side 13 ...side 4 ...side 13 ...side 4

slokkvitaeki.is

side 13 ...side 4 ...side 13 ...side 4

smeltevann inn i gruva. Dettekrever store pumpeinstallasjonerog mye pumping. Vannmengderpå 2.700 m 3 /time (750 l/sek) harikke vært uvanlig. Det er kritisk atgruva, som skråner svakt innoveri fjellet, kan holdes tom for vannslik at det avanserte automatiskegruvemaskineriet ikke ”druknes”.TunnelprosjektetPå bakgrunn av ovennevnteproblemer, besluttet Store NorskeSpitsbergen Grubekompani As i2002 å bygge en tunnel på 5.600 m,tunneltverrsnitt er 38 m 2 .Tunnelen går på stigning (ca. 1 på20 m) fra gamle Svea Vest (nedeved havet) og skal treffe i det lavestepunktet i gruva, på kote ca. 280.Foruten at tunnelen vil være nyadkomst til Svea Nord-gruva, vil detogså bli installert en ny conveyor forkulltransport gjennom tunnelen.Daglageret for produsert gruvekullflyttes da til tunnelåpningen nedeved sjøen. Her skal kullet lastespå bil for videre transport ut tilkullageret på Kapp Amsterdam.Biltransporten reduseres da til 5 kmlangs horisontal vei.Tunnelen vil samtidig fungere somdrenasjetunnel for gruva og farenfor at gruva skal fylles mer ellermindre med vann blir eliminert,selv ved store og hurtige vanninntrengninger.Tunneltraséen går gjennomskifrige leir-, silt- og sandsteinerfra den geologiske Triasperioden.Skifrigheten er tilnærmet horisontal.Bergartene er sedimentære oginnholder en del kvarts. Mellom merkompakte sedimentbenker finnes detsterkt oppsprukkede soner, 30-50 cmtykke. Kullfløtsen ligger høyere oppi lagpakken.TunneldriftenTunnelen drives av entreprenørLeonhard Nilsen & Sønner As (LNS)fra Risøyhamn.LNS er et familieeid entreprenørselskapsom foruten tradisjonelleanleggsmessige entreprenøroppgaverogså har vært /er inne som driftriftsentreprenøri flere gruveselskaper iNord-Norge.Her kan nevnes LKAB-Narvik,Tana Kvarts, Hålogaland Betongsamt tidligere Nikkel & Olivin, ASSydvaranger og Bidjovagge Gruber.Snart blir det Skaland Grafite AS.Arbeidet med forskjæringa i Sveastartet opp i juli 2002. Nærmere200.000 m 3 med frosne løsmasserble fjernet før tilstrekkelig fjell forpåhugg av tunnel var avdekket.Sommeren/høsten var veldig mildog arbeidet ble derfor kompliserte ogtidkrevende. Et 150 m langt stålrør medtverrsnitt 85 m 2 (G27) ble montert ogoverfylt før tunneldrivingen startet.Tunnelformann Einar Hansen LNS i SveaFørste tunnelsalve ble sprengt 16.November 2002 og stuffen står nåca. på pel 5400.De første 450 m av tunnelen gikkgjennom permafrost. Etter hversalve ble tunnelvegger og takhelsprøytet. Når den varme betongenble sprøytet på fjellet, ble fjelletsåpass oppvarmet at det ofte skjeddeblokkfall gjennom sprøytebetongenfør den var tilstrekkelig herdet.Dette gjorde sikringsarbeidene sværttidkrevende og det ble nødvendig åbruke alkaliefri sprøytevæske (AF-2000 fra Rescon Mapei).Inndriftene gjennom permafrostsonenlå i snitt i underkant av 40 m/uke.Etter permafrostsonen økte inndriftenebetydelig. I midten av augusti år satte Leonhard Nilsen & SønnerAs verdensrekord i ukeinndrift på énstuff.Tunnellagene klarte å drive 150,1 mpå en uke! På et år er det drevet 5400m tunnel !SSE-lading fra birriggens arbeidskorgFortsatt er det nødvendig å helsprøytetunnelvegger og tak og sprøytingenutføres stort sett etter hver salve.Det er til nå brukt ca. 9.000 m 3 medsprøytebetong og bolteforbruket erca. 2 bolter pr. m tunnel.I partier av tunnelen har manhatt store bergtykkspenninger.Bergoverdekningen varierer myeettersom tunnelen går under etFjellsprengern 2 - 2003 5

More magazines by this user
Similar magazines