Bruker- og monteringsveiledning - Flexit

flexit.no
  • No tags were found...

Bruker- og monteringsveiledning - Flexit

900113-06125365 / 201105032013-05Vision MElegant MBruker/Monteringsveiledning


Innhold1 Slik bruker du Vision M og Elegant M 31.1 Vedlikehold/Rengjøring 31.2 Bytte av halogenpærer 41.3 Feilsøking og service 41.4 Tekniske data Vision M og Elegant M 42 Montering 52.1 Vision M - Tekniske data 52.2 Vision M - Innstallasjon 52.3 Elegant M - Tekniske data 72.4 Elegant M - Innstallasjon 73 Reservedelslister 93.1 Vision M 93.2 Elegant M 104 Samsvarserklæring C.E. 115 Produkt / Miljødeklarasjon 11Kjøkkenhetter med integrert vifte/motorFlexit har en serie kjøkkenhetter med integrert vifte. Hastighetsregulatorenpå kjøkkenhetten styrer viftemotoren i flere trinn. Den brukte luften blåses utgjennom vegg eller over tak. For å sikre tilstrekkelig ventilasjon må frisk lufttilføres utenfra gjennom ventiler i vegg, tak eller vinduer. Alle modeller leveresferdig med nettkabel for tilkobling til 230V.Kjøkkenhetter, også betegnet som Ventilator, Vision-M og Elegant-M erberegnet for montering på vegg. Hettene er utstyrt med Easy-Clean motorenhet,halogenbelysning og metalltrådfilter. Styringen har 5 hastigheter ogtidsstyrt ventilasjonstrinn. Installasjon, drift og vedlikehold fremgår av denneveiledningVåre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss derfor retten til endringer.Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.På dette produkt gjelder reklamasjonsrett i henhold til gjeldende salgsbetingelser - forutsatt at produktet er riktig brukt ogvedlikeholdt. Filter er forbruksmatriell .Symbolet på produktet viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til etmottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvensene for miljø oghelse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligs kontaktkommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.Reklamasjon som skyldes feilaktig eller mangelfull montering rettes til det ansvarlige monteringsfirmaet. Reklamasjonsretten kanbortfalle ved feilaktig bruk eller grov forsømmelse av vedlikeholdet av anlegget.2


1 Slik bruker du Vision og Elegant!Det er ikke tillatt å flambere under kjøkkenhetten. Detmå tilføres tilstrekkelig med luft til rommet når kjøkkenhettenbrukes samtidig med produkter som brukerannen energi enn strøm, f.eks. gasskomfyr, gass-/vedkamin,ved-/oljekjeler eller liknende.Før produktet brukes av personer med nedsatt, mental,sensorisk eller fysisk evne, eller av barn, må deinformeres om hvordan produktet er ment å bli benyttet.Funksjon bryterpanel fig. 1A - Belysning:Trykk en gang for arbeidsbelysning,trykk ytterligere en gang for komfortbelysning.B - Ventilasjonposisjon: Ventilatoren går på lav hastighet i 60minutter, eller til bryter trykkes in.C - Ventilatormotor: Hastighet 1.D - Ventilatormotor: Hastighet 2.E - Ventilatormotor: Hastighet 3.Hvis knappen E holdes inne i ca. 2 sekunder går ventilatorenopp på høy hastighet. Etter 10 minutter går ventilatorentilbake til tidligere innstilling.Ventilatoren kan startes og stoppes med samtlige knapper.ABCDE12Start gjerne ventilatoren før matlagning for å hindre spredningav os i rommet. Tilpass hastigheten på ventilatoren til typematlaging. La gjerne ventilatoren stå i ventilasjonsposisjonetter matlaging. Ved behov kan ventilasjonsposisjonenbenyttes når ovnen er i bruk eller etter maskinoppvask.1.1 Vedlikehold/RengjøringFaren for brann øker hvis kjøkkenhetten ikke!rengjøres så ofte som angitt.3• Fettfiltere skal rengjøres minst hver andre måned vednormalt bruk. Rengjør oftere ved intensivt bruk.• Innsiden av ventilatoren, siderister og viftehjul skal rengjøresminst to ganger pr. år.Fettfiltere, viftehjul og siderister vaskes i oppvaskmaskineller bløtlegges i varmt vann og oppvaskmiddel.Øvrige deler på ventilatoren tørkes av med fuktig klut ogmildt oppvaskmiddel.Unngå at motor og kontaktdeler blir våte.4Ta bort fettfiltere ved å åpne sneppfeste, fig. 2.Håndter filter forsiktig slik at de ikke bøyes. Sett tilbake filteretter rengjøring, pass på så de snepper fast ordentlig.Rengjøring av motorenhetMotorenhet demonteres ved å løsne strømkontakten på sidenav motorenheten, fig. 3. Vri sperrehakene, fig. 4, som holdermotorpakken på plass. Dra enheten utover slik at den løsnerfra hektene, deretter nedover.3


Løsne siderister ved å løfte opp merket hake med et skrujern,og vrid ristene i pilens retning, fig. 5.Viftehjulene løsnes ved å presse sammen plasttapper i hjuletssenter når man drar hjulene utover, fig. 6.5Monter delene etter rengjøring og tørking i motsatt rekkefølge.Kontroller at delene snepper fast ordentlig, og at strømkontaktog motorenhet sitter ordentlig fast.Monter fettfiltre etter rengjøring og tørking. Pass på at desnepper ordentlig på plass.1.2 Bytte av halogenpærer, fig. 7.(Halogenpære 12V 20W, sokkel G4).6OBS! Risiko for brannskader.Spenning til belysning frakobles ved skifte av pære.Løsne lampeglasset ved å dra metallringen rett ned, for så åkomme til pæren. Unngå direkte kontakt med pæren.1.3 Feilsøking og serviceKontroller at elektrisk tilkopling er korrekt og at sikringen erhel. Prøv belysning og samtlige trinn for å konstatere hva somikke virker.Hvis problemet vedvarer kontakt forhandler.1.4 Tekniske dataVisionElegantBredde 60/90 cm 60 cmMotoreffekt 205 W 205 WHastigheter 3+intensiv+evl 3+intensiv+evlLuftmengde 120-650m 3 /h 145-730 m 3 /hLydnivå 29-67 dB(A) 31-67 db(A)Osoppfang* 95 % 95 %Belysning 2x20W halogen 2x20W halogenMerkespenning 230 V 230 VBryter Elektronisk ElektroniskKanaltilkobling Ø160 (Ø150/Ø125) Ø150 (Ø125)Min/maks takhøyde235 / 252 cm 237 / 274 cm7* Osoppfang er målt på hastighet 3 (ikke intensiv)Da ventilatorene trekker store luftmengder kan detved de høyeste hastighetene være behov for forserttilluft, eksempelvis ved å åpne dører eller vinduer.4


2 Montering12.1 Vision M - Tekniske dataMål: se fig. 2El. tilkobling: 230 V jordetBelysning: Halogenpære 12V 20W, sokkel G42.2 Vision M - Installasjon!Avstanden mellom komfyr og kjøkkenhettemå være minst 50 cm. Ved gasskomfyrøkes avstanden til 65 cm. Hvis høyeremonteringshøyde anbefales av produsenten avgasskomfyren, skal det tas hensyn til dette.2Avledning av utblåsingsluften skal utføres i henholdtil forskrifter fra ansvarlig myndighet (Statensbygningstekniske etat).Utblåsningsluften må ikke føres inn i røykkanal sombrukes som avledning av røykgasser fra f.eks. gass/vedkaminer, ved-/oljekjeler eller liknende.Medfølgende installasjonskomponenter, fig. 3C 2 stk Festebraketter for øvre skorsteinsdelE 7 stk Veggplugger 5,5 x 35F 7 stk Skruer 4,2 x 32G 4 stk Skruer 2,9 x 9,5H 2 stk Skruer B6 x 8I 1 stk NedslagsbeskyttelseJ 1 stk VentilasjonstapeReduksjon kanaltilkoblingMontering av veggfester, merking på vegg, fig.3.OBS! Maks avstand mellom hettens nedre kantog skorsteinens øvre kant er 980 mm. Ved monteringmed en forlenget øvre skorsteinsdel, semålangivelser for denne.3Marker en senterlinje A over komfyren hvor kjøkkenhettenskal monteres. Tegn en horisontal referanselinjeB 500/650 mm over komfyren. Plasserøvre festebrakett for skorstein C på veggen, somdet fremgår av fig. 3. Merk brakettens skruehull påveggen.Plasser nederste festebrakett for skorstein C påveggen 185 mm under det øverste festet, og merkskruehullene på veggen.Merk skruehullene for hettens oppheng D på veggen,fig. 3.Bor Ø 3,5 mm hull i senter på samtlige merkedepunkter. Skru fast festebraketer for skorstein oghette med skruene F (4,2 x 32 mm).Skal medfølgende plugg benyttes, bor Ø 6 mm hullog plasser pluggene E i hullene. Kontroller at pluggsom brukes er ment for materialet i veggen.5


Montering av kjøkkenhetten, fig. 4Før hetten henges opp, skru fast to skruer F i deforborede hullene.Heng opp hetten og juster den vannrett. Lås fastmed en skrue F.4Tilkobling til avtrekkskanal.Sett på plass og tape fast nedslagsbeskyttelsen, fig.4b.Koble til kjøkkenhetten med kanal Ø160 mm. Erkanal mindre må medfølgende reduksjon (Ø125 ellerØ150) benyttes.OBS! Ved montering av fleksibel kanal, må dennevære rett nærmest ventilator stussen, fig. 5.4bElektrisk installasjonKjøkkenhetten leveres med nettkabel for tilkopling tiljordet vegguttak. Vegguttak plasseres iht. fig. 3. Vedmontering med forlenget skorsteinsdel ta hensyn tildette ved plassering av vegguttak.Vegguttak skal være tilgjengelige etter installasjon.Annen type tilkobling, eller utbytte av nettkabel skalutføres av autorisert elektriker.OBS! Ventilatoren er utstyrt med en elektroniskmotorstyring som etter tilkobling utfører enautomatisk selvtest i ca. 10 sekunder. Ikke brukkontrollpanelet mens dette pågår.Montering av skorstein, fig. 6.Skorstein, øvre seksjon.Før forsiktig de to sidene på øvre skorsteinsdel utoverog hekt de på festene C. Kontroller at de sitter ordentlig.Fest sidene mot veggfestene med 4 skruer G (2,9 x 9,5).Skorstein, nedre seksjon.Før forsiktig de to sidene på nedre skorsteindel utoverog hekt dem fast mellom den øvre skorsteinsdelen ogveggen. Kontroller at de kommer ordentlig på plass.Fest den nedre skorsteinsdelens sider mot ventilatorenmed 2 skruer H (B6 x 8)56!Installasjon skal utføres av autorisertfagpersonell.6


12.3 Elegant M - Tekniske dataMål: se fig. 2El. tilkobling: 230 V jordetBelysning: Halogenpære 12V 20W, sokkel G42.4 Elegant M - InstallasjonAvstanden mellom komfyr og kjøkkenhette! må være minst 50 cm. Ved gasskomfyr økesavstanden til 65 cm. Hvis høyere monteringshøydeanbefales av produsenten av gasskomfyren, skaldet tas hensyn til dette.Avledning av utblåsingsluften skal utføres i henhold tilforskrifter fra ansvarlig myndighet (Statensbygningstekniske etat).Utblåsningsluften må ikke føres inn i røykkanal sombrukes som avledning av røykgasser fra f.eks. gass/vedkaminer, ved-/oljekjeler eller liknende.2Medfølgende installasjonskomponenter, fig. 3d 2 stk fester for øvre skorsteinsdele 7 stk veggpluggerf 7 stk skruer 4,5 x 32 TORX T25g 6 stk skruer 2,9 x 9,5 TORX T10i 1 stk kallrasspjeldj 1 stk tapeReduksjon kanaltilkoblingMontering av veggfester, merking på vegg, fig.3.OBS! Maks avstand mellom hettens nedre kant ogskorsteinens øvre kant er 990 mm. Ved monteringmed en forlenget øvre skorsteinsdel, semålangivelser for denne.3Marker en senterlinje A over komfyren hvor kjøkkenhettenskal monteres. Tegn en horisontal referanselinjeB 500/650 mm over komfyren. Plasser øvrefestebrakett for skorstein d på veggen, som detfremgår av fig. 3. Merk brakettens skruehull påveggen. Plasser nederste feste for skorstein d påveggen 385 mm under det øverste festet, og merkskruehullene på veggen. Merk skruehullene for hettensoppheng C på veggen, fig. 3.Bor Ø 2,8 mm hull i senter på samtlige merkedepunkter. Skru fast festebraketter for skorstein medskruene f (4,5 x 32 mm).Skal medfølgende plugg benyttes, bor Ø 5,5 mm hullog plasser pluggene e i hullene. Kontroller at pluggsom brukes er ment for materialet i veggen.7


Tilbaksslagsspjeld, fig. 4Tre på, og tape fast tilbakeslagsspjeldet iht. fig 4.Montering av hetten, fig. 5Ta bort fettfiltere, fig. 2, side 3.Ta ut motorenheten, fig 3 og 4, side 3.Før hetten henges opp, skru inn to skruer f for nøkkelhullfesteneslik at de stikker ut noen mm, fig. 5A.Heng opp hetten i nøkkelhullene.Juster hetten vannrett og trekk til skruene.Lås fast hetten med en skrue f, fig. 5C.Tilkobling til avtrekkskanal.Koble til kjøkkenhetten med kanal Ø150 mm. Brukmedfølgende reduksjonsstuss hvis kanal er Ø125mm. Reduksjonsstuss tapes fast til tilbakeslagsspjeldet.Er kanal Ø160 så fåes overganger til dettesom tilbehør.OBS! Ved montering av fleksibel kanal, må dennevære rett nærmest ventilator stussen, fig. 6.Elektrisk installasjonKjøkkenhetten leveres med nettkabel for tilkopling tiljordet vegguttak. Vegguttak plasseres iht. fig. 3. Vedmontering med forlenget skorsteinsdel ta hensyn tildette ved plassering av vegguttak.Vegguttak skal være tilgjengelige etter installasjon.Annen type tilkobling, eller utbytte av nettkabel skalutføres av autorisert elektriker.OBS! Ventilatoren er utstyrt med en elektroniskmotorstyring som etter tilkobling utfører enautomatisk selvtest i ca. 10 sekunder. Ikke brukkontrollpanelet mens dette pågår.Montering av skorstein, fig. 7.Skorstein, øvre seksjon.Før forsiktig de to sidene på øvre skorsteinsdel ut oghekt de på festebraketter d. Kontroller at de sitterordentlig. Fest sidene mot veggbrakett med 4 skruer g(2,9 x 9,5 TORX T10).Skorstein, nedre seksjon.Før forsiktig de to sidene av den nedre skorsteinsdelenut og hekt dem fast mellom den øvre skorsteindsdelenog veggen. Pass på de de kommer ordentlig på plass.Fest sidene mot hetten med to skruer g (2,9 x 9,5).4567!Installasjon skal utføres av autorisertfagpersonell.8


3.1 Vision MArt.nr Beskrivelse1 110791 Reduksjon Ø150/125 mm2 110793 Brytertilkobling Vision M3 110794 Bryterpanel Vision M4 110795 Transformator belysning5 110796 Spotlight Vision/Elegant7 110798 Skruepose Vision8 110800 Metallfilter rustfri9 110802 Motorenhet Vision/Elegant M10 110803 Båndkabel 12V 700 mm11 110804 Komponentboks Vision/Elegant M12 110805 Tilbakeslagsspjeld Vision M13 110807 Viftehjul venstre14 110808 Viftehjul høyre15 112061 Øvre skorstein rustfri16 112060 Nedre skorstein rustfri11127123813/14491551016Kun deler oppgitt i denne listen tilbys som reservedeler fra Flexit.9


3.2 Elegant MArt.nrBeskrivelse1 110791 Reduksjon Ø150/125 mm2 110809 Brytertilkobling Elegant M3 110810 Bryterpanel Elegant M4 110795 Transformator belysning5 110796 Spotlight Vision/Elegant7 110799 Skruepose Elegant8 110800 Metallfilter rustfri9 110801 Metallfilter aluminum (Elegant hvit/sort)10 110802 Motorenhet Vision/Elegant M11 110803 Båndkabel 12V 700 mm12 110804 Komponentboks Vision/Elegant M13 110806 Tilbakeslagsspjeld Elegant M14 110807 Viftehjul venstre15 110808 Viftehjul høyre16 112055 Øvre skorstein rustfri16 112057 Øvre skorstein hvit16 112059 Øvre skorstein sort17 112054 Nedre skorstein rustfri17 112056 Nedre skorstein hvit17 112058 Nedre skorstein sort1471114/15258/912163 10 13 1710Kun deler oppgitt i denne listen tilbys som reservedelerfra Flexit.


4 Samsvarserklæring C.E.Denne erklæring bekrefter at produktene tilfredstiller kravene i følgende direktiv/standarder:2006/95/EC Lavspenningsdirektivet2004/108/EC Elektromagnetisk kompabilitet (EMC)ProdusentTypeFranke Futurum AB, Box 9, 930 47 Byske, SverigeVision M/E/FElegant M/E/FOverenstemmer med følgende standarder:Sikkerhetsstandard EN 60335-1:2002EN 60335-2-31:2003EN 50366:2003EMC standard EN 55014-1EN 55015EN 61000-3-2EN 61000-3-3EN 55014-25 Produkt / MiljødeklarasjonProdukt og produksjon samsvarer med gjeldende internasjonale miljøkrav som WEEE og RoHS direktivet.EE-produkter(Elektriske og Elektroniske produkter)Flexit oppfyller sine forpliktelser i henhold til Avfallsforskriften/EE-forskriften ved å være medlem av følgendereturselskap:- Renas AS for næringselektro (f.eks. avtrekksvifter, ventilasjonsaggregater)- El-retur AS for hvitvareelektro (f.eks. baderomsvifter, kjøkkenventilatorer)EE-avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall, men ved kassering innleveres forhandler eller anvist plass påstedlig deponi/mottak.EE-produkter er (fra 2005) merket med en overkrysset søppeldunk og inngår i et system for retur oggjenvinning og tas i mot vederlagsfritt (se side 2).11


Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørjewww.flexit.com

More magazines by this user
Similar magazines