12.07.2015 Views

Mysteriet Titanic - Ildsjelen

Mysteriet Titanic - Ildsjelen

Mysteriet Titanic - Ildsjelen

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kapteinen<strong>Titanic</strong>s kaptein Edward John Smithstartet sin karriere i White Star Line ogfikk sin første kommando i 1887. Hanhadde stor suksess, høy lønn og var etterhvert selvskreven til å styre White StarLine største skip. Han var kjent sommillionærenes kaptein, og den engelskeoverklassen elsket ham. Da han overtokbroa på <strong>Titanic</strong> april 1912 hadde lykkenimidlertid snudd. Smith hadde hattkommandoen over <strong>Titanic</strong>s søsterskipOlympic og opplevde flere uhell meddette skipet. På jomfruturen ble en avtaubåtene ved havna i New York fangeti dødvannet bak Olympics propell ognesten dratt under. Ikke lenge etterden 20. september 1911 kolliderteOlympic med et marinefartøy. Ingenomkom, men skipet fikk store skader.Det ble reparert, men allerede februar1912 måtte skipet igjen søke til landsfordi den mistet et propellblad. Smithvar kaptein ved disse hendelsene ogbegynte å føle seg forfulgt av uhell. Da<strong>Titanic</strong> var en halvmeter fra å kollideremed passasjerbåten New York da denforlot Southampton begynte Smith åmene at han var forbannet av et keltisksjøuhyre, og han tenkte å pensjonereseg etter denne siste turen med <strong>Titanic</strong>.<strong>Titanic</strong> la fra kai som verdens størsteog mest luksuriøse skip. Kapteinenvar flåtens mest ekstravagante ogsuksessfulle kapteinen. Skipet var fyltav prominente gjester. Alt lå til rette foren fantastisk reise. Hva gikk så galt?ForvarslerMinst 55 passasjerer kansellertebookingen i siste øyeblikk blantannet skipets eier den aggressivefinansmannen James Piermont Morganog hans forretningsforbindelse RobertBacon. Det har gitt grobunn forKaptein Edward John Smith.konspirasjonsteorier om at forliset varen planlagt forsikringssvindel. Noenhadde gyldige grunner som sykdom,rettssaker og lignende, mens andreomgjorde billetten på grunn av uro ogDa <strong>Titanic</strong> var enhalvmeter fra å kollideremed passasjerbåtenNew York da den forlotSouthampton begynteSmith å mene at han varforbannet av et keltisksjøuhyre, og han tenkte åpensjonere seg etter dennesiste turen med <strong>Titanic</strong>.reiste med andre båter isteden. Herr ogfru Edward W. Bill var blant dem. Dehadde gledet seg til turen med <strong>Titanic</strong>,men like før reisen til Southampton fikkfru Bill en forutsigelse. Bill skrev:“Jeg hadde plukket ut rommene vårepå <strong>Titanic</strong> og sa det ville bli interessantå seile med verdens største skip påhennes jomfrutur. Fru Bill var ikkesærlig entusiastisk, og da jeg skullehente billettene ved White Star kontoretba hun meg om ikke å gå. Hun sa hunikke kunne si hvorfor, men hun villeikke dra med <strong>Titanic</strong>. Jeg har aldri føropplevd at hun hadde motforestillingertil mine reiseplaner, men denne gangenvar hun urokkelig bestemt så jeg bøydemeg motvillig for hennes ønsker.”Mange rapporterte om syn og drømmer.En av dem var Mrs Blanche Marshallsom da hun sto på land og så <strong>Titanic</strong>passere Isle of Wight utbrøt: “Detteskipet vil synke før det når America”.Alle minnet henne på at det ikke kunnesynke, men hun svarte: “Jeg kan sehundrevis av mennesker kjempe i detis kalde vannet. Er dere alle så blindeat dere vil la dem drukne?” 3 år senereforutså hun også at Lusitania ville synkepå sin jomfrutur etter å ha blitt truffetav en tysk torpedo. Det skjedde 7. mai1915 og 1 198 mennesker omkom.Frelsesarmekapteinen Rex Snowdonvar vitne til en merkelig hendelse veddødsleiet til en ungjente ved navn Jessie.Hun forutså tragedien som ville utspilleseg 3,5 timer senere i Atlanteren. “Kandu ikke se det store skipet som synkeri vannet”, gispet hun og tok prestenshånd. “Se alle menneskene som drukner.En mann som heter Wally og spiller felevil komme til deg”, gispet hun før hunfalt i koma. Snowdon hørte så lyden avdørklinken og følte en skapning kommeinn i rommet. Snowdon sa: “Noen timersenere hørte jeg om tragedien. Blant deomkomne var Wally Hartley, musikerensom jeg kjente som barn. Jeg visste ikkeat han hadde dratt til sjøs”.Wallace Hartley, orkesterleder på<strong>Titanic</strong>, hadde mer enn 80 sjøreiser dahan fikk jobb på <strong>Titanic</strong>. Han spiltetil båten gikk ned og ble begravet ihjembyen Colne som en helt.Murphys lovMyrphys lov sier at hvis noe kangå galt, så vil det også gjøre det, ogfortrinnsvis på det verst tenkeligetidspunkt. I ettertid er det nestenutrolig å lese om begivenhetene forutfor kollisjonen med isfjellet. Gang pågang foretas merkelige og uansvarligevalg. Det er som skjebnen fører skipetnærmere og nærmere undergangen.Hendelsesforløpet kvelden 14. ognatten 15. april forklarer det bedre ennnoe. Det er utrolig hvor mye som gårgalt i de neste 20 timene. Det er somskjebnen styrer skipet mot undergangenmed assistanse av villige medhjelpere.Ulykken14. april kl. 09.00: <strong>Titanic</strong> mottar ettelegram fra Caronia om at det er myeisfjell og pakkis på 42 N 49-51W.Kapteinen dropper en obligatoriskøvelse i bruk av livvester og livbåter forpassasjerene.10.40: Ny advarsel via telegram ommye is i farvannet fra Noordam.13.42: <strong>Titanic</strong> mottar en advarsel fraskipet Baltic om store mengder isfjell.Denne meldingen blir levert til kapteinensom gir den videre stil J. Bruce Ismay,styreformann for White Star Line. Hanbeholder den i lomma i de neste 5,538 <strong>Ildsjelen</strong> - magasin for LIVSKRAFT, BEVISSTHET og ÅNDELIGHET


som mottar nødsignalet Carpathia, erfor langt unna til å rekke frem i tide. Detmystiske skipet som observeres like inærheten forsvinner. Folk vegret segfor å forlate det tilsynelatende tryggeskipet og folk på dekk merket lite tilskadene den første tiden. Det var 2207mennesker om bord, men kun livbåtertil 1147. Låringen av livbåtene gikkmed sneglefart. Ikke alle livbåtene blefylt opp. Den første livbåten med plasstil 65 personer ble satt på vannet medkun 28 personer ombord. En annenlivbåt beregnet for 40 personer haddebare 12. Av alle livbåtene, som blesjøsatt, før <strong>Titanic</strong> sank, vente kun totilbake for å samle opp flere passasjerer.Hvis alle livbåtene var fylt opp ville442 flere blitt reddet.1512 personer omkom, de flestepå grunn av det kalde vannet. 705ble reddet av Carpathia. Blant deoverlevende var det også tre hunderav ti som var ombord. En omtenksomhundeeier og passasjer løslot allehundene fra kennelen før <strong>Titanic</strong> gikkned så de løp fritt på dekket.Hva gikk galt?Spørsmålet er hvordan kan noe gå såfundamentalt galt som det gjorde for<strong>Titanic</strong>? Det er lett i ettertid å se hvasom burde være gjort og man kan heveøyenbrynene over det overmotet somble vist av mannskap og passasjereri forbindelse med tragedien. Det erkanskje noe menneskelig i det å ikkekunne forstille seg eller ta inn overseg muligheten av at noe kan gå galt.<strong>Titanic</strong> kan på mange måter fungeresom en advarsel og en påminnelse omå stadig være våken og på vakt og sikreseg mot alle eventualiteter.Men har vi lært noe? Med nedsmeltingenved kjernekraftverket i Japan ogoljekatastrofen i Mexicogulfen friskt iminne kan man jo undre seg. Vi levermed eldgamle russiske kjernekraftav Tjernobyltypen få mil franorskegrensen uten at det vekker denstore bekymringen.Grekerne opererte med et begrep kalthybris som refererte til heltens overmoteller hovmod. ’Hovmod står for fall”. Ide greske dramaene er temaet mennesketsom forblindet av overmot glemmernaturlig menneskegitte begrensninger.Det er karakteristisk at den skyldigealltid har forårsaket en ulykke når detblindt har overskredet grensen fortillatelig oppførsel, og som konsekvensubevisst går sin egen undergang i møte.De utfordrer den naturlige verdensordenved sitt overmot og manglede innsikt,og det medfører tragedie og undergang.I teaterstykkene griper ånden forguddommelig gjengjeldelse, kaltNemesis, inn mot de overmodige.Nemesis har form av en ubarmhjertig oghevngjerrig gudinne. Navnet Nemesisbetyr “å gi det som er passende”. Detblir nærmest en karmisk reaksjon.Overlevende fra <strong>Titanic</strong>.40 <strong>Ildsjelen</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!