Resultat 2. kvartal 2006 - Oslo Børs

otc.nfmf.no

Resultat 2. kvartal 2006 - Oslo Børs

Oslo Børs Holding ASA – 2. kvartal 2006Hovedpunkter i 2. kvartal:• Sjette kvartal på rad med rekordhøy aktivitet• Driftsinntekter MNOK 134,4 (86,6)• Driftsresultat MNOK 86,3 (42,5)• Resultat MNOK 68,5 (30,8)• Resultat pr. aksje NOK 13,71 (6,16)Aktiviteten i 2. kvartal (samme periode i fjor i parentes)GenereltÅrets andre kvartal har vært preget av høy aktivitet både i aksje- og derivatmarkedet.Hovedindeksen (OSEBX) ligger ved periodens slutt på 376,44, en nedgangpå 5% i kvartalet men en økning på 13,2% siden årsskiftet.Interessen for børsnotering er fortsatt stor. I løpet av kvartalet er ni selskaper tattopp til notering mens fire er strøket. Totalt er 225 selskaper notert ved kvartaletsslutt. Dette er seks flere enn ved utgangen av 2005 og 23 flere enn ved utgangen avsamme periode i fjor.Det ble i 2. kvartal omsatt aksjer og grunnfondsbevis for NOK 711 mrd (309), denhøyeste omsetningen i ett kvartal noen gang. Antall transaksjoner i aksjemarkedetvar 2.536.000 (1.165.000), mer enn dobbelt så mye som i 2. kvartal 2005. Verdienav aksjeemisjoner i 2. kvartal var på hele NOK 20,1 mrd (7,9).Antall noterte obligasjons- og sertifikatlån var ved utgangen av kvartalet 800 (845). Itillegg er 109 (7) lån notert på ABM (Alternative Bond Market).Handelen i derivater har heller aldri vært høyere enn den var i 2. kvartal.Sammenlignet med 2. kvartal i fjor er antall omsatte derivatkontrakter nær tredoblet(3.572.000 mot 1.309.000). I indeksprodukter er antall kontrakter nær femdoblet,mens aksjeprodukter er doblet. Børsen foretok i april en viss endring i definisjonenfor OBX- indeksen. Indeksen ble samtidig splittet 4:1. Det innebærer at investor måha fire ganger så mange kontrakter som tidligere for å få samme eksponering.Avgiftene på handel og clearing av indeksprodukter ble samtidig redusert. Inntektenefra derivathandel har økt med ca 84% sammenlignet med 2. kvartal i fjor. Økningener prosentvis på samme nivå for både aksje- og indeksprodukter. Snittpremien hittil iår er på NOK 8,8 (5,7).I løpet av 2. kvartal har Storebrand Bank, Société Générale SA, BankaktiebolagetAvanza og FIM Securities Ltd. startet handel ved Oslo Børs. Oslo Børs har med dettefått seks nye medlemmer hittil i 2006, hvorav to er de første meglerhusene somhandler direkte på Oslo Børs fra Finland og Frankrike.Det er ved utgangen av kvartalet i alt 49 medlemmer ved Oslo Børs, hvorav 24 lokalemedlemmer og 25 fjernmedlemmer.Antall sluttbrukere med markedsdata fra Oslo Børs er ved utgangen av kvartalet ca.3% høyere enn ved utgangen av forrige kvartal, og ca 25% høyere enn ved utgangenav samme periode i fjor.Inntekter Samlede inntekter i 2. kvartal var MNOK 134,4 (86,6), en økning på MNOK 48sammenlignet med samme periode i 2005 og MNOK 17 sammenlignet med forrigekvartal.Inntekter fra aksjehandel har økt med MNOK 30 sammenlignet med samme periode ifjor og MNOK 7 sammenlignet med forrige kvartal. Inntekter fra salg av markedsdatahar økt med MNOK 13 i forhold til samme periode i fjor og MNOK 7 i forhold til forrigekvartal. Dette inkluderer en engangspost på MNOK 4,7 som resultat av revisjon avantall sluttbrukere hos distributører.1


Kostnader Totale driftskostnader for kvartalet utgjør MNOK 48.1 (44,1), en økning på MNOK 4sammenlignet med 2. kvartal 2005.Lønns- og personalkostnadene var i 2. kvartal MNOK 22,4 (22,1). Effekt avlønnsregulering fra og med 1. januar og flere ansatte enn i samme periode i fjormotvirkes av reduksjon i pensjonskostnader.Andre driftskostnader ble i 2. kvartal MNOK 21,6 (16,5), en økning på MNOK 5,1 iforhold til samme periode i fjor. Økningen skyldes blant annet variablehandelssystemkostnader (MNOK 1,5), innleie av ressurser til drift ogsystemprosjekter (MNOK 1,5) og kostnader ved revisjon av distributører avmarkedsdata (MNOK 1,2).Avskrivningene er redusert med MNOK 1,4 sammenlignet med 2. kvartal i fjor,hovedsakelig som følge av endret avskrivningstid på handelssystemet etterforlengelse av avtalen med OMX.Finansposter Finansielle poster i 2. kvartal inkluderer utbytte fra VPS Holding ASA på MNOK 5,2.Tilsvarende utbytte i 2005 ble inntektsført i 1. kvartal 2005. Finansposter i 2. kvartal2005 inkluderte et regnskapsmessig tap på terminkontrakter på MNOK 1,8.Driftsmessige forholdDet har i 2. kvartal hovedsakelig vært stabil og god drift, med unntak av ett tilfelle avdriftsproblemer i hvert av handelssystemene Saxess og Click samt tre mindredriftsforstyrrelser i markedsdatasystemene.Markedsovervåkingen har oversendt i alt 63 saker til Kredittilsynet i løpet av perioden(35 saker i forrige kvartal). I begge perioder er hovedvekten på meldeplikt ogflagging.Børsen har benyttet virkemidler i kursnoteringen (suspensjon, børspause og særligobservasjon) ved i alt 107 tilfeller (101 i 1. kvartal 2006).StrategiOslo Børs har gjennomført en omfattende strategiprosess i løpet av våren 2006, ogkonkludert vedr. Oslo Børs’ videre strategi. Hovedpunkter i strategien er:• En uavhengig og konkurransedyktig Oslo Børs• Benytte strategiske samarbeidspartnere på utvalgte områder• Øke satsing på produktutvikling innen alle områder (aksjer, renter, derivaterog markedsdata)• Styrke sterke Oslo Børs-sektorer• Tett samarbeid i nasjonal verdipapirkjede• Fortsette samarbeidet i Norex-alliansenWebcast og presentasjonsmateriale med nærmere omtale av strategien vil gjørestilgjengelig på børsens hjemmesider (www.oslobors.no/ir).Utsikter Børsens inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået. Børsens driftskostnader i 2006forventes å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 200.2


MarkedsutviklingAksjemarkedet – antall transaksjoner (1000)Markedsaktiviteten målt i antalltransaksjoner var meget god i2. kvartal. Antall transaksjonerøkte med ca. 20% i forhold tilforrige kvartal og med ca. 118% iforhold til 2. kvartal i fjor.2 7502 5002 2502 0001 7501 5001 2501 000750500250-Q304 Q404 Q105 Q205 Q305 Q405 Q106 Q206683 970 1 088 1 165 1 511 1 716 2 122 2536Aksjemarkedet – omsetning i verdi (NOK mrd)Målt etter omsatt verdi eraktiviteten i 2. kvartal ca. 11%høyere enn i forrige kvartal og ca.130% høyere enn samme periode ifjor.800700600500400Omsetning300i MNOK Omsetning i MNOK Omsetning i MNOK Omsetning i MNOK3. kvartal 20022003. kvartal 2001 4. kvartal 2002 4. kvartal 200132 3910045 5139 36-Q304 Q404 Q105 Q205 Q305 Q405 Q106 Q206223 272 341 309 409 454 642 711Aksjemarkedet – emisjoner (MNOK)Verdien av foretatte emisjoner i 2.kvartal var noe lavere enn i forrigekvartal. Sammenlignet med sammekvartal i fjor ble det hentet innover dobbelt så mye kapital.25 00020 00015 00010 0005 000-Q304 Q404 Q105 Q205 Q305 Q405 Q106 Q206Q206 1 847 2 736 4 158 7 873 6 324 10 078 23 784 20 1203


Renter – antall noterte lånSamlet sett er det notert 57 flerelån på Oslo Børs og på ABM ennved utgangen av samme periode ifjor.Sammenlignet med utgangen avforrige kvartal er det totalt sett syvfærre lån notert.950900850800750700650600550500Q304 Q404 Q105 Q205 Q305 Q405 Q106 Q206ABM 7 19 30 63 109Listed 843 861 857 845 837 837 853 800Aktiviteten i derivatmarkedet harvært høy i hele kvartalet. Det harflere dager vært omsetningsrekordmålt i antall kontrakter.Antall omsatte kontrakter er 170%høyere enn i samme periode i fjor.Sammenlignet med forrige kvartaler økning på ca 63%.OBX indeksen ble i april splittet4:1. Det innebærer at investor måha fire ganger så mange kontraktersom tidligere for å få sammeeksponering. Avgiftene på handelog clearing av indeksprodukter blesamtidig redusert.4 0003 5003 0002 5002 0001 5001 0005000Derivater – antall kontrakter (1000)Q304 Q404 Q105 Q205 Q305 Q405 Q106 Q2061 122 1 328 1 370 1 309 1 617 1 904 2 189 3572Snittpremien har også vært bedre iår i forhold til i fjor, NOK 8,8, motNOK 5,7 samme periode i fjor.Finansielle markedsdata – antall sluttbrukereTotalt antall sluttbrukere medtilgang til markedsdata fra OsloBørs er ved utgangen av kvartaletca. 3% høyere enn ved utgangenav forrige kvartal. Sammenlignetmed utgangen av samme periode ifjor er økningen 25%.Faktisk antall sluttbrukere blir fraenkelte distributører rapportertmed en måneds forsinkelse.Antallet ved utgangen av sistekvartal er derfor et estimat somkan bli endret.36 00032 00028 00024 00020 00016 00012 000Q304 Q404 Q105 Q205 Q305 Q405 Q106 Q20626 382 26 948 27 721 28 569 29 472 30 931 34581 35758Se www.oslobors.no/ob/ir for ytterligere operasjonelle hovedtall. Alle tall oppgis i NOK 1000, og gjelderkonsernet Oslo Børs Holding ASA med mindre annet oppgis. Konsernet består av Oslo Børs Holding ASA, OsloBørs ASA og Oslo Børs Informasjon AS.4


ResultatFra og med 1. januar 2005 er den finansielle rapporteringen i henhold til gjeldende International Financial ReportingStandard (IFRS). Det vises i denne forbindelse til note 17 (side 63) i årsrapporten for 2005 hvor detaljene for overgangentil IFRS fremkommer.2. kvartal 2. kvartal 30. juni 30. juni2006 2005 2006 2005 2005Driftsinntekter 134 404 86 610 251 565 165 632 361 386DriftskostnaderLønns- og andre personalkostnader 22 407 22 074 48 336 43 962 91 391Andre driftskostnader 21 614 16 534 40 286 31 186 65 995Driftskostnader før avskrivninger 44 021 38 608 88 621 75 148 157 386Avskrivninger 4 084 5 457 8 379 10 927 16 623Sum driftskostnader 48 105 44 065 97 000 86 075 174 009Driftsresultat 86 298 42 546 154 564 79 557 187 377Finansielle poster 6 844 -802 8 224 8 231 9 781Ordinært resultat før skattekostnad 93 142 41 743 162 788 87 788 197 158Skattekostnad 24 615 10 946 44 116 22 097 53 061Periodens resultat 68 527 30 797 118 672 65 691 144 098Resultat pr. aksje (NOK) 13,71 6,16 23,73 13,14 28,82Utvannet resultat pr. aksje (NOK) 13,71 6,16 23,73 13,14 28,825


Driftsinntekter fordelt på områder og kategorierI forhold til 2. kvartal 2005 er det inntekter fra aksjehandel som viser størst økning, mens renteområdet viser en nedgangbl.a. som følge av reduksjon i kursnoteringsavgiften fra 1. januar og omlegging av prospektavgiften fra juli i fjor.Inntektene fra derivatområdet har, som følge av høyere handelsaktivitet, økt i forhold til i fjor.Antall terminaler med tilgang til markedsdata har økt med ca 25% i forhold til samme periode i fjor. Det er i 2. kvartal2006 inntekstført en engangspost på MNOK 4,7 som resultat av revisjon av antall sluttkunder hos distributører avmarkedsdata.2. kvartal 2. kvartal 30. juni 30. juni2006 2005 2006 2005 2005Aksjer 83 349 50 102 156 783 93 169 212 826Renteprodukter 5 787 6 663 12 214 14 141 26 281Derivater 6 148 3 344 11 980 6 526 16 430Finansielle markedsdata 37 629 24 882 67 924 49 364 101 436Andre 1 491 1 619 2 663 2 432 4 414Totale driftsinntekter 134 404 86 610 251 565 165 632 361 3862. kvartal 2. kvartal 30. juni 30. juni2006 2005 2006 2005 2005Faste avgifter utstedere 17 651 14 521 35 855 29 387 59 824Faste avgifter medlemmer 2 730 2 268 5 214 4 418 9 250Handelsavgifter 62 637 30 029 117 947 60 165 143 559Prospekt- og opptaksavgifter 12 165 12 661 20 732 18 905 41 442Finansielle markedsdata 37 629 24 882 67 924 49 364 101 436Kurs-/seminarinntekter 841 1 079 1 556 1 550 2 396Andre inntekter 750 1 171 2 337 1 843 3 478Totale driftsinntekter 134 404 86 610 251 565 165 632 361 3866


BalanseFinansielle anleggsmidler består i det vesentligste av aksjene i VPS Holding ASA. Aksjene har en kostpris på NOK 150pr. aksje. Virkelig verdi er pr. 30. juni 2006 vurdert til NOK 310 pr. aksje. Forskjellen mellom kostpris og vurdertvirkelig verdi er i samsvar med IFRS ført direkte mot egenkapitalen.Kortsiktige fordringer utgjør ca. MNOK 76 ved utgangen av kvartalet. Av dette utgjør kundefordringer MNOK 42,andre kortsiktige fordringer MNOK 33, hvorav forskuddsbetalte kostnader beløper seg til ca MNOK 24. Opptjente ikkefakturerte inntekter utgjør ca. MNOK 9.Likvidbeholdningen er på MNOK 205 ved utgangen av kvartalet. MNOK 7 er i tillegg klassifisert som finansieltanleggsmiddel.Kortsiktig gjeld utgjorde ca MNOK 129. MNOK 49 gjelder periodisering av bl.a. kursnoteringsavgift og andre årligeavgifter, mens betalbar skatt utgjør ca. MNOK 44.Anleggsmidler30. juni 30. juni2006 2005 2005It-systemer 18 816 24 219 22 511Utsatt skattefordel 31 783 29 355 31 936Varige driftsmidler 42 367 36 189 43 786Finansielle anleggsmidler 110 470 71 086 94 120OmløpsmidlerFordringer 75 559 59 120 57 710Bankinnskudd, kontanter o.l 204 650 112 001 185 893Eiendeler 483 644 331 970 435 956EgenkapitalInnskutt egenkapital 113 405 113 405 113 405Opptjent egenkapital 173 854 83 839 168 832Sum egenkapital 287 259 197 244 282 237GjeldAvsetninger for forpliktelser 67 845 40 786 67 696Kortsiktig gjeld 128 540 93 940 86 023Egenkapital og gjeld 483 644 331 970 435 9567


KontantstrømOslo Børs konsern hadde i 2. kvartal en reduksjon i kontantbeholdningen på MNOK 96. Det er i perioden utbetaltutbytte for regnskapsåret 2005 på MNOK 130. Kontantbeholdningen ved kvartalets slutt var på MNOK 205. I tilleggkommer likvider på MNOK 7 som er klassifisert som finansielt anleggsmiddel.2. kvartal 2. kvartal 30. juni 30. juni2006 2005 2006 2005 2005Kontantstrømmer fra:- operasjonelle aktiviteter 35 803 2 877 152 022 89 776 175 253- investeringsaktiviteter -1 360 -1 688 -3 265 11 331 -254- finansieringsaktiviteter -130 000 -100 000 -130 000 -100 000 -100 000Kontantbeholdning ved periodensbegynnelse 300 207 210 812 185 893 110 894 110 894Endring i kontantbeholdning -95 557 -98 811 18 757 1 107 74 999Kontantbeholdning vedperiodens slutt 204 650 112 001 204 650 112 001 185 893Kontantstrøm pr. aksje førutbytte (NOK) 6,89 0,24 29,75 20,22 35,00Kontantstrøm pr. aksje (NOK) -19,11 -19,76 3,75 0,22 15,00EgenkapitalEgenkapitalen utgjorde ved utgangen av kvartalet MNOK 287 og egenkapitalandelen var på ca. 59%.2. kvartal 2. kvartal 30. juni 30. juni2006 2005 2006 2005 2005Egenkapital ved periodens begynnelse 332 382 266 447 282 237 218 305 218 305Periodens resultat 68 527 30 797 118 672 65 691 144 098Utbytte -130 000 -100 000 -130 000 -100 000 -100 000Verdiøkning finansielle instrumenter 16 350 0 16 350 13 248 36 138Aktuarmessige gevinster/tap i perioden 0 0 0 0 -16 302Egenkapital ved periodens slutt 287 259 197 244 287 259 197 244 282 237Egenkapitalandel 59 % 59 % 59 % 59 % 65 %8


AksjonærinformasjonKursutvikling Oslo Børs Holding ASA:Grafen viser kursutviklingen for Oslo Børs Holding ASA for perioden mai 2001 til og med juni 2006, uten justering forutbetalt utbytte og kapitalnedsettelse. Kursutviklingen er sammenlignet med OSEBX prisindeks som heller ikke erjustert for utbytter. Siden mai 2001 er det utdelt utbytte eller foretatt kapitalnedsettelse med utbetaling tilaksjonærene med til sammen NOK 92 pr. aksje.Oslo Børs Holding VS OSEBX Prisindeks600500Oslo Børs HoldingOSEBXPR (norm.)Kurs (28.05.2001 = 95)400300200100028.05.2001 31.05.2002 02.06.2003 03.06.2004 01.06.2005 29.05.2006Oslo Børs Holding ASA – 20 største aksjonærer pr. 5. juli 2006:Navn Nasjonalitet Beholdning Beholdningantall aksjer i prosent1. DNB NOR BANK ASA NOR 983 404 19,67 %2. FIDELITY FUNDS-EUROPE LUX 500 000 10,00 %3. ORKLA ASA NOR 499 500 9,99 %4. NORSK HYDROS PENSJON NOR 422 106 8,44 %5. THIRD AVENUE INTL. USA 351 700 7,03 %6. STATE STREET BANK USA 251 650 5,03 %7. JP MORGAN SECURITIES GBR 245 000 4,90 %8. MORGAN STANLEY GBR 234 262 4,69 %9. KLP FORSIKRING NOR 200 000 4,00 %10. PARETO AS NOR 163 100 3,26 %11. DANSKE BANK NOR 150 000 3,00 %12. PARETO SECURITIES AS NOR 100 028 2,00 %13. SPAREBANK 1 LIVSFORSIKRING NOR 90 000 1,80 %14. NORDEA BANK PLC FIN 87 900 1,76 %15. FONDSAVANSE AS NOR 68 824 1,38 %16. UBS AG GBR 68 200 1,36 %17. TELENOR PENSJONSKASSE NOR 43 760 0,88 %18. NORDEA LIV ASA NOR 39 100 0,78 %19. TONSENHAGEN FORRETNINGSSENTER NOR 35 273 0,71 %20. STATOILS PENSJONSKASSE NOR 33 340 0,67 %Sum 20 største 4 567 147 91,35 %9


Nøkkeltall2. kvartal 2. kvartal 30. juni 30. juni2006 2005 2006 2005 2005FinansielleResultat pr. aksje (NOK) 13,71 6,16 23,73 13,14 28,82Utvannet resultat pr. aksje (NOK) 13,71 6,16 23,73 13,14 28,82Kontantstøm pr. aksje førutbytte og kapitalnedsettselse (NOK) 6,89 0,24 29,75 20,22 35,00Kontantstrøm pr. aksje (NOK) -19,11 -19,76 3,75 0,22 15,00Egenkapitalrentabilitet 88,5 % 53,1 % 83,4 % 63,2 % 57,6 %Totalkapitalrentabilitet 72,0 % 44,4 % 70,8 % 54,4 % 52,6 %Netto driftsmargin 64,2 % 49,1 % 61,4 % 48,0 % 51,8 %OperasjonelleOSEBX ved utgangen av perioden 376,44 283,41 376,44 283,41 332,51Endring i perioden -5,0 % 10,6 % 13,2 % 8,3 % 40,5 %Antall transaksjoner - aksjer (1000) 2 536 1 165 4 658 2 253 5 480Omsetningsverdi aksjer (mrd) 711 309 1 353 650 1 513Markedsverdi noterte selskaper (mrd) 1 637 1 143 1 402Antall noterte selskaper 225 202 219Netto tilgang/avgang i perioden 6 14 31Antall børsnoterte lån 800 845 837Antall noterte lån på ABM 109 7 30Omsatte kontrakter derivater (1000) 3 752 1 309 5 760 2 679 6 200Finansielle markedsdata - antall sluttbrukere 35 758 28 569 30 931Resultat pr. aksje:Kontantstrøm pr. aksje før utbytte:Kontantstrøm pr. aksje:EgenkapitalrentabilitetTotalkapitalrentabilitetNetto driftsmarginPeriodens resultat/antall aksjerNetto endring i kontanter og kontantekvivalenter tillagt utbetalt utbytte/antall aksjerNetto endring i kontanter og kontantekvivalenter/antall aksjerPeriodens resultat (annualisert)/gjennomsnitt av bokført egenkapital ved inngangen og utgangen av periodenResultat før skatt (annualisert)/gjennomsnitt av sum eiendeler ved inngangen og utgangen av periodenDriftsresultat/driftsinntekterStyret i Oslo Børs Holding ASA/Oslo Børs ASA13. juli 200610

More magazines by this user
Similar magazines