"Nu bliver det vores tur" (pdf) - Center for døve

cfd.dk

"Nu bliver det vores tur" (pdf) - Center for døve

Boligerne på Oktobervej 22Nu bliver det vores turBeboerne der bor i de gamle institutionsværelserpå Oktobervej 22 glæder sig meget til, at de isommeren 2010 skal flytte ind i et helt nyrenoveretbyggeri specielt bygget til dem.Der er sket mange ting i de sidste år på Centerfor Døves botilbud på Oktobervej i Gladsaxe. Derer nemlig blevet bygget 2 helt nye huse i 2008med 18 lejligheder, som ligger ved siden af degamle institutionsbygninger, der har fungeretsom bolig for mange funktionshæmmede døvesiden 1972.FaktaOktobervej 22 – GladsaxePladser og priser9 boliger og en aflastningsplads. Hvem bor her?Funktionshæmmede døve og døvblindblevne.Oprettet efter § 185b stk. 2 Lov om almene boligersamt § 107 vedr. aflastning i Serviceloven.Prisen pr. døgn i 2010: 2.635 kr.Det var lidt af et puslespil, som krævede enlængere drøftelse med beboerne for at finde udaf, hvem der først skulle flytte ud og bo i de nyelejligheder, der er blevet bygget, og hvem dermåtte sidde tilbage og vente indtil næste etapeaf byggeriet var færdigt.Efter lange drøftelser med beboerne faldt planentil sidst på plads. Det var i høj grad et valg om,hvem man ville dele opgang med og gerne villehave som nabo, der gjorde udfaldet. I november2008 var det så den store flyttedag for alle dem,der skulle bo i de nye huse.8


Det var i høj grad et valg om, hvem manville dele opgang med og gerne villehave som nabo, der gjorde udfaldetAlle skulle kunne følgemed i byggerietVi havde besluttet fra starten, at allebeboere, der skulle flytte fra det gamleinstitutionsbyggeri, ikke skulle genhuseslangt fra byggeriet, men derimod,med de ulemper det måtte medføre,skulle kunne blive boende på områdetunder byggeriet, således at den enkeltebeboer, på hver sin måde kunne følgemed i byggeriet. Det var vor erfaring fratidligere byggerier, at det at kunne følgemed i noget så væsentligt som bygningenaf egen nye lejlighed, se processenskride frem og mentalt belave sig på atflytte ind i en ny bolig, var så vigtig ogen så central del af processen for alle,at eventuelle ulemper ved at bo tæt påbyggeriet, måtte håndteres på den eneeller anden måde.De beboere, der ikke flyttede ind i deførste nye huse, fik ved hjælp, lidt”pædagogisk puslespil” og stor indfølingog fleksibilitet fra personalets side derforen mulighed for at bo sammen midlertidigt,og som en sidegevinst herigennemen enestående mulighed for atlære deres nye naboer og underboer atkende, mens de i fællesskab kunne følgebyggeriet på nært hold.Under byggeprocessen har alle beboere,der skal flytte sammen, lært hinanden atkende på nye måder, og vi kan mærke, atde glæder sig til, at de skal bo sammenog venter spændt på, at håndværkernebliver færdige. Byggeriet sker jo lige vedsiden af, hvor vi bor nu, så vi kan alle følgemed i, hvordan det skrider frem. Vi harfaktisk lige været til rejsegilde, så de førsteindtryk af lejlighederne på 1. sal og i stuenog af hele bygningen begynder nu atvære mere end ord og streger på et papir.Denne gang er det ikke et splinternyt hus,der bliver bygget, men de gamle kendteinstitutionsblokke, der bliver bygget omtil større lejligheder og fælleslokaler –Nogle af os har valgt at bo på første sal,men det er ikke et problem, fordi nu er derelevator, siger en af de nye lejere.Til foråret er boligerne færdige, og så flyttervi ind. Beboerne har, hver især, valgt farvernepå deres nye badeværelser, farvernetil deres lejlighed, og hvordan køkkenlågerneskal se ud. En beboer har for eksempelvalgt gule fliser på sit badeværelse, mensen anden synes sorte fliser er rigtigt flot,fortæller pædagog Katrin Hübert.Vi har nedsat en planlægningsgruppe medbåde personale og beboere, som beslutter,hvordan de nye fælleslokaler skal seud. Alle går meget op i indkøb af møbler,køkkengrej og indretning, ikke alene tilderes egen lejlighed, men også i hvordanderes nye fællelokaler skal møbleres ogindrettes. En meget væsentlig del af enflytteproces til en ny og større lejlighed, erindkøb af nyt møblement. Derfor er der foralle beboere, meget fokus på at spare op,læse boligkataloger og se om der er råd tilat købe lige netop det, man gerne vil have.De nye lejligheder er gode handicapvenligelejligheder med over dobbelt så megetplads som nu – så alle har sparet sammen,så der kan købes nye møbler, lamper,gardiner, billeder og køkkenting, noglebeboere vælger også at købe deres egenvaskemaskine, som der er mulighed for atopstille på deres eget store badeværelse,fortsætter Katrin Hübert.I forbindelse med den forestående flytninghar beboerne ved flere møder drøftet,hvem de vil bo dør om dør med, og vi hari meget vid udstrækning taget hensyn tilderes ønsker siger Katrin.Det er oftest de relationer beboerne hartil hinanden og de interesser, de har tilfælles, som styrer valget, men beboerne erfaktisk rigtig gode til at mene noget om detselv. Det har været en utrolig spændendeproces, at vi sammen har fundet ud af,hvem der skal bo i stuen, og hvem der skalbo på 1. sal. En rigtig spændende procesfor både beboere, men så sandelig ogsåfor personalet, ja i mange situationer enrigtig ”øjenåbner”, når beboerne har ytretsig om hinanden og har truffet valg, somkom lidt bag på os, fortsætter Katrin. Vi fårelevator og en fælles stue med køkken påhver etage, og både beboere og personalehar haft en god og løbende indflydelsepå byggeriet og indretningen siger KatrinHübert videre. Alle har haft muligheder forat vælge nogle nye naboer og genboer, ogdet betyder, at personalet også kan se fremtil helt nye arbejdsopgaver. Det glæder vios meget til, siger Katrin Hübert.Nu er der ikke lang tid til, at flyttebilenkommer, og vi endelig skal i gang medalt det praktiske i den anledning. Allebeboerne inddrages naturligvis i atpakke deres ting i kasser og skal selvfølgeligvære med i hele flytteprocessen.Det er også en god konkret måde at få”plantet” sit liv om til den nye lejlighedog få sagt ordentligt farvel til det gamleværelse. Som vi selvfølge skal tage noglegode billeder af, så vi senere kan huske,hvordan det var og kunne fortælle dettil andre. Alt i alt er det bare et rigtigpositivt projekt.Det har været megetpositivt, at alle harkunnet følge med ibyggeriet på nærthold fra det førstespadestikDet kan ikke gentages nok, at det trodsde mange praktiske ulemper i dagligdagenhar været meget positivt, at allehar kunnet følge med i byggeriet på nærthold fra det første spadestik. Og det bliverselvfølgelig rigtig dejligt at flytte ind i sinegen lejlighed, sit eget badeværelse, egetkøkken og gode fælles opholdslokaler, hvorvi kan være sammen – både beboere ogpersonale, siger Katrin.Helt igennem en forbilledlig god procesfor alle i gennem hele forløbet. Vi glæderos virkelig til vores nye hjem og arbejdsplads,som bliver en del af boligfore ningenKARVIG, som Oktobervej 26 og Oktobervej28 opstartede, afslutter Katrin Hübert.9

More magazines by this user
Similar magazines