Referat styremøte - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

aho.no
  • No tags were found...

Referat styremøte - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

ReferatstyremøteDato: 12.-13. februar 2009Fra/til kl: 11.30 – 17.00Sted: Styrerommet AHO – 13.2.: Soria Moria Hotell og KonferansesenterTil stede: Inger AarvigSara Maria Hagerup BillingNina BjørnstadPer Arild GarnåsjordetLisbet HarboeSteinar KilliBente KlevenPeter Karup KjærTarald LundevallBalder Haraldsson OnarheimKarl Otto Ellefsen, rektorEinar Fagerås, direktørAnstein Haugen, administrasjonssjef, sakMøteleder: Inger AarvigReferent: Einar FageråsKopi: NTL v/Torgeir Blaalid,Forskerforbundet v/Inger Lise SyversenIngen erklærte seg innhabil i de saker som forelå til behandlingReferat fra drøftingsmøte med de tillitsvalgte 11.02.2009 med merknader til sak 7/09 13/09 og |14/09 ble lagtfram i møtet.Sak 01/09 Referat fra møte 10.12.2008Referatet ble godkjent.Sak 02/09Rektors rapport til styretSaksdokumenter:SaksframstillingÅrsrapport fra AMU for 2008Vedtak:Styret tar rapporten til orientering.Sak 03/09Årsrapport fra arbeidsmiljøutvalgetSaksdokumenter:SaksframstillingVedtakStyret tar årsrapporten fra AMU for 2008 til etterretning.Sak 04/09 Virksomhetsplan 2009Saksdokumenter:1. Saksframstilling2. OVP for AHO 2009


3. Virksomhetsplaner for instituttene og avdelingene (unntatt Instituttfor arkitektur og Forskningsadministrasjonen)VedtakStyret tar forslagene til virksomhetsplaner fra de ulike enhetene til orienteringog ber rektor fastsette endelig virksomhetsplan for AHO for 2009. Styret berom at VP for Institutt for arkitektur og Forskningsadministrasjonen blirettersendt når de foreligger.Sak 05/09Tildelingsbrev fra KDSaksdokumenter:1. Saksframstilling2. Statsbudsjettet for 2009 kap. 272 - Tildelingsbrev 2009 for Arkitekturogdesignhøgskolen i Oslo.VedtakStyret tar Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev for 2009 til etterretning.Følgende skal delta i etatstyringsmøtet:StyrelederRektorStudentrepresentantEkstern styrerepresentantIntern styrerepresentantDirektørFagdirektørSak 06/09 Rapport strategiske satsinger 2008Saksdokumenter:1. Saksframstilling2. Rapport Generator B3 pilotprosjekt 2005-2008 + resultaterpublisering 08, POF3. Notat om strategisk prosjekt GIS 2008, DTVedtakStyret tar rapport om resultater av strategisk FoU-satsing 2008 til orientering.Sak 07/07Forskningsorganisering ved AHOSaksdokumenter:1. Saksframstilling2. Retningslinjer for forskningsutvalget – revidert forslag 3.2.20093. Retningslinjer for programstyret for forskerskolen – revidert forslag3.2.2009.Vedtak1. Styret vedtar retningslinjer for forskningsutvalget – revidert 3.2.2009med forslag til justeringer som kom fram i møtet.1. Styret vedtar retningslinjer for programstyret for forskerskolen –revidert 3.2.20092. Styret utpeker Fagdirektør Hilde Haslum som leder av FU i 2009.3. Styret godkjenner at Fagdirektør Hilde Haslum fårkoordineringsansvar for Programstyret fram til nyetablering avutvalget sommeren 2009.


Sak 08/09 Årsregnskap 2008Saksdokumenter:1. Saksframstilling2. Årsregnskap 2008, komplett med noter3. Driftsresultat spesifisert på budsjettenhetene (tabell 1)4. Oversikt over løpende prosjekter (tabell 2)5. Oversikt over avsluttede prosjekter (tabell3)6. Oversikt over merforbruk og mindreforbruk (tabell 4)Vedtak1. Styret vedtar det framlagte forslag til årsregnskap til regnskapet for2087. Det vises til vedtak om ledelseskommentar i sak 9/09.2. Styret vedtar at mindreforbruket for 2008 disponeres til investeringeri bygget.3. Rektor får fullmakt til å fastsette endelige beløp for aktiva.Sak 09/09 Ledelseskommentar til regnskapet 2008 og Rapport om styrets arbeid i 2008Saksdokumenter:SaksframstillingVedtak1. Styret gir styreleder fullmakt til å ferdigstille rapport om styretsarbeid i henhold til styrets diskusjon.2. Styret vedtar utkastet til ledelseskommentar til AHOs regnskap for2008.Sak 10/09 Revidert budsjett/investeringsbudsjett 2009Saksdokumenter:1. Saksframstilling2. Endelig budsjett 2009 (disponeringen)Vedtak1. Styret vedtar budsjettendringer for 2009 for AHO med følgendeføringer:Det gjennomføres en kostnadsreduksjon på i størrelsesorden 1 mill kr.Reserve økes med kr 250 000 til kr. 500 000.Overføringer av instituttenes oppsparte midler i 2008 reduseres med25 %.2. Rektor gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett.3. En ber om at tidligere forutsatt gjennomgang av viktige utgiftsposterpå AHOs budsjett forseres fram våren 2009 slik at resultatene herfrakan brukes ved budsjettsaldering i juni 2009.Sak 11/09 Rapport og planer 2008-2009Saksdokumenter:1. Saksframstilling2. Utkast til Rapport og planer 2008-2009VedtakAHOs styre tar utkast til Rapport og planer 2008-2009 til


Kunnskapsdepartementet til etterretning, og gir rektor fullmakt til endeligutforming av dokumentet.Sak 12/09Opptak 2009 – tallfesting av opptakstallSaksdokumenter:1. Saksframstilling2. Notat fra studiesjef for opptak i 2008VedtakStyret beslutter at opptaksramme for 2009 skal tilsvare opptaksramme for2008. Dette innebærer følgende:1. år arkitektur 501. år industridesign 25Masternivå arkitektur 15Masternivå industridesign 15Masternivå landskap 12Hospitanter 5Ordningen med at man etterfyller for søkere kvalifisert til andre år fortsetterfor å opprettholde omfang av opptak til første år.Sak 13/09Forlengelse av stilling som professor II Per KartvedtSaksdokumenter:SaksframstillingVedtakPer Kartvedts tilsetting som professor II ved AHO forlenges fram til og med31.12.2010.Sak 14/09Sak 15/09Sak 16/09Forlengelse av stilling som professor II Sven Erik SvendsenSaksdokumenter:SaksframstillingVedtakSven Erik Svendsens tilsetting som professor II ved AHO forlenges fram til 1.april 2011.Risikostyring ved AHOSaksdokumenter:1. Saksframstilling2. Rutine for risikostyring3. Rutine for budsjett og planprosessen4. Retningslinje for virksomhetsplaner5. Om risikovurderinger i Strategisk plan (2006-2010)VedtakStyret vedtar det foreliggende forslag til retningslinjer for risikostyring vedAHO.Styret oppfatter at usikkerhet knyttet til økonomiforvaltningen er vurdert forstor og ber om at dette endres i den endelige analysen.Styret slutter seg for øvrig til de vurderinger som er gjort i risikoanalysen, ogber om at en sikrer at resultatene blir ivaretatt i planene for 2009.Vurdering av behovet for lokalerSaksdokumenter:1. Saksframstilling


2. Sak 89/08 Leie av sydfløyenVedtakStyret slutter seg til de vurderinger som er gjort knyttet til behov for lokalerog strategier for å sikre seg lokaler med minst mulig risiko. Styret ber om at:1. Det inngås avtale med Asplan Viak/Arkitekturverkstedet så snart sommulig.2. Det skal så snart som mulig innledes forhandlinger med sikte på åoverta sydfløyen fra 1. mai 2010.3. Det skal innledes forhandlinger med sikte på framleie av sydfløyenfra 1. mai 2010.4. Rektor får fullmakt til å inngå de aktuelle avtalene.5. Styret ber rektor om å prioritere ombygging av minimum 2 tegnesaleri investeringsbudsjettet for 2009.6. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om de aktuelle sakene.Sak 17/09Disponering av strategiske midlerSaksdokumenter:1. Saksframstilling2. Vurdering av søknader om strategiske forskningsmidler 2009.3. Søknad fra Institutt for industridesign – Interakjonsdesign lab4. Søknad fra Institutt for form, teori og historie – COE “Centre ofstudies in the aestheticization and curation of architecture andlandscape”.5. Søknad fra Institutt for urbanisme og landskap - ”Research onNorwegian Landscape” (søknad med 4 vedlegg)6. Søknad fra Institutt for urbanisme og landskap – Byrom og UrbanDesign7. Notater fra prosjektet ”Arkitektur og kvalitet i omgivelser”(AHO/NTNU) (3 vedlegg)VedtakBudsjettposten satt av til strategiske forskningsmidler 2009 disponeres påfølgende måte:1. Institutt for urbanisme og landskap/Senter for byforskning: Researchon Norwegian Landscape kr. 150 000. Dersom prosjektet kan visegode resultater vil styret anbefale at de øvrige omsøkte midlene (kr150 000) bevilges over 2010-budsjettet.2. Institutt for urbanisme og landskap/Senter for byforskning: Byrom ogurban design kr 100 000.3. Institutt for form, teori og histori:e COE Centre of studies in theaestheticization and curation of architecture and landscape kr300 000. Bevilgningen forutsetter utarbeiding av reviderttiltakspakke og budsjett som skal godkjennes av rektor.4. Prosjektet ”Arkitektur og kvalitet i omgivelser” kr. 200 0005. Øvrig budsjettpost – kr. 250 000 nyttes til å reserver/ styrkebudsjettbalansen i 2009.Sak 18/09Forberedelse til valg av nytt styreDet ble vist til brev fra Kunnskapsdepartementet datert 30.10.2008(Orienteringssak 6 Sak 114/08)


VedtakStyreleder får fullmakt til å foreslå eksterne styremedlemmer over forKunnskapsdepartementet. Rektor sørger for at dette blir gjort kjent internt ogat det er anledning til å fremme forslag på aktuelle kandidater.Sak 19/09Sak 20/09Sak 21/09Orienteringssaker1. Tildeling av doktorgrader. Fullmaktssak2. Referat fra møte i undervisningsutvalget3. Referat fra møte i forskningsutvalget4. Opprykk til professor Margrethe DoblougVedtakSakene tas til orientering.EventueltIngen sakerStyreseminar fredag 13. februar:Instituttlederne og fagdirektør deltok i tillegg til styret.- Aktuelle endringer i universitetsstrukturen. Initiativ tilsamarbeidsprosjekterProfessor Per Olaf Fjeld innledet om Internasjonale trender iarkitekturutdanning. Institusjonsprofiler. AHOs profil og posisjon.Jonathan Romm innledet om Internasjonale trender i designutdanning.Institusjonsprofiler. AHOs profil og posisjon.Rektor Eirik Birkeland Norges musikkhøgskole innledet om Karakteristikkav NMH. Er NMH en aktuell samarbeidspartner for AHO?Rektor Cecilie Broch Knudsen Kunsthøgskolen i Oslo innledet omKarakteristikk av KHIO. Er KHIO en aktuell samarbeidspartner for AHO?Rektor Karl Otto Ellefsen innledet om Hva skjer i den norske diskusjonenom universitetsstruktur? Hvordan bør AHO handle?AHO arbeider nå med sikte på å etablere en intensjonsavtale omsamarbeid med KHIO og NMH som skal tas opp på neste styremøte.- Forberedelse til valg av nytt styre og utlysning av rektorstillingenFølgende saksdokumenter var sendt ut:• Saksframstilling• Styresak 24/05 Implementering av ny lov om universiteter oghøgskoler ved AHO – valg av styringsmodell m/vedlegg.• Styresak 25/05 Implementering av ny lov om universiteter oghøgskoler ved AHO – prosedyrer for iverksettelse avstyringsmodell.• Referat fra styremøtet 27.04.05. Vedtak i sak 25/05.


• AHOs betenkning – rektoransettelse 2005• Utlysningstekst NTNU 10.11. 08Styret ble enige om å ta et eget møte for å drøfte tilsettingsprosessenonsdag 4. mars.Nytt ekstraordinært møte onsdag 4. mars kl 10.00 – 12.00Neste ordinære styremøte onsdag 6. mai – flyttet fra 24. april

More magazines by this user
Similar magazines