Bjørgvin videregående skole.pdf - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Bjørgvin videregående skole.pdf - Hordaland fylkeskommune

HORDALAKD F\'LKESKOMMUNEHORDALANDFYLKESKOMMUNEHordaland fylkeskommuneOpplæringsavdelingaPostboks 79005020 BERGENBJØRGVINVIDEREGÅENDE SKOLESaknrJollOlO% r--.nr. /6(7^0 1 OKT 1012Arkivnr^ f^ ^ Saksh^^f/]^ 'Eksp.U.off.Vår ref.: KS Dykkar ref.:201101096 Bergen, 29.09.12HØRINGSUTTALELSE - SKOLEBRUKSPLANBjørgvin videregående skole er i all hovedsak positiv til deime skolebruksplan for Bergensentrum. Det er spesielt gledelig å se at studiespesialiserende og service- og samferdsel er foreslåttoverført til den nye Amalie Skram.Vi skulle ønsket at også helsefagene hadde blitt ivaretatt med en sentrumslokalisering i deimestore omorganiseringen.Rektor vil også få henstille om at Kyrre skole må bli ivaretatt som tilbud i fylkeskommimen mednye og bedre lokaliteter, noe som det er et stort behov for.Viser for øvrig til vedlagte uttalelser fra avdelingene.Kristen StorektorVedlegg: Utalelser fra avdelingeneHordaland fylkeskommuneOpplæringsavdelingawww.hfk.no/opplæringBjørgvin videregående skolePostboks 1979 Nordnes5817 BergenTlf: +47 55 33 79 00faks:+47 55 33 79 01e-post: post.bjv@post.hfk.noweb: http://biv.hfk.no


HORDALANDFYLKESKOMMUNEBJØRGVINVIDEREGÅENDE SKOLEHordaland fylkeskommuneOpplæringsavdelingaPostboks 79005020 BERGENVårref.:20n01096 Dykkar ref.; Dato 20.09.2012KOMMENTARAR TIL HØYRINGA OMKRING SKULEBRUKSPLANENFRÅ SERVICE OG SAMFERDSEL OG STUDIESPESIALISERANDEPROGRAMOMRÅDERVi har følgjande innspel til skolebruksplanen:Service- og samferdselVi har 3 klassar på Vgl, 2 klassar på Vg2 Sal, s ervice og sikkerhet og 2 klassar IKTservicefag. I tillegg har Bjørgvin 2 grupper på HT som og høyrer inn under sameprogramområdet, den siste klassen vart oppretta dette skuleåret.Det er ønskjeleg frå skulen si side at tilbodet vert oppretthaldt, dersom Bjørgvin vert overført tilAmalie Skram vgs hausten 2014.Sal, service og sikkerhet er i praksisperioden gunstig å leggje til rette for i sentrum, her er tilbodsom er tilgjengeleg og lett å administrere med lærarar og elevar. Elevane kan gå ut i lære innan treområder: Kontor og adm faget, Salsfaget og Sikkerhetsfaget. Erfaringane frå Bjørgvin vgs er godemed omsyn til å være i sentrum pga nærleik til nemde områder som vi treng samarbeid med. Slikvil vi lettare kunne bruk sentrum som eit "utvida klasserom" og lett tilgjengeleg tilbod. Eit annaargument er og at det trengs to klassar for å skape eit miljø og samarbeid for læararane. Her finsmange læreplassar innan desse programområda, elevane vil få eit fullverdig tilbod som fører tilfagbrev.Klassane på IKT servicefag har stor søknad og elevane er ettertrakta som lærlingar, både inæringsliv og på skular. Vi er ein fast samarbeidpartnar med HFK, fagopplæringskontoret. Ein avvåre lærarar sit i prøvenemnda for IKT service fag, og han kome med eit framlegg til at AmalieSkram vgs kan bli ein skule der lærlingane innan IKT frå heile fylket kan avleggje den formellefagprøven i IKT servicefaget. På denne måten vil alle lærlingane bli prøvd under same forhold ogsame utstyr.Hordaland fylkeskommuneOpplæringsavdelingaVA/vyw.hfk.no/oppieeringBjørgvin videregående skolePostboks 1979 IMordnes5817 BergenTlf: +47 55 33 79 OOfaks: +47 55 33 79 01e-post; post.bjv(S(post.hfk.noweb: http://bK'.lifk.no


Vi har no fått eit miljø i HT klassane, og dei har eit godt samarbeid med dei ordinære klassane.Dette gjer det mogeleg for HT elevane å ta einskilde fag etter læreplanen for i Vgl-ordinæreklassar. Samstundes er vi opptekne av at ein ny sentrumskole skal ha eit tilbod til alleelevgruppene, også klassar med redusert elevtal. Bygningsteknisk skulle det på noverandetidspunkt vere mogeleg å leggje til rette.for ei slik gruppe. Transport mellom heim og skule erlettare når skulen er i sentrum. Vi ber om at dette tilbodet ikkje vert sletta, men at det vil fortsetjesom eit tilbod innan Service- og samferdsel.Det er og verdt å merke seg at programfaglærarar på Service og Samferdsel underviser iprogramfag på Studiespesialiserande programområde, som til dømes Markandsføring,Informasjonsteknologifag, Entreprenørskap og Økonomistyring.Vi er og kjend med at BHG er planlagd inn i den nye skulen med sine klassar frå Service- ogsamferdsel. Dersom det totale tilbodet innan dette programområdet vert redusert, er det viktig atikkje berre ein av skulane får redusert tilbodet sitt, med andre ord at det ikkje blir "øyremerkt" einreduksjon ved ein av skulane, men at det blir ei rettferdig fordeling mellom skulane.StudiespesialiserandeBjørgvin har hatt 4 parallellar knytt til dette programområdet, men har inneverande skuleår 3klassar på Vgl, 3 klassar på Vg2 og 4 klassar på Vg3. i tillegg ein Påbygg klasse. Fagområda erinnan realfag (alle fag og full fordjuping), språkfag og samfunnsfag.3 parallellar innan Studiespesialiserande gjev eit snevert tilbod innan programfaga. Kollegiet erpositive til at vi truleg blir ein del av ein stor skole med mange parallellar og godt tilbod innan deiulike fagområda.Bjørgvin har hatt eit særs godt tilbod innan samfunnsfaga, og vonar vi vil kunne vidareføre detteved den nye skulen. Kollegiet er godt samansveisa og godt fungerande itman dei ulikeprogramområda. Her er eit særs godt inkluderande og engasjert kollegium, noko som er viktig å tavare på.Fleire av lærarane her på skulen har vore med på samanslåing tidlegare, frå HAV og Nerheim vgs.til Bjørgvin vgs. Prosessen tok tid og har vel ikkje vore heilt utan vanskar for nokre i kollegiet, avden grunn tenker vi at prosessen må tidleg førebuast slik at overføring til ny skole og nyttkollegium blir god og positiv.Bjørgvin vidaregåande skuleBerit Østerbø Brekke og Astrid HjellbakkAss.rektor og avd.leiar realfag/avdelingsleiar SS og STUSP


^HORDALANDFYLKESKOMMUNEBJØRGVINVIDEREGÅENDE SKOLEHØRING SKOLEBRUKSPLAN - HELSESkolebruksplanen: Det er bred enighet blant de ansatte på avdeling HS om følgende: Vi mener atdersom fylket vil være med å støtte opp under satsing på Helsefagene, vil bl.a. lokalisering og"tiltrekkende" omgivelser være viktig. Amalie Skram vgs. vil kunne tiltrekke seg god elevsøknad, bådenår det gjelder Helseservice- og helsesekretærfaget, og ikke minst viktig blir det for hudpleiefaget.Begge programområdene trenger store areal. I tillegg til klasserom trenger helsesekretærene en"skiftestue"(rom der det tilrettelegges for mindre "operasjoner") og et laboratorium. Hudpleiernedisponerer i dag to store klinikker, og det har vært lagt ned mye arbeid i å gjøre omgivelsene lekre ogdelikate, noe som er viktig for å kunne tiltrekke seg kunder.Det er en pedagogisk overordnet målsetting å gi våre hudpleieelever en helhetlig og oppdatertutdanning som tar for seg Helse -og ernæring, trening, og pleie av kropp. Svømmebassengsamlokalisert med Amalie Skram, vil være et tilbud som kan by på spennende muligheter dersom vikunne se trening i svømmebasseng i sammenheng med SPA- behandling.En stor del av elevenes praktiske læring, går ut på å jobbe med kunder i "klinikken", herunderkommer også veiledning om kosthold og trening. En skoleplassering i nærheten av bykjernen/ avbystasjonen, vil kunne tiltrekke seg kunder de kan "trene på".Vi ønsker også å være attraktive for å kunne knytte til oss lærere med spesialistutdanning. I tillegg tilsykepleiere, og hudpleiere, trenger vi bioingeniører, operasjonssykepleiere og faglærere i IKT medgod utdanning innen data- og journalarbeid. Hudpleierne trenger dessuten kompetanse fra Salg- ogservice- lærerne innenfor yrkesutøving m t p entreprenørskap og økonomi. I et fremtidig skolebygg,kunne vi også tenke oss en samlokalisering med tannpleie.I tillegg kommer argumenter som at flere av HS- lærerne har vært med på skolesammenslåingtidligere, og husker godt at det er en slitsom prosess for å gjenoppbygge at godt arbeidsmiljø.Eli Smith EgelandAvd leder HSHordaland fylkesicommuneOpplæringsavdelingawww.hfk.no/opplæringBjørgvin videregående skolePostboks 1979 Nordnes5817 BergenTlf: +47 55 33 79 00faks:+47 55 33 79 01e-post: post.bjv|S)post.hfk.noweb: http://biv.hfk.no


Skolebruksplanen - Innspill angående Kyrre skoleKyrre skole er en avdeling under Bjørgvin vgs. Skolen har tidligere vært tilknyttet BergenKatedralskole, men har før dette også vært en selvstendig drevet skole. Skolen retter sitt tilbud tilungdommer med psykiske vansker og med behov for tilrettelegging i form av et mindre skolemiljø,mindre undervisningsgrupper og færre timer i uken. Alle elever har en behandler i psykiatrien ellerblir fulgt opp av OT/PPT.Forslaget i skolebruksplaneni skolebruksplanen foreslås det at" Kyrre vgs bør nok bli ei avdeling under Bergen Katedralskoledersom Bjørgvin vert lagt ned som eigen skole, men den framtidige skolestrukturen i sentrumbør landast før ein tek endeiieg stilling til dette". Det henvises videre til at "Bjørgvin vgs har einunderavdeling i Kyrre vgs. Avdelinga bør ikkje fysisk flyttast til Amalie Skram vgs, men bør bør på siktfå nye lokalar. Avstanden mellom Kyrre vgs sine noverande lokalar og Amalie Skram vgs kan bli eiutfordring."I vedlegg til skolebruksplanen angående bygningsmassen konkluderes det med at Kyrre skole har"Mindre bra funksjonsdyktighet som skole " og at den "Burde vært tatt ut av bruk som skolebygg".ElevgrunnlagetKyrre skole har gjennom hele sin "levetid" vært i utvikling i forhold til elevgruppen. Mens den fornoen år siden hadde et mer voksent elevgrunnlag, ser vi nå at gjennomsnittsalderen har gått ned.Den er i dag på ca. 20 år. Innholdet i opplæringen er i dag det samme som i ordinær videregåendeopplæring. Vi tilbyr vanlig 90-timersløp, allmenn påbygg og opplæring etter 23/5 regelen. En stadigstørre andel av elevmassen går ut med vitnemål/kompetansebevis og tar fatt på høyere utdanning.Skoleåret 2011/12 var det 21 elever. Skolen tilbyr deltagelse i "6o Campus-grupper" for å letteovergangen mellom videregående opplæring og høyere studier. Tilbudet ble etablert høsten 2008, oger et ledd i skolens langsiktige strategiplan forfrafallshindring.For skoleåret 2012/13 har vi hatt en markant økning av søkere til skolen. Dette gjelder så velrettselever som elever uten opplæringsrett. Vi har gjennom sommeren 2012 og utover høsten hatttelefoner daglig om det er ledig plass på skolen. Skolen har overbooket inntaket og opererer medventeliste.Våre innspillVi vurderer det slik at det er et godt grunnlag for videre drift av skolen. Søkertallene er høye ogmange elever fullfører høyere utdanning etter å ha gått på Kyrre skole. Det er godsamfunnsøkonomi. Elevene på Kyrre skole får ikke skolegangen til å fungere når de benytter seg av etordinært opplæringstilbud med store klasser og 30 timer i uken. Sett i lys av HFK sin hovedmålsettingom at flere skal fullføre mener vi Kyrre skole er stort og viktig tilskudd for å få dette til.Kyrre skole har som nevnt vært tilknyttet Bergen Katedralskole og vi har ingen motforestillinger til åvære en avdeling under denne skolen. Kyrre skole er imidlertid i stor grad selvdrevet og vi ser detsom rasjonelt og organisatorisk ryddig hvis skolen kan være en selvstendig enhet.


Kyrre skole er enig i vurderingen av de bygningsmessige forholdene. Skolen er for liten i forhold tilelevtallet og har for dårlig standard til å fungere som et godt skolebygg. Vi har behov for nye lokaler.Vi mener en fremtidig satsning på denne elevgruppen er viktig og ser det som viktig at en tar hensyntil følgende momenter i den videre planleggingen:- Skolen bør lokaliseres i et bygg som ligger i Bergen sentrum da vi har mange elever med langreisevei.Lokalene bør ha egen inngang og differensierte undervisningsrom tilpasset målene iKunnskapsløftetBygget bør i sin helhet ikke være for stort og antallet elever ikke vesentlig større enn det erper i dag (120). Et oversiktlig elevmiljø er nødvendig for denne elevgruppen.Både av hensyn til elevene og de ansatte har vi en et sterkt ønske om at en tar stilling til hva som skalskje med Kyrre skole både organisatorisk og fysisk i skolebruksplanen, og ikke venter med å ta stillingtil dette etter at planen er vedtatt.

More magazines by this user
Similar magazines