mageplask eller eit styrkt regionalt nivå? - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

mageplask eller eit styrkt regionalt nivå? - Hordaland fylkeskommune

Bakgrunn• Soria Moria: Nye regioner som erstatningfor dagens fylkeskommuner• St.meld nr. 12 (2006-2007): Regional fortrinn– Regional framtid– Oppgaver for regionene– Prosess for å avgjøre geografisk inndeling


Hensikt med regionreformen• Forsterket folkestyre og demokrati gjennomå desentralisere makt og myndighet og å fåen klar ansvarsdeling mellomforvaltningsnivåene• Mer samordnet og effektiv offentligforvaltning ved at sektorer sees isammenheng• Verdiskaping basert på lokale og regionalefortrinn• Effektiv ivaretakelse av nasjonale mål


Høringsnotat regionreform• Frist 30. april• Hovedtema:– Oppgaver for det folkevalgte regionnivået– Geografisk inndeling


Geografisk inndeling• Pr. i dag lite trolig med endring i grensene inoen del av landet


Nye oppgaver innen næringsutvikling• Delt eierskap til Innovasjon Norge (Stat 51%, fylkeskommuner 49 %)• Oppretting av regionale innovasjonsselskapi samarbeid med SIVA• Etablering av regionale forskingsfond• Akvakulturløyver, fremme motsegn påvegne av havbruksinteresser og andreoppgaver innen havbruks- ogfiskeriforvalting• Oppnevning av styremedlemmer til statligehøgskoler


Ikke avklart• Landbruksområdet (BU-midlene)• Områdevern/miljøvern• Oppgaver innen kulturområdet


• Andre riksveger• Styrket rolle regional planleggingAndre oppgaver• Oppgaver som fylkesmennene i dag utførerpå grunnopplæringsområdet• Fagskoleutdanning• Friluftsliv, visse oppgaver innen jakt ogfiske, vannressursforvalting• Folkehelse• Spillemidlene til kulturbygg og til lokale ogregionale idrettsanlegg


Framdriftsplan arbeidet med regionreform• Ot.prp (samleproposisjon) trolig høsten2008• Behandling i Stortinget høsten 2008 (?)• Gjennomføring 1. januar 2010


Konklusjon• Regionreformen ikke svart til deopprinnelige ambisjonene• Det ligger noen interessanteutfordringer– Næringsutvikling/FoU• Vi rister av oss reformen ––Det viktigste er å gjøre en god jobbfor Hordaland!

More magazines by this user
Similar magazines