Aktivering for dig over 30 - FOA

applikationer.foa.dk
  • No tags were found...

Aktivering for dig over 30 - FOA

F O A – f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s eAKTIVERING– for dig over 303


INDHOLDAktivering for dig over 30 side 3Ansættelse med løntilskud side 4Virksomhedspraktik side 4Vejledning og opkvalificering side 4Nyt aktiveringstilbud side 5Fuldtidsaktivering efter 2½ år side 6Aktivering tæller som ledighed side 6Deltids- og vikararbejde side 6Rådighed side 6Hvis du siger nej til aktivering side 7Hvis du vil vide mere side 7Redaktion: FOAs A-kassePolitisk ansvarlig: Dennis KristensenLayout: Bente Stensen, girafisk designTryk: Foas trykkeriOplag: 2000 stk2ISBN: 978-87-90418-96-0


AKTIVERING – for dig over 30Når du har været ledig i 9 måneder,skal du lave en jobplansammen med Jobcentret eller dinanden aktør. En anden aktør kanvære en fagforening, et konsulentfirmaeller en uddannelsesinstitution,som Jobcentret samarbejdermed. I jobplanen aftalerI, hvilke konkrete aktiveringstilbud,der kan hjælpe dig tilbagepå arbejdsmarkedet. Det overordnedemål med al aktiveringer nemlig, at du hurtigst muligtkommer i ordinært arbejde.Jobplanen kan indeholde tilbudom:n Ansættelse med løntilskudn Virksomhedspraktikn Vejledning og uddannelseJobplanen er en bindende aftale.Den kan kun ændres efter aftalemed Jobcentret eller din andenaktør. Du kan altid søge råd ogvejledning i a-kassen, inden duindgår en aftale om jobplanen.3


Ansættelse med løntilskud:Du kan få ansættelse med løntilskudpå en privat eller offentligarbejdsplads i op til 1 år.Du kan bruge ansættelsen til atafprøve nye arbejdsområder ellertil at genopfriske dine fagligekvalifikationer. Ansættelsen kanmåske også blive din genvej til etordinært job.Hvis du ansættes i det offentlige,må din løn ikke overstige detbeløb, du plejer at få i dagpenge.Du bliver derfor ansat på et nedsattimetal, så lønnen svarer tildagpengene.Hvis du ansættes i en privat virksomhed,har du krav på ansættelsei 1 år. Ansættelsen er normaltpå fuld tid, og du får overenskomstmæssigløn.Virksomhedspraktik:Virksomhedspraktikken er etpraktikforløb på op til 4 uger ien privat virksomhed eller på enoffentlig arbejdsplads.Du er ikke ansat under praktikken,så i stedet for løn får duaktiveringsydelse fra a-kassen.Ydelsen svarer til de dagpenge,du ellers ville få udbetalt.Vejledning og opkvalificering:Hvis du har brug for råd og vejledningom dine muligheder forat få arbejde eller uddannelse,kan Jobcentret eller din andenaktør tilbyde dig et vejledningskursus.Hvis du bliver optaget på en uddannelsei det ordinære uddannelsessystem,kan du måske fåaktiveringsydelse, mens du uddannerdig. Aktiveringsydelsenskal altid godkendes af Jobcentreti en jobplan. Hvis du vil uddannedig inden for områder med mindregode beskæftigelsesmuligheder,bliver det vanskeligt at fåJobcentrets eller din anden aktørsaccept.Vi udbetaler aktiveringsydelsen4


til dig. Beløbet er det sammesom dine dagpenge. Hvis du fårelev- eller praktikløn under uddannelsen,fratrækkes lønnen iaktiveringsydelsen. Hvis du arbejderved siden af uddannelsen,modregnes arbejdstimerne i aktiveringsydelsen.6 måneder, siden du sidst var iaktivering. Men du behøver ikkeat vente så længe på det næstetilbud. Hvis du selv anmoder omdet, har du nemlig altid ret til atfå et nyt tilbud. Jobcentret er dogikke forpligtet til at give dig etbestemt tilbud.Din lokale a-kasse kan fortællemere om mulighederne for atdeltage i uddannelse med aktiveringsydelsei det område, du bor i.Befordringsgodtgørelse:Du kan få befordringsgodtgørelse,når du er i aktivering – dogikke, hvis du er ansat med løntilskudhos en privat arbejdsgiver.Transportafstanden mellem dinbopæl og dit uddannelsessted/arbejdssted skal være på mereend 24 km tur/retur. Godtgørelsenudbetales for de km, der ligger udover 24 km.Nyt aktiveringstilbud:Jobcentret skal give dig et nytaktiveringstilbud, når der er gået5


Fuldtidsaktivering efter 2½ år:Når du har været ledig i 2½ år,skal Jobcentret så vidt muligt tilbydedig aktivering på fuld tid ide sidste 1½ år af din dagpengeperiode.Aktivering tæller som ledighed:Du skal være opmærksom på, atalle former for aktivering tællersom ledighed og bruger af denperiode du kan modtage dagpenge.Deltids- og vikararbejde:Når du er ansat i en deltidsstillingmed supplerende dagpenge, hardu som udgangspunkt pligt til atdeltage i aktivering sideløbendemed deltidsarbejdet.Du er dog fritaget for aktivering,hvis arbejdstiden i din deltidsstillinger på mindst 20 timer omugen. Hvis du har vikararbejde,der over 1 måned er på mindst 20timer om ugen i snit, er du ogsåfritaget.Rådighed:Når du er i aktivering, skal dufortsat gøre, hvad du kan for at fåarbejde. Du skal være det, vi kalderaktivt arbejdssøgende. Du harogså pligt til at tage imod arbejde,som Jobcentret eller a-kassenformidler dig.Du skal huske at holde dit CVaktivt, også når du er i aktivering.Det betyder, at du jævnligt skalgå ind på Jobnet.dk for at se, omder er henvendelser fra arbejdsgivereom ledige job.Fra januar 2008 skal du gå ind påJobnet hver uge.Jobcentret har mulighed for atdispensere fra kravet om rådighedunder aktivering.6


Hvis du siger nej til aktiveringDet får alvorlige konsekvenser for din ret tildagpenge, hvis du siger nej til aktivering, ellerhvis du udebliver fra samtaler, som Jobcentreteller a-kassen har indkaldt dig til.Det samme gælder, hvis du ophører i et tilbud iutide uden først at have aftalt det med Jobcentret.Hvis du får ordinært arbejde, kan dunormalt stoppe i tilbuddet uden konsekvenser.Det kan du få mere at vide om i din lokale a-kasse.Hvis du vil vide mere:Hvis du har spørgsmål til noget af det, duhar læst, eller hvis du vil vide mere, kandu altid få svar og mere information i dinlokale a-kasse.7


Du er ledig og over 30 årEfter 9 måneders ledighed skal du sammenmed Jobcentret lave en bindende jobplan.Jobplanen kan indeholde:n Ansættelse med løntilskudn Virksomhedspraktikn Vejledning og uddannelsePjecen beskriver de forskellige aktiveringsmuligheder,der er for dig, og hvilke rettighederog pligter, som du skal være opmærksompå.Du er altid velkommen til at kontakte dinlokale a-kasse, der er parat til at hjælpe dig.Staunings Plads 31790 København VTlf.: 46 46 26 26www.foa.dk2

More magazines by this user
Similar magazines