12.07.2015 Views

Oversigt over støttede projekter 1990 - 2013 - Danske Regioner

Oversigt over støttede projekter 1990 - 2013 - Danske Regioner

Oversigt over støttede projekter 1990 - 2013 - Danske Regioner

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Oversigt over projekter, der har fået bevilget støtte fraKiropraktorfonden 1990-2013Forskning:Ansøger Projektets titel/formål Bevilget årErik PoulsenKonservativ behandling af hofteartrose: 2013Effekt af manuel behandling og hofteskole påsmerte, funktion og livskvalitet.Rikke Krüger Jensen Den kliniske betydning af MR-fund for 2013lænderygsmerterPeter Michael Kent Prognostiske faktorer og prognostisk 2013undergrupper af danske patienter medvedvarende rygsmerterBue Bonderup Hesby Udvikling, afprøvning og validering af 2013teknologier til brug ved øvelsesbehandling afpatienter med cervical raiculoptaRené Lindstrøm Dybe og overfladiske eksperimentelle smerter 2013har forskellig indvirkning påhalshvirvelsøjlens bevægelsesmønstreNiels Wedderkopp Kiropraktik for børn og unge, del. 2 2013Lise HestbækJan HartvigsenDavid Cassidy og Incidense and prognosis of thoracic spine pain 2012Melker Johansson following traffic collision: a populationbased,inception-cohort study.Tue Secher Jensen Hvad er den kliniske værdi af MR-scanning 2012for patienter med vedvarende lændesmerterMarianna Løgtholt Effekten af fysisk aktivitet hos børn fra en 2012Andreasensundhedsøkonomisk vinkel.Jan Nordsteen Publikation og distribution af kliniske 2012retningslinjer for lumbal prolapsAnne Mølgaard Samspil mellem fysiske, psykiske og sociale 2012Nielsenfaktorer hos patienter med lændesmerter II.Mikkel Brunsgaard Specialeuddannelse for hospitalsansatte 2012KonnerAndreas TunsetRikke Krüger JensenAnne MølgaardNielsenAnne MølgaardNielsenNiels WedderkoppLise Hestbækkiropraktorer.Progression of lumbar disc herniations overan eight year period in a group of adult Danesfrom the general population.2012Den kliniske betydning af MR-fund for 2012lænderygsmerter (Post doc).Samspil mellem fysiske, psykiske og sociale 2012faktorer hos patienter med lændesmerter II.Samspil mellem fysiske, psykiske og sociale 2011faktorer hos patienter med lændesmerter.Kiropraktik for børn og unge II. 20111


Jan HartvigsenMarianne LøgtholtAndreasenPh.d. projekt: Effekten af fysisk aktivitet hosbørn fra ensundhedsøkonomisk vinkel.2011Peter Michael KentResearch methods for identifying clinicallyimportant subgroups ofpeople with spinal pain.2011Christina NielsenBetydning af selvvurderet helbred hospatienter medlænderygsmerter.2011Per Jørgensen Kiropraktikkens historie i Danmark. 2011Marianne LøgtholtAndreasenCornelius MyburghForberedelse af ph.d. projekt. 2011Contemporary Danish Chiropracticprofessional identity.2011Rune Mygind Mieritz 3 D lumbar spinal motion and low back pain. 2011Erik Poulsen Konservativ behandling af hofteartrose. 2011Lisbeth Hartvigsen Ph.d. projekt: forløb af lændesmerter - 2011betydningen af undersøgelse og diagnose.Lise Hestbæk Fysisk aktivitet, fysisk form og den unge ryg. 2010Niels Wedderkopp Kiropraktik for børn og unge. 2010Lise HestbækJan HartvigsenKirsten Thorhauge Bevægeapparatsfund hos kvinder med 2010kroniske bækkensmerter henvist til udredningfor endometriose.Erik PoulsenKonservativ behandling af hofteartrose: effekt 2010af manuel behandling og hofteskole påsmerter, funktion og livskvalitet.Alice Kongsted Identifikation af diagnostiske undergrupper 2010blandt kiropraktorpatienter med specifikkelændesmerter.Jan Hartvigsen Radiating pain in the lumbar, thoracic or 2010cervical regions and health-related benefits.René FejerEr der en fælles arvelig faktor for rygsmerter? 2010– En multivariat Structural EquationModellering af tvillingedata.Erik PoulsenKonservativ behandling af hofteartrose: effektaf manuel behandling og hofteskole påsmerte, funktion og livskvalitet.20092


Bodil ArnbakThe use of MRI in the early diagnosis of 2009spondyloarthritis.Bodil Dalgaard Arnbak Forberedelse af et ph.d.-projekt om emnet: 2009MR-scanning i den tidlige diagnostik afspondylartritter.Søren O’Neill Ændringer i dyb smertesensitivitet:2009Ændringer over 8 år i en kohorte af 40-årigemed/uden rygsmerter.Rikke Krüger Jensen Et års opfølgning med MR til projektet: 2009”Rehabilitering af patienter med Modicforandringer i lænderygge – en kliniskkontrolleret randomiseret undersøgelse”.Claudia Franz Betydningen af øget fysisk aktivitet for 2009nuværende og fremtidig sundhed hos børn ogunge med fokus på rygsundhed.Søren O’Neill Analgetisk effekt af HVLA spinal2008manipulation.Erik PoulsenHofteartrose – diagnostik og manuel 2008behandling.Cornelius Myburgh Chiropractic’s role in the public health care 2008sector – A qualitative exploration of currentpractice, future directions and professionalimplications.Lise HestbækEffekten af kiropraktisk behandling af 2008spædbørnskolik. Et kontrolleret,randomiseret, enkeltblændet forsøg.Erik PoulsenHofteledsarthrose – diagnostik og manuel 2008behandling.René Lindstrøm Undersøgelse af cervical muskulær svækkelse 2008og træning af kroniske nakkepatienter.Lise HestbækThe course of low back pain. Remissions and 2008exacerbations over a one-year period.Tue Secher Jensen Modic changes and low back pain –2007prevalence, development over time, andprediction. Ph.d. projektKirsten Thorhauge Bevægeapparatsfund hos kvinder med 2007kroniske bækkensmerter henvist til udredningfor endometriose.Rune Mygind Mieritz 3D lumbal bevægelighed og lændesmerter. 2007Erik PoulsenHofteledsarthrose – diagnostik og manuel 2007behandling.Charlotte Leboeuf-Yde Maintenance care, forebyggende behandling, 2007vedligehold, sundhedsfremme, eftersyn?Hvad betyder disse begreber ikiropraktorpraksis og hvordan bliver debrugt?Jan Hartvigsen Neck/shoulder Pain and Muscular 20073


Dysfunction.Alice Kongsted Diagnostisk klassifikation af lændepatienter i 2007kiropraktorpraksis.Annette Jørgensen Kiropraktik til børn og unge. 2007Jan Hartvigsen Neck/shoulder Pain and Muscular2006Dysfunction.Mette JensenMuskuloskeletale brystsmerter – diagnose og 2006Stochkendahlmanuel behandling.Charlotte Leboeuf-Yde Maintenance care, forebyggende behandling, 2006vedligehold, sundhedsfremme, eftersyn?Hvad betyder disse begreber ikiropraktorpraksis og hvordan bliver debrugt?Lars Uhrenholt Igangværende ph.d.-forskningsprojekt 2006”Morfologi og patoanatomi af halscolumnasfacetled hos trafikdræbte specielt med henblikpå whiplashtraumet – et patoanatomisk ogbilleddiagnostisk studie”.Lise HestbækSammenhængen mellem socio-økonomiske 2006faktorer i opvæksten og senere rygbesvær.René FejerBiomekanisk analyse af nakkehvirvlernes 2006bevægelighed.Mette JensenMuskuloskeletale brystsmerter – diagnose og 2006Stochkendahlmanuel behandling.Henrik WulffTwo-year follow-up data on the effect of 2006Christensenmanual therapy to patients with chest pain andknown or suspected stable angina pectoris.Jan Hartvigsen AnySpine – Videreudvikling og validering af 2006computermodel af lænderyggen.Søren O’Neill Er hyperalgesi reversibelt? En undersøgelse af 2006patienter med rygsmerter på grund af lumbaldiskusprolaps.Kirsten Thorhauge Bevægeapparatsfund hos2005endometriosepatienter med residualebækkensmerter.Tom Petersen Effekt af Mekanisk Diagnostik og Terapi, 2005information og rådgivning i sammenligningmed manipulation, information og rådgivningtil diskusrelaterede lænderygsmerter.Lars Uhrenholt Igangværende ph.d.-forskningsprojekt 2005”Morfologi og patoanatomi af halscolumnasfacetled hos trafikdræbte specielt med henblikpå whiplashtraumet – et patoanatomisk ogbilleddiagnostisk studie”.Lise HestbækIdentifikation af prædiktorer for langvarige 2005rygproblemer mhp. effektiv propylakse.Lars Uhrenholt Tillægsansøgning til igangværende ph.d. 20054


forskningsprojekt.Mette JensenMuskuloskeletale brystsmerter – diagnose ogStochkendahlmanuel behandling.Mette JensenMuskuloskeletale brystsmerter – diagnose ogStochkendahlmanuel behandling.Tue Secher Jensen Modic changes and low back pain –prevalence, development over time, andprediction.Lars Uhrenholt Igangværende ph.d.-forskningsprojekt”Morfologi og patoanatomi af halscolumnasfacetled hos trafikdræbte specielt m.h.p.whiplashtraumet – et patoanatomisk ogbilleddiagnostisk studie.”René FejerEn kvantitativ vurdering af betydningen aftilstedeværelsen af nakkesmerter – Ensammenligning mellem respondere ognonrespondere. (Projektet indgår i et 3-årigtph.d. studium).Lise HestbækIdentifikation af prædiktorer for langvarigerygproblemer med henblik på effektikprofylakse.Henrik Lauridsen Responsiviteten af kliniske effektmål. EnNiels Grunnet-Nielsen undersøgelse af patienter medlænderygbesvær set i primær- ogsekundærsektoren.Lars Uhrenholt Ph.d. projekt: Morfologi og patoanatomi afhalscolumnas facetled hos trafikdræbtespecielt med henblik på whiplashtraumet.Tue Secher Jensen MR-monitorering af ikke-operativtbehandlede patienter med lænderygsmerter ogischias – et MR-studie.Jørgen Kilsgaard Koordineret Indsats for Arbejdsfastholdelse(KIA).Tue Secher Jensen MR-monitorering af ikke-operativtbehandlede patienter med lænderygsmerter ogischias – et MR-studie.René FejerEn kvantitativ vurdering af betydningen aftilstedeværelsen af nakkesmerter – enbefolkningsundersøgelse af danskerebosiddende i Fyns Amt.Lene HareRelativ sensitivitet af tre forskellige typerkliniske effektmål på kiropraktisk patientermed lænderygsmerter i to lande.Tue Secher Jensen MR-monitorering af ikke-operativtbehandlede patienter med lænderygsmerter ogLise Hestbækischias – et MR-studie.Udvikling af kroniske lændesmerter (til detfortløbende ph.d. forløb).200520042004200420042004200320042005200320032003200220022002200220025


Henrik WulffChristensenDiagnostik og behandling af brystsmerterafledt fra det muskuloskeletale apparat hospatienter med formodet angina pectoris.2001Lise Hestbæk Udvikling af kroniske lændesmerter. 2001Alice Kongsted Den prospektive værdi af MR- og SPECTscanning samt øjenbevægelsesmåling efterakut whiplashtraume.2001Rene FejerPrævalens og konkordansrater fornakkesmerter – En befolkningsundersøgelseaf danske tvillinger født mellem 1931 og1982.2001Charlotte Leboeuf-Yde Mestring, Livsstil, arbejde og rygproblemer. 2001En genetisk epidemiologisk undersøgelse.Jørgen Kilsgaard Prædiktive faktorer for udvikling af langvarigt 2001rygbesvær.Henrik WulffDiagnostik og behandling af brystsmerter 2000Christensenafledt fra det muskuloskeletale apparat hospatienter med formodet angina pectoris.Lise Hestbæk Udvikling af kroniske lændesmerter. 2000Jan Hartvigsen Rygpatienter i primærsektoren – en klinisk 2000database.Dorte Vendelbo Jensen Den tidlige behandling af ryglidelser medvægt på procesindikatorer for patientforløb ogpræventive faktorer for udv. af kronicitet.2000Lise Hestbæk Udvikling af kroniske lændesmerter. 2000Henrik WulffDiagnostik og behandling af brystsmerter 1999Christensenafledt fra det muskuloskeletale apparat hospatienter med formodet stabil angina pectoris(udgifter til transport af patienter,rejseudgifter samt udligning afforskningsstilling).Niels Grunnet-Nilsson Fysisk og manuel behandling af kronisk 1999hovedpine – et systematisk arbejde.Gert BrønfortLændesmerter og kiropraktik1999(tilskudsbevilling).Lise Hestbæk Udvikling af kroniske lændesmerter (til 68% 1999dækning af 1999 kandidatstipendiat iforbindelse med projektet).Jan Hartvigsen Erhvervsfaktorer og lændesmerter. (Tildækning af stipendium i forbindelse med1998Henrik WulffChristensenforlængelse af tidligere bevilget støtte).Diagnostik og behandling af brystsmerter frade muskululoskeletale apparat hos patientermed formodet stabil angina pectoris.1998Niels Nilsson Rejseudgifter i forbindelse med afslutning af 19986


Henrik WulffChristensentidligere bevilget støtte til projektet”Episodisk spændingstype hovedpine ogmanipulationsbehandling”.Diagnostik og behandling af brystsmerter fradet muskululoskeletale apparat hos patientermed formodet stabil angina pectoris.1998Jan Hartvigsen Erhvervsfaktorer og lændesmerter. 1998Alan JordanTilskud til rejse- og opholdsudgifter iforbindelse med fremlæggelse af resultater frato projekter tidligere støtte af fonden ved enkongres i Canada.1998Jens JacobsenJørgen KilsgaardEn undersøgelse af kvaliteten afultralydscanning i relation til abdomenstykkelse, relativ kropsvægt og relativkropsareal.Metodologisk indgangsvinkel tilklassifikation af diagnoser forlænderygsmerter.19971997Jan Hartvigsen Erhvervsfaktorer og lændesmerter. 1997Alan JordanKronisk nakkesmerter, en randomiseret 1996undersøgelse, 2 års follow-up.Niels NilssonEpisodic tension-type headache and spinal 1996Geoffrey Bove manipulation.Henrik WulffChristensenManipultionsbehandlingens effekt på denpassive og aktive bevægelighed på columna1996Jan HartvigsenLise Hestbækcervicalis.Effekten af kiropraktisk behandlingsammenlignet med anden konservativbehandling på patienter med lumbalradikulopati af diskogen oprindelse.Efterprøvning af nogle kiropraktiske tester ogundersøgelse af manipulationseffekt pålændemuskulaturen.19961996Henrik WulffChristensenHenrik WulffChristensenNiels NilssonAlan JordanAlan JordanJens Ole Melsen,NIKKBÆndringer i passiv og aktiv cervikalbevægelighed efter minipulationsbehandling.Ændringer i passiv og aktiv cervikalbevægelighed efter minipulationsbehandling.En kontrolleret undersøgelse af effekten afkiropraktisk behandling på nakkehovedpine.Funktionelle forhold i cervikal regionen oginterventionsmuligheder hos patienter medkroniske nakkesmerter.Intensiv træning fysikalsk behandling incl.Let træning, manipulation ved nakkesmerter.Tværfaglig indsats over for ryg- ognakkeproblemer.1996199519951994199419947


Charlotte LeboeufAlan JordanI forbindelse med videreførsel af”Befolkningsundersøgelsen i Glostrup”.Styrke, udholdenhed og bevægelighed inakkemuskulaturen hos raske personer.19931993Kvalitet:Ansøger Projektets titel/formål Bevilget årNis Alnor Ryggene i Region Sjælland 2012René FejerStandardisering og implementering afelektrodiagnostisk udredning af patienter med2011Pernille SøndergaardMadsenGert BrønfortNis AlnorGert BrønfortLars AgergaardIb K. KjeldsenLandsforeningen tilKiropraktikkensFremmeÅrhus AmtJørgen KilsgaardDansk KiropraktiskSelskablumbal nerverodspåvirkning.Etablering af database til lagring og brug vedkvalitetssikring af digitale røntgenbilleder frade kiropraktiske klinikker.Implementering af ”Lændesmerter ogkiropraktik: et dansk evidensbaseretkvalitetssikringsprojekt”, et pilotprojekt.Vederlagsfri røntgen hos kiropraktor iVestsjællands Amt.Lændesmerter og kiropraktik. Et danskevidensbaseret kvalitetssikringsprojekt.Lønudgifter til undervisere til projekt om“Kvalitetsudviklings- ogefteruddannelsesprojekt på røntgenområdetfor kiropraktorer i Viborg Amt”.Anvendelse af EU-kriterierne forrøntgenkvalitet i kiropraktorpraksis.Afprøvning afpatienttilfredshedsundersøgelser.Til undersøgelse af kommunikationen mellemkiropraktorer og andre dele afsundhedssektoren i Århus Amt underhenvisning til protokollaterne til § 9a, stk. 3, ilandsoverenskomsten om kiropraktiskbehandling.Til dækning af 1/3 afkonferenceomkostninger til afholdelse af entværfaglig MTV-konference.Lændesmerter og kiropraktik: et dansktværfagligt evidensbaseretkvalitetssikringsprojekt.2007200420042003200220012000199919991998Postgraduat uddannelse:Ansøger Projektets titel/formål Bevilget årClaus Dam Nielsen Master i organisationspsykologi 2012Kirsten Møller Masterkursus i smertebehandling 2012Grethe Viola Thøstesen Master of Science in Advanced ProfessionalPractice Chiropractic Pediatrics (Masteruddannelse i børnekiropraktik).20118


Susanne Lynge RosingMaster of Science in Advanced ProfessionalPractice Chiropractic Pediatrics (Masteruddannelse i børnekiropraktik).2011René Fejer Specialeuddannelse i kiropraktik. 2011Lene Hare Mortensen Master of Science in Advanced Professional 2011Practice.Laila HansenMaster of Science in Advanced Professional 2011Practice.Erlend FlagetInternational Chiropractic Sport Science 2011Diploma.Karin VejloInternational Chiropractic Sport Science 2011Diploma.Janni Lee Boutrup Master i kvalitet og ledelse i social- og 2011Bang Brodersen sundhedssektoren (MPQM).Carsten Schou International Chiropractic Sport Science 2010SørensenDiploma.Sara Linnéa Amby International Chiropractic Sport Science 2010CullinDiploma.Kari Skovmand Kuhn Master of Science in Advanced Professional 2010Practice.Christina Nielsen Master of Public Health, MPH, ved2010Københavns Universitet.Grethe Viola Thøstesen Master of Science in Advanced Professional 2010Practice.Ann Spejlgaard Certificate in Chiropractic Paediatrics. 2010ThuesenThea GelbakInternational Chiropractic Sport Science 2010Diploma.Laila HansenMaster of Science in Advanced Professional 2010Practice Chiropractic Pediatrics (Masteruddannelse i børnekiropraktik).Christina Nielsen Master of Public Health 2010Søren O’Neill Præsentation af poster eller foredrag: Low 2010pressure pain threshold is associated with, butdoes not predispose for low back pain.Henrik Gammelgaard International Chiropractic Sport Science 2010PetersenDiploma.Grethe Viola Thøstesen Master of Science in Advanced Professional 2009Practice, Chiropractic Paediatrics.Susanne Lynge Rosing Masters of Science in Advanced Professional 2009Practice, Chiropractic Paediatrics.Claus Dam Nielsen Kiropraktorernes efteruddannelse i2009muskuloskeletal ultralyddiagnostik (ProjektKULT).Kari Skovmand Kuhn Master of Science in Advanced professionalPractice, Chiropractic Paediatrics.20099


Mikkel Konner Postgraduat specialeuddannelse for2009hospitalsansatte kiropraktorer.Laila HansenMaster of Science in Advanced professional 2009Practice (Master uddannelse iBørnekiropraktik).Sanne Korsdal MSc APP Chiropractic Paediatrics. 2009FrederiksenBirgitte Eskelund Master of Science in Advanced Professional 2009LundbyPractice. Chiropractic Paediatrics.Lotte Langhoff Postgraduat diplomkursus i sportskiropraktik. 2009Lise Schou Christensen Master of Science in Advanced Professional 2009Practice. Chiropractic Paediatrics.Kari Skovmand Kuhn Master of Science in Advanced Professional 2008Practice Chiropractic Paediatrics.Susanne V. Vesterager Udvikling og formulering af konkrete mål, 2007indhold og struktur af en kiropraktisk specialeuddannelse.Lotte Langhoff Postgraduat diplomkursus i sportskiropraktik. 2007Søren O’Neill Er hyperalgesi reversibelt? En undersøgelse af 2007patienter med rygsmerter på grund af enlumbal diskusprolaps.Marianne Løgtholt Opnåelse af Master Grad i Health Care Policy 2007Andreasenand Management. The Heinz School,Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA.Søren O’Neill IASP Research Symposium 2007 –2007Fundamentals of musculoskeletal pain.Niels Grunnet-Nilsson Non-invasive physical treatments for 2006chronic/recurrent headaches (Review).Søren O’Neill Ph.d. uddannelse – Støtte til deltagelse i et 2006sommerskolekursus for forskerstuderende.Søren O’Neill Ph.d. uddannelse – indskrivningsgebyr i 3 år. 2006Lars Uhrenholt Deltagelse I Crash 2005. Et crashtest seminar 2005med fokus på human kinematik, biomekanikog traumemekanismer ved piskesmæld.Lars Uhrenholt Deltagelse I den årlige International Research 2005Council on the Biomechanics of Impact(IRCOBI) konference I Prag, Tjekkiet.Alice Kongsted Deltagelse i ”International Whiplash Trauma 2004Congress, Breckenridge 2005” i Colerado,USA.Lars Uhrenholt Deltagelse i ”International Whiplash Trauma 2004Congress, Breckenridge 2005” i Colerado,USA.Lars Uhrenholt Deltagelse i det 5. International Cartilage 2004Repair Society (ICRS) symposium i Belgien.Lars Uhrenholt Deltagelse i den 20. verdenskongres forIntenational Traffic Medicine Association200410


(ITMA).Lars Uhrenholt Deltagelse i crashtest seminar med fokus på 2004human kinematik, biomekanik ogtraumemekanismer ved piskesmæld.Bjarne Halvorsen MPH-uddannelsen ved Aarhus Universitet. 2003Jens-Jørn Østergård Opnåelse af Mastergrad i Rehabilitering ved 2002DahlSyddansk Universitet.Søren O’Neill Opnåelse af Mastergrad i Rehabilitering ved 2002Syddansk Universitet samt støtte tilmaterialeudgifter i forbindelse meduddannelsen.Lars Uhrenholt Deltagelse i CRASH 2002 – et biomekanisk 2002eksperimentelt kursus i crash-testing med lavhastighed whiplash traumer.Lars Uhrenholt Deltagelse i postgraduat uddannelse med 2001speciale i whiplash relaterede emner.Lars Uhrenholt Deltagelse i international konference om 2000whiplash i Bern, Schweiz.Vibeke NøhrDeltagelse i internatskursus med2000hovedvægten på en praktisk orienteretundervisning inden for rygrelateredeproblemstillinger med deltagelse af 10kiropraktorer fra Vejle Amt.Lars Uhrenholt Deltagelse i international konference om 2000whiplash i Bath, England.Lars Uhrenholt Deltagelse i Advanced program om whiplash 1999i USA.Jan Nordsteen Fortsættelse af sin ”Postgraduat uddannelse til 1998Master of PublicHealth (MPH)”.Jan Nordsteen Master of Public Health (MPH). Varighed 2år. Ansøgningen dækker perioden 1/9-97 –1/6-98.1996Andet:Ansøger Projektets titel/formål Bevilget årLise HestbækWhat can we learn about the life course of 2010back pain from registries? Research CongressAlice Kongsted Primary Care Musculoskeletal Research 2010Congress.Alice Kongsted Etablering af forskningsklinikker blandt 2009danske kiropraktorer.Jan Nordsteen Klinisk vejledning for kiropraktorer2008vedrørende rygpatienter med kliniske tegn pålumbal nerverodspåvirkning.Lars Uhrenholt Deltagelse I International Whiplash TraumaCongress 2007, Miami, Florida, USA.200711


Lars UhrenholtErik PoulsenMette JensenStochkendahlAmerican Academy of Forensic Sciencesannual meeting 2008.Projektbeskrivelse og pilotprojekt til muligtph.d.studie. Hofteledsarthrose – diagnostik ogmanuel behandling.Prægraduat forskningsprojekt vedkiropraktorstuderende Mads Viberg Brunse.Brystsmerter fra muskler og led – kan vidiagnosticere pålideligt?20072007200712

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!