrisk ovn.Hvordan fungerer en varmepumpe?Det finnes i hovedsak to typer varmepumper,luftvarmepumpe og vannvarmepumpe.En luftvarmepumpe bruker forskjellen på uteoginnetemperatur til å varme opp luft som blåsesinn i huset ved hjelp av en vifte. Den kansammenlignes med et omvendt kjøleskap. Omsommeren når det er varmt, kan varmepumpareverseres og blir da et air-condition anlegg. Enslik varmepumpe har to enheter, en som monteresinne og en ute.En vannvarmepumpe bruker den stabilevarmen på 4–7 grader i jord, luft eller sjø somutgangspunkt. Varmepumpa bruker denne ener -gien til å varme opp vann som sirkulerer i rør ihuset slik at det blir varmt.(kilde: Enova)Ringeriks-Kraft Strøm, som er konsernetskraftleverandør, har som mål å kunne tilby produktersom er tilpasset kundenes behov. I det altvesentlige er det strøm fra vannkraftproduksjonenselskapet selger, men har også et tilbud omvarmepumpe til sine kunder. Selskapet ønsker ågi tilbud om et miljøvennlig alternativ til oppvarmingav boliger. Tilbudet omfatter en luftvarmepumpe,eller mer presist, en luft til luft-varmepumpe.Ringeriks-Kraft Produksjon tilbyr en annentype varmepumpe, vannvarmepumpe, somhenter varmen fra jorden. Varme hentes opp fraunderjordiske energibrønner og utnyttes til oppvarmingi boliger. I samarbeid med utbygger tarRingeriks-Kraft Produksjon all teknisk og økonomiskrisiko ved at de bygger og drifter anlegget,og leverer varme til markedspris fram til anleggeter nedbetalt.Som eksempel kan nevnes en avtale selskapethar med Tronrud Eiendom AS om levering avjordvarme til 60 leiligheter på Trekanten, Vik iHole. Anlegget vil bestå av i alt 1 8 varme brønnermed en dybde på ca 1 80 meter, nødvendigkollektorsystem (innsamlingsledninger), varmepumpe,varmtvannsbereder og en elkjele somreserve. Investeringen utgjør om lag 2,2 millionerkroner, og levetiden for energibrønnene erberegnet fra 80 til 1 00 år. Jordvarme er et heltforurensningsfritt alternativ for varmeenergi –helt uten utslipp.Et godt miljø for alleRingeriks-Kraft vil bidra til at sikker strømforsyningskaper et godt og trygt miljø i hele regionen.Enhver framføring av linjer er et inngrep inaturen, og naturen er lunefull. Det er mangehensyn å ta i forbindelse med miljøvennlig kraft.Et entreprenørselskap som Ringeriks-KraftService må ta miljøhensyn. Det er strenge kravtil omgang med miljøgifter, til inngrep i naturenog til å ivareta sikkerhet for egne og andres livog helse. For å ivareta alle disse kravene ogsamtidig drive effektiv forretning, er det sværtviktig å ha et godt miljø mennesker imellom. Etgodt miljø skaper trivsel, glede og effektivitet.Skaper vi godt miljø i alle sammenhenger skapervi en miljøbevisst bedrift.


Våre verdier04 FleksibleÅ søke muligheter!Å akseptere forandringer!Å lytte til kundens behov!Å benytte andres kompetanse!


– lurer på hvor mange somjobber for oss jeg...– det er mange ja...og så forskjellige da...


● Energimontør ● Elkraftmontør ● Elkraftingeniør● Bygningsingeniør ● Sivilingeniør elkraft ● Sivilingeniør maskin● Lærlinger ● Fagbrev gruppe L ● Fagbrev gruppe A● Høyskolekandidater ● Bachelorutdannelser ● Revisor● Bedriftsøkonomer ● Master i markedsføring ● It-kandidat● Kundeveiledere ● It-/driftskonsulenter ● Saksbehandlere● Markedskonsulent ● Fagarbeidere ● Personaladministrasjon


Ringeriks-Kraft ASServiceboks 22 – 3504 Hønefoss | besøksadresse Fossveien 7-9 – 3510 Hønefosstelefon 32 11 95 00 | telefaks 32 12 16 11post@ringeriks-kraft.no | organisasjonsnummer NO 976 957 628 MVADesign og produksjon: Dialecta Kommunikasjon, Gjøvik

More magazines by this user
Similar magazines