12.07.2015 Views

INTERVJUET: Osiris Montenegro - Ildsjelen

INTERVJUET: Osiris Montenegro - Ildsjelen

INTERVJUET: Osiris Montenegro - Ildsjelen

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

er barn virkelig våre lærere. Når viankommer denne verden har vi et sinnsom er fullstendig åpent. Mestepartenav arbeidet jeg gjør med meg selv ogmed klienter handler om å vende tilbaketil tilstanden hvor vi faktisk haddeuskyld og tillit, ømhet, sensitivitet ogærbødighet. Jeg tror at menneskehetenmister den når vi blir eldre. Vi bliralvorlige og egoistiske - ikke som barn,men egoistisk i den forstand at vi tar foross uten hensyn. Jeg føler at barn må tafordi det er måten de vokser opp på, mendet er med en nysgjerrighet, en letthetsom vi mister som voksne.Hvordan vil du definere et modentmenneske?Det er et vesen som kjennerseg selv ved å være seg selv.I min forståelse og erfaringer det å modnes å bli dendu er ment å være. Det skjerved å utvikle en del av sinnetsom blir personligheten.Personligheten er etnødvendig aspekt av å ha enidentitet, en måte å gjenkjenneseg selv på slik vi gjør sombarn. Vi hører dette ordet,navnet vårt, om og om igjen.Til slutt når vi hører lyden ogde peker på kroppen vår, trorvi at det er meg fordi de sierdette ordet. Dermed har vien identitet som er basert påkroppen og sinnet. Å modneser å overskride dette, å væretilstede her og nå - ikke basertpå ting som har skjedd, påform, størrelse eller fargepå kroppen. Personlighetsidentiteten, som jeg kallerstadiet mellom barndom ogmodenhet, er hvor de fleste ivår verden lever - i en tilstandhvor vi er mer forbundet medutseendet av essens, hellerenn dybden av vår essens.Den har vi mistet et sted,essensen?Nei, ikke egentlig. Du kunne aldriikke være den du er. Det er umulig åikke være på din egen vei, fordi du erdin vei. Men hva vi mister er kontaktenmed essensen. Essensen er alltid der. Detsom modnes er sinnets evne til å oppfattehva vi er, og den oppfatningen må væredirekte. Det må være en tilstedeværelsesom er her nå, til forskjell fra det umodnemennesket som alltid reflekterer overfortiden eller trenger en ytre kilde forå bekrefte hvem det er. Så jeg føler atspranget i bevissthet er å kunne kjenneseg selv ved å være seg selv.Hvordan mister vi kontakt med våressens, og hvordan finner vi denigjen?Det er en lang og gradvis prosess og dettar år å miste kontakten med vår essens.Fra vi ble født og til vi er minst 10-11 årgamle har vi avtagende kontakt med våressens, men vi er fremdeles forbundettil noe som er virkelig. Hovedsaklig hardet å gjøre med tilpasning til kulturenog familien vi lever i. Hvis du voksteopp på landet har du sannsynligvis merkontakt med din essens fordi du er meri kontakt med naturen. Hvis du bor i enby og sjelden oppsøker naturen er dutilpasset et syntetisk miljø og er ogsåberøvet kontakt med naturlige lyder.Sansene dine har blitt redusert fordi duhar fått for mye stimuli. Kontakten medBarn kan lære oss mange kvaliteterav det å være, som spontanitet og glede,nysgjerrighet, lekenhet, naturlighet.kroppen er i betydelig grad redusert hvisdu har stirret på en skjerm fra du var2 år gammel. Så, mye har å gjøre medmåten vi lever på. Hvis du bor et stedsom passer til et enklere, langsommereliv, vil du naturlig ha mer kapasitet tilå være til stede, som er det essens er -evnen til å være med det som er, akkuratslik det er – i øyeblikket.Hva er betydningen av healing?Min personlige erfaring er at healing erå vende tilbake til enhet. En integrasjonav det som har vært adskilt. Å heale er åkomme tilbake til harmoni. Pr. definisjoner harmoni noe som holder sammen,som flyter, noe som har en uavbruttbevegelse. Healing er en prosess - enreise inn i enhet. I løpet av reisen skjeren transformasjon som tar forskjelligeretninger ettersom hva som trenger åintegreres. Det er fysisk helbredelse,det er psykologisk helbredelse og det eråndelig helbredelse. Det er helbredelsepå et personlig nivå, av forholdet tilfamilie, til fellesskapet, til verden, til altliv. Det er en prosess av integrasjon.Hvordan har ditt liv blitt påvirket avå praktisere Merkaba-meditasjonen?Å lære meditasjonen ble en inngangsportfor meg. Jeg føler at jeg imesteparten av mitt liv harblitt ledet til å komme inn ien lære, å bli minnet om noesom jeg kjente allerede. Formeg var det mest dramatiskesom skjedde etter at jeg lærtemeditasjonen at jeg bestemtemeg for å undervise i detteog ble lærer. Det bestemtejeg meg for fordi Merkabameditasjonen inneholder altjeg er lidenskapelig opptattav. Alt det jeg tror er sant omlivet: kjærlighet, medfølelse,enhet og utvikling. Denhjelper meg å huske mitthøyere selv. Å gå gjennomøvelsen minner meg på at detikke bare er dette operativesinnet som er her, men ogsåen tilstedeværelse som vokserog er forbundet med kildenså den forbindes med andre’tilstedeværelser’. På denmåten gir meditasjonen meget perspektiv av ydmykhet, avtakknemlighet. Den minnermeg daglig på å ikke dømme,og å leve slik at hjertet lederog sinnet følger. Den har gjortmeg mer tolerant overfor det© Fotomontasje Arie Krijgsmansom er forskjellig, og mernysgjerrig på det jeg ikke vet,som stadig blir mer og mer. Jegføler at den også har forbundetmeg med andre retninger jeg harfulgt, og at den kontinuerlig ledermeg til et sted hvor jeg ’ikke vet’, oglikevel har tillit til det å ikke vite. Jegføler også at meditasjonen har gitt meget økt ansvar for å leve et liv som er meri balanse med naturen, noe som for meger hjertet av transformasjonen som vialle opplever. At vi har beveget oss bortfra naturen for å utvikle teknologi, og nåhar teknologien frakoblet oss i betydeliggrad fra oss selv. Naturen er biblioteketvi kan komme tilbake til for å huske hvorvi kom fra. Det er det livet dreier segom. Læren og utførelsen av Merkabaenhar i stor grad minnet meg på dette.<strong>Ildsjelen</strong> - magasin med fokus på åndelige tema 5


Det er også en fysisk opplevelse somskjer hver gang du fokuserer på hjertechakraet,puster inn i det, og gjør detmed ærbødighet - ikke med behovet forat noe skal skje, men kun rette deg innmot noe som er sant.Vil du i noen tilfeller foreslå brukav medikamenter for å behandlepsykiatriske pasienter?Jeg ville henvise dem til en psykiaterom det var nødvendig. Jeg tror deter hensiktsmessig i veldig spesifikketilfeller. Det er mange ting som kan skjei livet som kan få mennesker til å brytesammen. Jeg føler sterkt at det ikke erriktig å behandle alle med medikamenter.Jeg tror at det undergraver sinnets ogkroppens evne til å komme tilbake tilintegrasjon og healing. Imidlertid tror jegat medisiner kan hjelpe midlertidig - ikkebare personen selv, men også familiensom forholder seg til noen som oppleveret sammenbrudd, slik de kan holde ut.Slik som i tilfeller hvor noen har etsammenbrudd som krever støttedøgnet rundt, eller i situasjonerhvor personen skader seg selv. Nårnoen kommer til det punktet, er deikke lengre i stand til å skjelne klartmellom hva som er sant og ikkesant. Eller når noen vært gjennom entraumatisk hendelse - krig eller lignende.Da vil de kanskje trenge ekstra hjelp forå komme tilbake til samfunnet. Eller nårnoen knekker sammen og blir psykotisk.Nervesystemet kan noen ganger ha fordelav visse typer medikamenter. Så jeg harrom for det når det er passende, menerkjenner at om dette er sluttresultatet avbehandlingen vil personen være avhengigav medisinen. Fra mitt synspunkt er vimye mer enn vår kropp og vårt sinn.Det er aspekter ved vårt vesen som kanhelbrede og integrere opplevelser på enmåte sinnet kanskje ikke kan.Du arbeider med alternativeterapiformer. Kan du se noen trenderfor alternativ behandling?Ja, at folk oftere krever alternativbehandling. Det er en trend hvor folk ikkelenger godtar allopatisk medisin somden endelige sannhet. Pasientskader somfølge av konvensjonell medisin har blitttilstrekkelig bevist - alt fra unødvendigeoperasjoner til medisin med bivirkningerog allslags utsagn om hva som kan ogikke kan helbredes. Mønsteret jeg ser erat folk våkner opp og krever mer. Framitt synspunkt ser jeg en respekt for hvaallopatisk medisin gjør som vi ikke gjør.Hvis jeg ble utsatt for en bilulykke ogbrakk et bein vil jeg dra på legevakten.Jeg ville ikke hatt akupunktur forsmertelindring når det jeg egentligtrenger er å få beinet til å gro. Eller hvisjeg hadde fått en hodeskade ville jegheller ha røntgen for forsikre meg om athjernen min ikke var skadet. Men i enmer transformasjonsorientert retning serjeg et mønster av å vende tilbake til detnaturlige. Et mønster som ærer at ”less isbest”. En av fordelene ved det alternativetilbudet er at det ikke har bivirkningernår det blir utført seriøst. Man måimidlertid være ydmyk nok til å se hvadet ikke hjelper for. Hvis noen kommertil meg med en stor svulst som svekkerMennesket er født som essens,separeres fra essens, og vender tilbaketil essens. Jeg føler at globaliseringen ernettopp dette i en større målestokk.livskvaliteten deres, sender jeg dem tilen spesialist. Personen kan ha kommet tilet punkt hvor den eneste måten å holdeseg i live på er ved å foreta en operasjon.Jeg synes alternativ behandling nå istørre grad blir inkludert i konvensjonellmedisin. For eksempel brukes alternativmedisin nå som støtte ved rekonvalesensetter kirurgiske inngrep. Jeg ser også enenorm oppvåkning hos de som kommertil alternativ behandling – at sinnet ogkroppen ikke er adskilt. Det er noe sombegynner å vekkes i folk flest. De vil hamer, eller en annen type behandling somikke er så skadelig. De ser at tilstandenede opplever har sammenheng med hvade tenker, hvordan de lever, og det detror på. Så flere forstår at hva sinnet trorskaper den helsen de opplever.Globaliseringen av verden synes å gåi feil retning. Hva mener du? Hvilkeninnvirkning har det på oss?Jeg vet ikke om jeg ville dømme dettil at det går i feil retning. Det jeg kansi er at vi er i for nært perspektiv til åfaktisk se hva som skjer. Mennesket erfødt som essens, separeres fra essens,og vender tilbake til essens. Jeg føler atglobaliseringen er nettopp dette i en størremålestokk. Som art har vi blitt adskilt franaturen, og blir nå en menneskelig art -som et virus i planeten. Men vi er en delav planeten, og planeten har en innebygdmekanisme for å helbrede seg selv. Mittperspektiv på globalisering er at inniviruset, kalt menneskeheten, er detmillioner som våkner opp og erkjennerat ok - det er passende bruksområderfor Internet, og det er passende brukav verdensomspennende reising. Det erviktig for befolkningen å vite hva somskjer. En diktator kan ikke misbrukelandet sitt uten dette blir kjent for restenav verden. Alt dette er bra. Det er viktigå vite at hvis det skjer et oljeutslipp iAlaska, vil dette dukke opp i den sydligehalvkule om noen år. Så globaliseringhjelper oss som art å erkjenne at vitilhører jorden, og uansett hvormye vi prøver å forandre jorden,vil jorden til slutt forandre oss. Jegføler at dette er nettopp hva somskjer. Det er en åndelig bevegelseinnenfor den teknologiske verdensom føler at vi tilhører jorden, ogat teknologien vi har kan hjelpe oss åoppnå dette.Vi lever åpenbart i en tid med storeforandringer. Hva mener du omjordens dimensjonale shift?Det er på tide! I grunnen er dimensjonenvi lever i nå, av mange referert til somden tredje dimensjon, et mellomtrinn.Du kan si at på ett nivå av bevisstheter det en slags enhet, noe som er en delav læren i Flower of Life (se Merkabameditasjonartikkel <strong>Ildsjelen</strong> nr.3 -2003). Aboriginerne i Australia og visseandre stammer i Afrika har en annenkromosomsammensetning hvor alle erinnbyrdes forbundet som rase. Alt ènvet har de andre tilgang til. De kaller detdrømmetiden. Vårt utviklingsnivå, vårtkromosom nivå, er et mellomtrinn hvor vifaktisk går inn i disharmoni. Vi oppleverhverandre som adskilt. Det gjelderogså teknologien, den separerer oss franaturen. Så neste skritt er å gå tilbake til6 <strong>Ildsjelen</strong> - magasin med fokus på åndelige tema


are fokuserer på kroppens symptomerog ikke en gang forstår hvorfor kroppenutvikler disse symptomene. Samtidigtror vi at vi kun trenger mental hjelp hvisvi bryter sammen, hvis du er kriminell,eller har alvorlige mentale problemer.Det er et stort utvalg av nevrotisketendenser hvor folk ikke vet hvem deer, hva de vil ha, eller hvorfor de erher. Alt dette handler om å integreresinnet, kroppen og hjertet og seat der er en fantastisk mulighettil selvutvikling og til å delta iverden. Å se at hver og en avoss har potensiale til å skapeet liv som også bidrar tilandre, samtidig som vi kan tai mot fra alle andre.Kulturelt tror vi på konkurranseheller enn samarbeid, noe somer en vesentlig del av behovetfor mental hjelp. Vi tror at vi måkonkurrere for å komme videre. Disseforestillingene sitter så dypt i vår psykeat det krever mye smerte å våkne oppog innse at man trenger hjelp. Så ja,jeg tror definitivt mental hjelp er ennødvendig del av å tilpasse segtil forandringene som skjer når viutvikler oss.Hvor mange typer terapi erder? Og hvorfor?Grovt sett kan man reduseredet til to modeller. Vi snakkerom ego-psykologi, som erden tradisjonelle Freudianskepsykologi hvor fokus er på sinnet oginnholdet av sinnet – i utgangspunktetbarndommen din og eventuelle traumerdu har opplevd. Så har vi det som kallestranspersonlig psykologi, som inkluderersinnet, men i tillegg også sjelen elleressensen. I egopsykologi er målet for degå fungere tilfredsstillende, å redusere denmentale smerten som mye som mulig- og det er alt. Og selvfølgelig, for desom tror at dette er alt livet handler omgir dette en sterk følelse av utilfredshet.Det vil fremdeles være mange ubesvartespørsmål, som ”hvor kommer jeg fra?”,”hvor går jeg?”, og ”hva dreier livetseg om?”. Dette er forhold som dentranspersonlige psykologien retter segmot. Utviklingen forbi sinnets identitet,din personlighet. Du blir en selvbevissttilstedeværelse som er her for å opplevelivet uten begrensninger. Uten sinnetsbegrensninger og hva som er godt ellerdårlig, hva du kan gjøre og hva du ikkekan gjøre. Mennesket er i utgangspunktetkjærlig godhet, og når sinnet vårt erhelbredet kan denne godheten kommefram på en moden måte. Som barn har dubehov og du tar det du trenger, men somvoksen har du evnen til å gi. Hvis du kanfinne tilbake til den barnlige uskylden,renheten og nysgjerrigheten, kan livetbli veldig ekspansivt. Transpersonlig8 <strong>Ildsjelen</strong> - magasin med fokus på åndelige temap s y k o l o g istøtter deg til åbli mer av detdu alleredeer, enHvis du kan finne tilbake til den barnligeuskylden, renheten og nysgjerrigheten, kanlivet bli veldig ekspansivt.prosess som aldri tar slutt. Egopsykologier et nødvendig steg til transpersonligpsykologi. Hvis du aldri har fått noenslags mental terapi og begynte hos entranspersonlig terapeut, ville de ikkekunne begynne å jobbe med sjelen.Vedkommende ville begynne medsinnet, personligheten, og hjelpe deg åhelbrede det som har blitt fragmentert.Når fragmenteringen er integrert ogegoet er sterkt nok til å separeres fra morog far, fra kirke og kultur, kan du faktiskeksistere som din egen person. Da kandu gå videre til neste nivå hvor du forstårat det å være en person er en måte å se pånoe større. Som at du tilhører en familie,en kultur, en art, og at det er en essenssom strømmer gjennom deg som ønskerå komme frem og delta i livet. Sinneter beskytteren av essensens bevegelsefremover. De fleste av oss, i et forsøkpå å tilpasse oss kulturelle verdier ogfamilieverdier, har oversett vår essensav den grunn at ingen så den, noe somer nødvendig for å beholde kontaktenmed den. De fleste foreldre ser bareet tomt sinn i en liten kropp som destyrer, informerer og utdanner. Og ennåer det et vesen der inne - alltid. Derforhar sjelepsykologi, eller transpersonligpsykologi, lagt vekt på ekspansjon. Ikkebare på å kunne fungere og definere hvemdu er, men faktisk å overskride funksjonog definisjon, slik at sinnet blir et aspektav sjelen som hjelper deg å fungere iverden. Når du kommer til transpersonligpsykologi er du ikke opptatt av å ha engod jobb eller å tjene mer penger. Duer opptatt av å være. Ditt hjertesdypeste ønske.Hvorfor er noen interesserti egopsykologi og andre itranspersonlig psykologi?Et aspekt ved det er at vårkultur er rimelig uvitendeom spekteret av psykologiskutvikling. Vi begynte med Freudog sinnet, og i hans livstid komJung og inkluderte sjelen. Sidenhar det fortsatt å vokse. I tilleggtil min akademiske utdannelsehar jeg personlig erfaring frathe Diamond Approach og theDiamond Logos teachings. Disseer to åndelige selvutviklingsskoler somhar hedret bidraget fra egopsykologifordi det er nødvendig å behandlebardomsopplevelser for å kunnefungere og delta i samfunnet for såå kunne gå videre. De fleste forstårikke at de ikke bare har et sinn ogen kropp, men også en essens.For å kunne være i kontaktmed essensen må de førstoverskrideidentifikasjonenmed sinnet. Hovedsakligforventer samfunnet at du skalvære produktiv, effektiv og væreen god forbruker - reklamebransjensformål. Vi tror at lykke er å ha ting, ogå oppnå ting, samt å ha noen utenfor degselv til å fortelle deg hvor god du er.De fleste tror på det, og hvis det er hvade ønsker vil de gå til egopsykologiskterapi fordi det vil gi dem nettopp dette.Sluttresultatet er at essensen deres ikkeer tilfreds, og atskillelsen fra kjernenav deres vesen ikke er ivaretatt. Derforvil folk etterhvert, hvis de får virkeliggod egopsykologisk hjelp, gå videreog oppsøke en annen type terapi somivaretar mer eksistensielle spørsmål,åndelige spørsmål. Ikke så mye hvordanjeg kan fungere bedre med min kone ellerhvordan få en bedre jobb, men hva mitthjertes ønske ved å være i verden er. Hvaer det som vil tilfredsstille mitt vesen,gi meg fred som ikke er avhengig av ågjøre noe. Fred ved å ganske enkelt væremeg selv. Det er en naturlig utviklinghvis du får effektiv psykoterapi, at dissespørsmålene kommer og at ditt egethjerte lengter etter oppfyllelse. •<strong>Osiris</strong> <strong>Montenegro</strong> er tilgjengelig forkonsultasjoner i Psykoterapi, Akupunktur,Body-work, Soneterapi m.m. i Oslo ogLarvik. Han kan nås på tlf: 936 30640/3313 08 31, eller email:loveisthewayhome@hotmail.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!