iapk - Education Department of Bihar

educationbihar.gov.in
  • No tags were found...

iapk - Education Department of Bihar

iapk;r f'k{kd fu;kstu bZdkbZ 2012 es?kk lwph iapk;r vtnk fldfj;k] iz[kaM ikyhxat ] iVukcsfld xzsM ¼oxZ 1 ls 5 rd½ esa Genral Subject TrainedØela0vkosnuØekadukefirk@ifrdk ukeirktUe frfFk dksfV fyax fodykaxrkvkSlreSVªhd bUVjizf'k{k.k TETizfr'krizf'k{k.kosVstvad es?kk vad cksMZ@fo'ofo|ky; dk ukevfHk;qfDrxzke ftyk izkIrkad izfr'kr izkIrkad izfr'kr izkrkad izfr'kr jkSy u0 izkIrkad izfr'kr1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 241 1402 149tqyhdqekjhizeksndqekjeqds'kdqekj flgjke izrkiflaggjuk vjoy 15.01.1990 BC F 369/500 73.8 328/500 65.6 1227/1600 76.6 72.02 0203110161 94 62.66 2 74.02djgjk iVuk 01.03.1978 BC M 494/900 54.88 558/900 62 1096/1390 78.84 65.24 2643110668 88 58.66 2 67.24Mh-vkbZ-bZ-VhfnX?khgkthiqjoS'kkyhch,lbZchiVukftyk f'k{kkizf'k{k.klaLFkku]ujoydkuiqj;w0ih0


Øela0vkosnuØekadukefirk@ifrdk uketUe frfFk dksfV fyaxfodykaxrkvkSlreSVªhd bUVj izf'k{k.k TETizfr'krxzke ftyk izkIrkad izfr'kr izkIrkad izfr'kr izkrkadizfr'krjkSy u0 izkIrkad izfr'krizf'k{k.kcksMZosVstvad es?kk vad @fo'ofo vfHk;qfDr|ky;dk uke1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 241 45vYiukdqekjhifrvfHkjkedqekj firkvfuy dqekjflagfldfj;k iVuk 05.01.1991 BC F 413/500 82.6 322/500 64.5 73.5 0301111662 89 59.33 2 75.52 89 osn izdk'k fouksn dqekj flygkSjh iVuk 23.08.1984 BC M 379/500 75.83 69jtuh'kdqekj4 44 fiUVq dqekj5 14veuthrlkoUr6 154 /kesZUæ dqekjiapk;r f'k{kd fu;kstu bZdkbZ 2012 es?kk lwph iapk;r vtnk fldfj;k] iz[kaM ikyhxat ] iVukcsfld xzsM ¼oxZ 1 ls 5 rd½ esa Genral Subject Untrained632/90070.22 73.01 2690118071 84 56.00 2 75.01vuhy flag egkcyhiqj iVuk 08.10.1992 UR M 370/500 74.00 339/500 67.8 70.9 2651110098 107 71.33 2 74.9lqn'kZuizlknfnus'ojdqekjjkeujs'kizlknirkMhgikyh iVuk 15.04.1991 BC M 365/500 71.2 368/500 73.6 72.4 2641111253 89 59.33 2 74.4lksjeiqj iVuk 30.05.1992 BC M 344/500 68.8 373/500 74.6 71.7 2602112431 94 62.66 2 73.7cgknqxat iVuk 10.06.1992 BC M 372/500 74.4 343/500 68.6 71.5 1404111680 91 60.66 2 73.57 58fujatudqekjyky cgknqj'kekZeksfj;koka iVuk 06.06.1982 UR M 347/500 69.4 353/500 70.6 70.00 2637110210 98 65.33 2 72.008 43 'kksHkk jkuh9 130iou dqekjioulrh'k pUæ'kekZlqjsUæ izlknflagvdcjiqj iVuk 05.08.1985 UR F 353/500 70.6 342/500 68.4 69.5 2670118398 90 60.00 2 71.5ikyhxat iVuk 03.10.1992 UR M 358/500 71.6 336/500 67.2 99.4 1410110535 87 58.00 2 71.410 162 latho dqekj mes'k izlkn djatk iVuk 15.01.1993 BC M 356/500 71.20 336/500 67.20 69.2 2663110783 83 55.33 2 71.211 139 nhid dqekj12 8 jfo 'kadjjkeukFkizlknfuR;kuUnfrokjhikyhxat iVuk 05.02.1993 BC M 280/500 56.00 408/500 81.6 68.8 3712110366 89 59.33 2 70.8dqjdqjh iVuk 26.06.1977 UR M 634/900 70.44 603/900 67.00 68.7 2656118400 97 64.66 2 70.7


13 129 eqds'k dqekj14 57jRus'kizHkkdj15 93 fou; d`".k16 152 lksukyh ckykfoUnk izlknflagLo0 ';kefcgkjhflUgkv{k; dqekjfeJifr vHk;dqekj firkvkse izdk'kflejk iVuk 27.01.1984 UR M 375/500 75.00 560/900 62.22 68.6 2634110641 95 63.33 2 70.6[kiqjk iVuk 05.05.1977 BC M 645/900 71.66 589/900 65.44 68.5 2655118449 86 57.33 2 70.5lnkog iVuk 02.02.1993 UR M 363/500 72.6 322/500 64.4 68.5 2695110327 95 63.33 2 70.5teuxat iVuk 07.01.1988 BC M 519/700 74.14 556/900 61.77 67.9 1417118054 87 58.00 2 69.917 101 larks"k dqekj d`".k izlkn iks[kjiqj iVuk 15.04.1992 BC M 350/500 70.00 327/500 65.4 67.7 1415110602 98 65.33 2 69.718 48 dqekj larks"k Hkxoku 'kekZ xksvk, iVuk 01.03.1979 UR M 638/900 70.88 578/900 64.22 67.5 2625111399 93 62.00 2 69.519 9 iz'kkar dqekj20 1T;ksRlukizhrej.kfot;'kekZd`".knso'kekZbtjrk iVuk 05.10.1992 UR M 353/500 70.6 318/500 63.6 67.1 2643111207 95 63.33 2 69.1Bdqjh iVuk 04.02.1991 UR F 352/500 70.40 318/500 63.60 67.00 2622111148 82 54.66 2 69.0021 24 lat; dqekj vtwZu flag djkSrh iVuk 20.12.1973 BC M 608/900 67.55 589/900 66.44 66.9 2662118453 90 60.00 2 68.922 52 lkSjHk dqekjjkts'ojizlknikyhxat iVuk 05.09.1988 EBC M 492/700 70.28 571/900 63.44 66.86 2668110035 85 56.66 2 68.823 76t;izdk'kflagjkecyh flag lqyrkuiqj iVuk 28.07.1988 BC M 337/500 67.4 329/500 65.8 66.6 2620118530 85 56.66 2 68.624 47dforkdqekjh25 155 fnus'k dqekjfir fjrs'kdqekj flUgkfirk fou;flagjkekuUnflagfldfj;k iVuk 01.06.1984 BC F 335/500 67.00 329/500 65.8 66.4 2624118315 92 61.33 2 68.4lqjk vjoy 05.04.1992 BC M 344/500 68.8 319/500 63.8 66.3 0202111198 82 54.66 2 68.326 63lezkV lq'khy egsUæ izlkndqekjflag/kjgjk iVuk 05.06.1978 BC M 696/900 77.33 494/900 54.88 66.1 2660111313 82 54.66 2 68.127 77iq:"kskÙkedqekj28 11 fujtk jkuh29 138 eqdqUn jatuLo0jkekdkUrizlknJh fxfj'kflagLo0 vktkndqekjcgknqjxat iVuk 06.07.1993 BC M 335/500 67.00 325/500 65.00 66.00 2646111442 82 54.66 2 68.00fldfj;k iVuk 07.11.1986 BC M 484/700 69.14 564/900 62.66 65.9 2637118060 92 61.33 2 67.9vegkjk iVuk 20.02.1993 UR M 328/500 65.60 328/500 65.60 65.6 2634111390 97 64.66 2 67.6


30 115uanu dqekje/kqdj31 158 jkts'k dqekjvf[kys'kdqekje/kqdjtxrifrlgk;Mhgikyh iVuk 05.07.1989 BC M 511/700 73.00 521/900 57.88 65.4 2634112523 82 54.66 2 67.4okLronqxkZfuokliVuk 03.07.1977 UR M 593/900 65.9 547/900 60.7 63.3 2649118492 105 70.00 4 67.332 67 lqck"k dqekj lq/khj flag Hkokuhpd tgkukckn 11.03.1992 BC M 301/500 60.20 347/500 69.40 64.8 1417110706 82 54.66 2 66.833 55 ehuk{kh34 18 lathr dqekj35 37 vfer dqekj36 108 ykyk iafMr37 4 lanhi dqekj38 10j.kthrdqekj39 49 jathr dqekjfot; dqekjflaUgkjkeizos'kflagvuhy dqekjjtdN=cyhiztkirbZ'oj n;ky'kekZlqjs'k izlknflagfnus'oj'kekZirfjaxk iVuk 18.08.1986 UR F 429/600 71.5 510/900 56.66 64.8 2633110044 95 63.33 2 66.8cmvka iVuk 30.09.1978 BC M 582/900 64.66 578/900 54.22 64.4 0206118088 93 62.00 2 66.4rkjuiqj iVuk 02.04.1992 SC M 325/500 65.00 319/500 63.8 64.4 2603111355 82 54.00 2 66.4jkeuxj vjoy 15.01.1983 EBC M 426/700 60.85 608/900 67.55 64.2 0203111191 87 58.00 2 66.2vf[r;kjiqjiVuk 02.05.1992 UR M 275/500 55.00 343/500 68.6 61.8 2661110270 113 75.33 4 65.8cyhiqj iVuk 01.03.1980 BC M 533/900 59.22 341/500 68.20 63.7 2654110472 84 56.00 2 65.7xksvk, iVuk 01.03.1977 UR M 580/900 64.44 566/900 62.88 63.6 2654111376 94 62.66 2 65.640 100 vIiq dqekj fnyhi iafMr Mqejk iVuk 10.01.1992 EBC M 311/500 62.2 324/500 64.8 63.5 2607112120 90 60.00 2 65.541 157/kesZUæ dqekjiklokulqjs'k izlkniklokucsyk foxgk vjoy 08.07.1980 SC M 319/500 63.8 567/900 63.00 63.4 2616110061 91 60.66 2 65.442 3843 35vfHk"ksddqekje`R;qat;dqekjvf[kys'ojdqekjjketh izlknoekZegknsoiqj iVuk 18.01.1992 UR M 493/700 70.42 508/900 56.44 63.4 2601111527 90 60.00 2 65.4dqjdqjh iVuk 15.02.1987 BC M 510/700 72.8 486/900 54.00 63.4 2634110133 91 60.66 2 65.444 78 [kq'kcq dqekjh jktdqekj dqthZ iVuk 18.06.1992 EBC F 326/500 65.00 309/500 61.8 63.4 2624111310 84 56.00 2 65.445 5eks0 vkfcngqlSu46 163 /keZohj dqekjeks0 gkflefl;kjkeizlknvktknuxjiVuk 11.02.1988 EBC M 479/700 68.42 525/900 58.33 63.3 2632110501 92 61.33 2 65.3yk[kkspd iVuk 28.08.1990 BC M 506/700 72.28 271/500 54.2 63.2 2616118130 89 59.33 2 65.2


47 26 vuhy dqekj lqnkek flag gluiqjk vjoy 11.07.1984 BC M 397/700 56.71 626/900 69.55 63.1 0201111047 88 58.66 2 65.148 71 lat; flag egsUæ flag lQykiqj vjoy 01.05.1986 BC M 428/700 61.14 584/900 64.88 63.1 0206110490 89 59.33 2 65.149 156 'kksHkk dqekjh50 62 lqcks/k dqekj51 53 lkdsr deyifr vjfoUndqekj firkvkse izdk'kflagt;thouizlknfot; dqekjflUgkbaxfy'kij x;k 12.06.1990 BC F 433/700 61.8 321/500 65.2 63.00 1416118207 84 56.00 2 65.00nfg;k iVuk 06.05.1993 BC M 294/500 58.80 334/500 66.80 62.8 1417110767 84 56.00 2 64.8bekexat iVuk 01.03.1981 BC M 536/800 67.00 487/500 54.11 60.5 0206110081 112 74.66 4 64.552 142 jkS'ku dqekj ijek ;kno Mhgikyh iVuk 08.12.1985 BC M 445/700 63.57 550/900 61.11 62.3 2655118483 86 57.33 2 64.353 32eks0 ewtrckgqlSueks0 eqLrkdvgenflxksM+h iVuk 05/10/1990 EBC M 308/500 61.6 315/500 63.00 62.3 2602112892 84 56.00 2 64.354 143 ghjk dqekj pUænso flag feJ foxgk tgkukckn 15.01.1988 BC M 457/700 65.2 532/900 59.1 62.1 1405111241 90 60.00 2 64.155 102vafdr dqekjflag56 159 lqjsUæ dqekj57 61jfo jatudqekj58 41 uhjt dqekjfojsUæ dqekjflag;qxs'ojfeL=hjkey[kuflagJh jktuanuflagizrkiiqj Hksktiqj 20.05.1991 BC M 270/500 54.00 351/500 70.2 62.1 0703111206 84 56.00 2 64.1tudiqj iVuk 05.04.1977 EBC M 561/900 62.33 557/900 61.88 62.1 2680118194 86 57.33 2 64.1fldfj;k iVuk 04.03.1992 BC M 310/500 62.00 309/500 61.8 61.9 2656110840 83 55.33 2 63.9dkspgklk vjoy 01.03.1980 BC M 667/900 74.11 445/900 49.44 61.7 0204118101 92 61.33 2 63.759 151 yq'kh dqekjh60 9961 12162 147iq:"kksÙkedqekjdapu dqekjxkSredkS'kyiklokueqds'k dqekjflagjkeujs'k'kekZgjuk vjoy 12.10.1987 BC M 439/700 62.71 302/500 60.4 61.55 0203111366 96 64.00 2 63.5esjk iVuk 06.08.1980 UR M 469/700 67.00 504/900 61.55 61.5 2646118456 103 68.66 2 63.5jktsUæ flag foejiqj iVuk 12.02.1982 BC F 373/700 53.28 627/900 69.66 61.4 2623118422 84 56.00 2 63.4Lo0 ujs'kiklokuHkxtksxk iVuk 08.01.1978 SC M 628/900 69.77 474/900 52.66 61.2 2605112461 84 56.00 2 63.263 51 lqthr dqekj Hkxyw iafMr fcFkjk vjoy 15.05.1993 EBC M 313/500 62.6 298/500 59.6 61.1 2674111130 88 58.66 2 63.1


64 19 vthr dqekj65 7266 70jkds'k dqekjflageks0'kkguoktgqlSu';kefcgkjhBkdqqjcmvka iVuk 29.01.1991 BC M 403/700 57.57 322/500 64.40 60.9 0201110346 83 55.33 2 62.9egsUæ flag yk[kkiqj iVuk 17.03.1991 BC M 286/500 57.20 323/500 64.6 60.9 2652118212 90 60.00 2 62.9eks0 'kkSdrvyhjkeiqjuxokaiVuk 10.02.1986 EBC M 397/700 56.71 584/900 64.88 60.7 2602119520 93 62.00 2 62.767 160lq'khy dqekjflUgkfo'oukFkizlknv'kksduxjiVuk 05.02.1976 UR M 449/900 55.4 595/900 66.1 60.75 2681110562 92 61.33 2 62.768 96fuDdhdqekjh69 141 izHkk dqekjh70 150 jkts'k dqekj71 33 jatq dqekjh72 164ds'ko izlknoekZHkhe flag ldjh vjoy 12.11.1992 UR F 308/500 61.6 295/500 59.0 60.3 0204110543 95 63.33 2 62.3Lo0fl)ukFkHkxri'kqjkeflUgkjlhniqj vjoy 26.11.1991 EBC F 291/500 58.2 293/500 58.6 58.4 0204111670 105 70.00 4 62.4/kjgjk iVuk 12.01.1986 BC M 444/700 63.44 513/900 57.00 60.2 1133111534 83 55.33 2 62.2ifr vadqdqekj firklquhy dqekjvdcjiqj iVuk 05.03.1990 UR F 354/500 70.8 248/500 49.6 60.2 2655118004 87 58.00 2 62.2flagLo0pUæ'ks[kjiz0 oekZfldUnjiqj iVuk 30.03.1992 BC M 437/900 48.55 642/900 71.33 59.9 2624111036 83 55.33 2 61.973 153 Nk;k dqekjhifr eqds'kdqekj fouks;dqekjfo'kqufoxgkvjoy 12.09.1982 BC F 476/700 68.00 465/900 51.6 59.8 1404118202 92 61.33 2 61.874 120 jathr dqekj75 145 fuye dqekjh76 104lquhy dqekjflagfprjatuizlkn oekZifr f'kodqekj firkdfiy equhjk;oa'kh/kkjhflag>[kkjk tgkukckn 06.07.1986 BC M 421/700 60.00 534/900 59.33 59.7 2654118527 90 60.00 2 61.7unkSyeB iVuk 10.12.1986 BC F 481/700 68.7 453/900 50.33 59.5 2839110427 83 55.33 2 61.5egqvjh vjoy 04.03.1976 BC M 535/900 59.44 531/900 59.00 59.2 0208111070 83 55.33 2 61.277 109 eks0 ekthn vCnqy gehn ikyhxat iVuk 05.06.1987 EBC M 440/700 62.85 498/900 55.33 59.09 2602112821 82 54.66 2 61.09


78 79 uhjt dqekjdeys'kBkdqje[knqeiqjxsViVuk 16.01.1991 EBC M 278/500 55.6 312/500 62.4 59.00 2635111295 88 58.66 2 61.079 106 vthr dqekj lqjs'k izlkn vejiqjk iVuk 06.09.1986 BC M 415/700 59.28 586/1000 58.60 58.9 2602110640 87 58.00 2 60.980 122ef.kdkUref.keqfUædk flag eqckjdiqj vjoy 05.06.1980 BC M 469/800 58.62 531/900 59.00 58.8 2629111887 96 64.00 2 60.881 126lat; dqekjnso izlknnjksxkflagflagfoxgktgkukckn 21.01.1976 BC M 592/900 65.77 465/900 51.66 58.7 0206110466 84 56.00 2 60.782 105jfo jatuckads fcgkjhnqykjdqekjflagfoxgkvkSjaxkckn 15.12.1983 BC M 441/700 63.00 490/900 54.44 58.7 0205111122 83 55.33 2 60.783 75 fnid dqekjfot; izlknxqIrkikyhxat iVuk 07.01.1991 EBC M 246/500 49.2 340/500 68.00 58.6 2615110129 82 54.66 2 60.684 74 fodk'k dqekji'kqjkeizlknnfj;kiqj iVuk 10.06.1990 BC M 415/500 59.2 524/900 58.2 58.7 0209110607 82 54.66 2 60.785 92 jktw dqekj/keZukFkfo'odekZ86 136 lqjsUæ dqekj jkenso lko87 98vfHk"ksdjatu nwcsxqyVsjkcktkjykyxatlsgjkiVuk 06.01.1979 EBC M 270/500 54.00 568/900 63.11 58.5 2651110280 89 59.33 2 60.5iVuk 02.01.1977 BC M 572/900 63.55 480/900 53.33 58.44 2680110562 88 58.66 2 60.4vfHkjke nqcs ldjh vjoy 10.02.1989 UR M 461/700 65.85 255/700 51.00 58.42 2601111761 93 62.00 2 60.488 3 jksfgr dqekj bZ'oj n;ky vf[r;kjiqiVuk 25.01.1986 UR M 465/700 66.42 453/900 50.00 58.37 2659118018 93 62.00 2 60.3jdqekj89 94egsUæ 'kekZ lnkog iVuk 31.12.1984 UR M 425/700 60.71 500/900 55.55 58.13 2625111332 96 64.00 2 60.1jtuh'k90 125vf[kys'kdqekj91 90 fu'kk dqekjhcnzhukjk;.kikyjkeHkouflagfijgh iVuk 26.12.1985 BC M 370/700 52.85 296/500 59.2 56.02 2602111354 111 74.00 4 60.02ldjh vjoy 20.12.1986 UR F 460/700 65.7 455/900 50.55 58.12 0204110911 97 64.66 2 60.192 34 iwue dqekjh fnus'k izlknU;w xkslkbZVksykiVuk 19.06.1986 EBC F 476/700 68.00 433/900 48.00 58.00 2642118199 85 56.66 2 60.0093 84 vfer dqekj ris'oj oekZ iSxEcjiqj iVuk 12.01.1991 BC M 433/700 61.85 486/900 54.00 57.92 0201110694 94 62.66 2 59.994 14495 12larks"k dqekjjatuvfHkftrdqekjbZ'oj n;kyflagfnus'ojizlknunkSyeB iVuk 03.03.1981 BC M 366/700 52.2 535/900 59.44 55.86 1415110327 115 76.66 4 59.8lksjkiqj iVuk 12.08.1987 BC M 449/700 64.14 464/900 51.56 57.85 2601118307 87 58.00 2 59.896 110 lsjkt vkye eks0 eqLrQk 04.04.1984 EBC M 390/700 55.71 536/900 59.55 57.63 2603118875 90 60.00 2 59.6


97 23 xtsUæ dqekjjkebZ'ojiklokuijgk¡ vjoy 05.07.1989 SC M 468/700 66.8 435/900 48.3 57.57 2607112120 87 58.00 2 59.598 111d`".k fd'kksjdkSfUMY;jke fd'kksj'kekZfl;kjkeiqj iVuk 05.06.1989 UR M 455/700 65.00 451/900 50.11 57.55 2625110548 95 63.33 2 59.599 108 jkS'ku dqekj100 137lukstpkS/kjh101 16 lat; flag102 128 larks"k dqekj103 133lq/khj dqekjfeJkikjlukFkflagHkxokupkS/kjhLo0jkekuUnflaguesns'ojflaglgtkuUnfeJkvejiqj iVuk 08.02.1992 BC M 261/500 52.20 314/500 62.80 57.5 2655110845 95 63.33 2 59.5irkSuk iVuk 07.03.1988 SC M 396/700 56.57 526/900 58.44 57.5 0206110696 84 56.00 2 59.5tV Mqejh iVuk 12.01.1976 BC M 543/900 60.33 491/900 54.55 57.44 2663110412 85 56.66 2 59.4Jhiqj tgkukckn 12.10.1984 BC M 358/700 51.14 573/900 63.66 57.4 1415110702 83 55.33 2 59.4ifj;kjh vjoy 11.07.1980 UR M 525/800 65.62 442/900 49.11 57.3 1417118171 91 60.66 2 59.3104 123d:.kkdqekjhjkds'k dqekjizHkkdjfijgh iVuk 07.11.1981 BC F 332/700 47.42 316/500 63.2 55.3 2624110410 108 72.00 4 59.3105 21'kf'kHkw"k.k'kekZ106 50 dqUnu dqekj107 22 lR;ukjk;.klq[kuUnu'kekZf'koiqtu'kekZ'kHkkuUn;knodksM+jk iVuk 10.06.1984 UR M 403/700 57.57 511/900 56.77 57.1 0207110073 90 60.00 2 59.1fNrjkSyh iVuk 01.03.1977 UR M 502/900 55.77 527/900 58.55 57.1 2627111252 93 62.00 2 59.1dY;k.kiqj iVuk 25.11.1978 BC M 585/900 65.00 442/900 49.11 57.05 2667110690 82 54.66 2 59.0108 85 euh"k dqekj ris'oj oekZ iSxEcjiqj iVuk 26.01.1992 BC M 244/500 48.80 325/500 65.00 56.9 0203111740 92 61.33 2 58.9109 2vkyksddqekj110 68 t;s'k dqekjvuhy dqekj fldfj;k iVuk 15.01.1990 BC M 421/700 60.14 481/900 53.44 56.79 0201110532 86 57.33 2 58.7Jh vfuyflagegkcyhiqj iVuk 02.02.1979 UR M 473/800 59.12 490/900 54.44 56.78 2621110441 101 67.33 2 58.7111 54fo'othrdeyfou; dqekjflUgkbekexat iVuk 15.07.1986 BC M 418/700 59.7 483/900 53.66 56.68 0210118014 89 59.33 2 58.6112 87lejs'k dqekjflag113 134 fudgr ckuksa114 39 jkgqy dqekjrksrk flag ujgh iVuk 10.12.1983 BC M 458/700 65.42 430/900 47.77 56.59 2660111322 95 63.33 2 58.5eks0tQ:nhuvf[kys'ojdqekjnkSyriqj iVuk 10.08.1989 EBC F 404/700 57.7 498/900 55.3 56.5 2636110738 96 64.00 2 58.5egknsiqj iVuk 17.07.1985 UR M B 388/700 55.42 517/900 57.44 56.43 1411110891 85 56.66 2 58.4


115 66'kEHkqukjk;.klqjs'k pkS/kjh cgknqjiqj iVuk 01.03.1978 SC M 509/900 56.55 504/900 56.00 56.27 2668112329 82 54.66 2 58.2116 27 ;nq Hkkjrh Mkseu flag Mhgikyh iVuk 05.12.1986 BC M 430/700 61.42 459/900 51.00 56.21 2699110033 83 55.33 2 58.2vo/ks'kmÙke dqekj117 59e[kfeyiqj vjoy 12.12.1984 EBC M 428/700 61.14 460/900 51.11 56.12 0201112333 87 58.00 2 58.1dqekj jktuxqIrkdsoy/kkjh118 42 'yksd dqekjj?kqukFkiqj iVuk 13.02.1975 BC M 538/900 59.77 470/900 52.22 55.99 2610110702 86 57.33 2 57.9;kno119 135 czts'k dqekj ef.k dqekj xkSlxat iVuk 19.04.1985 BC M 339/700 48.4 317/500 63.4 55.91 2613112411 86 57.33 2 57.9120 40 fujt dqekjekynso flg;kno121 127 panu dqekj rqylh flag122 131 izxfr dqekjiou dqekjflagfVdqyij iVuk 10.11.1988 BC M 423/700 60.42 466/900 51.07 55.74 2635111358 86 57.33 2 57.7djok¡Vsdjvf[r;kjiqjvjoy 12.01.1988 BC M 372/700 53.14 524/900 58.22 55.68 0202118043 90 60.00 2 57.6iVuk 11.12.1985 UR M 309/700 44.14 335/500 67.00 55.57 2643110083 96 64.00 2 57.5123 132v:.k dqekjpkS/kjhdfoyk'kpkS/kjhbaxfy'k vjoy 25.11.1987 SC M 335/700 47.85 421/900 46.77 47.31 0201111925 137 91.33 10 57.3124 65 eukst dqekj iqfur eksph csjh iVuk 11.05.1977 SC M 436/900 48.44 558/900 62.00 55.22 2631110544 87 58.00 2 57.2125 60 jathr dqekj mes'k izlkn fldfj;k iVuk 06.02.1985 BC M 342/700 48.85 552/900 61.33 55.09 2654110784 84 56.00 2 57.0126 25vfHk"ksddqekj127 107 vt; dqekj128 88dq.kky dqekjxqIrk129 112 vthr flUgkjkeyhr flag xquhVksyk iVuk 10.10.1989 BC M 387/700 55.29 490/900 54.44 54.86 2601111418 88 58.66 2 56.8';ke thizlknujsUæ dqekjxqIrkjktsUæizlkn flUgkdqrywiqj ukyUnk 25.08.1976 BC M 500/900 55.55 455/900 53.88 54.71 2601112372 93 62.00 2 56.7ujgh iVuk 23.11.1990 BC M 388/700 55.42 485/900 53.88 54.65 2627111081 87 58.00 2 56.6'kkL=huxj iVuk 13.01.1986 BC M 356/700 50.86 525/900 58.33 54.59 2602118316 88 58.66 2 56.5130 46cCyq dqekjxkSrefo|kuUnflagegkeknk iVuk 02.03.1984 BC M 373/700 53.29 498/900 55.33 54.30 2612118126 91 60.66 2 56.3131 15 mes'k dqekj v;ks/;k flag ckthriqj vjoy 01.08.1976 BC M 245/500 49.00 525/900 58.33 53.66 0209118021 89 59.33 2 55.6132 117 lrh'k dqekj133 114 cPpu BkdqjxkSjh 'kadjdqekjeqfUædkBkdqjdjkSrk iVuk 15.01.1985 EBC M 398/700 56.85 450/900 50.00 53.42 2667110324 104 69.33 2 55.4clariqj tgkukckn 13.01.1986 EBC M B 362/700 51.71 496/900 55.11 53.41 1107118115 82 54.66 2 55.4


134 91 jfo'kadj135 119 dkty136 95 czts'k dqekj137 124138 116mek'kadjdqekjfuR;kuUnfd'kksj139 64 jkts'k dqekj140 6 iz'kkar ve`rjkefuoklflagKkusUædqekj flagjkevo/kizlkntxnh'kflagjked`".kizlknjke v;ks/;kflagf'ko ckcqizlknc


153 31154 81vfHks"ksddqekjbUælsudqekj155 17 nsosUæ dqekj156 29 fnus'k oekZ157 13 lq/khj dqekj158 97 tk;lh ckcq159 30 foey dqekj160 82161 86jathr dqekjekFkqjxqfM+;kdqekjhjke izfl);knojkeiqjuxokaiVuk 08.08.1992 BC M 275/500 55.00 225/500 45.00 50.00 2601111415 93 62.00 2 52.00egsUæ jtd rkj.kiqj iVuk 18.11.1979 SC M 449/800 56.12 391/900 43.44 49.78 2620118308 91 60.66 2 51.7jked`".kizlknnsoukjk;.koekZfl;kjkeflagukxs'ojflagy{e.kizlknnhukukFkjtdmes'ojizlkn flagikyhxat iVuk 11.02.1982 BC M 309/700 44.14 498/900 55.33 49.73 2615111008 84 56.00 2 51.7idjU/kk iVuk 12.06.1973 BC M 435/900 48.33 457/900 50.77 49.55 2617110216 84 56.00 2 51.5ujgh iVuk 15.10.1981 BC M 226/500 45.2 252/500 50.4 47.8 2674110127 84 56.00 2 49.8pU


dzela0vkosnudzekadukeiapk;r fu;kstu bZdkbZ & vdcjiqj jkuhiqjiapk;r f'k{kd fkd fu;kstu2012 es/kkसूचीcsfld xzsM ¼oxZ 1 ls 5 ½ esa UNTRAINEDfirk dk uketUe frfFkfyaxxzkeiks0ftykirkdksfVizkIrkad @iw.kkadeSVhdbUVjVsfuaxizfr'kr izkIrkadeSVhdbUVjizfr'krizfr'krvkSlr T.E.T. es/kk vadvH;q0izkIrkadjkSy ua0@iw.kkZdizfr'kr osVstvad1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 211 4 vYiuk dqekjhifr&vfHkjke dqekj 05.01.1991 f fldfj;kfldfj;kiVuk BC 413/500 322/500 82.6 64.4 73.5 0301111662 89 59.33 2 75.52 2 'kksHkk jkuh 'kfr'kpUzn 'kekZ 08/05/1985 f vdcjiqj vdcjiqjiVuk UR 353/500 342/500 70.6 68.4 69.5 2670118398 90 60 2 71.53 7 fujtk jkuhfxfjl flag 07.11.1986 f fldfj;kfldfj;kiVuk BC 484/700 500/700 65.7 55.5 60.6 2637118060 92 61.33 2 62.64 3 jatq dqekjhifr&vadq dqekj 05.03.1990 f vdcjiqj vdcjiqjiVuk UR 354/500 248/500 70.8 49.6 60.2 2655118004 87 58 2 62.21 dqekjh uqruc`Unk 'kekZ 15-11-1988 F ukSMhgkteqvkWokvkSjaxkokn UR 364/700 535/900 52 59.44 55.72 0311118226 89 59.33 2 59.335Hkkjrh6 8 fudgr ckukseks0 tQ:nhu 08/10/1989 f nkSyriqjnkSyriqjiVuk UR 404/700 498/900 57.7 55.3 56.2 2636110738 96 64 2 58.2


11923tqyh dqekjheqds'k dqekj flag15.01.1990fgjukvjoyUR369/500328/5004567910111213141227/160073.815eSVªhd65.616bUVj076.6817izf'kf{r76.021802031101619462.66278.02fcgkj fo0 ijh{kklfefr iVuk192021222324jkSy ua0izkIrkad @iw.kkZdizfr'krosVst vadiapk;r fu;kstu bZdkbZ & vdcjiqj jkuhiqjiapk;r f'k{kd fkd fu;kstu2012 escsfld xzsM ¼oxZ 1 ls 5 ½ esa e TRAINEDes/kkkk सूचीdz0vkosnu izkfIr la0vH;FkhZ dk ukefirk@ifr dk uketUe frfFkfyaxxzkeirkftykvkj{k.k dksfV& UR/SC /ST/ EBC/BCfodykaxrk&n`f"V@Jo.k@vfLFkeSVªhdbUVj0izkIrkad@iw.kkadizf'kf{rizfr'krizkIrkadvkSlr izfr'kres/kk vadvH;q0T.E.T.


dz0vkosnuizkfIvH;FkhZ dk ukerla0firk@ifr dkuketUe frfFkfyaxiapk;r fu;kstu bZdkbZ & fpdlhiapk;r f'k{kd fu;kstu 2012csfld xzsM ¼oxZ 1 ls 5 ½ es a UNTRAINEDirkftxzke iks0ykcatagaryfodykaxrk&n`f"V@Jo.k@vfLFkeSVªhdbUVj0eSVªhdizkIvkSlrbUVj0 rkadizfr'krjkSy ua0 @iw.kkZdizfr'kr osVstvad1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21.00 221 102 vkseizdk'k dqekj v:.k dqekj 03/10/1993 M BC 343 384 68.6 76.8 72.7 2639110279 54.66 0 72.702 57 e`R;qat; dqekj d`"k.kuanu flag 03/05/1993 M BC 391 300 78.2 60 69.1 2634110025 56.66 2 71.803 121 fudh dqekjh ukxsUnz flag 26-06-92 F BC 377 333 75.4 66.6 71 2636110686 54.66 0 71.004 135 jkgqy dqekj ';ke fcgkjh iz0 03/09/1992 M BC 356 333 71.2 66.6 68.9 1411110877 55.33 2 70.905 129 fnid dqekj jke ukFk iz0 02/05/1993 M BC 280 408 56 81.6 68.8 3712110366 59.33 2 70.806 47 jfo 'kadj fuR;kuan frokjh 26-06-77 M BC 634 603 70.44 67 68.72 2656118400 64.66 2 70.727 134 ef.k'k dqekj mekdkar flag 24-02-84 M BC 441 661 63 73.44 68.22 2630118001 56 2 70.228 87 fl[kk dqekjh mes'k izlkn 18-01-91 F BC 518 555 74 61.66 67.83 2669111557 64.66 2 69.839 31 foey dqekj jkexksfoUn foUn 12/03/1977 m EBC 622 589 69.11 65.44 67.275 2613110817 60.66 2 69.2810 110 fu'kh Hkq"k.k gqykl iz0 oekZ 14-02-80 M BC 690 519 76.66 57.66 67.16 2638118087 56 2 69.1611 12 lat; dqekj vtqZ.k flag 20-12-73 M BC 608 598 67.55 66.44 66.995 2662118453 60 2 69.0012 17 lkSjHk dqekj jkts'oj izlkn 15-09-88 m EBC 492 571 70.28 63.44 66.86 2668110035 56.66 2 68.8613 35 lqcks/k dqekj ckes'oj flag 15-06-91 M BC 339 326 67.8 65.2 66.5 2673111512 62 2 68.5014 26 uoy fd'kksj iz0 ykyth iz0 08/05/1978 M BC 637 551 70.77 61.22 65.995 1409110481 58.66 2 68.0015 120 lquhy dqekj foHkqrh ukjk;.k flag 25-12-83 M BC 426 640 60.85 71.11 65.98 0208111043 66 2 67.9816 72 lR;sUnz dqekj ijek uan iz0 22-02-73 M BC 654 523 72.66 58.11 65.385 2522118088 58 2 67.3917 99 xkSre dqekj 'kekZ yky fcgkjh 'kekZ 17-06-84 M GEN 402 623 57.43 69.33 63.38 2618118170 70.33 4 67.3818 58 vjfoUn dqekj jkt dqekj iz0 15-01-86 M BC 457 589 65.29 65.44 65.365 2609111210 56.66 2 67.3719 66 czts'k dqekj x.ks'k feL=h 20-01-85 m EBC 447 656 63.8 65.6 64.7 2613118999 60.66 2 66.7020 100 fiz;adk dqekjh yky fcgkjh 'kekZ 18-10-88 F BC 503 516 71.85 57.33 64.59 2645118491 56.66 2 66.5921 139 vjfoUn dqekj fo'kqunso flag 05/10/1976 M BC 543 611 60.3 67.8 64.05 2609118504 61.33 2 66.5022 8 laftr dqekj jkeizos'k flag 30-09-78 M BC 582 578 64.66 64.22 64.44 0206118088 62 2 66.4423 24 iq:"kksre dqekj jkeujs'k 'kekZ 08/06/1980 M BC 669 554 67 61.55 64.275 2646118456 68.66 2 66.2824 23 lezkV 'kq'khy dqekj egsunz iz0 flag 06/05/1978 M BC 696 494 77 55 66 2660111313 54.66 0 66.0025 140 iq:"kksre dqekj Lo0 jkekdkar iz0 flag 07/06/1993 M BC 335 325 67 65 66 2646111442 54.66 0 66.0026 14 lafni dqekj bZ'koj n;ky 'kekZ 05/02/1992 M BC 275 343 55 68.6 61.8 2661110270 75.33 4 65.8027 7 jathr dqekj lqjs'k iz0 flag 03/01/1980 M BC 533 341 59.22 68.2 63.71 2654110472 56 2 65.7728 11 ftrsUnz dqekj vo/ks'k izlkn 03/01/1993 M BC 327 309 61.44 61.8 61.62 1406110122 58.66 2 65.60Page 1izkIrkad@iw.kkadizfr'kr izkIrkadT.E.T.es/kkvadvH;q0


irkfodykaizkIrkadizfr'kr izkIrkadT.E.T.vH;q0vkosxrk&@iw.kkadnuizkIfirk@ifr dkftn`f"VvkSlres/kkdz0izkfIvH;FkhZ dk uketUe frfFkfyaxcatagaryxzke rkadukeyk@Jo.izfr'krjkSy ua0 @izfr'kr vadrk@vfLvadla0Fkiw.kkZd29 83 lquhy dqekj flUgk jkek iz0 oekZ 06/09/1975 M GEN 573 583 63.6 64.7 64.15 2679110040 61.33 2 65.5730 43 vatfu'k dqkej jkeflgklu flag 30-12-73 M BC 611 533 67.88 59.22 63.55 2606110677 63.33 2 65.5531 84 jke fou; dqekj fot; flag 29-03-85 M GEN 449 514 69.8 57.2 63.5 1136118022 60 2 65.5032 1 lat; dqekj lqeu vo/ks'k flag 30-05-79 M BC 559 583 62.11 64.77 63.44 2663118186 56.66 2 65.4433 3 eks0 vkfon gqlSu eks0 gkfle 02/11/1988 m EBC 479 525 68.42 58.33 63.375 2632110501 61.33 2 65.3834 97 vfurk jkt dsnkj izlkn 05/10/1987 F BC 389 359 55.57 71.8 63.685 1402111227 56 2 65.3335 143 fnukukfk dqekj Lo0 t;eqjr izlkn 02/04/1976 M BC 610 527 61.77 58.55 60.16 1404111257 60 2 65.1636 116 cztHkq"k.k dqekj jkebZ'koj flaUgk 02/06/1987 M BC 491 503 70.14 55.89 63.015 1404110624 58 2 65.1437 40 fjfrds'k dqekj xksj[k lko 28-11-92 M BC 327 303 65.4 60.6 63 2658111881 58 2 65.0038 141 jfodkar dqaqqekj tukZ/ku flag 02/05/1987 M BC 425 326 60.71 65.2 62.955 0205111036 56.00 2 64.8639 42 lafto dqekj ykynso izlkn 12/10/1987 M BC 382 558 63.66 62 62.83 2663118459 61.33 2 64.8340 51 fujt dqekj ';keuanu feJ 10/10/1990 M BC 363 368 52 73.6 62.8 2636111467 60.66 2 64.8041 44 vfer dqekjvfuy dqekj jtd 04/02/1992 M SC 325 319 65 63.8 64.4 2603111355 54.66 0 64.4042 125 jaftr dqekj lqjsUnz ukFk ik.Ms; 04/12/1989 M BC 411 334 58.71 66.8 62.755 2654110851 62.66 2 64.4043 56 eqds'k dqekj panu jke fcgkjh flag 01/10/1991 M BC 495 486 70.71 54 62.355 2634111065 65.33 2 64.3644 27 eks0 eqtrck gqlSu eks0 eqLrkd vgen 10/05/1990 m EBC 308 315 61.6 63 62.3 2602112892 56 2 64.3045 79 eks0 ejksxhl vgen eks0 vuoj valkjh 30-01-86 m EBC 452 540 64.5 60 62.25 2602112869 58 2 64.2946 133 fgjk dqekj pUnznso flag 15-01-88 M BC 457 532 65.2 59.1 62.15 1405111241 64.4 2 64.1547 103 lqjsUnz dqekj ;qxs'oj feL=h 04/05/1977 m EBC 561 557 62.33 61.88 62.105 2680118194 57.33 2 64.1148 6 jkt fd'kksj dqekj jktsUnz flag 05/08/1993 M BC 324 300 64.8 60 62.4 2647111740 56.66 0 64.0049 53 eerk dqekjh MkW0 lat; dq0 lgk; 01/05/1988 F BC 494 516 70.57 57.33 63.95 2629118564 54.66 0 63.7550 90 eks0 lS;n gqlSu uwj glu 18-11-85 m EBC 424 600 60.57 66.66 63.615 1122118317 54.66 0 63.6251 126 dkS'ky iklokuLo0 ujs'k ikloku 01/08/1978 M SC 628 447 69.77 52.66 61.215 2605112461 56 2 63.6152 131 fuye dqekjh dfiy equh jk; 12/10/1986 F BC 481 488 68.7 54 61.35 2839110427 55.33 2 63.4553 124 iIiq dqekj jfg'k ;kno 03/11/1993 M BC 323 290 64.6 58 61.3 1410110343 58.66 2 63.3054 46 vfuy lkxjeqUuh pkS/kjh 08/04/1984 M SC 279 601 55.8 66.77 61.285 2605111257 56 2 63.2955 77 ef.k"k dqekj ljok uan oekZ 12/08/1986 M BC 493 469 70.42 52.11 61.265 2629111984 65.33 2 63.2756 130 larks"k jatu bZ'koj n;ky flag 03/03/1981 M BC 366 596 52.2 66.2 59.2 1415110827 76.66 4 63.2057 15 lqftr dqekj Hkxyq iafMr 15-05-93 m EBC 313 300 62.6 60 61.3 2674111130 58.66 2 63.2058 16 cztfd'kksj dqekj ';kefcgkjh xqIrk 01/01/1980 m EBC 498 540 62.25 60 61.125 2613118960 66 2 63.1359 144 'kadj flag lqnkek flag 01/10/1985 M BC 392 594 56 66 61 1416110590 57.33 2 63.0060 22 vthr dqekj ';kefcgkjh Bkdqj 29-01-91 m EBC 403 322 57.57 64.4 60.985 0201110346 55.33 2 62.9961 76 vgen jlhn eks0 Qtyq jgeku 03/08/1981 m EBC 414 564 59.4 62.67 61.035 2601119245 56 2 62.91Page 2


irkfodykaizkIrkadizfr'kr izkIrkadT.E.T.vH;q0vkosxrk&@iw.kkadnuizkIfirk@ifr dkftn`f"VvkSlres/kkdz0izkfIvH;FkhZ dk uketUe frfFkfyaxcatagaryxzke iks0eSVªhdbUVj0eSVªhdbUVj0 rkadukeyk@Jo.izfr'krjkSy ua0 @izfr'kr osVstvadrk@vfLvadla0Fkiw.kkZd62 81 eks0 'kkfgy bZeke bczkfge valkjh 01/06/1991 m EBC 287 321 57.4 64.2 60.8 2602113177 58 2 62.8063 63 eks0 'kguokt gqlSu eks0 'kSdr vyh 02/10/1986 m EBC 397 584 56.77 64.88 60.825 2602119520 62 2 62.8064 13 jksfgr dqqekj bZ'koj n;ky 25-01-86 M BC 465 495 66.42 55 60.71 2659118018 62 2 62.7165 136 vkuan dqekj jkekuan izlkn 08/08/1992 M GEN 293 314 58.6 62.8 60.7 1402110757 56 2 62.7066 147 dqedqe flUgk jketUe iz0 flUgk 19-02-82 F BC 415 557 59.3 61.8 60.55 0203118135 59.33 2 62.5567 85 fouksn dqkej fot; ;kno 01/10/1992 M BC 270 334 64 66.8 65.4 0209110782 60 2 62.4068 123 jkts'k dqekj uksuq izlkn ;kno 20-08-89 M BC 476 540 68 60 64 1133111512 54.66 0 62.0069 89 Nk;k dqekjh fou; dqekj 09/12/1982 F BC 476 465 68 51.6 59.8 1404118202 61.33 2 61.8070 82 ftrsUnz dqekj ;qxy fd'kksj izlkn 16-05-90 M BC 401 308 67.28 61.5 64.39 2621110780 62.66 2 61.3971 74 xtsUnz dqekj bUnzftr flag 08/10/1991 M BC 260 338 62 67.6 64.8 2617111213 56.66 2 61.2272 138 lquhy dqekj flag ca'k/kkjh flag 03/04/1976 M BC 535 531 54.44 59 56.72 0208111070 55.33 2 61.2273 80 eks0 v'kjQ valkjh eks0 gQht valkjh 20-02-87 m EBC 438 505 62.59 56.11 59.35 2601119641 60.66 2 61.0074 2 uhjt dqekj deys'k Bkdqj 16-01-91 m EBC 278 312 55.6 62.4 59 2635111295 58.66 2 61.0075 112 lat; dqekj flag nso iz0 flag 21-01-76 M BC 592 465 65.77 51.66 58.715 0206110466 56 2 60.7276 96 nhid dqekj fot; iz0 xqIrk 01/07/1991 m EBC 246 340 49.2 68 58.6 2615110129 54.66 0 60.6077 65 lqjssUnz dqekj jkenso lko 01/02/1977 M BC 592 480 63.55 53.33 58.44 2680110562 58.66 2 60.4478 145 fcUnq dqekjh lqjt ukjk;.k flag 10/03/1975 F BC 571 267 63.44 53.4 58.42 3709110667 58 2 60.4279 52 jkds'k dqekj mek izlkn 09/05/1991 m EBC 260 324 52 64.8 58.4 2652110128 56.66 2 60.4080 95 lat; dqekj odhy ;kno 25-02-90 M BC 454 366 64.86 51.77 58.315 2662110858 56.66 2 60.3181 38 eks0 lkftn gqlsu vCnqy jmQ valkjh 15-07-85 m EBC 417 513 59.57 57 58.285 2632118506 59.33 2 60.2982 137 f/kjsUnz dqekj vkse izdk'k xqIrk 09/12/1982 m EBC 387 551 55.2 61.2 58.2 2616118343 56.66 2 60.2083 104 ftrsUnz dqekj foQu izlkn 15-03-86 M BC 350 596 50 66.22 58.11 2621110788 63.33 2 60.1184 69 ique dqekjh fnus'k izlkn 19-06-88 F BC 476 433 68 48 58 2642118199 56.66 2 60.0085 36 vfer dqekj ris'oj oekZ 01/12/1991 M BC 433 486 61.85 54 57.925 0201110694 62.66 2 59.9386 4 eks0 ekftn vCnqy gehn 15-06-87 m EBC 440 498 62.86 55.33 59.095 2602112821 54.66 0 59.9587 111 vkedkj izlkn egsUnz izlkn 30-11-83 m EBC 400 525 57.14 58.3 57.72 2639110387 58 2 59.7388 32 vfurk flUgk mes'k izlkn flag 19-08-76 F BC 556 519 61.77 57.66 59.715 1402111237 54.66 0 59.7289 115 nsosUnz dqekj jke izos'k flag 27-11-92 M BC 285 292 57 58.4 57.7 1404111502 61.33 2 59.7090 67 eks0 lsjkt vkye eks0 eqLrQk 04/04/1984 m EBC 390 536 55.71 59.55 57.63 2603118875 60 2 59.6391 93 lfoUnz dqekj fl;klj.k jke 24-10-79 m EBC 583 454 64.78 50.44 57.61 1416118021 59.33 2 59.6192 30 jathr dqekj fo'oukFk iafMr 22-06-79 m EBC 522 513 58 57 57.5 2654110933 60.66 2 59.5093 94 laftr dqekj Lo0 lR;sUnz oekZ 02/10/1990 M BC 446 460 63.71 51.11 57.41 2663110441 59.33 2 59.4194 68 xkSre dqekj ukxs'oj flag 01/05/1986 M BC 340 496 48.57 66.22 57.395 0202118161 56 2 59.40Page 3


irkfodykaizkIrkadizfr'kr izkIrkadT.E.T.vH;q0vkosxrk&@iw.kkadnuizkIfirk@ifr dkftn`f"VvkSlres/kkdz0izkfIvH;FkhZ dk uketUe frfFkfyaxcatagaryxzke iks0eSVªhdbUVj0eSVªhdbUVj0 rkadukeyk@Jo.izfr'krjkSy ua0 @izfr'kr osVstvadrk@vfLvadla0Fkiw.kkZd95 64 misUnz dqekj Jhd`".k flag 03/10/1977 M BC 537 493 59.66 54.77 57.215 2687110410 56 2 59.2296 71 lejs'k dqekj flag rksrk flag 12/10/1983 M BC 458 430 65.42 47.77 56.595 2660111322 63.33 2 58.9597 37 euh'k dqekj ris'oj oekZ 26-02-92 M BC 244 325 48.8 65 56.9 0203111740 61.33 2 58.9098 113 jktho jatu jkt fd'kksj iz0 jke 26-09-87 m EBC 418 483 59.71 53.66 56.685 2649118141 58 2 58.6899 55 lat; dqekj f'ko izlkn 05/05/1987 M BC 386 270 55.14 54 54.57 1414111269 71.73 4 58.57100 10 js'ke dqekjh vo/ks'k izlkn 01/03/1992 F BC 414 484 59.2 53.8 56.5 1413110829 56 2 58.50101 18 vfuy flag bZ'oj flag 05/06/1972 M BC 514 498 57.11 55.33 56.22 1402111012 58 2 58.22102 20 ;nq Hkkjrh Mkseu flag 12/05/1986 M BC 430 459 61.42 51 56.21 2699110033 55.33 2 58.21103 21 vo/ks'k dqekj jktu mre dqekj xqIrk 12/12/1984 m EBC 428 460 61.14 51.1 56.12 0201112333 58 2 58.10104 98 jkts'k xkSre jkeuanu izlkn 27-01-84 M BC 360 548 51.42 60.53 55.975 1411111287 60 2 57.98105 127 uezns'oj ukjk;.k enu eksgu 23-12-76 M BC 509 498 56.56 55.33 55.945 0204118072 55.33 2 57.95106 146 lqfuy dqekj iVsy nsoequh jk; 01/06/1985 M BC 421 451 60.14 50 55.07 2832113297 58 2 57.75107 92 fujt dqekj ekynso flag ;kno 11/10/1988 M BC 423 466 60.42 51.6 56.01 2635111358 57.33 2 57.75108 106 eks0 byrkQ eks0 blgd 01/01/1984 m EBC 318 558 45.42 62 53.71 2601114262 55.33 2 57.71109 25 deys'k dqekj jke:I flUgk 20-03-82 M BC 318 593 45.42 65.88 55.65 2623110604 61.33 2 57.65110 59 izxfr dqekj iou dqekj flag 12/11/1985 M BC 309 335 44.14 67 55.57 2643110083 64 2 57.57111 128 lukst pkS/kjhHkxoku pkS/kjh 03/07/1988 M SC 396 526 56.57 58.44 57.505 0206110696 56 2 57.55112 62 eukst dqekj iquhr eksph 05/11/1977 M SC 436 558 48.44 62.1 55.27 2631110544 58 2 57.22113 49 iq:"kksre dqekj deyk iz0 ;kno 10/06/1985 M BC 366 521 52.28 57.88 55.08 0212118173 55.33 2 57.08114 118 'kf'kHkw"k.k dqekj ukxs'k izlkn 01/11/1986 M BC 420 250 60 50 55 1416110693 55.33 2 57.00115 70 dq.kkky dq0 xqIrk ujsUnz dqekj xqIrk 23-11-90 M BC 388 485 55.4 53.8 54.6 2627111081 58 2 56.60116 29 t; izdk'k d`".kk uanu 01/10/1982 M BC 365 496 52.14 55.11 53.625 0202118219 55.33 2 55.63117 60 vuqi dqekj fot; flag 05/10/1985 M BC 360 495 51.5 55 53.25 0201111573 58 2 55.25118 119 nsosUnz dqekj jked`".k izlkn 02/11/1982 M BC 309 560 44.14 62.22 53.18 2615111008 56 2 55.18119 19 v'kksd dqekj vtwZ.k jke 10/02/1981 m EBC 361 495 51.1 55 53.05 2610110852 62 2 55.05120 142 xtsUnz jkt fo|kHkq"k.k izlkn 08/05/1992 M BC 258 268 51.6 53.6 52.6 2617111257 58.66 2 54.60121 48 jkts'k dqekj jke v;ks/;k flag 15-04-83 M BC 358 485 51.44 53.88 52.66 0204112922 65.33 2 54.60122 5 iz'kkar ve`r f'kockcq izlkn 16-02-88 M BC 365 473 52 58.5 55.25 2643111072 67.33 2 54.30123 91 jkt fd'kksj dqekj lthou izlkn 03/01/1977 M BC 490 451 54.44 50.11 52.275 1411110950 62.66 2 54.28124 61 'ks"kukx jkSfoU'k gqdqepUn flag 26-02-85 M BC 324 516 46.28 57.3 51.79 2669111466 56 2 53.81125 74 xtsUnz dqekj jkeujs'k flag 08/10/1991 M BC 333 488 47.56 54.22 50.89 0202111351 62.66 2 52.89126 41 vfHk"ksd dqekj jkeizfl) ;kno 08/08/1992 M BC 275 225 55 45 50 2601111415 62 2 52.00127 34 jat; dqekj jktsUnz ;kno 07/06/1990 M BC 278 300 39.71 60 49.855 0205110712 62.66 2 51.86Page 4


irkfodykaizkIrkadizfr'kr izkIrkadT.E.T.vH;q0vkosxrk&@iw.kkadnuizkIfirk@ifr dkftn`f"VvkSlres/kkdz0izkfIvH;FkhZ dk uketUe frfFkfyaxcatagaryxzke rkadukeyk@Jo.izfr'krjkSy ua0 @izfr'kr vadrk@vfLvadla0Fkiw.kkZd128 28 vo/ks'k dqekj dey flag 25-12-76 M BC 43 466 47.77 51.77 49.77 1403111641 58.66 2 51.77129 45 jkek'kadj dqekj jkepUnz jtd 28-01-82 M SC 304 284 43.42 56.8 50.11 2652111725 59.33 2 51.75130 33 jkt dqekj flag jkeoj.k flag 01/10/1981 M BC 343 455 49 50.5 49.75 2648118157 58 2 51.75131 101 v'kksd dqekj fujatu ;kno 06/12/1982 M BC 256 611 36.57 61.1 48.835 0201112097 56.66 2 50.79132 107 vf[kys'oj dqoj f'ko/;ku dqoj 28-01-74 m GEN 438 424 48.33 71 59.665 2602118733 56 2 49.72133 117 j.kftr dqekj ekFkqjLo0 fnukukFkjtd01/01/1973 M SC 406 529 45.11 47.66 46.385 2654118569 55.33 2 48.39134 9 tk;lh ckcq ukxs'oj flag 08/05/1990 m GEN 350 410 50 55 52.5 2621118276 54.66 0 47.75135 108 vk'kk dqekjh uoy fd'kksj flag 15-11-78 F BC 445 429 40.45 47.67 44.06 0804118002 60 2 46.60136 50 xqfM;k dqekjh mes'oj izlkn flag 20-02-91 F BC 160 278 32 55.6 43.8 2619110618 58 2 45.50Page 5


vkosnudz0izkfIrvH;FkhZ dk ukela0firk @ ifr dkukeiapk;r fu;kstu bZdkbZ & fpdlhiapk;r f'k{kd fu;kstu 2012csfld xzsM ¼oxZ 1 ls 5 ½ esa UNTRAINEDirktUe frfFk fyaxxzke iks0ftykvkj{k.k dksfV&UR/SC /ST/EBC/ BCfodizkIrkadizfr'krykax@iw.kkadizkIrkadrk&izkIrvkSlrn`f"kadeSVªhVdbUVj0 eSVªhd bUVj0 izfr'krjkSy ua0 @@Jiw.kkZo.kd@vT.E.T.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21.00221 78 eks0 tkfdj gqlSu eks0 eksfou valkjh 04/02/1987 m EBC 425 319 60.7 63.8 62.25 2602113339 56 2 63.582 105 'kckuk izfo.k lQh:nhu valkjh 02/10/1988 f EBC 402 573 57.42 63.7 60.54 2603118887 62.66 2 62.543 114 vCnqy len [kyhy valkjh 11/12/1988 m EBC 436 516 62.28 57.3 59.805 2601119206 56.66 2 61.814 88 xqy'ku vkjk gk:u jlhn 10/11/1985 f EBC 468 461 66.85 51.2 59.035 2601113550 56.66 2 61.355 54 vlxjh rcLlqe eks0 odhy 05/10/1993 f EBC 480 288 60 57.6 58.8 2606112356 64 2 60.806 39 eks0 euOoj vyh eks0 lehe valkjh 01/01/1984 m EBC 342 562 48.86 62.5 55.655 2602119375 56 2 57.66izfr'krosVstvades/kkvadvH;q0


dk;kZy;] iz[k.M fodkl inkf/kdkjh ikyhxat ¼iVuk½iz[k.M f'k{kd fu;kstu 2012csfld xzsM ¼oxZ 1 ls 5 ½ esa GENERAL SUBJECT ds in ij fu;kstu gsrqds in ij fu;kstu gsrq fjfDr ds 10 xquk vH;fFkZ;ks dh lwph AT.E.TizkIrkad @iw.kkad izfr'kr izkIrkad11dz0732vkosnu izkfIr la0jaftr dqekj rqQku3vH;FkhZ dk ukeiVukdfiy nso iz006/10/1984MBC5046611386-16007266.186.6274.9265411152197/15064.66276.90B.TizkFkfed f'k{kd izf'k{k.k egk0fo0 egsUnzw iVukfcgkj fo|ky; ijhKk lfefr4567891011121314151617181920212223242526ukevH;q0firk@ifr dk uketUe frfFkfyaxftykvkj{k.k dksfV& UR/SC/ST/ EBC/ BCfodykaxrk&n`f"V@Jo.k@vfLFkeSVªhdbUVj0izf'k{k.keSVªhdbUVj0izf'k{k.kvkSlr izfr'krjkSy ua0izkIrkad @ iw.kkZdizfr'krosVst vades/kk vadmfr.kZ o"kZl=izf'k{k.k dk izdkjlaLFkku dk ukeizf'k{k.k cksMZ @fo0 fo0 dk27


iapk;r f'k{kd fu;kstu bZdkbZ xzke iapk;r /kjgjk] ikyhxat¼ iVuk½& lekU; fo"k; izf'kf{kriapk;r f'k{kd fu;kstu &2012dzekadvkosnuizkfIrdzekdvH;FkhZ dk ukefirk dk ukexzkeiksLVftyktUe frfFkvkj{k.k dksfVfyaxfodykaxrkeSVªhdizkIrkad @izfr'kriq.kkZdbUVjizkIrkad @iq.kkZdizfr'krizf'k{k.kizkIrkd @iw.kkZdizfr'krizf'k{k.k cksMZ dkukefo|ky; dk uke l=vkSlrizfr'krjkSy ua0Vh0bZ0Vh ijh{kkizkIrkadizfr'krVh0bZ0ds fy,vaddqy es?kkvadvfHk;qfDr1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 251 137 eukst dqekj2 3 vkf'k"k dqekj3 80 lhek dqekjh4 54 fldUnj dqekj5 4 'kknc lS;knSu6 101 iz'kkar dqekj7 31 tqyh dqekjh8 18 fiUVq dqekj9 23 eks0 xqyke ljoj10 34 f'k'kqiky dqekj11 167 jru jatu12 91 vkse izdk'k dqekjfMxzh izlknv:.k dqekjvt; dqekjfot; dqekjeks0 lS;knSufl)s'oj flagfnus'k 'kekZlqn'kZu izlknxqyke jCckuhxqats'oj izlknx.kir izlkn oekZv:.k dqekjHkjHksljHkjriqjkHkk;kdkWyksuh guqekuuxjyksfg;kuxjesu jksM+ ikyhxatdkslqrgkml ua0 LVs'kujksM+xnksiqjHkxtksxkbUnkspa


30 107 t; izdk'k flag jkeoyh flagf=eqrh uxjnkukiqjiVuk 28.07.88 fi0o0 M - 337/500 67.4 329/500 65.8 - - - 66.6 2620118530 85 56.66 2 68.631 87 fot; lkg32 109 dfork dqekjh33 146 jktho dqekjtkus'oj izk0 lkgfou; flagvo/ks'k izlknbekexat 'kadjiqjfldfj;kfldfj;knsofj;kfcnkSyhiVuk 02.01.86 v0fi0 M - 468/700 67 595/900 66.1 - - - 66.55 0 201113800 88 56.66 2 68.55iVuk 01.06.84 lekU; F - 335/500 67 329/500 65.8 - - - 66.4 2624118315 92 61.33 2 68.4iVuk 15.02.90 v0fi0 M - 460/700 65.71 335/500 67 - - - 66.35 1411111113 85 56.66 2 68.3534 24 larks"k dqekj35 56 iqusZUnq dqekj36 81 izdk'k pUnz tks'kh37 65 fuys'k dqekj38 124 ve`rk dqekjh39 19 vjfoUnz dqekj40 139 ehjk dqekjhjkeckow izlkn xqIrkvtwZu izlkn flaglhrkjke flagvfuy dqekjt;eaxy flagjktdqekj izlknlat; ikBdekstdkNrukelkS


65 86 jke ckoq xqIrk66 25 fjfrds'k dqekjyky fcgkjh izlknxksj[k lkovNqvkfodzevNqvkfodzeiVuk 08.10.77 fi0o0 M - 566/900 62.8 575/900 63.8 - - - 63.3 2652111103 93 62 2 65.03iVuk 28.11.92 fi0o0 M - 327/500 65.4 303/500 60.6 - - - 63 2658111881 87 58 2 6567 122 lanhi jkt lksuh68 40 eathr dqekj69 105 lqHkk"k dqekj70 39 fufr'k dqekj71 32 jkts'k dqekjLo0 'kSysUnz dqekjuUeqfg;kpUnzHkku izlknldjiqjklq/khj flagHkokuhpdjkeokoq xqIrkHkHkkSyhIkj'kqjke flag /kjgjkxqytkjckxelkS


102 27 lat; flag103 74 eks0 ekftn104 152 e/kqyrkLo0 jkekuUn flagvCnqy gehnlqjs'k /keZo/kZuflxksM+hikyhxatlfjlrkcknflaxksMhikyhxatiVukiVuk 12.01.76 fi0o0 M - 543/900 60.33 491/900 54.54 - - - 57.43 2663110412 85 56.66 2 59.43iVuk 05.06.87 v0fi0 M - 440/700 62.85 498/900 55.33 - - - 59.09 2602112821 82 54.66 0 59.09iVuk 10.07.81 fi0o0 F - 407/700 58.14 507/900 56 - - - 57.07 2629118078 92 61.33 2 59.07105 6 czts'k dqekj106 79 jkds'k dqekj107 44 vkyksd dqekj108 117 fodk'k dqekjegsUnz dekj d`".knsouanu iz0 flagvuhy dqekjij'kqjke izlknbefy;k pdfouksfladfj;knfj;kiqj vuUrlSnkoknfouksfldfj;kikyhxattgkukckn 04.01.85 fi0o0 M - 349/700 49.85 540/900 60 - - - 54.92 2613118990 132 72.66 4 58.92uykaUnk 01.03.83 fi0o0 M - 311/700 44.42 622/900 69.22 - - - 56.82 2651118320 87 58 2 58.82iVuk 15.01.90 fi0o0 M - 421/700 60.14 481/900 53.44 - - - 56.79 0 201110532 86 57.33 2 58.79iVuk 10.06.90 fi0o0 M - 415/700 59.22 524/900 58.22 - - - 58.72 0 209110607 82 54.66 0 58.72109 141 lkSjHk dkUr110 135 lejs'k dqekj flag111 129 fudgr okuks112 30 ;nq Hkkjrh113 48 psrpUnz oekZ114 128 czts'k dqekj115 148 gjh'k dqekjy{e.k izk0 xqIrkrksrk flageks0 xQ: ÌhuMkseu flaglqdnso izk0 oekZe.kh dqekjxksiky izlknfprdksgjkujghnkSyriqjikyhxat [kxMheqgYykdjatkxkSlxalusmjkvfu'kkoknfngqyhnkSyriqjikyhxatukSoriqjfl)hiqjusmjkiVuk 10.07.85 fi0o0 M - 402/700 57.43 540/900 60 - - - 58.71 2667118547 82 54.66 0 58.71iVuk 10.12.83 fi0o0 M - 458/700 65.42 430/900 47.77 - - - 55.59 2660111322 95 63.33 2 58.59iVuk 10.08.89 v0fi0 F - 404/700 57.71 498/900 55.3 - - - 56.5 2636110738 96 64 2 58.5iVuk 05.12.86 fi0o0 M - 430/700 61.42 459/900 51 - - - 56.21 2699110033 83 55.33 2 58.21iVuk 20.09.72 fi0o0 M - 383/800 47.87 579/900 64.33 - - - 56.11 2614111513 84 56 2 58.11iVuk 19.04.85 v0fi0 M - 339/700 48.42 317/500 63.4 - - - 55.91 2613112411 86 57.33 2 57.91iVuk 15.05.83 fi0o0 M - 350/700 50 556/900 61.77 - - - 55.88 2619118561 87 58 2 57.88116 144 vHk; dqekj117 17 deys'k dqekjjkts'oj dqekj flUgkjke:Ik flUgktrhpdbUnkselkS


141 97 fefFkys'k dqekj xqIrk fouksn dqekj xqIrk142 50 iz'kkar ve`rf'kookoq izlkn143 36 lqfuy dqekj pkS/kjhx.ks'k pkS/kjh144 132 ;ksxsUnz dqekjenu ;kno145 95 ykyckoq xqIrkjkek lko146 72 lqfuy dqekj eqfUnzdk izlkn147 118 jtuh'k dqekjjke izos'k flag148 93 'ks"kukx jksfoUlgqdqepUn flag149 119 jkds'k dqekj;nqquUnu izlkndke[;k iFkiqjkuh cktkjikyhxatesoM+dqFkkZflghMhgdks lqEekfijghgoliqjelksekiVsy uxjikyhxatesoMdqFkkZflghMhgdks lqEekfngqyhlsgjklE;kx


eSVªhd bUVj izf'k{k.kVh0bZ0Vh ijh{kkvkosnuizf'k{k.kVh0bZ0izkIrkadvkSlrdqy es?kk vfHk;qfDizkfIr vH;FkhZ dk uke firk dk uke xzke iksLV ftykcksMZ dkds fy,izkIrkad izkIrkad @ @izfr'krvad rdzekdukevad@ iq.kkZd izfr'kr iq.kkZd izfr'kr iq.kkZd izfr'kr jkSy ua0 izkIrkad izfr'kr1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 261 2 eks0 tkfdj gqlSueks0 eksohu valkjhflxksM+hflxksM+hiVuk 02.04.87 v0fi M 425/700 60.7 319/500 63.8 - - - 62.25 2602113339 84 56 2 64.252 1 eks0 euoj vyheks0 'kehe valkjhflxksM+hflxksM+hiVuk 01.01.84 v0fi M - 342/700 48.86 562/900 62.44 - - - 55.65 2602119375 84 56 2 57.65dzekadiapk;r f'k{kd fu;kstu bZdkbZ xzke iapk;r /kjgjk] ikyhxat¼ iVuk½& mnwZ fo"k;iapk;r f'k{kd fu;kstu &2012tUe frfFkvkj{k.k dksfVfyaxfodykaxrk


izf'kf{kr vkosnu i=ksa dh lwph xzke iapk;r&tEgk: bekexat iapk;r fu;kstu o"kZ 2012&13dzekad vkosnu vH;FkhZ dk uke firk@ifr dk uke LFkk;h irk ftyk tUe frfFkizkfIrdkdzekadxzke iksLVvkj{k.kdksfVfyax fodykaxdkizfr'kreSfVªd dkizkIrkad@iw.kkZdizfr'krbUVj izkIrkadiw.kkZdizfr'krizf'k{k.k dkizkIr vadizfr'krVh0bZ0Vh0 ijh{kkdk jkSy ua0izkIrkad @iw.kkZdizfr'kr;ksxdkWye13$15$17;ksx dkizfr'krvfrfjDres/kkvaddqy izf'k{k.k cksMZ dk ukees/kk vad1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 251 37 furh'k dqekj fctsUnzz izlkn flag rksi rksi iVuk 17/01/1980 fi0oxZ iq0 657/900 73 741/1000 74.1 1429/1600 59.31 2638110586 104/150 69.33 236.41 78.8 2 80.8 egsUnzw iVuk2 35 jathr dqekjrqQkudfiynso izlknxqyfj;kfoxgk3 33 eks0 vkfjQ gqlSu eks0 eqLrkd gqlSu djheiqjdVdk4 132 egs'k dqekj j?kqjkt flag xkSjk jkeiqjpkSje5 125 iVsy dsoy Lo0 uflZax izlkn e[kehyiqjlaMk iVuk 10/06/1984 fi0oxZ iq0 504/700 72 661/1000 66.1 1386/1600 86.62 2654111521 97/150 64.66 224.72 74.9 2 76.9 egsUnzw iVukekSjh iVuk 05/11/1978 v0fi0oxZ'kadjiqjiq0 667/900 74.11 556/900 61.77 1405/1600 87.8 1401110939 83/150 55.3 223.69 74.56 2 76.56 egsUnzw iVukvjoy 12/11/1978 fi0oxZ iq0 573/900 63.6 543/900 60.3 1139/ 81.9 0 203111519 122/150 81.33 205.8 68.6 6 74.6 ftyk f'k{kdlaLFkku3vjoy 13/02/1984 fi0oxZ iq0 540/ 77.14 578 69.08 1111 67.1 2640118542 91/150 60.66 213.32 71.1 2 73.1 ,l ih,e nodkxqtjkr6 36 jktho dqekj eqfM+dk izlkn flag rksi rksi iVuk 31/12/1980 fi0oxZ iq0 393/700 76.14 427/900 47.44 1353/1600 84.56 2650110899 86/150 57.33 188.14 62.71 2 64.71 xkSre cq/k VsªfuaxdkWyst ukyank7 92 jfodkar eukst Lo0 'kf'k izdk'kflagfla?kkM+kfla?kkM+kiVuk 05/06/1973 fi0oxZ iq0 490/900 54.4 516/900 57.3 524/1000 52.4 0 205718134 90/150 60 164.1 54.7 2 56.7 Hkxoku egkohjfo|ky; lksfuir


dzekadvkosnu izkfIrdk dzekadvizf'kf{kr vkosnu i=ksa dh lwph xzke iapk;r&tEgk: bekexat iapk;r f'k{kd fu;kstu o"kZ 2012&13vH;FkhZ dk uke firk@ifr dk uke LFkk;h irk ftyk tUe frfFk vkj{k.kdksfVxzkeiksLV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 231 106 'kEHkq dqekj izoh.k dqekj ekSjh ekSjh iVuk 15/03/1992 v0fi0oxZ iq0 375/500 75 347/500 69.4 2660111186 83/150 55.33 144.4 72.2 2 74.2fyax fodykax dkizfr'kreSfVªd dkizkIrkad@iw.kkZdizfr'krbUVjizkIrkadiw.kkZdizfr'krVh0bZ0Vh0 ijh{kkjkSy ua0isij I esaizkIr vadizfr'krizfr'krdk ;ksx13$15vkSlrvfrfjDres/kkvaddqy es/kkvad20$21dk ;ksxvH;qfDr2 75 lat; flag Lo0 fctsUnz flag ljeLriqj ckthriqj vjoy 11/01/1977 fi0oxZ iq0 681/900 75.66 616/900 68.44 2663110411 87/150 58 144.1 72 2 743 2 ique dqekjh 'krh'k dqekj 'kadjiqj 'kadjiqjbekexatvjoy 11/03/1991 fi0oxZ L=h0 663/850 74.4 339/500 67.8 o204111625 88/150 58.66 142.2 71.1 2 73.14 107 earks"k dqekj [k=h egs'oj flag [k=h mljh fuek mljh vjoy 05/01/1993 fi0oxZ iq0 394/500 78.8 313/500 62.6 o203112121 85/150 56.66 141.4 70.7 2 72.75 64 x.ks'k dqekj lqjsUnz iz0 flag mlekupd mlekupd6 72 flag fnid dqekj egsUnz flag gjfn;k 'kadjiqjcsnkSyh bekexatiVuk 08/09/1973 fi0oxZ iq0 559/900 73.22 608/900 67.55 2617111330 83/150 55.33 140.77 70.38 2 72.38iVuk 20/02/1993 fi0oxZ iq0 348/500 69.6 346/500 69.2 o208110174 88/150 58.66 138.8 69.4 2 71.47 98@13-9-12 eukst dqekj tuk/kZu 'kekZ cEcbZ cEcbZ vjoy 01/03/1976 lkekU; iq0 644/900 71.55 567/900 63 o203111958 108/150 72 134.55 67.27 4 71.278 131 nhid dqekj jkeukFk izlkn ikyhxat ubZ ikyhxat vjoy 05/02/1993 fi0oxZ iq0 280/500 56 408/500 81.6 3712110366 89/150 59.33 137.6 68.8 2 70.8efLtn9 52 jksfgr dqekj Hkkjrh nhiukjk;.k 'kekZ vjoy flikg vjoy vjoy 08/06/1992 v0fi0oxZ iq0 368/500 73.6 309/500 61.9 o205111954 85/150 56.66 135.5 67.75 2 69.7510 40 lat; dqekj Jh vtqZu flag djkSrh djgjh iVuk 20/12/1973 fi0oxZ iq0 608/900 67.55 598/900 66.44 2662118453 90/150 60 133.99 66.99 2 68.9911 133 dqUnu iVsy lrh'k dqekj dkspglk dkspglk tgkukckn 23/06/1991 fi0oxZ iq0 365/500 71.2 312/500 62.4 1407110344 91/150 60.66 133.6 66.8 2 68.812 61 pUnzgkl dqekj nsokuan flag ljeLriqj ckthriqj vjoy 01/03/1976 fi0oxZ iq0 631/900 70.11 566/900 62.88 o202118060 102/150 68 132.99 66.49 2 68.4913 97 fot; lkg tkus'oj iz0 lkg gjfn;kcsnkSyh'kadjiqjbekexatiVuk 02/01/1986 fi0oxZ iq0 468/700 66.85 595/900 66.1 o201113800 88/150 58.66 132.95 66.47 2 68.4714 136 lR;sUnz dqekj xukSjh lko mrj VksykvkeZ lekt dsfy,tgkukckntgkukckn 05/05/1979 fi0oxZ iq0 635/900 70.5 559/900 62.1 1415111100 85/150 56.66 132.6 66.3 2 68.315 29 vkuUn dqekj foUns'oj iz0 flag djih djih vjoy 16/12/1991 fi0oxZ iq0 327/700 75.28 515/900 57.22 o201110987 85/150 56.66 132.5 66.25 2 68.2516 19 lkxj dqekj Jh feFkys'k dqekj djih djih vjoy 10/01/1991 v0fi0oxZ iq0 504/700 72 540/900 60 0 206110046 94/150 56 132 66 2 6817 6 'kEek izoh.k eks0 'kdhy vgen lyseiqj 'kadjiqjbekexatvjoy 15/12/1990 v0fi0oxZ L=h0 494/700 70.57 553/900 61.44 o201113432 99/150 66 132.01 65.9 2 67.918 81 euh"k dqekj jktsUnz izlkn eaxy foxgk ekyh vjoy 13/09/1989 fi0oxZ iq0 517/700 73.85 521/900 57.88 o203111774 84/150 56 131.73 65.86 2 67.86


dzekadvkosnu izkfIrdk dzekadvizf'kf{kr vkosnu i=ksa dh lwph xzke iapk;r&tEgk: bekexat iapk;r f'k{kd fu;kstu o"kZ 2012&13vH;FkhZ dk uke firk@ifr dk uke LFkk;h irk ftyk tUe frfFk vkj{k.kdksfVxzkeiksLVfyax fodykax dkizfr'kreSfVªd dkizkIrkad@iw.kkZdizfr'krbUVjizkIrkadiw.kkZdizfr'krVh0bZ0Vh0 ijh{kkjkSy ua01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2319 18 fnyhi dqekj fot; fo'odekZ bekexat 'kadjiqj iVuk 04/10/1990 v0fi0oxZ iq0 464/700 66 590/900 65.5 o202111105 93/150 62 131.5 65.77 2 67.77lDlsukbekexatisij I esaizkIr vadizfr'krizfr'krdk ;ksx13$15vkSlrvfrfjDres/kkvaddqy es/kkvad20$21dk ;ksxvH;qfDr20 129 fuys'k dqekj vfuy dqekj vejiqjk vejiqjk vjoy 18/10/1985 fi0oxZ iq0 472/700 67.42 576/900 64 o204110734 90/150 60 131.42 65.71 2 67.7121 4@28-08-12 jktho dqekj fxjtk izlkn bekexat 'kadjiqjbekexatiVuk 16/08/1992 fi0oxZ iq0 344/500 68.8 312/500 62.4 o204112805 85/150 56.66 131.2 65.6 2 67.622 55 va'kqJh vthr dq0 flUgk e[kehyiqj 'kadjiqjbekexatvjoy 31/08/1991 fi0oxZ iq0 463/700 66.14 579/900 64.33 o201118204 90/150 60 130.47 65.23 2 67.2323 1@27-08-12 T;ksRluk izhre d`".knso 'kekZ Bdqjh Bdqjh iVuk 04/02/1991 lkekU; L=h0 352/500 70.4 318/500 63.6 2622111148 82/150 54.66 134 67.0 0 6724 30@1-9-12 lkdsr dey fou; dqekj flUgk bekexat 'kadjiqjbekexatiVuk 01/03/1981 fi0oxZ iq0 536/800 67 532/900 59.11 o206110081 112/150 74.66 126.11 63 4 6725 127 eukst dqekj cS|ukFk flag ds;ky ds;ky vjoy 01/09/1975 lkekU; iq0 595/900 66.11 570/900 63.33 o203118216 95/150 63.33 129.44 64.72 2 66.7226 100 dapu dqekj xkSre Jh jktsUnz flag fi;jiqjk uxyk vjoy 12/02/1982 fi0oxZ iq0 373/700 53.28 685/900 76.11 2623118422 84/150 56 129.39 64.69 2 66.69fdatj27 46 jkt fd'kksj dqekj dfiys'oj flag ca/kq foxgk dkspglk vjoy 10/01/1975 fi0oxZ iq0 613/900 68.11 541/900 60.11 o204113076 90/150 60 128.22 64.11 2 66.1128 90 lezkV lq'khy dqekj egsUnz izlkn flag /kjgjk ikyhxat iVuk 05/06/1978 fi0oxZ iq0 696/900 77.33 494/900 54.88 2660111313 82/150 54.66 132.21 66.1 0 66.129 93@12-9-12 iq:"kksre dqekj Lo0 jkekdkar izlkn cgknqjiqj >qukBh iVuk 06/07/1993 fi0oxZ iq0 335/500 67 325/500 65 2646111442 82/150 54.66 132 66.0 0 6630 56 iadt dqekj lqeu 'kgtkuUn falag ckthriqj ckftriqj vjoy 15/12/1976 fi0oxZ iq0 573/900 63.66 573/900 63.66 2640118328 86/150 57.33 127.32 63.66 2 65.6631 47 e`R;qat; dqekj jketh iz0 oekZ dqjdqjh Qqyokjh'kfjQ32 139 fouksn dqekj uUgq ;kno mrjh xksyk mrjhnkukiqj dSUV xksyknkukiqjdSUViVuk 15/02/1987 fi0oxZ iq0 510/700 72.8 486/900 54 2634110133 91/150 60.66 126.8 63.4 2 65.4iVuk 01/12/1990 fi0oxZ iq0 526/700 75.14 465/900 51.66 2696118217 99/150 66 126.8 63.4 2 65.433 43@4-9-12 vfuy dqekj Jh lqnkek flag gluiqjk Hknklh vjoy 11/07/1989 fi0oxZ iq0 397/700 56.71 628/900 69.55 o201111047 88/150 58.66 126.26 63.13 2 65.1334 96 eks0 tlhe v[rjfjtoheks0 'kQhd bekexat 'kadjiqjbekexatiVuk 12/12/1990 v0fi0oxZ iq0 453/700 64.71 554/900 61.55 2632118352 89/150 59.33 126.26 63.13 2 65.13


dzekadvkosnu izkfIrdk dzekadvizf'kf{kr vkosnu i=ksa dh lwph xzke iapk;r&tEgk: bekexat iapk;r f'k{kd fu;kstu o"kZ 2012&13vH;FkhZ dk uke firk@ifr dk uke LFkk;h irk ftyk tUe frfFk vkj{k.kdksfVxzkeiksLV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2335 116 'kksHkk dqekjh vkse izdk'k flag djgjh djgjh vjoy 12/06/1990 fi0oxZ L=h0 433/700 61.85 321/500 64.2 1416118207 84/150 56 126.05 63.02 2 65.02fyax fodykax dkizfr'kreSfVªd dkizkIrkad@iw.kkZdizfr'krbUVjizkIrkadiw.kkZdizfr'krVh0bZ0Vh0 ijh{kkjkSy ua0isij I esaizkIr vadizfr'krizfr'krdk ;ksx13$15vkSlrvfrfjDres/kkvaddqy es/kkvad20$21dk ;ksxvH;qfDr36 121 uanu dqekj e/kqdj vf[kys'k dq0 e/kqdj Mhgikyh ikyhxat iVuk 05/07/1989 fi0oxZ iq0 511/700 73 521/900 57 2634112523 82/150 54.66 130 65.0 0 6537 8 fjfrds'k dqekj xksj[k lko flxksM+h flxksM+h iVuk 28/11/1992 fi0oxZ iq0 327/500 65.4 303/500 60.6 2658111881 87/150 58 126 63 2 6538 71 vfuy iIiq f'ko'kadj izlkn bekexat 'kadjiqjbekexatiVuk 08/08/1987 fi0oxZ iq0 467/700 66.7 530/900 58.8 o201118160 100/150 66.66 125.5 62.75 2 64.7539 9 iqtk oekZ Hkkuq izrki flag fpjkjh foxgk dkspglk vjoy 10/04/1986 fi0oxZ L=h0 463/700 66.14 530/900 58.88 o204118286 83/150 55.33 125.02 62.51 2 64.5140 109 v'kksd pUnz Jh jke izos'k flag djih djih vjoy 28/02/1985 fi0oxZ iq0 443/700 63.28 554/900 61.55 o201118289 102/150 68 124.83 62.41 2 64.4141 128 dqynhi dqekj jktuUnu iz0 flag nsoh fcxgk duki iVuk 12/12/1987 fi0oxZ iq0 498/700 71.14 519/900 57.66 2625118401 82/150 54.66 128.8 64.4 0 64.442 89 eqds'k dqekj panu jke fcgkjh flag djkSrh djgjh iVuk 10/01/1991 fi0oxZ iq0 495/700 70.71 486/900 54 2634111065 98/150 65.35 124.71 62.35 2 64.3543 32 eks0 eqtrck gqlSu eks0 eqLrkd vgen flxksM+h flxksM+h iVuk 05/10/1990 v0fi0oxZ iq0 308/900 61.6 315/500 63 2602112892 84/150 56 124.6 62.3 2 64.344 135 misUnz dqekj feFkys'k iz0 pUznzoa'kh fdatj vjoy vjoy 10/11/1988 v0fi0oxZ iq0 490/700 70 483/900 53.66 o209110197 90/150 60 123.66 61.83 2 63.8345 114 euh"kk dqekjh lqjsUnz izlkn usg: uxj eSuiqjk iVuk 02/01/1980 v0fi0oxZ L=h0 536/800 67 508/900 56.44 2630118245 85/150 56.66 123.44 61.72 2 63.7246 5 fujt dqekj Jh jktuUnu flag dkspglk dkspglk vjoy 01/03/1980 fi0oxZ iq0 667/900 74.11 445/900 49.44 o204118101 92/150 61.3 123.55 61.7 2 63.747 21 jkds'k dqekj jktsUnz izlkn djih djih vjoy 05/10/1985 v0fi0oxZ iq0 470/700 67.14 504/900 56 o205110060 94/150 62.66 123.14 61.57 2 63.5748 54@5-9-12 eks0 rbZ;c valkjh eks0 eqerkt vgen ekgiqj ckjk ckjk uFkq vjoy 15/11/1978 v0fi0oxZ iq0 509/900 56.5 599/900 66.5 o201113123 88/150 58.66 123 61.5 2 63.549 3 larks"k dqekj 'kkyhxzke flag 'ksjiqj 'ksjiqj vjoy 01/01/1992 fi0oxZ iq0 274/500 54.8 333/500 66.6 1415110755 83/150 55.33 121.4 60.7 2 62.750 44 lat; dqekj jkeiqtu flag eqafxyk 'kadjiqjbekexatiVuk 12/01/1976 fi0oxZ iq0 442/900 60.2 555/900 61.2 o323118087 83/150 55.33 121.4 60.7 2 62.751 69 /kesUnz dqekj eFkqjk iz0 flag vNwvk vNwvk iVuk 01/03/1984 fi0oxZ iq0 398/700 56.85 580/900 64.44 1904110517 84/150 56 121.29 60.64 2 62.6452 48 jktho jatu ef.kyky feL=h 'kadjiqj 'kadjiqjbekexatvjoy 05/05/1985 v0fi0oxZ iq0 381/700 54.4 597/900 66.3 o204112845 87/150 58 120.7 60.35 2 62.3553 134 jkgqy ikBd jkepUnz ikBd cSnjkckn cSnjkckn vjoy 12/11/1987 lkekU; iq0 331/500 66.2 451/900 50.1 o204112683 107/150 71.33 116.3 58.15 4 62.15


dzekadvkosnu izkfIrdk dzekadvizf'kf{kr vkosnu i=ksa dh lwph xzke iapk;r&tEgk: bekexat iapk;r f'k{kd fu;kstu o"kZ 2012&13vH;FkhZ dk uke firk@ifr dk uke LFkk;h irk ftyk tUe frfFk vkj{k.kdksfVxzkeiksLV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2354 130@29-9-12 euksgj dqekj Jh :iukjk;.k flag ftUnkiqj [kM+klhu vjoy 04/06/1979 v0fi0oxZ iq0 581/900 64.55 499/900 55.44 1408118060 84/150 56 119.99 59.99 2 61.99efB;k55 53 jaftr dqekj d`".kuan oekZ fl)jkeiqj lksuHknz vjoy 06/01/1978 v0fi0oxZ iq0 338/500 67.6 260/500 52 o205110777 103/150 68.66 119.6 59.8 2 61.8fyax fodykax dkizfr'kreSfVªd dkizkIrkad@iw.kkZdizfr'krbUVjizkIrkadiw.kkZdizfr'krVh0bZ0Vh0 ijh{kkjkSy ua0isij I esaizkIr vadizfr'krizfr'krdk ;ksx13$15vkSlrvfrfjDres/kkvaddqy es/kkvad20$21dk ;ksxvH;qfDr56 126 dkS'ky fd'kksj flag Jh ijekuUn flag [kM+klhu [kM+klhu iVuk 27/01/1976 fi0oxZ iq0 517/900 57.44 558/900 62 1406118140 90/150 60 119.44 59.72 2 61.7257 59 fizfr dqekjh jked`iky flag u;uh u;uh lkj.k 12/01/1988 L=h0 426/700 60.85 527/900 58.55 3136118117 84/150 56 119.4 59.7 2 61.758 50 larks"k dqekj f'koukjk;.k flag dje foxgk baxksj vjoy 20/12/1978 v0fi0oxZ iq0 618/900 68.66 456/900 50.66 o206118131 89/150 59.33 119.32 59.66 2 61.6659 28 ,drk HkkbZ dsUnz dfiynso flag jkeiqj dSFkh vaxjkgh vkSjaxkckn 15/08/1980 fi0oxZ iq0 408/700 58.28 543/900 60.33 o301118333 96/150 64 118.61 59.3 2 61.3ydh60 22@30-8-12 jathr dqekj f'kon;ky izlkn dqFkkZ dqFkkZ vjoy 13/07/1987 fi0oxZ iq0 455/700 65 481/900 53.44 o205110792 89/150 59.33 118.44 59.22 2 61.2261 117 uouhr dqekj vkse izdk'k flag djgjh djgjh vjoy 10/01/1988 fi0oxZ iq0 421/700 60.14 521/900 57.8 1409118067 87/150 58 117.94 58.97 2 60.9762 45 jkts'k dqekj fnus'k iz0 flag eqafxyk 'kadjiqjbekexatiVuk 05/01/1988 fi0oxZ iq0 412/700 58.85 531/900 59 o204118360 86/150 57.33 117.85 58.92 2 60.9263 23 dSykl dqekj Jh 'kkjnk uUnu dqFkkZ dqFkkZ vjoy 18/08/1983 fi0oxZ iq0 497/700 56.71 550/900 61.11 o203110256 84/150 56 117.82 58.91 2 60.91izlkn64 99 ef.kdkUr ef.k eqfUnzdk flag eqckjdiqj dqFkkZ vjoy 05/06/1980 fi0oxZ iq0 469/800 58.62 531/900 59 2629111887 96/150 64 117.62 58.81 2 60.8165 73 /keZsUnz dqekj e/ks'oj flag xktk foxgk rjkj vkSjaxkckn 01-0-1993 fi0oxZ iq0 320/500 64 288/500 57.6 o307110448 82/150 54.66 121.6 60.8 0 60.866 112@22-9-12 larks"k dq0 [k=h vo/kyky [k=h djih djih vjoy 11/10/1990 fi0oxZ iq0 443/700 63.29 522/900 58 o206110895 82/150 54.66 121.29 60.6 0 60.6467 25 v'kksd dqekj lw;Znso flag djok gadkj ckthriqj vjoy 04/02/1976 fi0oxZ iq0 527/900 58.55 561/900 62.33 o201112149 82/150 54.66 120.88 60.4 0 60.4468 7 lkthn gqlSu vCnqy jmQ valkjh e[knqepd tkuiqj iVuk 15/07/1985 v0fi0oxZ iq0 417/700 59.57 513/900 57 2632118506 98/150 59.33 116.57 58.2 2 60.269 123@27-9-12 ique dqekjh fnus'k izlkn Mh,Hkh ifCydLdqy nkukiqjdSUVnkukiqjdSUViVuk 19/06/1988 v0fi0oxZ L=h0 476/700 68 433/900 48.11 2642118199 85/150 56.66 116.11 58.05 2 60.0570 57 jfojatu dqekj jek'kadj jk; lEgfj;k pkSjh vjoy 25/06/1992 fi0oxZ iq0 286/500 57.2 294/500 58.8 o205111248 84/150 56 116 58 2 6071 80 fodkl dqekj jktsUnz flag egeniqj ujxk vjoy 20/10/1989 fi0oxZ iq0 441/700 63 478/900 53 2693118142 83/150 55.33 116 58 2 60feYdh72 77 vfer dqekj ris'oj oekZ iSxEcjiqj ekSjh iVuk 12/01/1991 fi0oxZ iq0 433/700 61.85 486/900 54 o201110694 94/150 62.66 115.85 57.92 2 59.9273 13 vjfoUn dqekj nq/ks'oj izlkn vjoy vjoy vjoy 15/12/1985 v0fi0oxZ iq0 381/700 54.42 552/700 61.33 o201111948 88/150 58.66 115.75 57.87 2 59.87


dzekadvkosnu izkfIrdk dzekadvizf'kf{kr vkosnu i=ksa dh lwph xzke iapk;r&tEgk: bekexat iapk;r f'k{kd fu;kstu o"kZ 2012&13vH;FkhZ dk uke firk@ifr dk uke LFkk;h irk ftyk tUe frfFk vkj{k.kdksfVxzkeiksLV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2374 83 'kksHkk dqekjh jkds'k jkS'ku :dquiqjk 'kadjiqj iVuk 27/05/1982 lkekU; L=h0 394/700 56.2 532/900 59.1 2670118347 86/150 57.33 115.3 57.65 2 59.65bekexatfyax fodykax dkizfr'kreSfVªd dkizkIrkad@iw.kkZdizfr'krbUVjizkIrkadiw.kkZdizfr'krVh0bZ0Vh0 ijh{kkjkSy ua0isij I esaizkIr vadizfr'krizfr'krdk ;ksx13$15vkSlrvfrfjDres/kkvaddqy es/kkvad20$21dk ;ksxvH;qfDr75 38@3-9-12 xtsUnz dqekj jkebZ'oj ikloku ijgkW vdcjiqj vjoy 05/07/1998 vuq0tk0 iq0 468/700 66.8 435/900 48.3 o202111353 87/150 58 115.1 57.55 2 59.5576 67 lukst pkS/kjh Hkxoku pkS/kjh irkSuk flf)iqj iVuk 07/03/1988 vuq0tk0 iq0 396/700 56.57 526/900 58.44 o206110696 84/150 56 115.01 57.55 2 59.5577 124 qlquhy dqekj Jh nsoyky feL=h gliqjk vkn'kZ gliqjk vkSjaxkckn 05/02/1979 v0fi0oxZ iq0 445/900 60.55 490/900 54.44 o208118105 87/150 58 114.99 57.49 2 59.49uxj78 113 vthr dqekj lqjsUnz izlkn usg: uxj eSuiqjk iVuk 12/01/1986 v0fi0oxZ iq0 452/700 64.57 453/900 50.33 2602118328 86/150 57.33 114.9 57.45 2 59.4579 17 ulhe v[rj eks0 bljkby valkjh vaxkjhpd 'kadjiqjbekexatvjoy 22/02/1973 v0fi0oxZ iq0 555/900 66.6 480/900 53.33 o204110467 92/150 61.33 119.93 57.4 2 59.480 49 xkSre dqekj ukxs'oj flag ckthriqj ckthriqj vjoy 05/01/1986 fi0oxZ iq0 340/700 48.57 596/900 66.22 o202118161 84/150 56 114.79 57.39 2 59.3981 51 euksjatu dqekj jes'k flag [kM+klhu [kM+klhu vjoy 08/07/1988 fi0oxZ iq0 461/700 65.85 436/900 48.44 1408110554 85/150 56.66 114.29 57.14 2 59.1482 65 nhun;ky flag jes'k ;kno [kfyyiqjk ckftriqj vjoy 08/10/1985 fi0oxZ iq0 331/700 47.28 601/900 66.77 o202111176 83/150 55.33 114.05 57 2 5983 14 vfXuos'k pUnz f'kans lqHkk"k pUnz flag ekyh ekyh vjoy 28/03/1990 fi0oxZ iq0 445/700 63.57 489/700 54.33 o201110176 82/150 54.66 117.9 59.0 0 58.9584 137 feFkys'k dqekj ukjn lko fijks vjoy vjoy 05/09/1990 v0fi0oxZ iq0 439/700 62.71 460/900 51.11 1408111057 86/150 57.33 113.82 56.91 2 58.9185 76 euh"k dqekj ris'oj oekZ iSxEcjiqj ekSjh iVuk 26/02/1992 fi0oxZ iq0 244/500 48.8 325/500 65 o203111740 92/150 61.33 113.8 56.9 2 58.986 102 fot; dqekj eqfUnzdk flag ds'oj foxgk rsjk vjoy 28/12/1987 fi0oxZ iq0 286/500 57.2 506/900 56.22 o209118073 87/150 58 113.42 56.71 2 58.7187 122 vt; dqekj ghjkyky xqIrk bekexat 'kadjiqjbekexatiVuk 02/11/1985 v0fi0oxZ iq0 424/700 60.57 475/900 52.77 o201118033 87/150 58 113.34 56.67 2 58.6788 95 lejs'k dqekj flag rksrk flag ujgh fngqyh iVuk 10/12/1983 fi0oxZ iq0 458/700 65.42 430/900 47.77 2660111322 95/150 63.33 113.19 56.59 2 58.5989 115 deys'k 'kekZ iz;kx 'kekZ if'peh nsyokW iVuk 08/05/1980 lkekU; iq0 458/800 57.25 502/900 55.77 2623118353 92/150 61.33 113.02 56.51 2 58.51bUnziqjh90 119@25-9-12 'kksHkk dqekjh Jh fo".kqnso 'kekZ :duiqjk 'kadjiqjbekexatiVuk 04/02/1982 lkekU; L=h0 394/700 56.2 509/900 56.5 2670118347 86/150 57.33 112.7 56.35 2 58.3591 41 ;nq Hkkjrh Mkseu flag fMgikyh ikyhxat iVuk 05/12/1986 fi0oxZ iq0 430/700 61.42 459/900 51 2699110033 83/150 55.33 112.42 56.21 2 58.21


dzekadvkosnu izkfIrdk dzekadvizf'kf{kr vkosnu i=ksa dh lwph xzke iapk;r&tEgk: bekexat iapk;r f'k{kd fu;kstu o"kZ 2012&13vH;FkhZ dk uke firk@ifr dk uke LFkk;h irk ftyk tUe frfFk vkj{k.kdksfVxzkeiksLV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2392 20 gjsUnz dqekj Lo0 txjukFk izlkn djih djih vjoy 02/01/1989 fi0oxZ iq0 420/700 60 470/900 52.22 o202111732 92/150 61.33 112.22 56.11 2 58.11fyax fodykax dkizfr'kreSfVªd dkizkIrkad@iw.kkZdizfr'krbUVjizkIrkadiw.kkZdizfr'krVh0bZ0Vh0 ijh{kkjkSy ua0isij I esaizkIr vadizfr'krizfr'krdk ;ksx13$15vkSlrvfrfjDres/kkvaddqy es/kkvad20$21dk ;ksxvH;qfDr93 24 jRus'k dqekj jktnso flag nqjxqu foxgk eqjkjh vjoy 25/10/1992 fi0oxZ iq0 245/500 49.2 314/500 62.8 o205111002 83/150 55.33 112 56 2 5894 86 czts'k dqekj e.kh dqekj xkSlxat flf)iqj iVuk 19/04/1985 fi0oxZ iq0 339/700 48.4 317/500 63.4 2613112411 86/150 57.33 111.8 55.9 2 57.995 34 eqds'k dqekj fotsUnz iz0 flag rksi rksi iVuk 06/07/1982 fi0oxZ iq0 387/700 55.28 508/900 56.44 2634110238 88/150 58.66 111.72 55.86 2 57.8696 103 vfer jatu dqekj Jh lhrkjke lkg iM+fj;k xM+guh Hkkstiqj 03-05-183 fi0oxZ iq0 459/700 65.57 413/900 45.88 o702118330 100/150 66.66 111.45 55.72 2 57.72vkjk97 10 eks0 euOoj vyh eks0 lehe valkjh flxksM+h flxksM+h iVuk 01/01/1984 v0fi0oxZ iq0 342/700 48.86 562/900 62.45 2602119375 84/150 56 111.31 55.65 2 57.6598 39 deys'k dqekj jke:i flUgk bUnks [kSfu;kW iVuk 28/03/1982 fi0oxZ iq0318/700 45.42 593/900 65.88 2623110604 92/150 61.33 111.3 55.65 2 57.6599 104@14-9-12 lq/khj dqekj jktsUnz flag xkthiqj rsjk vjoy 08/01/1988 v0fi0oxZ iq0 396/700 56.57 490/900 54.44 o208110623 84/150 56 111.01 55.5 2 57.5100 118@24-9-12 vt; dqekj lat; izlkn iulqgh lhgh iVuk 05/01/1991 v0fi0oxZ iq0 404/700 57.71 478/900 53.11 2601112586 86/150 57.33 110.82 55.41 2 57.41101 110@19-9-12 eukst dqekj iquhr eksph csjh djatk iVuk 11/05/1977 vuq0tk0 iq0 436/900 48.44 538/900 62 2631110544 87/150 58 110.44 55.22 2 57.22102 88 jktq dqekj jke ifj[kk izlkn ea>kSyh v[r;kjiq iVuk 15/04/1992 fi0oxZ iq0 222/500 44.4 327/500 65.4 2651110439 85/150 56.66 109.8 54.9 2 56.9j103 87 jkts'kdqekj jke v;ks/;k flag dqjdqjh dqjdqjh iVuk 15/04/1983 iq0 358/700 51.14 524/900 58.22 o204112922 98/150 65.33 109.36 54.68 2 56.68104 94 dq.kky dqekj xqIrk ujsUnz dqekj xqIrk ujgh fngqyh iVuk 23/11/1990 fi0oxZ iq0 388/700 55.4 485/900 53.8 2627111081 87/150 58 109.2 54.6 2 56.6105 85 vejs'k dqekj jkey{e.k flag uknh eqjkjh vjoy 01/03/1979 fi0oxZ iq0 499/900 55.44 481/900 53.44 o201118117 94/150 62.66 108.88 54.44 2 56.44106 62 :is'k dq0 iVsy vo/ks'k dq0 flag ljeLriqj ckthriqj vjoy 27/02/1983 fi0oxZ iq0 332/700 47.42 540/900 60 1414118082 85/150 56.66 107.42 53.71 2 55.71107 141 jes'k dqekj ukFkqu flag flxksM+h flxksM+h iVuk 31/12/1974 fi0oxZ iq0 507/900 56.3 460/900 51.1 o319111885 91/150 60.66 107.4 53.7 2 55.7108 31 mes'k dqekj v;ks/;k flag ckthriqj iqjk.k vjoy 01/08/1976 fi0oxZ iq0 245/500 49 525/900 58.3 o209118021 89/150 59.33 107.3 53.65 2 55.65109 27@31-8-12 t; izdk'k d`".kuUnu dqjdqjh dqjdqjh iVuk 10/01/1982 fi0oxZ iq0 365/700 52.14 496/900 55.11 o202118219 83/150 55.33 107.25 53.62 2 55.62110 42 v'kksd dqekj Jh vtqZu jke ikyhxat ikyhxat iVuk 02/10/1981 v0fi0oxZ iq0 361/700 51.57 495/900 55 2610110852 93/150 62 106.57 53.28 2 55.28111 15 fods'k dqekj fxjtk falag ikBdpd Q[kjiqj vjoy 08/08/1987 fi0oxZ iq0 383/700 54.7 467/900 51.8 o201113851 85/150 56.66 106.5 53.25 2 55.25112 120 eqUuk dqekj fdlqunso izlkn ekSjh foxgk ekSjh iVuk 18/08/1984 fi0oxZ iq0 332/700 47.42 531/900 59 2634118656 86/150 57.33 106.42 53.21 2 55.21113 101 euh"k dqekj fl/ks'oj izlkn 'kghn jksMikjkMkbtflusekx;k x;k 21/01/1985 fi0oxZ iq0 370/700 52.85 477/900 53 1121118285 86/150 57.33 105.85 52.92 2 54.92


dzekadvkosnu izkfIrdk dzekadvizf'kf{kr vkosnu i=ksa dh lwph xzke iapk;r&tEgk: bekexat iapk;r f'k{kd fu;kstu o"kZ 2012&13vH;FkhZ dk uke firk@ifr dk uke LFkk;h irk ftyk tUe frfFk vkj{k.kdksfVxzkeiksLV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23114 26 ;ksxsUnz dqekj enu ;kno dqFkkZ dqFkkZ vjoy 10/05/1985 fi0oxZ iq0 360/700 51.42 509/900 56.55 o210110143 82/150 54.66 107.97 54.0 0 54fyax fodykax dkizfr'kreSfVªd dkizkIrkad@iw.kkZdizfr'krbUVjizkIrkadiw.kkZdizfr'krVh0bZ0Vh0 ijh{kkjkSy ua0115 68 ykyckcq xqIrk Jh jkek lo flgh flgh iVuk 14/04/1974 fi0oxZ iq0 425/900 45.2 511/900 56.7 1407110432 93/150 62 101.9 51.95 2 53.95116 70 T;ksfr dqekjh lR;sUnz iz0 flag ljeLriqj ckthriqj vjoy 04/02/1991 fi0oxZ L=h0 417/700 59.57 432/900 48 o310110614 82/150 54.66 107.57 53.8 0 53.8isij I esaizkIr vadizfr'krizfr'krdk ;ksx13$15vkSlrvfrfjDres/kkvaddqy es/kkvad20$21dk ;ksxvH;qfDr117 138 fodkl dqekj egs'k izlkn bekexat 'kadjiqjbekexatiVuk 24/01/1989 fi0oxZ iq0 319/700 45.5 522/900 58 1419110362 89/150 59.33 103.5 51.75 2 53.75118 105 vf[kys'k izlkn x.ks'k izlkn bekexat 'kadjiqjbekexatiVuk 01/03/1983 fi0oxZ iq0 351/700 50.14 478/900 53.11 2602118632 86/150 57.33 103.25 51.62 2 53.62119 16@29-08-12 gjsUnz dqekj Jh n;kuUn iz0 flag Hkyqvk lnkosg iVuk 01/04/1977 fi0oxZ iq0 445/900 49.4 482/900 53.5 2619111435 92/150 61.33 102.9 51.47 2 53.47120 82 uohu dq0 larks"kh Lo0 vjfoUn flag eksxykuhpd dkslqr iVuk 13/05/1982 fi0oxZ iq0 301/700 43 534/900 59.33 2635118374 83/150 55.33 102.33 51.16 2 53.16121 63@6-9-12 vukst dqekj jkef'ko iz0 flag Mk


dzekadvkosnu izkfIrdk dzekadvizf'kf{kr vkosnu i=ksa dh lwph xzke iapk;r&tEgk: bekexat iapk;r f'k{kd fu;kstu o"kZ 2012&13vH;FkhZ dk uke firk@ifr dk uke LFkk;h irk ftyk tUe frfFk vkj{k.kdksfVxzkeiksLV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23133 79 xqfM+;k dqekjh Jh mes'oj iz0 falag nfg;k nfg;k iVuk 20/02/1991 fi0oxZ L=h0 160/500 32 278/500 55.6 2619110618 87/150 58 87.6 43.8 2 45.8fyax fodykax dkizfr'kreSfVªd dkizkIrkad@iw.kkZdizfr'krbUVjizkIrkadiw.kkZdizfr'krVh0bZ0Vh0 ijh{kkjkSy ua0isij I esaizkIr vadizfr'krizfr'krdk ;ksx13$15vkSlrvfrfjDres/kkvaddqy es/kkvad20$21dk ;ksxvH;qfDr134 11 vfuy dqekj lqnkek ikloku f'koxatHkkSdjhljrk tgkukckn 05/01/1982 vuq0tk0 iq0 251/700 35.6 466/900 51.7 1402110847 99/150 66 87.3 43.65 2 45.65


iapk;r f'k{kd fu;kstu bdkbZ xzke iapk;r tj[kk] ikyhxat¼ iVuk½& lkekU; fo"k;eSVªhdbUVjizf'k{k.kVh0bZ0Vh ijh{kkvkosnuizkIrkVh0bZ0izf'k{k.k cksMZvkSlrdqy es?kkizkfIrvH;FkhZ dk ukefirk dk ukexzkeiksLVftykizkIrkadadds fy,vfHk0dk ukeizfr'krvaddzekd@izkIrkad @izfr'k@vadiq.kkZdizfr'kriq.kkZdriq.kkZizfr'krjkSy ua0izkIrkadizfr'kr1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26dzekadiapk;r f'k{kd fu;kstu &2012tUe frfFkvkj{k.k dksfVfyaxfodykaxrk1 12 lq/khj dqejfl;kjke flagJhpaniqjJhpaniqjiVuk 15.10.81 lekU; M - 226/500 45.2 252/500 50.4567/100056.7 BED.U Jammu 50.76 2674110127 84 56 2 52.762 29 jtuh'k dqejvfuy flagegkcyhiqjegkcyhiqjiVuk 08.10.92 lekU; M - 370/500 74% 339/500 67.8 - - & 70.9 2651110098 107 71.33 4 74.93 113 fiUVq dqekjlqn'kZu izlknMhgikyhikyhxatiVuk 15.04.91 fi0o0 M - 356/500 71.2 368/500 73.6 - - & 72.4 2641111253 89 59.33 2 74.44 26 lquhy dqekjekslkgsc ;knoesjk[kuiqjkiVuk 15.09.92 fi0o0 M - 377/500 75.4 342/500 68.4 - - & 71.9 2677110157 82 54.66 2 73.95 11 veuthr lkoaarfnus'oj dqekjlksjeiqjlksjeiqjiVuk 30.05.92 fi0o0 M - 344/500 68.8 373/500 74.6 - - - 71.7 2602112431 94 62.66 2 73.76 40 fuDdh dqekjhukxsUnz flagVsjhVsjhvjoy 25.06.92 fi0o0 F - 377/500 75.4 333/500 66.6 - - - 71 2636110686 82 54.66 2 737 68 fujatu dqekjyky cgknqj 'kekZeksfj;keknfr;kukiVuk 06.06.82 lekU; M - 347/500 69.4 353/500 70.66 - - - 70 2637110210 98 65.33 2 728 83 jfo dqekjfnukukFk jk;tudiqjcqfu;knxatx;k 01.01.92 fi0o0 M 85% 301/500 60.2 375/500 75 - - - 67.6 1139110884 111 74 4 71.69 110 jkgqy dqekj';kefcgkjhizlknegypdtgkukckntgkukckn 09.03.92 fi0o0 M - 356/500 71.2 333/500 66.6 - - - 68.9 1411110877 83 55.33 2 70.910 59 jfo'kadj dqekjfuR;kuUn frokjhdqjdqjhdqjdqjhiVuk 26.06.77 lekU; M - 634/900 70.44 603/900 67 - - - 68.82 2656118400 97 64.66 2 70.8211 106 fnid dqqekjjkeukFk izlknikyhxatikyhxatiVuk 05.02.93 fi0o0 M - 280/500 56 408/500 81.6 - - - 68.8 3712110366 89 59.33 2 70.812 102 izoh.k dqekj flUgkjkts'oj izlknMksjek efB;klnkogiVuk 01.05.82 fi0o0 M - 450/700 64.28 643/900 71.44 - - - 67.8 2644118117 93 62 2 69.813 57 dqekj larks"kHkxoku 'kekZxksok;djatkiVuk 01.03.79 lekU; M - 638/900 70.88 578/900 64.22 - - - 67.55 2625111399 93 62 2 69.5514 21 lat; dqekjvtZwu flagdjkSrhdjgjhiVuk 20.12.73 fi0o0 M - 608/900 67.55 598/900 66.44 - - - 66.99 2662118453 90 60 2 68.9915 17 lkSjHk dqekjjkts'oj izlknikyhxatikyhxatiVuk 15.09.88 v0fi0o0 M - 492/700 70.28 571/900 63.44 - - - 66.86 2668110035 85 56.66 2 68.8616 62 t; izdk'k flag jkecyh izlknlqyrkuiqj f=eqfruxjnkukiqjiVuk 28.07.87 fi0o0 M - 337/500 67.4 329/500 65.8 - - - 66.6 2620118530 85 54.66 2 68.617 63 fot; lkgKkus'oj izlknlkggjfn;k csnkSyh'kadjiqjbekexatiVuk 02.01.86 fi0o0 M - 468/700 67 595/900 66.1 - - - 66.55 0 201113800 88 58.66 2 68.5518 60 lqcks/k dqekjckes'oj flagungjhfpdlhiVuk 15.06.91 fi0o0 M - 339/500 67.8 326/500 65.2 - - - 66.5 2673111512 93 62 2 68.519 109 lezkV lq'khy dqekjegsUnz izlkn flag /kjgjkikyhxatiVuk 05.06.78 fi0o0 M 40% 696/900 77.33 494/900 55 - - - 66.16 2660111313 82 54.66 2 68.1620 2 lquhy dqekjfoHkwfr ukjk;.kflagVsjhVsjhvjoy 25.12.83 fi0o0 M - 426/700 60.85 640/900 71.11 - - - 65.98 0 208111043 99 66 2 67.9821 50 t; izdk'k flag ';keckcq flagHkksxhiqjferupdiVuk 01.03.77 fi0o0 M - 442/900 71.33 545/900 60.55 - - - 65.94 261110218 83 55.33 2 67.94Page 1


22 54 izdk'k pUnz tks'khlhrkjke flagelkS


50 90 vcqy dyke vktknv0xQqj valkjhflxksM+hflxksM+hiVuk 15.10.91 v0fi0o0 M - 477/700 68.14 279/500 55.8 - - - 61.97 2601119216 90 60 2 63.9751 103 cztHkw"k.k dqekjjkebZ'oj flUgkvksfy;kpddkdkstgkukckn 16.02.87 fi0o0 M - 491/700 70.14 484/900 53.71 - - - 61.96 1404110624 87 58 2 63.9652 78 fcuksn dqekjfot; ;knodkSjhnfg;kiVuk 01.01.92 v0fi0o0 M - 270/500 54 334/500 66.8 - - - 61.4 0 209110782 90 60 2 63.453 16 lqthr dqekjHkxyq iafMrfoFkjkfoFkjkvjoy 15.05.93 v0fi0o0 M - 313/500 62.68 300/500 60 - - - 61.3 2674111130 88 58.66 2 63.354 76 vrqy dqekjt;ukjk;.k izlknljkjhdjatkiVuk 02.03.84 fi0o0 M - 396/700 56.57 336/500 66 - - - 61.28 2610111633 94 62.66 2 63.2855 18 cztfd'kksj dqekj';ke fcgkjhxqIrknsouxj xksjS;kLFkkulkfndiqjiVuk 01.01.80 v0fi0o0 M - 498/800 62.25 548/900 60 - - - 61.12 2613118960 99 66 2 63.1256 97 vthr dqekj';kefcgkjhBkdqjcÅvkfdatjiVuk 29.01.91 v0fi0o0 M 50% 403/700 57.57 322/500 64.4 - - - 60.98 0 201110346 83 55.33 2 62.9857 65 'kkguokt gqlSueks0 'kkSdr vyhjkeiqj uxokWikyhxatiVuk 10.02.86 v0fi0o0 M - 397/700 56.71 584/900 64.88 - - - 60.79 0 201110346 93 62.6 2 62.7958 15 jksghr dqekjb'oj n;ky 'kekZvf[r;kjiqjikyhxatiVuk 25.01.86 lekU; M - 465/700 66.42 495/900 55 - - - 60.71 2659118018 93 62 2 62.7159 95 lqjsUnz dqekjjkenso lkoykyxat lsgjklsgjkiVuk 02.01.77 fi0o0 M - 572/900 63.55 480/900 53.33 - - - 60.44 2680110562 88 58.66 2 62.4460 8 vfurk flUgkmes'k izlkn flUgkungjhfpdlhiVuk 19.08.76 fi0o0 F - 536/900 61.77 519/900 57.66 - - - 59.71 1402111237 82 54.66 2 61.7161 115 ';kepUnz dqekjy[ku izlkn/kukSrhlykjiqjtgkukckn 16.12.78 fi0o0 M - 508/900 56.4 567/900 63 - - - 59.7 3408110021 84 56 2 61.762 69 ftrsUnz dqekj;qxy fd'kksjizlknykyxat lsgjklsgjkiVuk 16.05.90 fi0o0 M - 401/700 57.28 308/500 61.5 - - - 59.39 2621110780 94 62.66 2 61.3963 98 vljQ valkjheks0 gQht valkjhflxksM+hflxksM+hiVuk 20.02.87 v0fi0o0 M - 338/700 52.57 505/900 56.11 - - - 59.34 2601119641 91 60.66 2 61.3464 51 v'kksd dqekj;equk izlkncq)q NijklSnkokniVuk 15.05.92 fi0o0 M - 304/500 60.8 288/500 57.6 - - - 59.2 2610110860 85 56.66 2 61.265 5 eks0 ethnvCnqy gehnikyhxatikyhxatiVuk 05.06.87 v0fi0o0 M - 440/700 62.86 498/900 55.33 - - - 59.9 2602112821 82 54.66 2 61.0966 81 xqy'ku vkjkeks0 gk:.k jlhnflxksM+hflxksM+hiVuk 11.10.85 v0fi0o0 F - 468/700 66.85 461/900 51.22 - - - 59.03 2601113550 85 56.66 2 61.0367 45 fo'othr deyfot; dqekjflUgke[kehyiqj'kadjiqjbekexatiVuk 15.07.86 fi0o0 M - 418/700 59.7 524/900 58.2 - - - 58.95 0 210118014 89 59.33 2 60.9568 93 fodkl dqekjij'kqjke izlknnfj;kiqjikyhxatiVuk 10.06.70 fi0o0 M - 415/700 59.2 524/900 58.2 - - - 58.7 0 209110607 82 54.66 2 60.769 60 jksds'k dqekjmek izlkndVsljfcgVkiVuk 05.09.91 v0fi0o0 M - 260/500 52 324/500 64.8 - - - 58.4 2652110128 85 56.66 2 60.470 70 eks0 lkftn gqlSuvCnqy jmQvalkjhe[knqepdtkuiqjiVuk 15.07.85 v0fi0o0 M - 417/700 59.57 573/900 57 - - - 58.28 2632118506 89 59.33 2 60.2871 24 ique dqekjhfnus'k izlknU;q xkslkbZ Vksyknkukiqj dSUViVuk 19.06.88 v0fi0o0 F - 476/700 68 433/900 48 - - - 58 2642118199 85 56.66 2 6072 45 vfer dqekjris'oj oekZiSxEcjiqjekSjhiVuk 12.01.91 fi0o0 M - 433/700 61.85 486/900 54 - - - 57.92 0 201110694 94 62.66 2 59.9273 13 vfHkftr dqekjfnus'oj izlknlksjeiqjlksjeiqjiVuk 12.08.87 fi0o0 M - 449/700 64.14 464/900 51.66 - - - 57.85 2601118307 87 58 2 59.8574 66 lsjkt vkyeeks0 eqLrQkflxksM+hflxksM+hiVuk 04.04.86 v0fi0o0 M - 390/700 55.71 536/900 59.55 - - - 57.63 2603118875 90 60 2 59.6375 55 dqUnu dqekjf'koiwtu 'kekZfNrjkSyhdeyk xksikyiqjiVuk 01.03.77 lekU; M - 502/900 5577 527/900 58.55 - - - 57.16 2627111252 93 62 2 59.1676 43 lR;ukjk;.klekuUn ;knodY;k.kiqjiSiqjkdykiVuk 25.11.78 fi0o0 M - 585/900 65 442/900 49.11 - - - 57.05 2667110690 82 54.66 2 59.0577 48 euh"k dqekjris'oj oekZiSxEcjiqjekSjhiVuk 26.01.92 fi0o0 M - 244/500 48.8 325/500 65 - - - 56.9 0 203111740 92 61.33 2 58.978 28 t;s'k dqekjvfuy flagegkcyhiqjegkcyhiqjiVuk 02.02.79 lekU; M - 244/500 48.8 490/900 54.44 - - - 56.78 2621110441 101 67.33 2 58.78Page 3


79 75 jktho jatujktfd'kksj iz0jkelnkoglnkogiVuk 20.09.87 v0fi0o0 M - 418/700 59.71 483/900 53.66 - - - 56.68 2649118141 87 58 2 58.6880 30 js'ke dqekjhvo/ks'k izlknnsofj;ktgkukckntgkukckn 03.01.92 fi0o0 F - 414/700 59.2 484/900 53.8 - - - 56.5 1413110829 84 56 2 58.581 85 fudgr ckuksaeks0 tQ:nhunkSyriqjnkSyriqjiVuk 10.08.89 v0fi0o0 M - 404/700 57.2 498/900 55.3 - - - 56.5 2636110738 96 64 2 58.582 77 f/kjsUnz dqekjvkse izdk'k xqIrkiqjkuh cktkjikyhxatiVuk 12.09.82 fi0o0 M - 387/700 55.2 591/900 61.2 - - - 56.4 2616118343 85 56.66 2 58.483 108 lfoUnz dqekjfl;k'kj.k jkefdatjfdatjvjoy 24.10.79 v0fi0o0 M - 583/900 64.78 432/900 48 - - - 56.39 1416118021 89 59.33 2 58.3984 31 ;nq HkkjrhMkseu flagMhgikyhikyhxatiVuk 05.12.86 fi0o0 F - 430/700 61.42 459/900 51.1 - - - 56.21 2699110033 83 55.33 2 58.2185 46 vo/ks'k dq0 jktumRre dq0 xqIrke[kehyiqj 'kadjiqjiVuk 12.12.84 v0fi0o0 M - 428/700 61.1 460/900 51.11 - - - 56.1 0 201112333 87 58 2 58.186 41 lqckl dqekjjax cgknqj 'kekZiksLVyikdZdadMckxiVuk 25.01.84 v0fi0o0 M - 426/700 60.35 460/900 51.11 - - - 55.98 2673111323 91 60.66 2 57.9887 19 fpUVq dqekjfnukukFk flagMksjhiqjNkrkiVuk 30.07.83 fi0o0 M - 329/700 47.1 584/900 64.88 - - - 55.94 2614118615 94 62.66 2 57.9488 79 ozts'k dqekje.kh dqekjxkSlxatfl)hiqjiVuk 19.04.85 fi0o0 M - 339/700 48.42 317/500 63.4 - - - 55.91 2613112411 86 57.33 2 57.9189 80 vkfnR; dqekjo`tk izlkn flagflxksM+hflxksM+hiVuk 05.03.93 fi0o0 M - 254/500 50.8 261/500 61.02 - - - 55.91 2601112052 82 54 2 57.9190 10 eks0 euOoj vyh 'kehe valkjhflxksM+hflxksM+hiVuk 01.01.84 v0fi0o0 M - 342/700 48.86 562/900 62.45 - - - 55.66 2602119375 84 56 2 57.6691 111 eks0 vYrkQ vkyeeks0 blekbzyvalkjhd'ehjxatelkS


iapk;r f'k{kd fu;kstu bdkbZ xzke iapk;r tj[kk] ikyhxat¼ iVuk½& mnwZ fo"k;dzekadvkosnuizkfIrdzekdvH;FkhZ dk ukeizkIrkad @izkIrkad @izkIrkad @iq.kkZdizfr'kriq.kkZdizfr'kriq.kkZdizfr'kr1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 262 99 vCnqy len3 71 eks0 lkftn gqlSu4 9 eks0 vuoj vyhiapk;r f'k{kd fu;kstu &2012firk dk ukeeks0 [kyhy valkjhv0jmQ valkjheks0 'kehe valkjhxzkeflxksM+hednqepdflxksM+hiksLVflxksM+hednqepdflxksM+hftyktUe frfFkvkj{k.k dksfVfyaxfodykaxrkeSVªhdbUVjiVuk 12.11.88 v0fi0o0 M - 436/700 62.28 516/900 57.33 - - - 59.8 2601119206 85 56.66 2 61.8iVuk 15.07.85 v0fi0o0 M - 417/700 59.57 513/900 57 - - - 58.28 2632118506 89 59.33 2 60.28iVuk 01.01.84 v0fi0o0 M - 342/700 48.86 562/900 62.45 - - - 55.66 2602119375 84 56 2 57.66izf'k{k.kizf'k{k.k cksMZdk ukevkSlrizfr'krjkSy ua0Vh0bZ0Vh ijh{kkizkIrkadizfr'krVh0bZ0ds fy,vaddqyes?kkvadvfHk;qfDr5 112 eks0 vyrkQ vkyeeks0 bLekbZy valkjhd'ehjxatelkS


dz0vkosnuvH;FkhZ dkizkfIrukela0iapk;r fu;kstu bZdkbZ & [kuiqjk rkj.kiqjiapk;r f'k{kd fkd fu;kstu2012 es/kkसूचीcsfld xzsM ¼oxZ 1 ls 5 ½ esa UNTRAINEDfirk @ ifr dkuketUe frfFk fyaxxzkeirkiks0ftykvkj{k.kdksfV&fodykaxrUR/SCk&n`f"V/ST/@Jo.k@EBC/vfLFkBCizkIrkad @iw.kkadeSVªhdbUVj0izfr'kr izkIrkadeSVªhdbUVj0vkSlrizfr'krjkSy ua0T.E.T.izkIrkad @izfr'kr osVstvadiw.kkZdes/kkvad vH;q01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21.00 221 66 'kEHkq dqekj izoh.k dqekj 15.03.1992 m ekSjh bekexat iVuk EBC 375/500 347/500 75.00 69.40 72.2 2660111186 83 55.33 2 74.202 54 fujatu dqekj ykycgknqj 'kekZ 06.6.1982 m eksfj;kokWa nfr;kuk iVuk UR 347/500 353/500 69.40 70.60 70 2637110210 98 65.33 2 72.00 CBSE3 18 lquhy dqekj ekslkgsc ;kno 15.09.1992 m [kuiqjk [kuiqjk iVuk BC 377/500 342/500 75.40 68.40 71.9 2677110157 82 54.66 0 71.904 97 iou dqekj iou lqjsUzn izlkn flg 03.10.1992m m ikyhxat ikyhxat iVuk BC 358/500 336/500 71.60 67.20 69.4 1410110535 87 58 2 71.405 92 nhid dqekj jkeukFk izlkn 05.02.1993 m ikyhxat ikyhxat iVuk BC 280/500 408/500 56.00 81.60 68.8 3712110366 89 59.33 2 70.806 49 jfo'kadj fur;kuan frokjh 26.06.1977 m dqjdqjh dqjdqjh iVuk UR 634/900 603/900 70.44 67.00 68.72 2656118400 99 66 2 70.727 89 eqds'k dqekj foUnk izlkn flag 27.01.1984 m flejk egeniqj iVuk UR 375/500 560/900 75.00 62.22 68.61 2634110641 95 63.33 2 70.618 75 fou; d`".k v{; dqekj feJ 02.02.1993 m lnkosg lnkosg iVuk UR 363/500 322/500 72.60 64.40 68.5 2695110327 95 63.33 2 70.509 91 mek Hkkjrh fefFkys'k dqekj Bkdqj 08.09.1992 f [ktjek egkuxj cS'kkyh UR 325/500 349/500 67.00 69.80 68.4 3755110800 99 66 2 70.4010 47 dqekjlarks"k Hkxoku 'kekZ 01.03.1970 m xksok djatk iVuk UR 638/900 578/900 70.88 64.22 67.55 2625111399 93 62 2 69.5511 26 lat; dqekj vtqZu flag 20.12.1973 m djkSrh djgjh iVuk BC 608/900 598/900 67.55 66.44 66.99 2662118453 90 60 2 68.9912 33 lkSjHk dqekj jkts'oj izlkn 15.09.1988 m ikyhxat ikyhxat iVuk EBC 492/700 571/900 70.28 63.44 66.86 2668110035 85 56.66 2 68.8613 69 t;izdk'k flag jkecyh flag 28.07.1988 m lqYrkuiqj nkukiqj iVuk BC 337/500 329/500 67.40 65.80 66.6 2620118530 85 56.66 2 68.6014 93 ftrsUzn eksgu x.ks'k izlkn 16.07.1995 m dqjFkksy dqjFksy iVuk EBC 641/900 552/900 71.33 61.33 66.27 2621118613 89 59.33 2 68.2715 44 izdk'k pUzn tkslh lhrk jke falag 20.12.1988 m elkS


dz0vkosnuvH;FkhZ dkizkfIrukela0firk @ ifr dkuketUe frfFk fyaxirkxzkeiks0ftykvkj{k.kdksfV&UR/SC/ST/EBC/BCfodykaxrk&n`f"V@Jo.k@vfLFkizkIrkad @iw.kkadeSVªhdbUVj0izfr'kr izkIrkadeSVªhdbUVj0vkSlrizfr'krjkSy ua0T.E.T.izkIrkad @izfr'kr osVstvadiw.kkZdes/kkvad vH;q01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21.00 2226 72 iq:"kskre dqekj jkekdkUr izlkn 06.07.1993 m cgknqjiqj >qukBh iVuk BC 335/500 325/500 67.00 65.00 66 2646111442 82 54.66 0 66.0027 3 lanhi dqekj bZ'oj n;ky 'kekZ 02.05.1992 m vf[r;kjiqj ikyhxat iVuk UR 275/500 343/500 55.00 68.60 61.80 2661110270 113 75.33 4 65.8028 45 jathr dqekj fnus'oj 'kekZ 01.03.1977 m djatk ukSoriqj iVuk UR 580/900 566/900 64.44 62.88 63.66 2654111376 94 62.66 2 65.6629 30 vfHk"ksd dqekj vf[kys'oj dqekj 18.01.1992 m ekgknsoiqj elkS


dz0vkosnuvH;FkhZ dkizkfIrukela0firk @ ifr dkuketUe frfFk fyaxirkxzkeiks0ftykvkj{k.kdksfV&UR/SC/ST/EBC/BCfodykaxrk&n`f"V@Jo.k@vfLFkizkIrkad @iw.kkadeSVªhdbUVj0izfr'kr izkIrkadeSVªhdbUVj0vkSlrizfr'krjkSy ua0T.E.T.izkIrkad @izfr'kr osVstvadiw.kkZdes/kkvad vH;q01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21.00 2255 88 lat; dqekj falag nso izlkn flag 21.01.1976 m njksxk foxgk jguh tkgukokn BC 592/900 465/900 65.77 54.66 58.71 0206110466 84 56 2 60.7156 29 eks0 lnkc vkye lsjktqnhu 04.02.1986 m cukSyh cukSyh iVuk BC 456/700 506/900 65.10 56.20 60.65 2602119478 82 54.66 0 60.6557 35 lqjsUzn dqekj jkenso lko 02.01.1977 m ykyxat lsagjk iVuk BC 572/900 480/500 63.55 53.33 58.44 2680110562 88 58.66 2 60.4458 52 jkds'k dqekj mek izlkn 05.09.1991 m dVslj fcgVk iVuk EBC 260/500 324/500 52.00 64.80 58.4 2652110128 85 56.66 2 60.4059 28 ique dqekjh fnus'k izlkn 19.06.1988 F xkslkbZ Vksyk nkukiqj iVuk BC 477/700 433/900 68.00 48.00 58.1 2642118199 85 56.66 2 60.1060 42 vfer dqekj ris'oj oekZ 12.01.1991 m iSxEcjiqj ekSjh iVuk BC 433/900 486/900 61.85 54.00 57.92 0201110694 94 62.66 2 59.9261 31 jkgqy dqekj vf[kys'oj dqekj 17.07.1985 m ekgknsoiqj elkS


dz0vkosnuvH;FkhZ dkizkfIrukela0firk @ ifr dkuketUe frfFk fyaxirkxzkeiks0ftykvkj{k.kdksfV&UR/SC/ST/EBC/BCfodykaxrk&n`f"V@Jo.k@vfLFkizkIrkad @iw.kkadeSVªhdbUVj0izfr'kr izkIrkadeSVªhdbUVj0vkSlrizfr'krjkSy ua0T.E.T.izkIrkad @izfr'kr osVstvadiw.kkZdes/kkvad vH;q01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21.00 2284 67 /khjt dqekj 'kf'k ls[kj izlkn flag 9.09.1980 m vekokWa eqaxsj ukyUnk UR 430/800 501/900 53.75 55.60 54.67 2616118243 92 61.33 2 56.6785 55 dq.kky dqekj xqIrkujsUzn dqekj xqIrk 23.11.1990 m ujgh fngqyh iVuk BC 388@700 485/900 55.4 53.80 54.6 2627111081 87 58 2 56.6086 8 t; izdk'k d`".kkuanu 10.01.1982 m dqjdqjh dqjdqjh iVuk BC 365/700 496/900 52.14 55.11 53.33 0202118219 83 55.33 2 55.3387 22 v'kksd dqekj vtqZu jke 02.10.1981 m ikyhxat ikyhxat iVuk EBC 361/700 495/900 51.57 55.00 53.28 2610110852 9 62 2 55.2888 85 fur;kuan fd'kksj jked`".k izlkn 01.12.1983 m vfulkckn vfulkokn iVuk SC 401/700 438/900 57.28 48.66 52.97 2638118533 84 56 2 54.9789 81 izse jkt jke inkjFk izlkn 25.12.1983 m cSjkxh HkjFkqvk tgkukcknBC 334/700 520/900 47.70 57.70 52.7 1410111499 91 60.66 2 54.7090 19 /khjt dqekj vjfoUn dqej 'kekZ 25.11.1985 m [kjFkqvk gjukSr ukyUnk UR 376/700 459/900 53.70 51.00 52.35 2616118242 93 62.00 2 54.3591 5 iz'kkUr ve`r f'kockcq izlkn 16.02.1988 m iqjkuhcktkj ikyxhat iVuk BC 365/700 473/900 52.10 52.50 52.3 2643111072 101 67.33 2 54.3092 36 bUnzlsu dqekj egsUnz jtd 18.11.1979 m rkj.kiqj [kuiqjk iVuk SC 499/800 419/900 56.10 46.30 51.2 2620118308 91 60.66 2 53.2093 95 xqY'ku dqekj tys'oj izlkn 14.06.1984 m ncsZ HknkSj iVuk UR 368/700 443/900 52.51 49.20 50.85 3713118182 93 62 2 52.8594 48 fodh dqekj vo/ks'k ;kno 02.11.1986 m ygykniqj lSnkckn iVuk BC 356/700 447/900 50.85 49.66 50.25 0209110427 97 64.66 2 52.2595 16 jek'kadj dqekj jkepUnz jtd 28.01.1982 m rkj.kiqj [kuiqjk iVuk SC 304/700 284/500 43.42 56.80 50.11 2652111725 89 59.33 2 52.1196 13 jat; dqekj jktsUzn ;kno 06.07.1990 m enkjhiqj flf)iqj iVuk UR 278/700 300/500 39.71 60.00 49.85 0205110712 94 62.66 2 51.8597 83 vo/ks'k dqekj dey flag 25.12.1976 m eygpd tgkukokn tgkukcknBC 430/900 466/900 47.77 57.77 49.77 1403111641 88 58.66 2 51.7798 62 pUnu izlkn flag lrsUzn izlkn flga 25.01.1988 m djih djih voy UR 355/700 433/900 50.70 48.10 49.4 0201112546 94 62.66 2 51.4099 70 valkjh ;qlqn vktkj vUlkjh eqLrQk eqLrkd 04.12.1988 m fiijngkWa ljlh iVuk EBC 362/700 253/500 57.71 50.60 51.15 0201111505 82 54.66 0 51.15100 12 foey dqekj y{ke.k izlkn 20.06.1992 m rkj.kiqj [kuiqjk iVuk BC 405/900 469/900 45.00 52.11 48.55 0201113871 88 58.66 2 50.55101 68 j.kthr dqekj ekFqj nhukukFk jtd 01.01.1988 m Hknlkjk nqfYgu cktkj iVuk SC 406/900 429/900 45.11 47.66 46.38 2654118569 83 55.33 2 48.38102 53 vkSts'k dqekj jk/ksk flag 10.02.186 m eFkqjkiqj bekexat iVuk BC 327/700 439/900 46.71 48.77 47.74 0201112264 82 54.66 0 47.74


iapk;r fu;kstu bZdkbZ & [kkuiqjk rkj.kiqjiapk;r f'k{kd fkd fu;kstu2012 es/kkसूचीcsfld xzsM ¼oxZ 1 ls 5 ½ esa TRAINEDjkSy ua0izkIrkad @iw.kkZdizfr'krosVst vad1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24eks0 vkjhQ gqlSueks0 eqLrQk gqlSSu11/05/1978MdVdkdVdkiVukEBC667/900556/9001405/160074.1161.7787.8174.5614011109398355.33276.56ih0 Vh0 Vh0 fl0egsUnzq iVuk¼2008&10½dz0vkosnu izkfIr la0vH;FkhZ dk ukefirk@ifr dk uketUe frfFkfyaxxzkeirkiks0ftykvkj{k.k dksfV& UR/SC /ST/EBC/ BCeSVªhdbUVj0izkIrkad@iw.kkadizf'kf{reSVªhdizfr'krbUVj0izkIrkadizf'kf{rvkSlr izfr'kres/kk vadvH;q0T.E.T.1 78


dzekadvkosnuizkfIrdzekdvH;FkhZ dk ukefirk dk ukexzkeiapk;r f'k{kd fu;kstu bdkbZ xzke iapk;r dY;k.kiqj & iSiqjkdyk] ikyiksLVftyktUe frfFkvkj{k.k dksfVfyaxfodykaxrkeSVªhdizkIrkad@ iq.kkZd izfr'krizkIrkad@iq.kkZdbUVj1izfr'krhxat¼ iVuk½& lkekU; fo"k;iapk;r f'k{kd fu;kstu &2012izf'k{k.kizf'k{k.k cksMZdk ukevkSlrizfr'krVh0bZ0Vh ijh{kkizkIrkad@ iq.kkZd izfr'kr jkSy ua0 izkIrkad izfr'krVh0bZ0ds fy,vaddqyes?kk vadvfHk;qfDr1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 261 76 Jh fuokl dqekj mn; 'kekZ dlokW dlokW tgkukckn 02.04.91 lekU; M - 411 82.2 597 66.6 - - - 74.4 2670118469 90 60 2 76.42 19 veuthr lkoUr fnus'oj dqekj 'kksjeiqj 'kksjeiqj iVuk 30.05.92 fi0o M - 344 69% 373 74.6 - - & 71.7 2602112431 94 62.66 2 73.73 80 uohu dqekj n;kuUn izlkn flag jSyh jSyh iVuk 28.12.85 fi0o M - 521 74.43 555 61.66 - - - 68.04 2635118255 83 55.33 2 70.044 3 iz'kkUr dqekj vuhy dqekj 'kekZ btjrk iSsiqjkdyk iVuk 5.10.92 lekU; M - 353 70.6 318 63.6 - - - 67.1 2643111207 95 63.33 2 69.15 22 lksukyh dqekjh larks"k dqekj vegjk vegjk iVuk 02.01.90 lekU; F - 458 65.43 606 67.33 - - - 66.38 2672118380 94 62.66 2 68.386 18 larks"k dqekj jkeckoq izk0 xqIrk fodze fodze iVuk 01.01.77 v0fi0o M - 637 70.78 551 61.22 - - - 66 2665118239 99 66 2 687 43 dqUnu dqekj ftrsUnz izk0 flag elkS


22 56 lathr dqekj jke fcgkjh 'kekZ ljkSrh pkSje vjoy 11.04.79 lekU; M - 556 69.5 479 253.22 - - - 61.36 2606111971 92 61.33 2 63.2623 6 dkS'ky ikloku ujs'k ikloku Hkxtksxk vNqvk iVuk 08.01.78 v0t0 M - 628 69.77 474 52.66 - - - 61.21 2605112461 84 56 2 63.2124 60 lqthr dqekj Hkxyw iafMr fcFkjk fcFkjk vjoy 15.05.93 v0fi0o M - 313 62.06 300 60 - - - 61.03 2674111130 88 58.66 2 63.0325 92 eks0 'kkfgy beke bczkfge valkjh flxksM+h flxksM+h iVuk 06.01.91 v0fi0o M - 287 57.04 321 64.2 - - - 60.53 2602113177 87 58 2 62.5326 61 cztfd'kksj dqekj ';ke fcgkjh xqIrk xksfj;kLFkku xksfj;Lfkku iVuk 01.01.80 v0fi0o M - 498 62.25 521 57.88 - - - 60.06 2613118960 99 66 2 62.0627 83 nhyhi dqekj Lo0 ykyth 'kekZ egtiqjk egtiqjk iVuk 04.03.77 lekU; M - 522 58 555 61.6 - - - 59.83 2616111154 92 61.33 2 61.8328 93 v'kjQ valkjh gkQhu valkjh flxksM+h flxksM+h iVuk 12.05.82 v0fi0o M - 438 62.57 505 56.11 - - - 59.34 2601119641 91 60.66 2 61.3429 46 fjrq fiz;n'khZ fot; fcgkjh 'kekZ djlk fodze iVuk 12.02.89 lekU; F - 447 63.86 492 54.67 - - - 59.26 2658112038 86 57.33 2 61.2630 12 jksghr dqekj b'oj n;ky flag vf[r;kjiqj vf[r;kjiqj iVuk 25.01.86 lekU; M - 465 66.42 453 50.33 - - - 58.37 2659118018 93 62 2 60.3731 11 ique dqekjh fnus'k izlkn ikyhxat ikyhxat iVuk 19.06.88 fi0o M - 476 68 433 48 - - - 58 2642118199 85 56.66 2 6032 30 izsethr dqekj jkeroD;k 'kekZ dY;k.kiqj iSsiqjkdyk iVuk 01.03.82 lekU; M - 396 57 527 59 - - - 58 2644118536 95 63.33 2 6033 20 vfHkthr dqekj nhus'oj izlkn lksjeiqj lksjeiqj iVuk 12.08.87 fi0o M - 449 64.14 464 51.56 - - - 57.85 2601118307 87 58 2 59.8534 75 d`".k fd'kksj dks.Mhy;jke fd'kksj 'kekZ fl;kjkeiqj fl;kjkeiqj iVuk 05.06.89 lekU; M - 455 65 451 50.11 - - - 57.56 2625110548 95 63.33 2 59.5635 37 dqUnu dqekj f'koiqtu 'kekZ NhrjSyh xksikyiqj iVuk 12.05.88 lekU; M - 502 55.77 587 58.55 - - - 57.16 2627111252 93 62 2 59.536 25 t;s'k dqekj vfuy flag egcyhiqj egcyhiqj iVuk 02.02.79 lekU; M - 473 59.12 490 54.44 - - - 56.73 2621110441 101 67.33 2 58.7337 79 izhfr dqekjh vuhy 'kekZcaxkyh Vksykjkeuxjjkeuxj iVuk 01.02.92 lekU; M - 427 61 475 52.08 - - - 56.54 2645110268 86 57.33 2 58.5438 86 nhid dqekj fot; izz0 xqIrk ikyhxat ikyhxat iVuk 07.01.91 v0fi0o M - 246 49.2 340 68 - - - 58.51 2615110129 82 54.66 0 58.5139 8 ;nq Hkkjrh Mkseu flsg ikyhxat ikyhxat iVuk 05.12.86 fi0o M - 430 61.42 459 51 - - - 56.21 2699110033 83 55.33 2 58.2140 57 eukst dqekj iquhr eksph csjh djlk iVuk 11.05.77 v0t0 M - 436 68.44 558 62 - - - 55.22 2631110544 87 58 2 57.2241 31 lR;ujk;.k lHkkuUn ;kno dY;k.kiqj iSsiqjkdyk iVuk 25.11.78 fi0o M - 585 65 442 49.11 - - - 57.05 2667110690 82 54.66 0 57.0542 67 dq.kky dqekj xqIrk ujsUn dqekj xqIrk ujgh fngqyh iVuk 23.11.90 fi0o M - 388 55.04 485 53.08 - - - 54.51 2627111081 87 58 2 56.5143 81 czts'k dqekj jke vo/k izlkn iulqgh flgh iVuk 03.08.76 fi0o M - 423 47 540 60 - - - 53.5 2613112415 84 56 2 55.544 85 uhjt dqekj cStukFk ikloku jktkcktkj jktkcktj iVuk 09.06.84 v0t0 M - 307 43.85 552 61.33 - - - 52.69 2635111387 100 66.66 2 54.5945 2 t; izdk'k sd`".kuUnu dqjdqjh dqjdqjh iVuk 10.01.82 fi0o M - 365 52.14 455 50.55 - - - 51.34 0 202118219 83 55.33 2 53.3446 7 v'kksd dqekj vtwZu jke ikyhxat ikyhxat iVuk 02.10.81 v0fi0o M - 361 51.1 458 50.88 - - - 50.94 2610110852 93 62 2 52.9447 87 dq'kysUnz dqekj foosdkuUn izlkn tSrhiqj tSrhiqj tgkukckn 03.01.86 v0fi0o M - 374 53.43 429 47.66 - - - 50.54 2673115092 87 58 2 52.5448 35 foDdh dqekj vo/ks'k ;kno ygykniqj lSnkokn iVuk 02.11.86 fi0o M - 356 50.85 447 49.66 - - - 50.26 0 209110427 97 64.66 2 52.2649 14 jat; dqekj jktsUnz ;kno enkjhiqj fl)hiqj iVuk 06.01.90 fi0o M - 278 39.71 300 60 - - - 49.85 0 205110712 94 62.66 2 51.8550 23 jkek'kadj dqekj jkepUnz jtd rkj.kiqjk [kuiqjk iVuk 28.01.82 v0t0 M - 304 43.42 284 56.8 - - - 49.75 2652111725 89 59.33 2 51.75


51 62 nsosUnz dqekj jked`".k izlkn ikyhxat ikyhxat iVuk 11.02.82 fi0o M - 309 44.14 498 355.33 - - - 49.73 2615111008 84 56 2 51.7352 73 mn; dqekj ;nquUnu izlkn ebZ leebZ iVuk 02.10.90 fi0o M - 301 43 280 56 - - - 49.5 2686110173 99 61.33 2 51.553 40 foey dqekj y{e.k izlkn rkj.kiqjk [kuiqjk iVuk 20.06.72 fi0o M - 405 45 469 52 - - - 48.5 0 201113871 88 58.66 2 50.554 55 v:.kkatfy lquhy dqekj fpjkSjk fpjkSjk iVuk 05.11.82 lekU; F - 351 50.14 419 40.55 - - - 48.34 3706111474 86 57.33 2 50.3455 21 lq/khj dqekj lh;kjke flag ujgh fngqyh iVuk 15.10.81 lekU; M - 226 45.2 256 50.4 - - - 48.03 26774110127 84 56 2 50.0356 1 thuk dqekjh vthr dqekjHkkHkkdkWYkksuhdadMckx iVuk 31.12.89 v0fi0o F - 348 49.72 405 45 - - - 47.36 1405111628 82 54.66 0 47.36AvailableT.E.T Marks


dzekadvkosnuizkfIrdzekdvH;FkhZ dk ukefirk dk ukexzkeiksLViapk;r f'k{kd fu;kstu bdkbZ xzke iapk;r fuj[kiqj& ikyh] ikyftyktUe frfFkvkj{k.k dksfVfyaxfodykaxrkizkIrkad @iq.kkZdizfr'krizkIrkad @iq.kkZdizfr'krhxat¼ iVuk½& lkekU; fo"k;iapk;r f'k{kd fu;kstu &2012eSVªhdbUVjizf'k{k.kVh0bZ0Vh ijh{kkizf'k{k.kizf'k{k.k cksMZvkSlrfo|ky; l=izkIrkaddk ukeizfr'krdk uke@ iq.kkZd izfr'kr jkSy ua0 izkIrkad izfr'krVh0bZ0 dsfy, vaddqy es?kkvadvfHk;qfDr1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 261 29 jtuh'k dqekj vfuy flag egkcyhiqj ikyhxat iVuk 08.10.92 lekU; M - 370/500 74 339/500 67.8 - - & 70.9 2651110098 107 71.33 4 74.92 23 tqyh dqekjh fnus'k 'kekZ Hkxtksxk ikyhxat iVuk 16.06.92 lekU; F - 379/500 76% 346/5000 69 - - & 72.5 2621111692 86 57.33 2 74.53 6 fiUVq dqekj lqn'kZu dqekj Mhgikyh ikyhxat iVuk 15.04.91 fi0o M - 356/500 71.2 368/500 73.6 - - & 72.4 2641111253 89 59.33 2 74.44 63 eks0 xqyke ljoj xqyke jCckuh ekstDdk cthjiqj iVuk 01.03.77 v0fi0o M - 684/900 76 616/900 68.44 - - & 72.22 2601119692 83 55.33 2 74.225 15 veuthr lkoar fnus'oj dqekj lksjeiqj lksjeiqj iVuk 30.05.92 fi0o M - 344/500 68.8 373/500 74.6 - - - 71.7 2602112431 94 62.66 2 73.76 66 jfo jatu dqekj jfoUnz dqekj csYgkSjh csYgkSjh iVuk 05.01.93 fi0o M & 337/500 67.4 367/500 73.4 - - - 70.4 2656110771 85 56.66 2 72.47 106 slq/khj dqekj dSyk'k izlkn ekyh ekyh vjoy 27.11.92 fi0o M & 355/500 71 346/500 69.2 - - - 70.1 2674110264 87 58 2 72.18 31 fujatu dqekjyky cgknqj'kekZekfj;kokWa nfr;kuk iVuk 06.06.82 lekU; M - 347/500 69.4 353/500 70.6 - - - 70 2637110210 98 65.33 2 729 105 latho dqekj mes'k izlkn djatk djatk iVuk 15.01.93 fi0o M - 356/500 71.2 336/500 67.2 - - - 69.2 2663110783 83 55.33 2 71.210 110 nhid dqekj jkeukFk izlkn ikyhxat ikyhxat iVuk 05.02.93 fi0o M - 280/500 56 408/500 81.6 - - - 68.8 3712110366 89 59.33 2 70.811 22 jfo 'kadj fuR;kuan frokjh dqjdqjh dqjdqjh iVuk 26.06.77 lekU; M - 634/900 70.44 603/900 67 - - - 68.72 2656118400 97 64.66 2 70.7212 109 eqds'k dqekj fcUnk izk0 flag flejk egeniqj dqthZ iVuk 27.01.84 lekU; M - 375/500 75 560/900 62.22 - - - 68.61 2634110641 95 63.33 2 70.6113 90 fou; d`".kv{k; dqekjfeJlnkosg lnkosg iVuk 02.02.93 lekU; M - 363/500 72.6 322/500 64.4 - - - 65.5 2695110327 95 63.33 2 70.514 107 mek HkkjrhfefFkys'k dq0Bkdqj15 16 f'k[kk dqekjh mes'k izlkn16 113 dkfeuh fdj.kyky fcgkjhflag[kjtEek egukj cS'kkyh 08.09.92 lekU; F - 335/500 67 349/500 69.8 - - - 68.4 3755110800 99 66 2 70.4ikyhxat ¼ckckcksfjax jksM+ikyhxat ¼Hkjrflag ekWdVikyhxat iVuk 18.01.91 fi0o F - 518/700 74 555/900 61.66 - - - 67.83 2669111557 97 64.66 2 69.83ikyhxat iVuk 24.08.76 lekU; F - 614/900 68.22 606/900 67.33 - - - 67.77 2623110383 89 59.33 2 69.7717 44 dqekj larks"k Hkxoku 'kekZ xksvk; djatk iVuk 01.03.79 lekU; M - 638/900 70.88 578/900 64.22 - - - 67.55 2625111399 93 62 2 69.5518 124 f'k[kk dqekjh jkds'k dq0 'kekZ19 84 izfrek Hkkjrhifr&'kqHkedqekj firkfouksn izlknMk0 jkexksfoUnflag iFkpkWnekjh jksM+dadM+ckx iVuk 11.04.92 lekU; F - 378/500 75.6 294/500 58.8 - - - 67.2 2669111538 92 61.33 2 69.2[ktqjcUuh xyh xqytkjckx iVuk 28.12.85 fi0o F - 558/700 79.71 491/900 54.55 - - - 67.13 2643111327 83 55.33 2 69.13Page 1


20 49 lat; dqekj vtWZu flag djkSrh djgjh iVuk 20.12.73 fi0o M - 608/900 67.55 598/900 66.99 - - - 66.99 2662118453 90 60 2 68.9921 96 lkSjHk dqekj jkts'oj izlknikyhxat iqjkuhefLtnikyhxat iVuk 15.09.88 v0fi0o M - 492/700 70.28 571/900 66.86 - - - 66.86 2668110035 85 56.66 2 68.6622 68 t; izdk'k flag jkecyh flag lqyrkuiqj nkukiqj iVuk 28.07.88 fi0o M - 337/500 67.4 329/500 66.6 - - - 66.6 2620118530 85 56.66 2 68.623 86 eks0 egrkc vkyeeks0 gqlSuvalkjhpqukSVh dqvkWa Qqyokjh 'kjhQ iVuk 04.01.91 v0fi0o M - 474/700 67.71 585/900 66.35 - - - 66.35 2632111020 85 56.66 2 683524 121 lqt; dqekj flag jkeusj'k flag fdjkuhpd gtjr lkbZ iVuk 10.10.78 fi0o M - 562/900 62.44 632/900 66.33 - - - 66.33 2674110904 92 61.33 2 68.3325 46 lksue dqekjh lat; ikBd ckftriqj fodze iVuk 28.01.91 lekU; F - 485/700 69.28 566/900 66.08 - - - 66.08 2672118435 84 56 2 68.0826 52 fuys'k dqekj vfuy dqekj vejiqjk vejiqjk iVuk 18.10.85 fi0o M - 472/700 67.42 576/900 65.71 - - - 65.71 0 204110734 90 60 2 67.7127 56 xkSre dq0 'kekZyky fcgkjh'kekZirkSuk fl)hiqj iVuk 17.06.84 lekU; M - 402/700 57.42 623/900 63.32 - - - 63.32 2618118170 107 71.33 4 67.3228 7 izeskn dqekj jke izrki flag djgjk lsgjk iVuk 01.03.78 fi0o M - 494/900 54.88 558/900 65.24 1096/1390 78.84 mrj izns'kftyk1995-f'k{kk97izf'k{k.k65.24 2643110668 88 58.66 2 67.2429 1 T;ksRluk fizre d`".knso 'kekZ Bdqjh cukSyh iVuk 04.02.91 lekU; M - 352/500 70.4 318/500 67 - - - 67 2622111148 82 54.66 0 6730 55 fiz;adk dqekjhifr izeksndqekjiSiqjdyk iSiqjkdyk iVuk 18.10.88 lekU; F - 503/700 71.85 516/900 64.59 - - - 64.59 2645118491 85 56.66 2 66.5931 13 lathr dqekj jkeizos'k flag cÅvk fdatj iVuk 30.09.78 fi0o M - 582/900 64.66 578/900 64.44 - - - 64.44 0 206118088 93 62 2 66.4432 57 yky iafMr N=cyh iztkir jkeuxj vdcjiqj vjoy 15.01.83 v0fi0o M - 426/700 60.85 608/900 64.2 - - - 64.2 0 203111191 87 58 2 66.233 5 lezkV lq'khy dqekjegsUnz izk0 flag /kjgjk ikyhxat iVuk 05.06.78 fi0o M - 696/900 77.33 494/900 66.11 - - - 66.11 2660111313 82 54.66 0 66.1134 83 ehuk{khfot; dq0flUgkirjhaxk flxksM+h iVuk 18.08.86 lekU; F - 429/600 71.5 510/900 64.08 - - - 64.08 2633110044 95 63.33 2 66.0835 47 fcudVs'k dqekj ukxsUnz flag tyiqjk elkS


48 122 /khjt dqekjfot; dqekjflagvCcnqy xqQj49 80 vcqy dyke vktknvalkjh50 48 vfHk"ksd dqekj jkeckcq la/kka'kqofl;kokW dY;k.kiqj iVuk 10.03.92 fi0o M - 343/500 68.6 277/500 55.4 - - - 62 2616110518 94 62.66 2 64flxksM+h flxksM+h iVuk 15.10.91 v0fi0o M - 477/700 68.14 279/500 55.8 - - - 61.97 2601119216 90 60 2 63.97eB y{e.kiqjdksbjh Vksykxqytkjckx iVuk 31.12.88 fi0o M - 416/600 69.33 491/900 54.55 - - - 61.94 2601118638 104 69.33 2 63.9451 111 dapu dq0 xkSre jktsUnz flag fi;jiqjk uxyk fdatj iVuk 12.02.82 fi0o M - 373/700 53.28 627/900 69.66 - - - 61.47 2623118422 84 56 2 63.4752 50 euh"k dqekj lokZuUn oekZ NksVh dksik ukSoriqj iVuk 08.12.86 fi0o M - 493/700 70.42 469/900 52.11 - - - 61.26 2629111984 98 65.33 2 63.2653 61eks0 eukSojbdoky valkjh54 116 vthr dqekj55 53 xksiky dqekj56 30 eks0 'kfgy bekevConqy xQ~Qkjvalkjh';ke fcgkjhBkdqjvkse izdk'kflageks0 bczkfgevalkjh57 87 'kQhdqj jgeku ft;kÅj jgekuU;w vftekckn egsUnwz iVuk 08.07.76 v0fi0o M - 617/900 68.55 485/900 53.88 - - - 61.22 2602112881 92 61.33 2 63.22cÅvk fdatj iVuk 29.01.91 v0fi0o M - 403/700 57.57 322/500 64.4 - - - 60.98 0 201110346 83 55.33 2 62.98fuljiqj vejiqjk iVuk 16.09.85 fi0o M - 443/700 63.28 525/900 58.33 - - - 60.8 2619110064 85 56.66 2 62.8flxksM+h flxksM+h iVuk 06.01.91 v0fi0o M - 287/500 57.4 321/500 64.2 - - - 60.8 2602113177 87 58 2 62.8blksiqj eqfxZ;kQqyokjh 'kjhQ iVuk 10.12.89 v0fi0o M - 457/700 65.28 505/900 56.11 - - - 60.69 2668118524 83 55.33 2 62.69Vksyk58 17 jkda'k dqekj Ik'kqjke flag /kjgjk dksbjh foxgk x;k 12.01.86 fi0o M - 444/700 63.42 513/900 57 - - - 60.21 1133111534 83 55.33 2 62.2159 100 ukxef.k xkSre60 114 jathr dqekjnhun;ky iz0oekZfprjatu izk0oekZfoyki fcgVk iVuk 29.01.72 fi0o M - 573/900 63.66 504/900 56 - - - 59.83 2634118860 88 58.66 2 61.83eqjgkjk xSuhfcxgk tgkukckn 06.07.86 fi0o M - 421/700 60.14 534/900 59.33 - - - 59.73 2654118527 90 60 2 61.7361 54 t;Ur dqekj bUnznso izlkn pikSj vdkSuk iVuk 23.06.91 fi0o M - 466/700 66.57 470/900 52.22 - - - 59.39 2621110368 84 56 2 61.3962 81 lat; dqekj ykyu izlkn [kiqjk ikyhxat iVuk 05.07.85 fi0o M - 408/700 58.28 542/900 60.72 - - - 59.25 2662111386 83 55.33 2 61.2563 74 lquhy dq0 flag oa'kh/kkjh flag egqvjh ikyhxat iVuk 04.03.76 fi0o M - 535/900 59.44 531/900 59 - - - 59.22 0 208111070 83 55.33 2 61.2264 69 v'kksd dqekj ;equk izlkn cqf) Nijk lSnkckn iVuk 15.05.92 fi0o M - 304/500 60.8 288/500 57.6 - - - 59.2 2610110860 85 56.66 2 61.265 38 vkfdc [kqf'kZn [kqf'kZn vkye csYgkSjh csYgkSjh iVuk 25.05.84 v0fi0o M - 410/700 58.57 538/900 59.77 - - - 59.17 2601112980 83 55.33 2 61.1766 33 /khjsUnz dqekj fojsUnz dqekj :iliqj lgk;uxj iVuk 20.04.88 v0fi0o M - 429/700 60.57 520/900 57.77 - - - 59.77 2616118334 85 56.66 2 61.1767 78 xqy'ku vkjk gk:u jf'kn flxksM+h flxksM+h iVuk 11.10.85 v0fi0o F - 468/700 66.85 461/900 51.22 - - - 59.03 2601113550 85 56.66 2 61.0368 112 lat; dq0 flag nso izlkn flag njksxk foxgk jruh cktkj iVuk 21.01.76 fi0o M - 592/900 65.77 465/900 51.66 - - - 58.72 0 206110466 84 56 2 60.7269 73 jfo jatu dqekj ckdsfcgkjh flag nqykj fcxgk jkeiqj pk; vkSjaxkckn 15.12.83 fi0o M - 441/700 63 490/900 54.44 - - - 58.72 0 205111122 83 55.33 2 60.7270 123 lqjsUnz dqekj jkenso lko ykyxat lsgjk lsgjk iVuk 02.01.77 fi0o M - 572/900 63.55 480/900 53.33 - - - 58.44 2680110562 88 58.66 2 60.4471 9 jksfgr dqekj bZ'oj n;ky vf[r;kjiqj ikyhxat iVuk 25.01.86 lekU; M - 465/700 66.42 453/900 50.33 - - - 58.38 2659118018 93 62 2 60.3872 115 eks0 lkftn gqlSu73 62 f/kjsUnz dqekjvConqy jÅQvalkjhvkse izdk'kxqIrke[kqnepd tkuiqj iVuk 15.07.85 v0fi0o M - 417/700 59.57 513/900 57 - - - 58.28 2632118506 89 59.33 2 60.28ikyhxat iqjkuhcktkjikyhxat iVuk 12.09.82 fi0o M - 387/700 55.28 551/900 61.22 - - - 58.25 2616118343 85 56.66 2 60.2574 91 dqekj jtuh'k egsUnz 'kekZ lnkosg lnkosg iVuk 31.02.84 lekU; M - 425/700 60.71 500/900 55.55 - - - 58.13 2625111332 96 64 2 60.1375 12 ique dqekjh fnus'k izlkn76 59 vuqqi dq0flaUgk77 85 uezrk dqekjhlq'khy eksguizk0ifr& feFkys'kdqekj firkfnukukFk lkgU;w xkslkbZVksyknkukiqj iVuk 19.06.88 v0fi0o F - 476/700 68 433/900 48.11 - - - 58.05 2642118199 85 56.66 2 60.05egnqeiqj nh?kk?kkV iVuk 22.02.75 lekU; M - 580/900 64.44 463/900 51.44 - - - 57.94 2607118330 94 62.66 2 59.94yksgkuhiqjljLorh ysudnedqvkW iVuk 01.05.87 fi0o F - 433/700 61.85 518/900 57.55 - - - 59.7 2634112379 82 54.66 0 59.7Page 3


78 25 lsjkt vkye eks0 eqLrQk flxksM+h flxksM+h iVuk 04.04.84 v0fi0o M - 390/700 55.71 536/900 59.55 - - - 57.63 2603118875 90 60 2 59.63jke fd'kksj79 89 d`".k fd'kksj dkSfMY;'kekZfl;kjkeiqj fl;kjkeiqj iVuk 05.06.89 lekU; M - 455/700 65 451/900 50.11 - - - 57.55 2625110548 95 63.33 2 59.5580 28 t;s'k dqekj vfuy flag egkcyhiqj egkcyhiqj iVuk 02.02.79 lekU; M - 473/800 59.12 503/900 55.88 - - - 57.5 2621110441 101 67.33 2 59.581 42 dqUnu dqekj f'koiqtu 'kekZ fNrjkSyhdeykxksikyiqjiVuk 01.03.77 lekU; M - 502/900 55.77 527/900 58.55 - - - 57.16 2627111252 93 62 2 59.1682 101 efu"kk dqekjh d`".kuanu feJ egkoj nkÅnuxj vkSjaxkckn 05.09.82 lekU; F - 433/700 61.85 467/900 51.88 - - - 56.87 2605119199 85 56.66 2 58.8783 88 fodk'k dqekj Ik'kqjke izlkn nfj;kiqj vuar ikyhxat iVuk 10.06.90 fi0o M - 415/700 59.28 524/900 58.22 - - - 58.75 0 209110607 82 54.66 0 58.7584 71 lejs'k dq0 flag rksrk flag ujgh fngqyh iVuk 10.12.83 fi0o M - 458/700 65.42 430/900 47.77 - - - 56.6 2660111322 95 63.33 2 58.685 40 jkgqy dqekjvf[kys'ojdqekj86 82 fnid dqekj fot; izk0 xqIrkegknsoiqj elkS


106 98 vHk; dqekjjkts'oj dekjflUgkfouksn dq0107 125 fefFkys'k dq0 xqIrkxqIrk108 32 jkts'k dqekjjke v;ks/;kflagtrhpd elkS


112vlxjh rcLlqe3eks0 odhy4lnjxyh]ikyhxatikyhxatiVuk10/03/1993e-480/80060%288/50057.70%260611235696/15064%567891011121314151617181920xzkeLFkk;h irkiksLVftyktUe frfFkvkj{k.k dksfVfyaxfodykax dk izfr'kreSfVªd dk izkIrkad@ iw.kkZdizfr'krbUVj izkIrkad iw.kkZdizfr'krizf'k{k.k dk izkIr vadizfr'krVh0bZ0Vh0 ijh{kk dk jkSy ua0izkIrkad @ iw.kkZdizfr'kr117.70%58.8260.82122232425vafre es|k lwph xzke iapk;r&jkeiqj uxok iapk;r fu;kstu o"kZ 2012&13dzekadvkosnu izkfIr dk dzekadvH;FkhZ dk ukefirk@ifr dk uke;ksx dkWye 13$15$17;ksx dk izfr'krvfrfjDr es/kk vaddqy es/kk vadvH;wfDr


पंचायत नयोजन इकाई मसौढ़ा-जलपुरा, खड-पाल!गंज (पटना)पंचायत $श&क नयोजन -20 सूची, सामाय वषय -अशतØ0 la0आवेदनमांकvkosnd dk uke firk@ifr dk uke tUe frfFk fyax LFkkbZ irk dkszfV eSfVªd izkIrkad izfr'kr bUVj izkIrkad izfr'kr dqy vkSlr TET osVst vad मेधा अंक jksy u01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 64 Jhfuokl dqekj Jh mn; 'kekZ 02.04.91 M2 20 jtuh'k dqekj vuhy flag 08.10.92 M3 51 iz'kkar dqekj fl)s'oj flag 06.10.92 M4 101 fiaVq dqekj lqnZ'ku izlkn 15.04.91 M5 14 eks0 eqyke ljoj xqyke :ckuh 01.03.79 Mdlok¡]ijlfcxgk¼tgkukckn½egkcyhiqj]ikyhxatHknksiqj]i[kjiqj]djih (vjoyMhgikyhikyhxat]iVukeksTDdk]iks0&cthjiqj]fcØe ¼iVuk½vuk0 411/500 82.2 597/900 66.66 74.26vuk0 370/500 74 339/500 67.7 70.8590/15060%107/15071.33%2 76.26 26701184694 74.90 2651110098fi0o0 373/500 74.6 356/500 71.2 72.90 87/150 58% 2 74.90 0 204111885fi0o0 356/500 71.2 368/ 500 73.6 72.40 89/150 59.33% 2 74.40 2641111253vfrfiNMk 684/900 76 609/900 68.44 72.2283/15055.33%2 74.22 26011196926 106 eqds'k dqekjJh fcUnk izlknflag27.01.94 Mflejk] ukScriqj¼iVuk½vuk0 375/500 75 616/900 68.44 71.7295/15063.33%2 73.72 26341106417 12 veuthr lkoar fnus'oj dqekj 30.05.92 Mlksjeiqj]tkuhiqj ¼iVuk½fi0o0 344/500 68.8 373/ 500 74.6 71.70 94/15062.66% 2 73.70 26021124318 13 lqthr dqekj txs'oj pkS/kjh 16.05.93 MdksneM+bZ ]iks0&fitjkok¡]dqFkkZ¼vjoy½vfrfiNjk 369/500 73.8 343/500 68.6 71.2083/15055.33%2 73.20 02 081107819 5 lat; dqekj gfjukjk;.k ;kno 25.07.91 M Hknoj] Hkkstiqj fi0o0 363/500 72.6 348/ 500 69.6 71.10 87/150 58% 2 73.10 266211122110 4 xtsUnz dqekj jfo'kadj 'kekZ 15.01.92 Megtiqjk] fcØe¼iVuk½vuk0 364/500 72.8 344/500 68.8 70.8093/15062%2 72.80 261711122311 45 fujatu dqekj yky cgknqj 'kekZ 06.06.82 Meksfj;kok] iks0&fnrh;kuk]fcØe ¼iVuk½vuk0 347/500 69.4 353/500 70.6 70.0098/15065.33%2 72.00 263711021012 100 latho dqekj mes'k izlkn 10.12.87 M13 99 nhid dqekj jkeukFk izlkn 05.02.93 Mdjatk]ukScriqj¼iVuk½ubZ efLtnikyhxat ¼iVuk½fi0o0 356/500 71.2 336/ 500 67.2 69.20 83/150 55.33 2 71.10 2663110783fi0o0 228/500 56 408/ 500 81.6 68.80 89/150 59.33 2 70.80 371211036614 38 jfc'kadj Jh fuR;kuan frokjh 26.06.77 Mdqjdqjh]ikyhxat ¼iVuk½vuk0 634/900 70.4 603/900 67 68.7097/15064.66%2 70.72 265611840015 69 fcu; d`".k v{k; dqekj feJ 02.02.93 Mlnkosg] nqfYgucktkj ¼iVuk½vuk0 363/500 72.6 322/500 64.4 68.5095/15063.33%2 70.50 269511032716 96 lat; dqekj Hkh[ku ;kno 06.04.91 M17 39 larks"k dqekj d`".kk izlkn 15.04.92 Mu;kcktkj]NksVhdcS;k]y[khljk;iks[kjiqj]ih-Msok¡ dknhjxat]iVuk&804452fi0o0 493/500 70.42 587/900 65.22 67.82 83/150 55.33 2 69.82 2662118571fi0o0 350/500 70 327/ 500 65.4 67.70 98//150 65.33 2 69.70 1415110602


18 30 dqekj larks"k JhHkxoku 'kekZ 01.03.79 Mxzke&xksok;]iks0& djtk]ukScriqj ¼iVuk½vuk0 638/900 70.88 571/900 64.22 67.5593/15062%2 69.55 262511139919 2 iz'kkar dqekj vuhy dqekj 'kekZ 05.10.92 Mbtjrk]iks0&iSiqjkdyk] ikyhxat¼iVuk½vuk0 353/500 70.6 318/500 63.6 67.1095/15063.332 69.10 264311120720 73 uhf[ky jkt lqjs'k dqekj flag 22.04.84 Mxzke& flejk]iks0&egeciqj]tkuhiqj¼iVuk½vuk0 448/700 64 630/900 70 67.0093/150622 69.00 263611079721 85 lat; dqekj vtwZu falag 20.12.73 MdjkSrh] djgjk]flxksM+h ¼iVuk½fi0o0 608/900 67.555 598/900 66.444 67.00 90/150 60% 2 68.99 266211845322 58 t; izdk'k flag jkecyh flag 20.07.88 Mlqyrkuiqj]f=eqrhZ uxj lsiqjc]nkukiqj]iVukfi0o0 337/500 67.4 329/ 500 65.8 66.60 85/150 56.66 2 68.60 262011853023 15 larks"k dqekjjke ckcq izlknxqIrk01.01.77 M24 102 iw.ksZanw dqekj vtqZu izlkn flag 20.04.76 MC/o izpkj vkVZisUVj]xzke$iks0fcØe]iVukNruk] ijlkcktkj¼iVuk½vfrfiNM+k 637 / 900 70.78 551/900 61.22 66.0099/15066%2 68.00 2665118239fi0o0 662/900 70.22 553/900 61.44 65.83 95/150 63.33 2 67.83 264611840425 25 dqUnu dqkej ftrsUnz izlkn flag 20.11.92 MelkS


32 43 fiz;adk dqekjhifr izeksn dqekjfirk yky fogkjh'kekZ18.10.88 FiSiqjk dyk]ikyhxat] iVukvuk0 503/700 71.85 516/900 57.33 64.5985/15056.662 66.59 264511849133 50 feFkys'k dqekj fnu cU/kq flag 05.08.91 MHksjgfj;kbaxfy'k]fl;kjkeiqj]ikyhxat ¼iVuk½fi0o0 467/700 66.7 312/ 500 62.4 64.55 83/150 55.33 2 66.55 0 20133254634 47 latho dqekj jkeizos'k flag 30.09.78 Mcm¡vk] fdtaj ]flxksM+h ¼iVuk½fi0o0 582/900 64.66 578/900 64.22 64.44 93/150 62 2 66.44 0 20611808835 65 jkefd'kksj ikBd Lo0 f'ko nso ikBd 20.12.78 M36 19 iq:"kksre dqekj jke ujs'k 'kekZ 06.08.80 Mfl;kjkeiqj]ikyhxat ¼iVuk½esjk][kuiqjk]ikyhxat¼iVuk½vuk0 638/900 70.88 578/900 64.22 67.55vuk0 469/700 67 554/900 61.55 64.2898/150 PaperII96/15062103/15068.662 66.38 26521185642 66.27 264611845637 9 lezkV lq'khy dqekj egsUnz iz0 flag 05.06.78 M/kjgjk ikyhxat¼iVuk½fi0o0 696/900 77.33 494/900 54.88 66.11 82/15056.66 0 66.10 266011131338 56 ehuk{kh fot; dqekj flaUgk 18.08.86 FC/o- fjrs'k dqekjH/o- jkek'k;flag] 'ksUveksMy ekbZdyLdqy ds fudV]cq|kZ dkykuhiVukvuk0 429/600 71.5 510/900 56.66 64.0895/15063.332 66.08 263311004439 28 fcUdVs'k dqekj ukxsUnz flg 27.02.92 Mtyiqjk]elkS


47 107 jhrs'k dqekj Jhjat; flag 05.12.92 McHku duik]lSnkckn] duikiVukvuk0 352/500 70.4 275/500 55 62.7094/15062.662 64.72 265811158648 34 eks0 eqtrCck gqlSu eks0 eqLrkd vgen 05.10.90 Mxzke$iks0&flxksM+h] okMZu0 10 ¼iVuk½vfrfiNjk 308/500 61.6 315/500 63 62.3084/15056%2 64.30 260211289249 59 euh"k dqekj ljok uUn oekZ 08.12.86 MNksVdh dksik]ukScriqj¼iVuk½fi0o0 493/700 70.42 467/900 52.11 61.27 98/150 65.33 2 63.27 262911198450 8 dkS'ky ikloku jke ujs'k ikloku 08.01.78 MHkxtksxk]vNqvk]ikyhxat]iVukvuqlq 628/900 69.77 474/900 52.66 61.2284/150562 63.22 260511246151 1 jatu dqekj }kfjdk izlkn 01.01.79 Meksgecriqj]jkuhiqj] ikyxat¼iVuk½v0fi0o 456/700 65.14 513/900 57 61.07 84/150 2 63.07 265311851252 57 vejthr dqekj nsosUnz izlkn 05.02.88 Mxzke$iks0&jkthiqj]jkuhrkykc¼iVuk½vfrfiNM+k 469/700 67 495/900 55 61.0084/15056%2 63.00 260311015753 68 dqekj jtuh'k Jh egsUnz 'kekZ 31.12.84 Mlnkosg] nqfYgucktkj ¼iVuk½vuk0 425/700 60.71 549/900 61 60.8696/150642 62.85 262511133254 60 xksiky dqekj vkseizdk'k lkg 16.09.85 Mfuljiqjk]vejiqjk]ukScriqj¼iVuk½fi0o0 443/700 63.285 525/900 58.33 60.81 85/150 56.66 2 62.80 261911006455 7 jksfgr dqekj Jh bZ'oj n;ky 20.01.86 Mvf[kr;kjiqj]ikyhxat ¼iVuk½vuk0 465/700 66.42 495/900 55 60.7193/150622 62.71 265911801856 74 nhyhi dqekj Lo0 ykyth 'kekZ 04.03.77 M57 49 jeu dqekj jke Jh flrkjke jke 21.12.84 M58 23 x.ks'k dqekj cPpq yky ;kno 20.12.83 Megtiqjk] fcØe¼iVuk½eUMkPN],dUdjljk;]ukyankdqatok¡] fcgVk¼iVuk½vuk0 522/900 58 555/900 61.66 59.83vuk0 386/700 55.14 318/500 63.6 59.3792/15061.3392/15061.332 61.83 26161111542 61.37 2652111655fi0o0 448/700 64 491/900 54.55 59.28 84/150 56 2 61.28 261711128459 41 jhrq fiz;n'kZuh fot; fcgkjh 'kekZ 21.02.89 FC/o- NirajKumar djlk]fcØe iVukvuk0 447/700 63.85 592/900 54.67 59.2686/15057.332 61.26 265811203860 80 [kq'kcq dqekjh egs'k flag 20.10.87 F[kUMksy]Qqykjh]lans'k Hkkstiqjvuk0 477/700 65.28 578/900 53.11 59.2061 108 fjrs'k dqekj lkdsr dqekj 05.01.87 M fcgVk] iVuk vuk0 386/700 59.28 59.11 59.2083/15055.3394/15062.662 61.19 0 7131110792 61.19 400111577962 37 lqjsUnz dqekj jke nso lko 02.01.77 Mykyxat ]lsgjk] ikyhxat¼iVuk½fi0o0 572/900 63.55 480/900 53.33 58.44 88/150 58.66 2 60.44 268011056263 98 /khjsUnz dqekj vkse izdk'k xqIrk 12.09.82 Mxzke $ iks0&ikyhxatvfrfiNjk 387/700 55.2 551/900 61.2 58.2085/15056.66%2 60.20 261611834364 36 vfHk"ksd jatu nqcs vfHkjke nqcs 10.02.89 MjkeiqjgtjrlkbZ]/ku:vk iVukvuk0 461/700 65.14 255/500 51 58.0793/150622 60.07 2601111761


65 84 ique dqekjh nhus'k izlkn 19.06.88 FU;q xkslkbZVksyk] uh;jMk0 nq[ku jke]Mh0 ,0 Hkh0Ldqy] nkukiqjdSUV]iVukvfrfiNM+k 376/700 68 433/900 58 63.0085/15056.662 60.00 264211819966 11 vfHkftr dqekj fnus'oj izlkn 12.08.87 Mlksjeiqj]tkuhiqj ¼iVuk½fi0o0 449/700 64.14 464/900 51.56 57.85 87/15058 2 59.85 260111830767 63 d`".k fd'kksj dkSUMhy jkefd'kksj 'kekZ 05.06.79 Mfl;kjkeiqj]ikyhxat ¼iVuk½vuk0 555/700 65 451/900 50.11 57.5695/15063.332 59.55 262511054868 26 lukst pkS/kjh Jh Hkxoku pkS/kjh 07.03.88 MirkSuk] flf)iqjikyhxat]iVukvuqlq 396/700 56.57 526/900 58.44 57.5184/150562 59.51 0 20611069669 17 'kf'kHkw"k.k 'kekZ lq[kuUnu 'kekZ 10.06.84 MdksM+jk]jkuhiqj]ikyhxat¼iVuk½vuk0 403/700 57.57 511/900 56.78 57.1890/150602 59.17 0 20711007370 32 dqUnu dqekj f'koiqtu 'kekZ 01.03.77 MfNrjSyh] deykxksikyiqj] eusjiVukvuk0 502/900 55.77 527/900 58.55 57.1693/150622 59.16 262711125271 52 jkts'k dqekj vn;k flag 03.09.66 MelkS


83 71 dq.kky dqekj xqIrk ujsUnz dqekj xqIrk 28.11.90 M84 53 lat; dqekj jke ckcq flag 20.01.84 Mujgh]fngqyh]nqfYgucktkj ¼iVuk½lkbZ VksyhefLtn]HkB~Bhij] xksykjksM]nkukiqj¼iVuk½fi0o0 388/700 55.4 485/900 53.8 54.60 87/150 58 2 56.60 2627111081fi0o0 317/700 45.28 573/900 63.46 54.37 104/150 59.33 2 56.47 266211121285 55 uhrh'k dqekj ftrsUnz dqekj flag 12.10.89 Mbeyhry]vk;Zlelt eafnjds fiNs]nkukiqjdSUV] ¼iVuk½fi0o0 260/500 52 509/900 56.55 54.28 98/150 65.33 2 56.28 263811827486 62 'kEHkq ukjk;.k lqjs'k pkS/kjh 01.03.78 Mcgknqjiqj]:iliqj]vFkeyxksyk]iVukvuqlq 509/900 56.55 504/900 56 56.2882/15054.660 56.28 266811232987 97 uhjt izlkn Jh eunso izlkn 28.10.84 Mxzke$iks0&csnkSy]fcgVk ¼iVuk½vfrfiNjk 262/500 52.4 494/900 54.88 53.6494/15062.66%2 55.64 263711805088 3 t; izdk'k d``".k uUnu 10.01.82 M89 79 czts'k dqekj jke vo/k izlkn 30.08.76 M90 21 t;s'k dqekj vfuy flag 02.02.79 Mdqjdqjh]ikyhxat ¼iVuk½ialqgh]lhgh]ikyhxat¼iVuk½egkcyhiqj]ikyhxatfi0o0 365/700 52.14 496/900 55.11 53.63 83/150 55.33 2 55.63 0 202118219fi0o0 423/900 47 540/900 60 53.50 84/150 56 2 55.50 2613112415vuk0 473/900 52.55 490/900 54.44 53.50101/15067.332 55.49 262111044191 91 fuaR;kuan fd'kksj jked`".k izlkn 01.12.83 Mfd'kksj fuokl]xkSre uxj]m"kk xkSldEiuh U;wckbZikl jksMiVukvuqlq 401/700 57.28 438/900 48.66 52.9784/150562 54.97 263811853392 94 'kSysUnz dqekj gjh lko 10.12.83 Mtyiqjk]elkS


97 83 iz'kkar ve`r f'ko ckcq izlkn 16.02.88 M98 48 yky ckcq xqIrk Jh jkek lko 14.04.74 M99 29 fcDdh dqekj vo/ks'k ;kno 02.11.86 M100 77 eks0 lq,c eks0 jksftn fe;k 05.02.88 Miqjkuhcktkj]ikyhxat¼iVuk½lhgh]ikyhxat¼iVuk½ygykniqj]lSnkckn]jkuhrkykc]duik] iVukxzke$iks0&'kgjrsyik] djih¼vjoy½fi0o0 365/700 52.1 473/900 52.5 52.30 101/150 67.33 2 54.30 2643111072fi0o0 425/900 47.2 511/900 56.7 51.95 93/150 62 2 54.95 1407110432fi0o0 356/700 50.85 447/900 49.6 50.23 97/150 64.66 2 52.25 0 209110427vfrfiNjk 387/700 55.28 406/900 45.11 50.2088/15058.662 52.20 0 203112398101 33 jkek'kadj dqekj jke pUnz jtd 08.01.82 Mrkj.kiqj][kuiqjk]ikyhxat ¼iVuk½vuqlq 304/700 43.42 284/500 56.8 50.1189/1502 52.11 2652111725102 103 jke v;ks?;k ikloku jke pUn ikloku 02.03.84 Mdkc]jkuhrkykc iVukvuqlq 384/700 54.88 434/900 48.22 51.5582/15056.660 51.55 2652111781103 66 mn; dqekj ;nquUnu izlkn 02.10.90 MebZ]] lksuebZ]/ku:vk] ¼iVuk½fi0o0 301/700 43 280/ 500 56 49.50 92/150 61.33 2 51.50 2686110173104 105 d`".kdkUr pkS/kjh jke lq[k pkS/kjh105 10 lq/khj dqekj fl;kjke flag15.05.7515.10.81MMgjiqjk]egeniqj]fcØe] iVukujgh]fngqyh]nqfYgu cktkj¼iVuk½vuqlq 383/900 42.55 483/900 53.66 48.11 95/15063.332 50.11 2628110109fi0o0 226/500252/ 500 50.4 47.80 84/150 56 2 49.80 267411012745.2106 82 vjfcUn dqekj uanfd'kksj 02.01.83 Mxzke$iks0&[ktqjh] ukScriqj¼iVuk½vfrfiNjk 337/700 48.14 463/900 51.44 49.7982/15054.660 49.79 1403110919107 95 vejs'k dqekj >k Jh vejukFk >k 21.07.79 MeqtSuk] fujiqj]dqFkkZ jksM]leLrhiqjvuk0 229/500 48.8 431/900 57.8 53.3095/15063.332 48.80 2602119310108 87 t;Jh ckcq ukxs'oj flag05.08.90MpU

More magazines by this user
Similar magazines