Økt behov for sikkerhet 2/06 - Siesenior.net

siesenior.net

Økt behov for sikkerhet 2/06 - Siesenior.net

innblikk 2/063Ny styringsstruktur i SiemensSiemens har ambisiøse forretningsmål for neste treårsperiode, og disse målene skal nåsved å skape flere forretningsmuligheter på tvers av forretningsområdene. For å sikre atdette skjer er direksjonen som enhet lagt ned, og det er opprettet en ny konsernledelsesom trekkes tettere inn i den operative ledelsen av selskapet.Siemens i Norge er inne i en god vekstfaseog har ambisjoner om ytterliggerevekst. En forutsetning for å lykkes meddette er at vi klarer å realisere merverdiensom ligger i Siemens totale porteføljesamt å øke konkurranseevnen gjennomfelles prosesser.Selskapets styringsform er derfor gjennomgåttmed tanke på å styrke evnen tilvekst og samhandling mellom forretningsenhetene.Konklusjonen er at dagensstyringsform (direksjon) endres.Funksjonen Chief Operating Officer (COO)blir ikke erstattet når Otto Søberg gårover i ny funksjon som GG-leder for Olje,Gass & Marine Solutions. Ledelsen vil etterdette bestå av administrerende direktørPer Otto Dyb og økonomidirektør KjellPettersen.NY KONSERNLEDELSESamtidig er det etablert en konsernledelsesom trekkes tettere inn i den operativeledelsen av selskapet. Hensikten er åknytte forretningsenhetene sterkere tilSiemens totale utvikling i Norge, samt åetablere økt eierskap til felles prosesserog prosjekter. Konsernledelsen møtes enhalv dag annenhver uke for å diskuterefelles strategiske tema som for eksempelvekststrategier, etikk, omdømme,Fit4More, Siemens One, PM@Siemensmed mer. Denne ordningen ble innførtmed virkning fra 6. juni 2006.Per Otto Dyb, CEO(Ledelsen)Kjell Pettersen, CFO(Ledelsen)Frank Almaas, E&A Are Dahl, O&G Dag Otterstad, A&DOle Per Måløy, Med Otto Frøseth, BT Leif Karlsen, TS Olav Rygvold, INS Per Arne Henæs, ComOve Guttormsen, SBS AS Gry Rohde Nordhus, CC Frank Jaegtnes, CSD Kåre Ytre-Eide, HR Magnar Uv, CAM


innblikk 2/065MEGATRENDER MOT ÅR 2010Flere trender i verdenssamfunnet mot år 2010 vil økebehovet for sikkerhet:– Økte sosiale forskjeller, manglende utdannelse,analfabetisme og religiøs fundamentalisme øker farenfor økonomisk kriminalitet og terrorisme. Økt sannsynlighetfor angrep mot offentlige bygninger ogarrangementer, kraftverk, fabrikker og transportsystemerm.m.– I 2007 vil mer enn halvparten av verdens befolkningbo i byer der hver 3. innbygger bor i slummen;Sub-Sahara i Afrika (72 prosent), Sør- og Sentral-Asia(58 prosent), Øst-Asia og Nord-Afrika (30 prosent).– På verdensbasis vil 12 – 15 prosent av unge, voksnemenn være uten utdannelse, fattige og sannsynligvisuten jobb.– Nye former for elektronisk kriminalitet som truersikkerheten for viktig data og informasjon, representereren økende trussel mot en global verden medstadig tettere forbindelser.Kilde: CIA, FN, Heritage Foundation


6 innblikk 2/06Visste du at...– Siemens er verdens tredje størsteleverandør av sikkerhetsløsninger.– Siemens er verdensleder innenbrannsikring.– En av fire forretningsbygg i Europahar brannsikring fra Siemens.kan også kjøpe skreddersydde sikkerhetsløsningerog tiltak mot for eksempelindustrispionasje.Industri- og produksjonsbedrifter medsmå marginer er spesielt avhengige avkontinuerlig drift, i tillegg har personsikkerhetenfått mer oppmerksomhet isenere år. Siemens leverer overvåking avteknisk drift og automatiseringsproduktersom er utviklet for gi maskindrift utenbrudd og økt sikkerhet for personalet.ØKT BEHOV FOR IT-SIKRINGSentrale sektorer i samfunnet som helseog omsorg, kraft og industri, bank ogfinans, tele og transport, kan vanskeligutføre sine oppgaver uten utstrakt brukav IKT. Et offentlig oppnevnt utvalg,Sårbarhetsutvalget, gjenga allerede i2000 en undersøkelse som forteller at 57prosent av de virksomhetene som bleundersøkt hadde lidd økonomiske tapsom følge av utilgjengelige IT-systemer.Gjennom datterselskapet Siemens BusinessServices tilbys Siemens’ kunder en rekketjenester for å sikre uavbrutt tilgang tilbedriftens IT-systemer og IT-baserte informasjon,samt å sikre systemene motuautoriserte personer og bruk. Men ogsåbrann, vannskader og hærverk kan gistore konsekvenser for bedriftens IKT.Flere bedrifter opplever stigende kompleksiteti omverdenen og differensierte kravfra virksomhetens medarbeidere, kunder,leverandører og myndigheter. Det er ikkelenger tvil om at sikkerhet bør være etviktig tema i toppledelsen i enhver bedrift.TRYGGERE REISERMed økt befolkningsvekst og globaløkonomi øker trafikkintensiteten for bådepassasjer- og varetransport. Krav tilraskere og mer effektiv transport medfærre ansatte til stede, øker også faren forulykker.Siemens leverer elektrotekniske anleggog systemer knyttet til trafikksikkerfremføring av tog, trikk og t-bane. Blantannet har vi levert sikkerhetssystemet påGardermobanen med spesielle krav forhøyhastighetstog. Deler av Norge harmange tunneler og med økende trafikkøker også kravet til sikkerheten der.Siemens’ teknologi for trafikkovervåking,styring og kommunikasjon gir tryggereferdsel på både vei og i tunneler.Siemens bygger nå ut et landsdekkende,lukket kommunikasjonsnettverk forJernbaneverket, GSM-R, som øker sikkerhetenfor de reisende.Kontroll med hvem som kommer inn ogreiser ut av et land har blitt mer aktueltde seneste årene. Siemens leverer sikkerhetssystemerfor flyplasser og andrestore offentlige knutepunkter for reiser,blant annet biometrisk teknologi foridentifisering via fingeravtrykk.GIR ET SIKRERE HJEMVinningskriminalitet blir drevet av mulighetenfor å lykkes og statistikken viserat hus med alarm sjelden har innbrudd.Siemens leverer både innbruddsalarmerog overvåking for brannvarsling til privateboliger. Det trådløse alarmsystemet erknyttet opp mot fasttelefonen som igjenSIKRE DIVISJONERGjennom våre divisjoner kan Siemens gjøre de fleste områder i samfunnet tryggere:Automation & Drives (A&D)Building Technologies (BT)Communications CarrierNetworks (Com CN)Electrical Installations (EI)Transportation Systems (TS)Siemens Business Services ASAlt fra produkter for overvåking av teknisk drift og automatiseringsprodukterfor industribedrifter til enkle sikkerhetsprodukter til hjemmet.Innbruddsalarm, kameraovervåking, adgangskontroll, brannalarm, posisjons følging,fysisk sikring, døgnbemannet alarmstasjon og utrykningstjenester.Avanserte løsninger for rask og sikker kommunikasjon både overmobilnett og fastnett.El-sjekk og utbedring av elektriske anlegg, installasjon av sikkerhetsløsninger.Trafikksikker fremføring av tog, trikk og t-bane. Trafikkovervåking, styring ogkommunikasjon for trygg ferdsel på veier og i tunneler.Sikrer uavbrutt tilgang til bedriftenes IT-systemer og informasjon, og sikrer motuautorisert bruk.


innblikk 2/067er knyttet opp mot Alarmstasjonen iTrondheim som dekker hele landet ogdirigerer utrykningskjøretøyene til detaktuelle stedet.I 2005 hadde to av tre branner en elektriskårsak. Et godt tiltak for å reduserebrannfaren er å la Siemens foreta enel-sjekk av boligens elektriske anlegg.Vi leverer også overspenningsvern motlynnedslag, og en rekke andre sikkerhetsproduktertil private hjem.Etter hvert har også IT-sikkerhet blitt ettema på hjemmefronten. For oss i Siemenser det datterselskapet Siemens BusinessServices som bidrar med sikkerhetsløsningertil våre hjemmekontor.Sikkerhet er et mangfoldig begrep knyttettil de fleste deler av samfunnet, fra togreisetil Bergen og bedriftsinterne hemmeligheterpå arbeidsgiverens harddisk,til elektroniske pasientjournaler på sykehuset.Siemens’ avanserte teknologiskeløsninger kan gjøre mange av disse områdenetryggere.TIL FILMEN: Geir Thorstensen, Helge Bjerkvik og Renate Nesse har gått til filmenfor å friste ungdommer til å søke realfag.Lokker ungdommenetil realfag med filmSiemens, med administrerende direktør Per Otto Dybi spissen, engasjerer seg i arbeidet med å øke rekrutteringenav ungdommer til realfagene. Det er spilt innen film som skal friste skoleungdommene til å satsepå realfag, og 6. juni ble det etablert et realfagslaugmed flere teknologibedrifter.Tekst: Anne TollerudFoto: SiemensKilder:www.ntnu.no/videre/konferanseInstitut for Fremtidsforskningwww.If.noPRIS FOR BESTE NYESIKKERHETSPRODUKTSiemens Building Technologies’nye overvåkingskamera, EyetecIRO840T, fikk prisen for beste nyesikkerhetsprodukt på den europeiskeIfsec-messen 2006. Eyetecer verdens første overvåkingskamerasom kan følge to retningersamtidig, den kan også oppdageaktiviteter i totalt mørke. Ifsec-prisener opprettet for å hedre debeste produktene innenfor sikkerhetsovervåking.I forbindelse med Kunnskapsløftet,den nye skolereformen som introduseresved skolestart høsten 2006, erdet produsert en film som skal inspirereungdom til å velge realfag. Deter Adalia Film og Utdanningsdirektoratetsom har tatt initiativ til filmensom skal vise både de spennendeutfordringene som ligger i faget, ogavmystifisere utdannelsen.Siemens er én av flere bedrifter somer med og viser hvilke spennendekarrieremuligheter man får med realfag-bakgrunn.I løpet av 10 minutterpresenterer Helge Bjerkvik fra E&A,Renate Nesse fra COM og GeirThorstensen fra INS sin arbeidshverdagi Siemens.– Det er naturlig for Siemens å engasjereseg for å få flere unge til å velgerealfag. Skal vi fortsette vår utviklingog nå våre m ål, er vi helt avhengigeav nye tilskudd å rekruttere fra i årenesom kommer, sier administrerendedirektør Per Otto Dyb.ØNSKER REALFAGSLØFTFlere større teknologibedrifter er bekymretfor utsiktene til å sikre seggode hoder med realfaglig kompetansei fremtiden og under arbeidetmed filmen kom ideen om et realfagslaug.6. juni ble lauget etablert med representanterfra toneangivende norsketeknologibedrifter, blant annetSiemens og Accenture.Realfagslauget skal i samarbeid medmyndighetene initiere en kampanjefor å få flere ungdommer til å satsepå matematiske-, naturvitenskapligeogteknologiske fag (MNT-fagene).Ved å ufarliggjøre og aktualisere utfordringeneman møter innen realfaghåper lauget at både rekrutteringen ogdet faglige nivået innen disse fagenevil øke. I første omgang er hovedmålgruppenelever i 10. klasse i skoleåret2006/07.Tekst: Anne TollerudFoto: Adalia Film


8 innblikk 2/06Bygger Pakistansk mobilSiemens er i ferd med åbygge ut Telenors nye mobilnetti Pakistan i rekordfart.Behovet er stort, for bare treprosent av Pakistans 150millioner innbyggere harmobiltelefon.Siemens bygger nå ut Sør-Pakistans GSMnettverkfor Telenor. Siemens fikk kontrakteni juni 2004 og den omfatter leveranseav svitsjer, mobilt transmisjonsutstyr,basestasjoner og GPRS hardware ogsoftware.– Dette er det raskeste utbyggingsprosjektetfor mobil i Pakistan noensinne.Siemens har i dag rundt 850 basestasjonerpå luften i Pakistan. Nokia,som også leverer basestasjoner til prosjektet,har om lag det samme, sier PerNyseth. Per er Sales Director Pakistanfor Global Account Teamet i divisjonCommunications Carrier Networks(COM CN).MULTIKULTURELT PROSJEKTTelenor har fått en landsdekkende GSMlisensi Pakistan, som med sine 150millioner innbyggere er verdens sjettestørste land. Den 15. mars i fjor lanserteTelenor sine kommersielle mobiltjenesterunder navnet Telenor Pakistan, og det erdette nettet Siemens nå bygger ut.– Prosjektteamet i Pakistan består avmedarbeidere fra hele verden. I dag erdet rundt 350 ansatte med 40 forskjel ligenasjonaliteter i prosjektet, så her kan vivirkelig snakke om et multi kulturelt prosjekt,sier Per.Telenor følger alle sine internasjonaleprosjekter tett, og sender alltid norskemedarbeidere for å følge opp ansattelokalt. Vanligvis har Telenor en CTO(Chief Technical Officer) samt sentralemedarbeider i prosjektene fra Norge.– Vår erfaring fra Malaysia og nå Paki staner at Telenor verdsetter at også leveran-LUFTIG TUR: Mobilantenner i høye tårndekker store områder, her er NationalDocumentation Manager Trygve Sagenpå vei opp for å sjekke forholdene.døren har nordmenn til stede lokalt, enperson de enkelt kan diskutere utfordringermed. Det er også viktig å ha et bindeleddmellom leverandørens prosjektorganisasjonlokalt og Global Account Teamet somsitter i Norge.VIKTIG KUNDE– Telenor er en viktig og interessant kundeog på mobilsiden er våre største kontraktermed Telenor i Pakistan og Malaysia.På fastnettsiden vant Siemens nylig enkontrakt om oppgradering av Telenorsbredbåndsnett i Norden. Telenor er nå pålisten over Siemens’ Top25-kunder ogbeveger seg raskt oppover, sier Per.ORIGINAL TRANSPORT: Sementsekkene ankommeranleggsplassen på oksekjerre. LogisticsManager Anders Dege poserer med transportmannskapene.Telenor satser stort i utlandet og har rundt90 millioner abonnenter verden over.Deres tre største nett i utlandet er: Kyivstari Ukraina (13,9 millioner abonnenter),DTAC i Thailand (8,7 mill.) og DiGi.Comi Malaysia (4,8 mill.) der Siemens ogsåhar hatt oppdrag for Telenor.Pakistan er et marked med stort potensialogså for Siemens internasjonalt. Bare treprosent av landets rundt 150 millionerinnbyggere har mobiltelefon og den årligeveksten var på hele 139 prosent i 2004.Tekst: Anne TollerudFoto: Marit Amundsen, Holteprosjekt


10 innblikk 2/06Prøv en mentor onlineI Siemens’ nye e-læringsportal har du direkte tilgang til lys levende ekspertise med rådgivning24 timer i døgnet. Her får du svar på de fleste spørsmål om jobbrelaterte IT-verktøy ogfaglige temaer som ledelse og salg. I tillegg kan du søke informasjon i over 3000 kursog 2000 elektroniske bøker.– Her ligger det så mye informasjon atselv Helpdesk kan ha nytte av disse tjenestenefor detaljspørsmål om for eksempeldatabaser, operativsystemer og Microsoftprodukter,sier personalsjef Ole Banggreni Human Resource Management (HRM).Han er stolt av den nye e-læringsportalen,SieLearn, som ble åpnet i januar. Mangehar vært innom og kurset seg, blant anneti HMS, men Ole oppfordrer flere til åbenytte mulighetene i SieLearn.Nettbasert læring og søk etter kunnskapkan spare mye tid i en hektisk hverdag.– E-læringsportalen skal være enkel åbruke, et tips er å prøve tjenester som søkog rådgivning først. Når man blir mer kjentmed hvordan portalen virker, kan man gåvidere til kursene. Målet er at alle skal hagjennomgått grunnleggende HMS-opplæringinnen sommerferien 2006 og detkan være en god start for å bli kjent medlæringsportalen, sier Ole. Han minner omat SieLearn også inneholder en hurtigopplæringi Siemens’ nye konsept formedarbeidersamtaler for de som vil vitemer om dette før høstens runder medsamtaler setter inn. Også Spiridonkurseneblir å finne i SieLearn.Tekst og foto: Anne TollerudTILPASSET DITT BEHOVTidligere var e-læringsportalen kursorientertmed innkjøp av ett og ett kursinnenfor et snevert område, den nyeportalen åpner en hel verden av kunnskapfor brukerne. Du kan finne akkurat deninformasjonen du trenger, uten å ta ethelt kurs med påfølgende eksamen.– Kurs er viktig, men viktigst er det atvåre medarbeidere får tilgang til den informasjonende trenger der og da. Detkan være en avansert funksjon i Excel,utfordringer knyttet til et programmeringsverktøyeller noen grunnleggendeprinsipper for prosjektledelse. Konkretesøk i SieLearn gir tilgang til den relevantedelen av et kurs, eller et avsnitt i en elektroniskbok, men mest imponerende ermuligheten til å få svar på spørsmål fraeksperter innen hvert område.I SieLearn skriver du inn spørsmålet (påengelsk) og får rask respons fra en mentor.Dialogen fortsetter til du har fått vite detdu trenger, sier Ole.SieLearnSiemens’ e-lærings portalSieLearn er tilgjengelig foralle medarbeidere som hartilgang til en Siemens-PCmed CAT. Portalen erengelsk og det krevesikke passord. Du finnerSieLearn under applikasjonertil venstre på intranettsforside.1850 kurs innen IT1300 kurs innenbusiness2000 elektroniske bøkerinnen samme temaerRaskt søk på stikkord/tema24 t. online supportfra eksperterPOSITIVE TIL E-KURSEn undersøkelse gjort av CorporateInformation and Operations (CIO) tidligerei år viser at Siemens-ansatte erpositive til bruk av IT i læringsprosessen.PÅ RETT KURS: Personalsjef og e-læringsansvarlig Ole Banggreni HRM er i gang med å fullføre siste del av HMS-kurset som erobligatorisk for alle medarbeidere.


innblikk 2/0611Flere tar ansvar for arbeidsmiljøetDet siste årets fokus på HMS har gitt resultater. Nå tar stadigflere ansvar for arbeidsmiljøet og melder fra om potensiellefarer som snubleledninger og glatte gangveier i stedet forå overlate problemet og en mulig skade til andre.Siemens skal være et sikkert selskap ogdet siste årets fokus på HMS har værteffektivt.– Kursvirksomhet og arbeid med rutinerhar ført til at mange har fått øynene oppog nå tar ansvar for HMS, ikke bare påanlegg men også for arbeidsmiljøet generelt.I stedet for å trekke på skuldreneog overlate problemet til andre, gir mangeflere medarbeidere enn tidligere beskjedom potensielle farer som snubleledningerpå møterom, glatte gangveier og andrefarlige forhold. Det kommer også inn godeforslag til forbedringer, sier HMS-lederRolf Nordengen.KURS GIR GODE IDEERDet ble i vinter satt i gang et storstiltopplæringsprogram i Siemens og mangeansatte har deltatt på disse kursene.Mange av deltakerne er ledere og prosjektledere,men også verneombud, medlemmerav AMU/BU og andre med interessefor arbeidsmiljøet har deltatt på HMSkurs.Divisjon Energy & Automation (E&A)ligger i tet med antall deltagere, fulgtav divisjon Olje og Gass (O&G) ogInstallasjon (INS).Som en del av kurset skal man blant annetgjennomføre en vernerunde, gjennomgådokumentasjon og komme med forbedringsforslagog utarbeide HMS-plan foret prosjekt. Et tema som flere har grepetfatt i er oppdrag og prosjekter i utlandethvor vi har mye bra dokumentasjon, mensom det kan være vanskelig å finne. Herog på flere andre områder er det forbedringerpå gang.NYTT PC-VERKTØYSiemens innfører i disse dager et nytt PCverktøyfor oppfølging og presentasjon avmeldinger om farlige forhold og skader,KS- og HMS-avvik, samt forslag til forbedringer.Verktøyet, som så treffendehar fått navnet Forbedringsportalen, kanbrukes på mobiltelefon og PDA. Deler avportalen skal være i drift allerede førsommerferien.HMS-FOKUS: - Kurs og arbeid med rutinergjør at flere nå tar ansvar for arbeidsmiljøet,sier HMS-leder Rolf Nordengen.– Aktivitetsnivået innenfor HMS harvært høyt det siste året, men det erfortsatt en del uløste oppgaver. Noendivisjoner henger etter med opplæringog bevisstgjøring og det skal utvikles etstrukturert opplegg for oppfølging avvåre leverandører, sier Rolf.Tekst og foto: Anne TollerudHusk HMS-opplæring på intranettAlle i Siemens skal få lik HMS-opplæringpå grunnleggende nivå gjennom e-læringsportalen på intranett. Ledelsenhar pålagt alle ansatte å gjennomgådette korte kurset og mange har fulgtoppfordringen tross høyt aktivitetsnivåpå alle områder. Status per 1. juni er at421 personer har bestått kurset: O&Gleder blant divisjonene med 180 deltagere,fulgt av Communications (COM)med 75, (E&A) med 46 og BuildingTechnologies (BT) med 43 deltagere.Divisjon Installasjon som vanligvis lederan slike løp, er litt handikappet pågrunn av teknologiske hindringer ogat mange av montørene har heller ikkePC tilgjengelig.En oppfordring til alle som kan, er at degjennomfører den grunnleggende HMSopplæringenfør de tar sommerferie.Det tar bare en time å gjennomførekurset, du finner det på SieLearn underapplikasjoner til venstre på forsiden avintranett.Ny arbeidsmiljølovHelse, miljø og sikkerhet er en lovpålagtaktivitet og et lederansvar. Dette erytterligere presisert i den nye arbeidsmiljølovensom kom 1. januar 2006.Av nye saker kan nevnes kravet omtilpassing av arbeidsoppgaver til denenkeltes forutsetning, et mer inkluderendearbeidsliv, krav til et bedrepsykososialt arbeidsmiljø og at pålagtHMS-opplæring gjelder for alle.Du finner arbeidsmiljøloven på Internett:www.arbeidstilsynet.no


12 innblikk 2/06Valgte innovativtog internasjonaltDa Henrik Ova så seg om etter en trainee-stilling falt valgetpå Siemens. Det var et enkelt valg i følge ham selv, både pågrunn av Siemens’ bredde og internasjonale spredning, menogså fordi han var på jakt etter innovasjon og mulighetenfor å jobbe internasjonalt.– Jeg var på utkikk etter en trainee-stillingi et internasjonalt selskap med muligheterfor å jobbe i utlandet og innen forskjelligefagfelt. Siemens’ størrelse, internasjonalespredning og produktportefølje gir heltunike jobbmuligheter. Både i forhold tilå jobbe i eller mot utlandet, og å jobbemot forskjellige markeder. Siemens’ langehistorie innen så innovative og krevendemarkeder er imponerende og gjør detspennende å lære bedriften å kjenne, sierSiemens-trainee Henrik Ova, som etteråtte måneder i Norge nå er på plass iMünchen.26-åringen fra Sandvika startet sineøkonomistudier på BI i Oslo og har enMaster of Science (MSc) innen økonomiog finans derfra, i tillegg til en MSc i InternationalBusiness Economics fra CityUniversity i London. Ved siden av studienejobbet han blant annet som veilederi matematikk ved BI Oslo og som konsulentinnen internrapportering for DirectionAS. Med sin økonomiske bakgrunn syneshan det er et pluss å jobbe i en ingeniørtungbedrift som Siemens.– Jeg liker å jobbe sammen med menneskermed ulik bakgrunn. Ønsker man i tilleggå jobbe i et innovativt selskap somleverer fremtidsrettede, teknologiskeløsninger, er det naturlig at det er enovervekt av ingeniører, sier Henrik.TOÅRIG UTVIKLINGSPROGRAMSiemens Graduate Program (SGP) er ettoårig utviklingsprogram for unge lovendemedarbeidere med potensiale for lederoppgaveri et stort og internasjonalt selskap.Programmet gir variert arbeidserfaringkombinert med kurs, opplæring,lederutvikling, internasjonal erfaring ognettverksbygging. SGP er fordelt på treoppdrag hvor man får jobbe innen forskjelligefagfelt og tilbringe åtte månederi utlandet. Siemens’ hovedmålsetting fortrainee-programmet er å utvikle ungeledertalenter til internasjonale lederstillingeri bedriften.– SGP er et av de desidert mest spennendetrainee-programmene jeg har sett,sier Henrik.INTERNASJONALT NETTVERKEtter åtte lærerike måneder i controllergruppeni Corporate Accounting andControlling, er Henrik nå i München hvorhan har deltatt på flere seminarer medandre traineer for å lære hvordan Siemensopererer i andre land. Han jobber nå iCorporate Development Strategies EU iMünchen, der arbeidsoppgavene bestårav strategisk controlling av de europeiskelandene gjennom blant annet analyse avmarkeds- og bedriftsutvikling og kommuniseringav regionalstrategi gjennomrapportering til sentralstyret.– Det har vært kjempespennende å møteså mange mennesker med ulik erfaring,men som samtidig har så mye til felles.Dette er en glimrende måte å bygge etinternasjonalt nettverk på. I Tyskland erdet ca 70 andre SGP-medlemmer og etganske stort apparat rundt. Det arrangeresmange aktiviteter både sosialt ogfaglig, så jeg tror det blir åtte lærerike ogsosiale måneder her i Tyskland, sier Henrik,som også er glad i en aktiv fritid når tidenstrekker til. Han liker det meste av sportog har prøvd seg som aktiv padler og


14 innblikk 2/06I farten…Maler for engstelige pasienterTidligere Siemens-medarbeider Thore Sveberghar laget et takmaleri for å roe ned og muntreopp engstelige pasienter mens de ligger i MRtrommelen.Kragerømaler Sveberg fikk ideen da han selvlå smånervøs i MR-trommelen og så opp i dethvite taket. Han malte først et bilde som mangepasienter har satt stor pris på, og nå har hanmalt enda ett bilde til Sykehuset Telemark derde har en MR fra Siemens.– Med så mange begeistrede tilbakemeldingerfant jeg ut at jeg ville lage et nytt verk, et oppmuntrendebilde med sol og sterke farger for åta bort de tunge tankene, sier Thore Sveberg(Foto: Jørn Ertsaas).Bytter fra båttur til oktoberfestSiemenslaget i Oslo bytter i år ut den store sommerfestenmed oktoberfest. 21. september går oktoberfesten av stabelenmed levende «ompa und jodelmusik».Menyen er tradisjonell bayersk med pølser, svine-knoker,sauerkraut og øl naturligvis. Årsaken til byttet er at mangeer opptatt med Spiridon i juni.Bergen har BUGSSiemenslaget i Bergen har etablert sin egen dykkergruppe, BUGS (BergenUnterwasser Gruppe Siemens). BUGS har 19 medlemmer på forskjellig nivå,alt fra badekar til dypere dykk i sjøen (bildet viser Ståle Sveen).– Bergen har noen av landets beste dykkeplasser rett utfor stuedøren, og dadet viste seg at flere kolleger var interessert i dykking var det duket for etnytt tilbud i Siemens-laget, sier Erlend Vetnes som leder dykkergruppa.Dykking er en dyr sport, så egenandelen er forholdsvis høy, men BUGS får endel støtte fra Siemenslaget. Dykkergruppa har en rekke aktiviteter og tureråret rundt og ambisjonen er at BUGS skal være den raskest voksende gruppeni Siemenslaget i Bergen.Kolleger i Kanalveien kan bare håpe at noen av medlemmene glemmer å tamed utstyr på dykkene. Da er nemlig regelen (uten unntak) at vedkommendeskal bære dykkermaske på under hele lunsjen første arbeidsdag etter dykket.DILBERT


innblikk 2/0615Takk– til Direksjonen for hilsen, og nydeligeblomster og til kolleger for hyggeligehilsener på min 70-årsdag. Tore Sehm S/T– for flotte blomster fra Direksjonen oghyggelig hilsen fra Seniorklubben i anledningmin 80-årsdag. Øivind Ollestad S/O– til Direksjonen og kolleger for blomster oghyggelig oppmerksomhet i forbindelse medmin 60-årsdag. Frank Nordby S/O– for hilsen og pene blomster i anledningmin 85-årsdag. Johan Rønsberg S/T– til Direksjonen, divisjon TS og kolleger forgaver og oppmerksomhet i anledning min50-årsdag. Åge Reiakvam S/O.– til Direksjonen for fine blomster til min85-årsdag. Knut DragetGod sommer!Redakjonen i Innblikk ønskeralle sine lesere en riktig godsommer!VelkommenAchalhi, Mohamed, OsloAmasaad, Ahmed, OsloBirkelid, Miranda Stol, StavangerBratsberg, Tom Gunnar, OsloBrubak, Kim Nicholas, OsloCockbain, Nina, OsloDiaz, Carlo, OsloEdvardsen, Lars Sigurd, OsloFossberg, Dan-Richard, OsloHögvall, Robert, OsloHovsepian, Yorik, OsloKvame, Jørgen, Sarp sborgLandsgård, Elizabeth, OsloMoen, Espen Ueland, StavangerMoradi, Arash, OsloNomeland, Trine Annette, OsloOhlgren, Pål-Martin, SarpsborgOlsen, Anne-Mai, OsloPedersen, Linn, OsloSkaarseth, Hans Petter, OsloStenstrøm, Tone, OsloStormo, Ruben, OsloUlvik, Bjørnar, TrondheimGratulerer25-ÅRSJUBILEUM01.08 Bjerkvoll, Berit S/O01.08 Egeland, Trude Ness S/T01.08 Tomter, Tore S/O01.08 Pettersen, Arvid S/O03.08 Kalås, Edgar Paul S/Mo i Rana05.08 Mattsson, Steinar S/O10.08 Hilstan, Tommy Bjørn S/Skien10.08 Rabben, Kjetil S/T10.08 Terje Nøding S/Voith11.08 Garstad, Svenn-Johnny S/O13.08 Wivilson, Gisle S/Skien15.08 Grindheim, Jostein S/B24.08 Sørløkk, Atle S/T24.08 Nordø, Arild S/T24.08 Sumstad, Asbjørn Tore S/T25.08 Holter, John Arild S/O31.08 Wedø, Bjørn Ulrik S/T31.08 Myren, Tor S/T31.08 Klakegg, Agnar S/Kr. Sand31.08 Valseth, Inge S/T01.09 Sundbotten, Tore S/B01.09 Raths, Volker S/O14.09 Antonsen, Dag Allan S/Mosjøen22.09 Sørgård, Jon Martin S/T23.09 Sveen, Ole Gunnar S/T28.09 Pettersen, Kjell Åge S/O01.10 Kramer, Torgeir S/Stavanger01.10 Brundtland, Jorunn S/B01.10 Bråthen, Bjørn Edvard S/Kr. Sand05.10 Stavik, Roger S/O05.10 Hokstad, Arne S/T13.10 Fossum, Marit S/T40-ÅRSJUBILEUM22.08 Bøhler, Thore Reidar S/O01.09 Hosøy, Hans S/B10.10 Odd Prytz S/Voith50 ÅR09.08 Hjønnevåg, Tore S/B19.08 Nordgård, Jan H S/T30.08 Svein Åge Solheim S/Voith03.09 Bugten, Leif S/T07.09 Johansen, Tom S/O10.09 Mortensen, Robin S/Skien11.09 Garberg, Edvin Egil S/T13.09 Pettersen, Jon Brede S/O17.09 Conrad, Mark S/O26.09 Mostad, Øivind S/Sarpsborg04.10 Lystad, Lars Johan S/O05.10 Bekken, Liv Janne S/T13.10 Austad, Reidar Odd S/T30.10 Engebretsen, Rolf Henning S/O31.10 Ødegård, Jan Robert S/T60 ÅR01.08 Wiik, Harald August S/T04.08 Hjelleset, Ella S/Flekkefjord05.08 Brevik, Ingar S/T13.08 Grytå, Per S/T15.08 Odd Prytz S/Voith29.08 Hansen, Gunnar Egil S/O01.09 Sætherhaug, Arnstein S/T10.09 Sundal, Harald Johan S/T24.09 Strømsnes, Arne Leif S/O25.09 Klemetsbråten, Elsa S/O27.09 Decker, Udo S/T29.09 Wilhelmsen, Kjell S/O08.10 Olsen, Oddvar S/T31.10 Johansen, Arne Cato S/O67 ÅR05.08 Sandvik, Eilert S/T20.08 Tverberg, John S/O28.08 Rønningen, Per S/O06.10 Lyngstad, Brigt Erling S/T24.10 Sørlie, Helge S/O24.10 Ræder, Ivar S/T31.10 Nyhagen, Lyngve S/O70 ÅR01.08 Øverås, Gunvor Alma, Fjellhamar03.08 Willmann, Bjarne, Trondheim04.08 Hagset, Hans, Trondheim06.08 Selnes, Odd Kr, Kvål09.08 Trapnes, Egil, Selbu04.09 Holme, Audun, Førde75 ÅR04.09 Kristvang, Odd, Krokstadelva24.09 Gundersen, Trygve, Skien07.08 Sivertsen, Tor, Trondheim22.08 Olsen, Kjell Johan, Harstad28.08 Alseth, Birger, Trondheim15.09 Standahl, Rolf, Oksvoll80 ÅR01.08 Petersen, Erik Henry, Oslo22.09 Abrahamsen, Finn, Oppegård19.10 Saxegaard, Nikken, Oslo11.08 Brustad, Odd, Trondheim29.09 Sivertsen, Torleif, Mosjøen85 ÅR15.08 Hovda, Sverre, FetsundFor innrykk på disse sidene, ta kontakt medSissel E. Bergh på e-post sissel.bergh@siemens.comeller telefon 22 63 20 72.


sSIEMENS ASPOSTBOKS 10613 OSLOInnovasjonsNyttSiemens er i tet blant selskapene som harsøkt om flest patenter i Europa, og liggerogså i år på andre plass med sine 1.548patentsøknader, bare slått av Philips.Ta en titt på de aller siste, spennendeinnovasjonene fra Siemens.Tekst: Christine SørvaagMillionbeløp å spare på resirkuleringav overskuddsenergiSiemens har introdusert tonye systemer for frekvensomformeresom omformeroverskuddsenergien i elektriskemotorer, for så å føre dentilbake til strømnettet.På denne måten kan strømforbruketi industrielleproduksjoner reduseresbetydelig.Ny og mereffektivbredbåndstilkoblingEt nytt modem fraSiemens kan via radiosende og motta dobbeltså store mengderdata som tidligere. Modemetbehandler opp til 20 megabit dataper sekund, og er spe sielt utvikletmed tanke på den trådløse internettteknologienWiMAX (Worldwide Interoperabilityof Microwave Access).Datamaskiner som reparerer seg selvNå er det utviklet et system for datamaskiner som innebærer atde automatisk kan reparere seg selv og vaksinere seg mot virus.Systemet gjør det mulig for maskinene selv å oppdage problemerog ytre angrep, for så å rette feilene.Verdens første trådløse telefon medkrypteringsteknologiSiemens har utviklet verdens første trådløse telefon med krypteringsteknologi.Normalt har krypteringen gått ut over lyden –men med Siemens’ nye Gigaset SL74X opprettholdes stemmekvaliteten.

More magazines by this user
Similar magazines