1. kvartal 2011 - SpareBank 1 gruppen

investor.sparebank1.no

1. kvartal 2011 - SpareBank 1 gruppen

1. kvartal 2011Resultatfremleggelsefra SpareBank 1 GruppenKirsten Idebøen, konsernsjef29. april 2011


HovedpunkterSPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN• Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011• God utvikling i egenkapitalavkastning 12,4 (8,8) %• Store omstillinger i SpareBank 1 Livsforsikring gir synlige resultater2


Betydelig resultatfremgangResultat før skatt konsern* (MNOK), 1. kvartal131162• Resultat før skatt i 1. kvartal 2011: MNOK 162(131)• Resultat etter skatt i 1. kvartal: MNOK 152 (93)6887• Annualisert egenkapitalavkastning: 12,4 (8,8) %• Kapitaldekning ble 16,1 (20,3) %.Kjernekapitaldekning utgjorde 12,6 (14,6) %2008 2009 2010 2011• Forvaltningskapitalen l i konsernet var NOK 41,3mrd., mot NOK 40,7 ved årsskiftet3* Sammenligningstall for 2008 og 2009 er omarbeidet og vises eksklusive Bank 1 Oslo konsern


Resultatfremgang i livs- og skadeforsikringsselskapene92Resultat før skatt per datterselskap (MNOK)129• Godt renteresultat i SpareBank 1 Livsforsikringbidro til en sterk resultatfremgang– Livselskapet har bygget ytterligere buffere i 1.kvartal– Tilstrekkelig oppreservert for langt livSB1 Liv36SB1 Skade5014ODIN1216Øvrigeselska p15-1Konsernjusteringeer• Færre vinterrelaterte skader i 1. kvartal 2011reduserer skadeprosenten i SpareBank 1Skadeforsikring• ODIN Forvaltnings verdipapirfond hadde NOK33,4 mrd. i forvaltningskapital– NOK 1,1 mrd. høyere enn ved årsskiftet– Resultat preget av høye engangskostnader2010 20114


SpareBank 1LivsforsikringGodt resultat som følge avsterkt renteresultat5


SpareBank 1 LivsforsikringGodt resultat som følge øg av sterkt renteresultatResultat før skatt (MNOK), 1. kvartal92129Utvikling i netto risikoresultat (MNOK),1. kvartal9287696324-522008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011• Resultat før skatt i 1. kvartal: MNOK 129 (92)• Renteresultatet: MNOK 206 (69) i 1. kvartal• Avsetninger for økt levealder: MNOK 33• Risikoresultat etter tekniske avsetninger:MNOK 69 (91)• Brutto premieinntekter: MNOK 1.018 (981)− BM: MNOK 696 (662)− PM: MNOK 322 (319)• Administrasjonsresultat: MNOK -19 (-41) i 1.kvartal6


SpareBank 1 LivsforsikringBygget solide buffereUtvikling i bufferkapital, per kvartal (%)16,1 %15,4 %14,6 %14,8 %13,0 %Kursreguleringsfond, per år (MNOK)6174483271. kv20102. kv20103. kv20104. kv20101. kv20112009 2010 1. kv 2011Kjernekap. utover minstekravTilleggsavsetningerDelårsresultatKursreguleringsfond• Bufferkapitalen inkl. årets resultat: 14,8 (13,0) %• Kapitaldekning: 19,2 (18,4) %– Kjernekapitaldekning: 17,6 (15,6) %• Estimert solvensmargin: 295 (275) %• Kursreguleringsfond: MNOK 448 (454)i 1. kvartal• Forvaltningskapital: NOK 26,2 mrd.,NOK 0,3 mrd. lavere enn ved årsskiftet7


SpareBank 1 er størst i Norge på personforsikring i 2010NytegningBrutto premieSpareBank 1 32,9 % 22,3 %Gjensidige 16,2 % 22,0 %Storebrand 7,2 % 17,5 %Nordea 17,7 % 12,5 %Vital 25 2,5 % 98 9,8 %Danica 4,5 % 6,1 %Andre* 19,0 % 9,8 %* Andre aktørerNytegnet BruttoFrende 5,7 % 3,4 %Terra 6,7 % 3,0 %If 6,2 % 2,7 %Handelsbanken 0,4 % 0,7 %Personforsikring er produktene Livsforsikring, Uførepensjon og Uførekapital. Nytegnet og brutto premie.8Kilde: FNO markedsstatistikk, tall for 2010.


SpareBank 1Skadeforsikring konsernBedret resultat grunnet færre vinterrelaterte skader9


SpareBank 1 Skadeforsikring konsernBedret resultat grunnet færre vinterrelaterte skaderResultat før skatt, per 1. kvartal (MNOK)• Resultat før skatt i 1. kvartal: MNOK 50(36)544850– Forsikringsresultat: MNOK -30 (-53)36– Finansavkastning på 1,1 (1,2) %– Finansinntekter: MNOK 95 (98)2008 2009 2010 2011• Total bestandsvekst på MNOK 116, eller25 2,5 % fra årsskiftet– MNOK 37 fra Unison Forsikring– MNOK 79 fra SpareBank 1 Skadeforsikring– Total bestand per 1. kvartal NOK 4,8 mrd.• NAF avtalen er etablert og de førsteforsikringene er solgt10


SpareBank 1 Skadeforsikring konsernFærre vinterrelaterte skader reduserte combined ratio i 1.kvartal 2011Combined ratio for egen regning –kvartalsvis(%)Combined ratio for egen regning –per år (%)87,2 % 89,9 % 94,6 % 94,0 % 96,2 % 97,7 %108,6 %100,6 % 99,6 %93,9 % 100,3 % 105,5 %90,9 % 92,9 % 89,8 %79,5 %21,1 %22,2 %21,8 %71,7 %24,8 %69,2 %20 0,2 %74,8 %17,1 %22,7 %23,8 %88,3 %21,9%20,5 %20,6%20 0,7 %75,9 %67,1 %76,6 %83,6 %66,7 %69,3 %73,9 %,9 %72,1 %2173,8 %22,5 %76,7 %21,0 %1. kv20092. kv20093. kv20094. kv20091. kv20102. kv20103. kv20104. kv20101. kv20112005 2006 2007 2008 2009 2010SkadeprosentKostnadsprosentt Skadeprosent Kostnadsprosent• Skadeprosent hittil i år er lavere i forhold til 1. kvartal2010, men storskader og vinterrelaterte skader gjørat skadeprosenten fortsatt holder seg på et høyt nivå11


SpareBank 1 Skadeforsikring har de mestfornøyde kundene• Undersøkelse fra NorskKundebarometer viser at SpareBank1 Skadeforsikring har de mestfornøyde og lojale kunder i bransjen• Selskapet tok også en 12. plass påkundetilfredshet uansett bransje(av 194 bedrifter)12


ODIN ForvaltningKombinasjonsfond og nytt markedsføringsuttrykk13


ODIN ForvaltningKombinasjonsfond og nytt markedsføringsuttrykkResultat før skatt (MNOK), 1. kvartal30• Resultat før skatt i 1. kvartal: MNOK 12 (14)- Ekstraordinære kostnader belastet regnskapetmed MNOK 81412• Resultat etter skatt i 1. kvartal: MNOK 9(11)• NOK 33,4 mrd. i forvaltningskapital- Opp NOK 1,1 mrd. fra årsskiftet-72008 2009 2010 2011• 10,6 % markedsandel for aksjefond per 1.kvartal sammenlignet med 10,7 % vedårsskiftet• 3,2 % markedsandel for nylig kjøptkombinasjonsfond14


Argo SecuritiesArbeidet med å bygge et kraftfulltkapitalmarkedsmiljø fortsetter15


Argo SecuritiesArbeidet med å bygge et kraftfullt kapitalmarkedsmiljø fortsetterOffensiv rekruttering i Argo Securities• Nyansettelser vil bidra til å oppnå ønsket markedskraft• Investeringene ventes først å gi vesentlige resultatmessigeeffekter gjennom 2012Shakeb Syed blir ny sjeføkonom i Argo Securities• Resultat i 1. kvartal:− Før skatt: MNOK -3,4 (-2,7)− Etter skatt: MNOK -2,4 (-1,9)• Økt omsetning− Kurtasje: MNOK 12,1 (11,0)− Fremmedkapital: MNOK 5,8 (5,3)− Corporate Finance: MNOK 10,9 (3,9)16


SpareBank 1 Gruppen Finans konsernPositiv resultatutvikling for alle forretningsområder innenforfordringsadministrasjonResultat før skatt, per 1. kvartal (MNOK)2010 20117,2 7,16,8• Resultat før skatt i 1. kvartal: MNOK 6,8 (3,7)― Lavere tap og høyere factoringvolum har bidratt tiløkte inntekter i FO Factoring3,7―FO Portefølje hadde i 1. kvartal samletporteføljevolum på MNOK 979, mot MNOK 620 vedårsskiftet2,81,01,1―Conecto AS og Actor Fordringsforvaltning blefusjonert fra 1. januar 2011• Resultat etter skatt i 1. kvartal: MNOK 4,5 (2,5)-1,6OoringFFactFOPo orteføljeConecto*(i inkasso)SB B1G Finanskonsern**• Annualisert egenkapitalavkastning 6,3 (6,0)% i 1.kvartal*Inkassoselskapet Conecto ble kjøpt med regnskapsmessig virkning fra 10. september 2010. I konsernet er resultat frem til overtagelsestidspunkt førtmot egenkapitalen. Figuren over viser proforma tall for 2010, dvs. resultat per 1. kvartal 2010 for Actor Fordringsforvaltning g og Verdigjenvinningginklusiv Conecto for å gi et mer riktig bilde av driften i selskapet**Resultat før skatt for SpareBank 1 Gruppen Finans konsern inkluderer også overhead-kostnader og merverdiavskrivninger18


SpareBank 1 Gruppen Finans konsernSpareBank 1 Factoring befester sin posisjon som Norges 3. størstefactoringselskap40,5 %SpareBank 1 Factoring:Norges 3. største factoringselskap i Q1 2011 (%)39,5 %35,5 % 36,2 %41,1 %32,2 %37,7 %34,3 %36,2 %36,1 %• SpareBank 1 Factoring har hatt envekst på 41,3 % fra 1. kvartal 2010til 1. kvartal 2011- Markedet har hatt en vekst på6, 9 % i samme periode12,1 % 12,0 %13,9 %10,4 % 11,0 % 11,5 %13,7 %13,0 % 12,6 %• Markedsandelen har økt fra 10,4 % i13,8 %1. kvartal 2010 til 13,8 % i 1. kvartal2011Q110 Q210 Q310 Q410 Q111DnB NOR Finans SG Finans Nordea Finans SB1 Factoring19


FremtidsutsikterSPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN• Effektene av tiltakene i gjennomført omstillingsprosjekt forventes å gi etforbedret administrasjonsresultat i SpareBank 1 Livsforsikring. Selskapeter på offensiven innenfor personforsikring• Lønnsom bestandsvekst i SpareBank 1 Skadeforsikring• Unik og sterk forretningsmodell i SpareBank 1-alliansen gir strategisk fordel20


Hele Norges sparebank21 21


Appendiks22


SpareBank 1-alliansenSpareBank 1SR-Bank(19,5 %)SpareBank 1SMN(19,5 %)SpareBank 1Nord-Norge(19,5 %)SparebankenHedmark(12 %)SamarbeidendeSparebanker(19,5 %)LO/LO-forbund(10 %)SpareBank 1 Gruppen ASArgoSecurities(93,4%)SpareBank 1Livsforsikring(100%)ODINForvaltning(100%)AlliansesamarbeidetSpareBank 1Medlemskort(100%)(Bankeid virksomhet)SpareBank 1Gruppen Finans(100%)Conecto(100%)SpareBank 1 BoligkredittEiendomsMegler 1BNbankSpareBank 1 Oslo og AkershusSpareBank 1Skadeforsikring(100%)Unison Forsikring(100%)Bredt samarbeid-Teknologi- Merkevare/kommunikasjon-Kompetanse- Felles prosesser og utnyttelse av beste praksis- InnkjøpRegionale kompetansesentra- Betalingsområdet: Trondheim- Kreditt: Stavanger- Læring: Tromsø23


SpareBank 1 Gruppen konsernResultat per 1. kvartal 20111. kvartalÅretBeløp i mill. kroner 2011 2010 2010Andel resultat fra datterselskapene før skatt:- SpareBank 1 Livsforsikring 129,4 91,9 350,4- SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 50,3 36,3 641,1- ODIN Forvaltning 11,9 14,4 64,6- Argo Securities -3,4 -2,7 -57,6- SpareBank 1 Medlemskort 3,1 3,4 11,1- SpareBank 1 Gruppen Finans konsern 6,8 -0,1 8,6- Konsernjusteringer -0,9 15,1 17,6Sum resultat datterselskaper før skatt 197,1 158,2 1.036,0Dift Driftskostnader t morselskap -27,7 7 -20,0 0 -7,6 76Netto finans morselskap -7,1 -6,9 -43,2Gevinst ved salg av verdipapirer 0,0 0,0 0,0Andel tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 0,0Resultat før skatt 162,4 131,3 985,1Skattekostnad -10,5 -38,5 -153,6Resultat etter skatt 151,9 92,8 831,6Majoritetens andel av resultat etter skatt 152,4 93,3 841,0Minoritetens andel av resultat etter skatt -0,5 05 -0,5 05 -9,5 951. kvartalÅretNøkkeltall 2011 2010 2010Egenkapitalavkastning 12,4 % 8,9 % 18,7 %24


SpareBank 1 Gruppen konsernKvartalsvise resultater1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kvBeløp i mill. kroner 2011 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009Andel resultat fra datterselskapene før skatt:- SpareBank 1 Livsforsikring 129,4 72,5 85,8 100,3 91,9 81,0 81,2 205,6 24,4- SpareBank 1 Skadeforsikring 50,3 307,5 253,9 43,4 36,3 115,3 272,8 184,9 48,1- ODIN Forvaltning 11,9 16,5 17,0 16,7 14,4 24,0 16,0 9,6 -7,5- Argo Securities -3,4 -24,0 -29,0 -1,9 -2,7 -9,5 -14,6 -11,9 -12,9- SpareBank 1 Medlemskort 3,1 1,9 2,7 3,3 3,4 0,7 1,8 4,1 5,6- SpareBank 1 Gruppen Finans konsern 6,8 6,6 -4,9 7,0 -0,1 2,3 3,9 11,0 5,3- Konsernjusteringer -0,9 -6,3 -7,4 16,3 15,1 -8,6 12,0 -6,0 7,4Sum resultat datterselskaper før skatt 197,1 374,6 318,1 185,1 158,2 205,2 373,1 355,4 112,3Driftskostnader holding -27,7 -16,5 40,7 -11,9 -20,0 -15,5 -13,2 -12,1 -13,3Netto finans holding -7,1 -15,6 -11,4 -9,3 -6,9 -9,8 -2,1 -7,0 -17,3Gevinst ved salg av verdipapirer holding 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,2 0,0Andel tilknyttede selskap 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,8 0,0 8,4 5,1Resultat før skatt 162,4 342,5 347,44 163,9 131,33 177,2 357,77 373,8 86,88Skattekostnad -10,5 -18,5 -88,4 -8,3 -38,5 -9,3 -27,3 -131,4 -92,5Resultat etter skatt 151,9 324,0 259,1 155,6 92,8 167,9 330,4 242,4 -5,7Majoritetens andel av resultat etter skatt 152,4 327,9 263,9 155,9 93,3 169,6 333,1 244,6 -3,4Minoritetens andel av resultat etter skatt -0,5 -3,9 -4,8 -0,3 -0,5 -1,7 -2,6 -2,1 -2,325


SpareBank 1 LivsforsikringResultat per 1. kvartal 20111. kvartalÅretBeløp i mill. kroner 2011 2010 2010Risikoinntekter 335,8 315,3 1.292,6Risikokostnader -255,5 -209,3 -939,0Risikoresultat 80,2 106,00 353,6Tekniske avsetninger -10,8 -14,2 -28,2Risikoresultat etter tekniske avsetninger 69,4 91,8 325,4Gebyrer 170,7 146,3 637,9Driftskostnader ekskl. provisjoner -129,7 -131,2 -589,2Provisjoner -59,8 -55,9 -235,6Administrasjonsresultat -18,7 -40,8 -186,9Netto finansinntekter 319,1 176,3 764,3Garantert rente -113,3 -107,0 -447,0Renteresultat 205,8 69,3 317,3Oppreservering -33,0 -12,0 -45,3Renteresultat etter oppreservering 172,8 57,3 272,0Vederlag for rentegaranti 5,4 5,2 29,9Samlet resultat før tilleggsavsetninger 228,8 113,6 440,4Ufordelt resultat til kunder -118,9 -42,2 -161,7Avkastning på selskapets midler 19,5 20,5 71,6Resultat til eier før skatt 129,4 91,9 350,4Skattekostnad 0,5 0,0 -60,2Resultat til eier etter skatt 129,9 91,9 290,2Nøkkeltall 1. kvartal Året2011 2010 2010Kapitaldekning 19,2 % 18,4 % 19,3 %Bufferkapital i % inkl. årets resultat 14,8 % 13,0 % 14,6 %Selskapets regnskap viste ikke skattekostnaden i 2010 ettersom utsatt skattefordel ikke ble innregnet iht. regnskapsstandarden IAS 12.26


SpareBank 1 LivsforsikringResultat per portefølje per 1. kvartal 2011Beløp i mill. kronerKollektivporteføljenGamle individuelleprodukterInvesteringsvalgsporteføljenSelskapsporteføljenTotaltRisikoresultat 75,0 3,6 -9,2 0,0 69,4Administrasjonsresultat 18,1 -10,4 -26,5 0,0 -18,8Renteresultat t 137,9 63,5 37 3,7 07 0,7 205,8Oppreservering 0,0 -33,0 0,0 0,0 -33,0Vederlag for rentegaranti 5,4 0,0 0,0 0,0 5,4Resultat til kunde -99,9 -18,9 -0,1 0,0 -118,9Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 19,5 19,5Sum 136,5 4,8 -32,1 20,2 129,427


SpareBank 1 LivsforsikringUtvikling i premieinntekter per 1. kvartal 20111. kvartalÅretBeløp i mill. kroner 2011 2010 2010Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 73,1 75,2 306,7Individuelle kapitalforsikringer 138,5 126,9 519,1Kollektive pensjonsforsikringer 242,7 252,1 549,5Ulykkesforsikringer 48,0 44,5 183,1Gruppelivsforsikringer 217,5 209,8 587,7Unit Link - Renteforsikringer 10,7 13,7 46,6Unit Link - Kapitalforsikringer 51,6 59,0 237,0Innskuddstjenestepensjon 236,2 200,0 864,2Sum brutto forfalte premieinntekter 10182 1.018,2 981,3 32938 3.293,8Overførte premiereserver fra andre selskaper 142,0 80,8 352,5Avgitt gjenforsikringspremie -40,2 -43,5 -152,0Premieinntekter for egen regning 1.120,0 1.018,6 3.494,228


SpareBank 1 LivsforsikringAktivaallokering per porteføljePer 31.03.11 11 (31.12.10)12 10)Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen Investeringsvalgporteføljen34,7 (34,8) %14,6 (14,8) %-0,4 (0,9) %0,1 (0,1) %0,7 (-1,6) %21,3 (21,0) %40,2 (39,0) %28,9 (28,0) % 22,2 (21,5) %AksjerAnnetEiendomObligasjoner-amortisert kostObligasjoner-Markedsverdi49,5 (48,4) 4) % 28,4 (28,8) 8) % 59,8 (61,0) %0,0 (0,0) %AksjerAnnetEiendomObligasjoner-amortisert kostObligasjoner-MarkedsverdiAksjer Annet ObligasjonerNOK 15,6 (16,0) mrd. NOK 3,0 (2,8) mrd. NOK 6,8 (6,7) mrd.29


SpareBank 1 LivsforsikringVerdijustert avkastning for kundeporteføljer med garanti ved utgangenav kvartalet (ekskl. verdiendring anlegg)4. kv20101. kv20114. kv20101. kv20114. kv20101. kv20114. kv20101. kv201171 7,16,46,85,7Prosent1,11,51,31,7SpareBank 1 Storebrand Vital Nordea30Kilde: selskapspresentasjoner


SpareBank 1 LivsforsikringBokført avkastning for kundeporteføljer med garanti4. kv20101. kv20114. kv20101. kv20114. kv20101. kv20114. kv20101. kv201162 6,25,24,94,8Prosent2,21,4 1,5 1,5SpareBank 1 Storebrand Vital Nordea31 Kilde: selskapspresentasjoner


SpareBank 1 LivsforsikringAvkastning ordinær kundeportefølje med garanti per 31.03.2011ProsentAksjer Norge0,3Aksjer utland2,1Pengemarked0,6Obligasjon Norge0,0Obligasjon utland08 0,8Hold til forfall1,3Eiendom1,732


SpareBank 1 LivsforsikringBalanse per 1. kvartal 20111. kvartalÅretBeløp i mill. kroner 2011 2010 2010Immaterielle eiendeler 53 36 42Investeringer 3.013 2.750 2.862Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 223 223 221Fordringer 134 254 153Andre eiendeler 215 189 335Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 2 0 0Investeringer i kollektivporteføljen 15.786 15.775 16.169Investeringer i investeringsvalgporteføljen 6.788 5.992 6.701SUM EIENDELER 26.215 25.218 26.483Innskutt egenkapital 1.602 1.243 1.602Opptjent egenkapital 516 489 386Ansvarlig lånekapital 400 525 400Forsikringsforpliktelser i l - kontraktsfastsatte kt t tt 15.776 15.813 16.127127Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 6.895 6.082 6.805Avsetning for forpliktelser 131 88 144Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 135 130 134Forpliktelser 659 771 764Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 101 78 120SUM EGENKAPITAL OG GJELD 26.215 25.218 26.48333


SpareBank 1 SkadeforsikringResultat per 1. kvartal 20111. kvartalÅretBeløp i mill. kroner 2011 2010 2010Forfalt brutto premie 1.553,3 1.325,2 4.731,8Opptjente premier f.e.r. 1.100,8 965,4 4.184,4Påløpne erstatninger f.e.r. -920,7 -852,5 -3.208,5Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -241,1 -195,1 -880,6Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 4,5 -0,4 132,0Andre tekniske avsetninger 26,5 29,9 39,6Forsikringsresultat -29,9 -52,8 266,9Netto finansinntekter 95,1 97,6 432,7Andre kostnader 0,0 -1,0 -2,7Resultat før sikkerhetsavsetninger 65,1 43,8 696,9Endring av sikkerhetsavsetning -14,8 -7,5 -55,8Resultat før skatt 50,3 36,3 641,1Skattekostnad -10,5 5,4 -60,1Resultat etter skatt 39,8 41,7 581,11. kvartalÅretNøkkeltall 2011 2010 2010Skadeprosent f.e.r. 83,6 % 88,3 % 76,7 %Kostnadsprosent f.e.r. 21,9 % 20,2 % 21,0 %Combined ratio f.e.r. 105,5 % 108,5 % 97,7 %Kapitaldekning 30,3 % 32,6 % 32,5 %34


SpareBank 1 SkadeforsikringAktivaallokering av finansielle eiendelerPer 31.03.11 (31.12.10)OmløpsobligasjonerHTF-obligasjonerEiendomAksjerHedgefond0,1 (0,1) %66,3 (65,6) %9,0 (9,1) %11,0 (11,1) %13,7 (14,1) %NOK 8,7 (8,5) mrd.35


ODIN ForvaltningResultat per 1. kvartal 20111. kvartalÅretBeløp i mill. kroner 2011 2010 2010Forvaltningshonorar 86,8 78,3 317,9Sum driftsinntekter 86,8 78,3 317,9Lønnskostnad 29,2 25,6 104,2Avskrivninger 3,9 3,9 14,8Annen driftskostnad 42,5 34,6 137,8Sum driftskostnader 75,6 64,1 256,8Driftsresultat 11,2 14,2 61,1Finanskostnader 0,7 0,3 3,6Resultat før skatt 11,9 14,4 64,6Skattekostnad 3,3 3,9 19,3Resultat 8,6 10,5 45,336

More magazines by this user
Similar magazines