Kollektivtransporten i Bergensområdet - mål, strategiar og rutestruktur

hordaland.no
  • No tags were found...

Kollektivtransporten i Bergensområdet - mål, strategiar og rutestruktur

3.1.4 TerminalarHordaland fylkeskommune vedtok i 2003 kollektivterminalplan for fylket. I planen vert det lagtvekt på at utvikling av senterstrukturen i Hordaland vert samordna med utvikling av godkollektivservice og gode overgangsordningar mellom ulike transportmiddel. Kollektivterminalar ogbusstraséar bør difor lokaliserast innanfor det sentrale handelsomlandet.FrekhaugKnarvikFlatøyMed utgangspunkt i dei overordnamålsettingane for terminalane, leggterminalplanen til grunn at arbeidet medå utvikle terminalane vert gjort i trådmed desse fire hovudstrategiane:StoravatnetStraumeFleslandÅsaneKleppestøIndre ArnaBergen sentrumfleire staderLoddefjordOasenNesttunLagunenBirkelandsskiftet1. Auka trivsel, komfort, tryggleik ogbetre tilgang på servicefasilitetarfor trafikantane2. Auka kvalitet på informasjons- ogbilletteringssystema3. Effektivt køyremønster for bussarinn og ut av kollektivterminalane4. Utvikling av integrerte løysingarmed terminal og parkering (parkerog reis)Nedanfor er desse fire strategianekonkretisert, i tråd medkollektivterminalplanen:OsøyroAuka trivsel, komfort, tryggleik ogbetre tilgang på servicefasilitetar fortrafikantaneFigur 4. Eit utval terminalar i BergensområdetDette er viktige faktorar for atterminalane skal vere attraktiveknutepunkt og omstigningspunkt.Dårleg tryggleik og standard vil kunne påverke bruken av terminalane og dermed trafikkgrunnlagetfor kollektivtrafikken. I dette ligg også betre estetisk standard ved terminalane.Auka kvalitet på informasjons- og billetteringssystemaPå terminalane skal ny teknologi nyttast for å tilby oversiktleg og presis informasjon. Elektroniskeinformasjonstavler med sanntidsinformasjon bør vere standardutstyr ved dei største terminalane. Itillegg vil informasjonssystem med oppdaterte opplysningar om faktisk tid i høve til rutetider etc.,medverke til auka transportkvalitet for trafikantane. Det skal også vere billetteringsautomatar pådei større terminalane i tråd med føringar gitt i opplegget for nytt billetteringssystem der det m.a. ereit mål å få ned tidsbruken for bussane på terminalane.Effektivt køyremønster for bussar inn og ut av kollektivterminalaneDet er urasjonelle køyremønster ved fleire terminalar. Ved planlegging av nye terminalar skallokalisering og effektivt køyremønster leggjast til grunn for utforminga.Utvikling av integrerte løysingar med terminal og parkeringDet er behov for parkeringsplassar ved dei fleste terminalane i Bergensområdet. Dette gjeld særlegved terminalar der innfartsparkering er eit naturleg tilbod for reiser inn mot det sentrale byområdet.Så langt råd er, bør innfartsparkering vere knytt opp mot andre viktige funksjonar som handel ogtenestetilbod, i tillegg til stamruter og hovudruter for kollektivtransporten.15

More magazines by this user
Similar magazines