Manual

gkwebonline.no

Manual

- Ikke legg hender eller føtter nær eller under roterendedeler. For rotasjonsplenklippere, hold avstand fra utkasteråpningentil alle tider.- Plukk aldri opp, eller bær enheten mens motoren er igang.- Trekk av plugghetten:• når du forlater maskinen.• før du fjerner en blokkering.• før du kontrollerer, rengjør eller arbeider på maskinen.• etter treff av fremmedlegeme. Inspiser enheten forskader og foreta reparasjoner hvis nødvendig.• Hvis enheten begynner å vibrere unormalt(sjekk umiddelbart).4) Vedlikehold og lagring- Hold alle muttere, bolter og skruer godt tilskrudd, og værsikker på at enheten er i sikker stand.- Sjekk gressoppsamleren ofte for slitasje eller skade.- Skift ut slitte eller skadde deler for økt sikkerhet.- Oppbevar aldri enheten med bensin i tanken inne i enbygning der bensindamp kan nå åpen flamme eller gnist;- La motoren avkjøles før lagring innendørs.- For å redusere brannfaren, hold området rundt motoren,lyddemperen, og bensintanken fritt for gress, løv ogoverflødig fett;- Hvis bensintanken må tømmes, bør dette gjøres utendørs.KOMPONENTOVERSIKT1. Øvre håndtak.2. Starthendel.3. Drift-hendel.4. Hastighets-hendel.5. Panel6. utgår7. Vingemutter.8. Krok for startsnor-håndtaket.9. Gressoppsamler10. Bakre deksel.11. Startsnor-håndtak.12. Peilepinne, motorolje (skjult)13. Bensinlokk.14. Motor15. Spak for klippehøyde-justering.16. Tennplugg.17. Sidedeksel.18. Sideutkaster.19. Frontdeksel.1520. Hjul1221. Nedre håndtak.11821101352479131416181720194


Spesielle sikkerhetsadvarsler1) Bruk alltid gressklipperen med gressoppsamler og/ellerutkaster i posisjon. Stopp motoren før tømming av gressoppsamlereneller før du endrer klippehøyde.2) Når motoren er i gang, plasser aldri hender eller føtterunder klipperen eller ved utkaster-området.3) Før klipping, fjern alle fremmedlegemer fra plenen, someventuelt kan kastet ut av maskinen.4) Hold barn, andre mennesker og husdyr på trygg avstandnår gressklipperen er i bruk.5) Løft aldri klipperen mens motoren startes.MonteringNår du monterer denne maskinen, følg instruksjonene formontering.(Noen detaljer på bildene kan avvike fra aktuell modell)1. Monter det nedre håndtaket på maskinen med fire boltersom vist på bildene. Skru løs boltene først, og så plasserdet nedre håndtaket på brakettene. Skru til mutrenetilstrekkelig. Merk at boltene bør monteres som vist påbildene, og på begge sider.TEKNISKE DATAModellMotorMotor slagvolumMotor, effektDriftBensintank, volumMotorolje, volumKlippebreddeMotor, hastighetGressoppsamler, volumNettovektStøynivå LWAHøydejusteringDY21-173SDY1P70FA173 ccm5,5 HKSelvgående1.5 L0.6 L53 cm2850 o-min60 L37.5 kg98 dB(A)25-65 mm / 8 trinn2. Monter øvre håndtak på nedre håndtak. Skru løs de tovingemutrene, og monter det øvre håndtaket på det nedrehåndtak. Sørg for at vingemutrene er strammet nok.Tiltenkt brukDenne gressklipperen er designet for å klippe gress.All annen bruk er ikke tillatt.Gressklipperen er beregnet for privat bruk i hagen, ikkefor å klippe gress i offentlige parker, gressbaner eller pågårder eller i skogen.Ikke tillatt brukt av: Personer som ikke er kjent medbruksanvisningen, barn, unge under 16 år samt personerunder påvirkning av alkohol, narkotika eller medikamenter.Arbeidstid for bensindrevet gressklipperSelv om det kan være det er tillatt å bruke en gressklippertil enhver tid, bør bruker alltid vise hensyn til andre sombor i nærheten. Sjekk eventuelt lokale pålegg.3. Koble startwiren på starthendelen. Tre wirehodet inn ihullet på starthendelen. Påse at wiren ikke løsner.5


4. Monter panelet. Sørg for at de fire tappene på undersidenav panelet passer inn i de fire hullene på det øvrehåndtaket. Skru til med de fire skruene, og stram nok.Advarsel!Vennligst sørg for at alle hjul er OK før bruk!Merk: Emballasjen er laget av resirkulerbart materiale.Kast emballasje i samsvar med lokale forskrifter.BensinfyllingFare for skade!Bensin er eksplosiv!FARE! - Slå av og kjøl ned motoren før dufyller tanken med drivstoff.Fare for skade på enheten!Enheten leveres uten olje på motoren.OBS! Før bruk må du fylle den medmotorolje.5. Det er 8 arbeidsstillinger for klippehøyden. Juster håndtaketi henhold til bildet.- Skru opp og ta av bensinlokket.- Fyll drivstoff uten å søle. Maks 1,5L.- Sett på bensinlokket, og skru til for hånd.6. Monter gressoppsamleren. Løft opp det bakre dekseletog plasser gressoppsamleren på akslingen. Slipp så detbakre dekselet ned på gressoppsamleren.Drenering av drivstoff- Plasser en stor nok beholder under drenerings-skruen.- Skru opp og ta av bensinlokket.7. Monter sideutkastersettet. Løft opp sidedekselet og hektutkasteren fast som vist på bildet Slipp så sidedekselet nedpå utkasteren.Skru ut, og ta av drenerings-skruen med medfølgendeskrunøkkel.- La alt drivstoffet renne ut.- Sett på bensinlokket, og skru til for hånd. Sett på, og skrutil drenerings-skruen med et moment på 7-9Nm.6


Fylling av motorolje- Skru opp, og ta av oljelokket med peilepinnen.Fare for skade!Før arbeidet starter, sjekk alltid bakken ogfjern alle objekter som kan bli kastet avenheten.Når maskinen er satt opp riktig, start motoren som følger:1. Sett hastighets-hendel i startposisjon.- Hell forsiktig i motorolje (ca. 600 ml). Unngå å søle!- Kontroller oljenivået. Oljenivået må være mellom min ogmaks-merkene på peilepinnen. Hvis nær lavere nivå, fyll tiløvre nivå.2. Trekk starthendelen til på-stilling, som på følgende bilde.- Sett tilbake oljelokket med peilepinnen, og skru til forhånd.Drenere motorolje-Plasser en stor nok beholder under drenerings-skruen formotorolje.3. Trekk i starthåndtaket til du kan føle motstand, og trekkderetter hardt.- Skru ut, og ta av drenerings-skruen med medfølgendeskrunøkkel.- La all olje renne ut.-Sett på plass drenerings-skruen, og skru til tilstrekkelig.Start av gressklipperenIkke start enheten før den er ferdig montert. Før du starterenheten, kontroller alltid oljenivået.Kontroller før bruk!Fare for skade!Ikke bruk enheten med mindre du ikke finnernoen feil. Hvis en del har blitt defekt, sørg for åerstatte den før du bruker enheten på nytt.4. Når motoren starter, sett hastighets-hendel på RUN.5. Press inn drifts-hendelen, og klipperen begynner å gå.Sjekk sikkerhetstilstanden på enheten:- Kontroller enheten for lekkasjer.- Kontroller enheten for visuelle defekter.- Kontroller at alle deler av enheten har blittsikkert montert.- Kontroller at alle sikkerhetsinnretninger er iforsvarlig stand.7


6. Hvis maskinen er varm, kan motoren startes direkte nårhastighets-hendel settes til RUN.Merk: Ikke start motoren i høyt gressNår motoren er slått av, fortsetter bladet å rotere i fleresekunder. Berør derfor ikke undersiden av klipperen førbladet har stoppet helt!Vedlikehold og stellFør du utfører vedlikehold eller renhold, slå alltid avmotoren.1. Ikke spray enheten med vann. Inntrengning av vann kanskade motoren og elektriske tilkoblinger.2. Rengjør enheten med en klut, kost, etc.VedlikeholdsplanEtter 12 timmarsanv.24 timmarsanv.36 timmarsanv.Luftfilter Rengöring Rengöring ByttTändstift Kontroll Rengöring ByteMotorolja Kontroll Byte KontrollKyndig inspeksjon er nødvendig:a) Hvis gressklipperen treffer et objekt.b) Hvis motoren stopper plutselig.c) Dersom bladet er bøyd.d) Dersom giret er skadet.Bytte og skjerpe klippebladet.På slutten av sesongen lønner det sag alltid å skjerpeklippebladet, eller hvis nødvendig, erstatte klippebladetmed et nytt.La alltid et servicesenter skjerpe klippebladet (måling avubalanse).Ubalansert blad kan føre til at gressklipperen begynner åvibrere voldsomt - risiko for ulykke!Bytte og rengjøring av tennpluggen1) Når motoren er avkjølt, ta ut tennpluggen med medfølgendepluggnøkkel.2) Rengjør tennpluggen med en stålbørste.3) Bruk en bladføler, sett gapet til 0,75 mm.4) Installer tennpluggen forsiktig for hånd, for å unngåfeil-gjenging.5) Trekk så til med medfølgende pluggnøkkel.Rengjør luftfilteretLøsne luftfilterdekselet og ta ut filterelementet. For å unngåat skitt kommer inn i luftfilterboksen, sett på plass skifteluftfilterdekselet. Vask filterelementet i varmt såpevann,skyll og la tørke naturlig.Advarsel!Kjør aldri motoren uten luftfilterelementet på plass.LagringEtter plenklipping, rengjør enheten grundig. Oppbevar enhetenpå et tørt sted.. La motoren avkjøles på forhånd. Forå redusere lagringsplass, kan det øvre håndtaket leggesned, skru av vingemuttere ca. 6 omdreininger.FeilsøkingFør du utfører vedlikehold eller rengjøring, steng alltid avmotoren og vent til kniven har stoppet helt opp1) Motoren ikke går ikke:- Start på kort gress eller på et område som allerede ernyslått.- Rengjør utkasterkanal -/dekselet (klippebladet må rotere fritt).- Juster klippehøyden.2) Motorkraften avtar:- Juster klippehøyden.- Rengjør utkasterkanal -/dekselet.- Slip/bytt ut klippebladet (serviceverksted).3) Gressoppsamleren fylles ikke.- Juster klippehøyden.- Vent til gresset er tørrere.- Slip/bytt ut klippebladet (serviceverksted).- Gjør rent nettet på gressoppsamleren.- Rengjør utkasterkanalen.4) Drivhjulene trekker ikke.- Juster wiren.- Kontroller om det finnes skader på drivhjulene.Feil som ikke kan rettas ved hjelp av denne tabellen, kankanskje bara repareres av et serviceverksted.8


BESKRIVNING AV SYMBOLERSymboler används i den här handboken för att göra diguppmärksam på eventuella risker. Säkerhetssymbolernaoch förklaringarna av dem måste förstås fullständigt. Självavarningarna förhindrar inte riskerna och kan inte ersättakorrekt handhavande för att undvika olyckor.Den här symbolen före en säkerhetskommentaranger försiktighet, varning eller fara.Att negligera den här varningen kan leda tillolyckshändelser för dig själv eller andra. Följalltid de angiva rekommendationerna för attminska risken för skada, brand eller elchock.Läs alltid tillämpliga avsnitt i den här handbokeninnan användning.Överensstämmer med relevanta säkerhetsstandarder.SÄKERHETSANVISNINGARDen här utrustningen skall inte användas av personer (inteheller barn) med reducerad fysisk, känslomässig ellermental förmåga eller personer utan erfarenhet eller kunskaper,om de inte har undervisats eller fått instruktionerangående användning av utrustningen av en person somansvarar för deras säkerhet.Barn skall passas för se till att de inte leker med utrustningen.1) Utbildning- Läs noga igenom anvisningarna. Se till att du lär kännakontrollerna och korrekt användning av utrustningen.- Låt aldrig barn eller personer som inte känner till anvisningarnaanvända utrustningen. Lokala bestämmelser kanreglera åldern hos användaren.- Klipp aldrig gräset medan personer, i synnerhet barn ellerhusdjur, finns i närheten.- Användaren är ansvarig för olyckor eller incidenter somkan drabba andra personer eller deras egendom.Se till att andra människor befinner sigutanför det farliga området.Ta bort tändkabeln innan allt underhållsarbeteoch läs i bruksanvisningen.Var försiktig när du handskas med driv- ochsmörjmedel!Använd hörselskydd och skyddsglasögon närdu använder utrustningen.Försök inte att ta bort gräs från det bakre utblåsningsområdetmedan bladet fortfaranderoterar. Avgaserna och delar av motorn kommeratt bli mycket varma vid användning,rör inte.Gräsklipparen avger gaser som innehållergiftiga substanser. Kör inte motorn inomstängda eller dåligt ventilerade områden.Använd rejäla skor vid användning avutrustningen.Använd skyddshandskar vid användning avutrustningen.92) Förberedelser- Använd alltid rejäla skor och långbyxor när du klipper.- Kör inte gräsklipparen när du är barfota eller har öppnasandaler på dig.- Inspektera noga området där utrustningen skall användasoch ta bort alla stenar, pinnar, kablar, ben och andra främmandeföremål.- Inspektera alltid visuellt före användning, att klippbladen,bladbultarna och bladmonteringen inte är slitna eller skadade.Byt ut både blad och bultar för att bibehålla balansennär de är slitna eller skadade.- Var försiktig när du använder en maskin med flera blad,eftersom du, när du roterar ett blad, också kan få de andrabladen att rotera.3) Användning- Klipp bara i dagsljus eller i fullgod belysning.- Undvik om möjligt att klippa i vått gräs.- Se alltid till att du har bra fotfäste i sluttningar.- Gå, spring aldrig.- Om du använder en rotationsklippare med hjul, se till att attdu klipper tvärs över ytan i sluttningar, aldrig upp och ner.- Var extremt försiktig när du byter riktning i sluttningar.- Klipp inte i mycket branta sluttningar.- Var extremt försiktig när du backar eller drar maskinenmot dig.- Stoppa bladet(en) om maskinen måste vickas för attköras över andra ytor än gräs och när du flyttar maskinentill och från området som skall klippas.- Kör aldrig maskinen om skydden eller skyddsplåtarna ärskadade eller utan att säkerhetsutrustningen, t.ex. deflektoreroch/eller gräsuppsamlare, är på plats.- Starta motorn enligt anvisningarna och håll fötterna bortafrån bladet(en).- Vicka inte på maskinen när du slår på motor, om inte


maskinen måste vickas för att starta. I så fall, vicka intepå den mer än absolut nödvändigt och lyft bara på den delsom är längst bort från dig. Se alltid till att båda händernabefinner sig i körposition innan du sätter ner maskinen påmarken igen.- Sätt inte händer eller fötter nära eller under roterandedelar. För rotationsklippare, håll dig hela tiden undan frånutblåsningsöppningen.- Lyft aldrig upp eller bär maskinen medan motorn ärigång.- Ta ur tändstiftet:• alltid när du lämnar maskinen,• innan du rensar ett stopp,• innan du kontrollerar, rengör eller arbetar med maskinen.• Kontrollera, när du har kört på ett främmande föremål,om det finns några skador på maskinen och reparera vidbehov.• om maskinen börjar vibrera onormalt(kontrollera genast).KOMPONENTFÖRTECKNING1. Övre handtag2. Startspak3. Handtag för självgående4. Körkontroll5. Panel6. utgår7. Vingmutter8. Krok för starthandtag9. Gräsuppsamlare10. Bakre täckplåt11. Starthandtag12. Oljesticka (dölj)13. Bensintankslock14. Motor15. Spak för inställning av klipphöjd16. Gnistgaller17. Sidoplåt1518. Sidoutblåsning1219. Frontplåt20. Hjul21. Nedre handtag16181711821104) Underhåll och förvaring- Se till att alla muttrar, bultar och skruvar är ordentligtåtdragna så att maskinen är i gott körskick.- Kontrollera ofta att gräsuppsamlaren inte är sliten ellertrasig.- Byt ut slitna eller skadade delar för säkerhets skull.- För rotationsklippare, se till att endast korrekt sortsersättningsblad används.- Förvara aldrig maskinen med bensin i tanken i enbyggnad där ångorna kan komma i kontakt med öppen eldeller gnistor.- Se till att motorn har kallnat innan maskinen sätts in i ettstängt förråd.- För att minska brandrisken, se till att motorn,ljuddämparen, batteriavdelningen och bensintanksområdetär fria från gräs, löv och överskottsfett.- Om bensintanken måste tömmas, gör det utomhus.13524791314201910


Särskilda säkerhetsvarningar1) Använd alltid gräsklipparen med gräsuppsamlaren och/eller deflektorn på plats.Stäng av motorn innan du tömmer gräsuppsamlaren ellerändrar klipphöjden.2) Stick aldrig in händer eller fötter under gräsklippareneller under gräsutblåsningsområdet medan motorn ärigång.3) Innan du klipper, ta bort alla främmande föremål somkan kasts ut av maskinen från gräsmattan4) Håll barn, andra människor och husdjur på ett säkertavstånd medan du använder gräsklipparen.5) Lyft aldrig gräsklipparen medan du startar motorn.MonteringFölj de tryckta anvisningarna när du monterar maskinen.1. Fäst det nedre handtaget på maskinen med fyra bultarsom visas på de tre fotona nedan. Skruva först lossbultarna och passa sedan in det nedre handtaget motkonsolen, till sist, se till att bultarna sitter tillräckligt hårtåtdragna. Observera att bultarna skall sättas fast på bådasidorna som visas på fotot nedan.SPECIFIKATIONERModell:Motor modellMotorvolymMotor max. effektMaskinens mobilitetVolym bensintankVolym oljetankKlippbreddVarvtalGräsuppsamlarens kapacitetNettovikt (inklusive motor)Ljudnivå, LWAHöjdjusteringDY21-173S-01DY1P70FA173 cc3.6 kWSjälvgående1,5 L0,6 L525 mm2850 / min60 L37,5 kg98 dB(A)25-65 mm/8 inställningar2. Passa in det övre handtag mot det nedre handtaget.Skruva loss de två vingmuttrarna på det nedre handtaget,som visas på fotot nedan, och fäst sedan det övre handtagetpå det nedre handtaget. Se till att vingmuttrarna ärtillräckligt hårt åtdragna.AnvändningsområdeGräsklipparen är konstruerad för att klippa gräs. Inga andraanvändningsområden är tillåtna.Gräsklipparen är endast lämplig för privat bruk iträdgården. Gräsklippare för privat bruk är de som användsför att klippa gräs och gräsmattor i trädgårdar, inte för attklippa gräs i allmänna parker, på bollplaner, på bondgårdareller i skogar.Ej tillåtna användare:Personer som inte har läst bruksanvisningen, barn, ungdomarunder 16 år liksom personer påverkade av alkohol,droger eller medicinering, får inte köra gräsklipparen.3. Sätt fast startkabeln på startspaken. För in haken påkabeln genom hålet på startspaken. Se till att kabeln intesitter löst.Arbetstider för bensindrivna gräsklippareÄven om det är tillåtet att använda gräsklipparen när somhelst, bör användaren alltid visa grannarna hänsyn.11


4. Sätt dit panelen. Se till att de fyra knopparna på baksidanav panelen passas in i de fyra hålen på det övre handtaget.Skruva sedan i fyra skruvar och dra åt ordentligt.Varning!Se till att alla hjulen är OK före användning!Observera: Packmaterialet är gjort av återvunnet material.Släng packmaterialet enligt återvinningsregler.Påfyllning av bensin!Risk för skada!Bensin är explosivt!FARA! - Stäng av och låt motorn kallnainnan påfyllning av bensin i tanken.Observera alla säkerhetsanvisningar somgäller hantering av bensin.5. Det finns 8 arbetslägen för varje hjul, ställ in handtagetsom visas på fotot nedan.Risk för skada på utrustningen!Utrustningen levereras utan olja i motoroch växellåda.OBS! Innan du klipper måste du fylla påolja i motor och växellåda. motorolje.- Skruva av tanklocket.6. Montera gräsuppsamlaren. Dra i den bakre täckplåtenoch haka på gräsuppsamlaren på samma axel som denbakre täckplåten och släpp sedan täckplåten så att denpressar mot gräsuppsamlaren.- Häll i bensinen försiktigt (max. 1,5 liter). Undvik att spilla!- Skruva åt tanklocket ordentligt för hand.Urtappning av bensin- Håll ett uppsamlingskärl under urtappningsbulten.- Skruva ur tanklocket.7. Montera sidoutblåsningen. Dra i sidplåten och haka fastden på samma axel som sidplåten. Släpp tillbaka sidplåtenså att den trycker mot sidoutblåsningen.- Skruva ur bensinurtappningsbulten med den bifogadesexkantsnyckel.12- Låt all bensin rinna ut.- Skruva åt tanklocket hårt för hand och skruva åt bultenmed 7-9N.m


Påfyllning av motorolja- Skruva ur locket för påfyllning av motorolja.Risk för skada!Före klippning, inspektera alltid markenoch ta bort alla föremål som skulle kunnaslängas iväg av maskinen.När maskinen har satts ihop ordenligt, starta motorn så här:1. Sätt motorns kontrollspak på START.- Häll försiktigt i motorolja (ca 600 ml). Undvik att spilla!- Kontrollera oljenivån. Oljenivån måste ligga mellan Minoch Max på oljestickan. Fyll på olja upp till den högre nivånom nivån ligger nära den lägre nivån.2. Drag motorns kontrollhandtag till startläge som visas påbilden nedan.- Skruva åt oljelocket igen för hand.Urtappning av motorolja- Håll ett uppsamlingskärl under dräneringsbulten förmotorolja.3. Dra i starthandtaget tills du känner ett motstånd ochryck då kraftigt.- Skruva ur locket för påfyllning av motorolja.- Skruva ur urtappningsbulten för olja med den bifogadesexkantsnyckeln och låt oljan rinna ut.- Låt all motorolja rinna ut.- Skruva åt bulten ordentligt.Start av gräsklipparenStarta inte maskinen innan den monterats helt. Kontrolleraalltid oljenivån innan du startar maskinen.Kontrollera före användning!Risk för skada!Kör inte maskinen om du hittat några fel påden. Om någon del är felaktig, se till att denblir utbytt innan du använder maskinen igen.4. Om motorn går igång, skjut motorns kontrollspak tillläge RUN.5. Tryck in handtaget för självgående och gräsklipparenskall börja gå.Kontrollera säkerhetstillståndet hos maskinen:- Kontrollera om det finns några läckor.- Kontrollera om det finns några synliga skador.- Kontrollera att alla delar av maskinen har monterats påett säkert sätt.- Kontrollera att all säkerhetsutrustning är i fullgott skick.13


6. Om maskinen är varm kan motorn starta direkt du ställermotorns kontrollspak i läge RUN.Observera: Starta inte motorn i högt gräs.När motorn har stängts av fortsätter klippbladet att roteraåtskilliga sekunder, rör därför inte undersidan av gräsklipparenförrän knivbladet har stannat helt.Underhåll och skötselStäng alltid av motorn innan du utför något underhåll ellergör ren maskinen.1. Spruta inte vatten över maskinen. Vatten i maskinen kanskada motorn och elektriska anslutningar.2. Tvätta maskinen med en trasa, borsta för hand etc.UnderhållsschemaEfter 12 timersbruk24 timersbruk36 timersbrukLuftfilter Rengjør Rengjør ByttTennplugg Kontroll Rengjør ByttMotorolje Kontroll Bytt KontrollExpertkontroll behövs:a) Om gräsklipparen kör på ett föremål.b) Om motorn plötsligt stannar.c) Om bladet är böjt.d) Om växlarna är skadade.Slipa alltid klippbladet eller byt vid behov ut det efterklippningssäsongen. Låt alltid en serviceverkstad slipa ellerbyta ut klippbladet (mätning av obalans).Obalanserade blad kan få gräsklipparen att vibrera kraftigt– olycksrisk!Byte och rengöring av tändstiftet1) När motorn har svalnat, ta ur tändstiftet med hjälp avden bifogade muffskruvnyckeln.2) Gör rent tändstiftet med en stålborste.3) Använd ett bladmått och sätt gapet till 0,75 mm.4) Sätt i tändstiftet försiktigt för hand för att undvikakorsgängning.5) När tändstiftet satts på plats, skruva åt medskruvnyckeln för att täta packningen.Rengöring av luftfiltretKnäpp upp luftfilterplåten och ta ur filtret. Sätt tillbakaluftfilterplåten för att undvika att föremål faller ner i lufttanken.Tvätta filterenheten i varmt tvålvatten, skölj och låtdet självtorka.Varning!Kör aldrig motorn utan att filterenheten är på plats.Förvaring av maskinenRengör gräsklipparen noggrant efter klippning. Förvaragräsklipparen i ett torrt rum och låt motorn svalna innan.För att spara förvaringsutrymme kan det övre handtagetvikas ned. Lossa vingmuttrarna ungefär 6 varv.FelsökningSlå alltid av motorn och vänta tills klippbladet har stannatinnan du utför något underhåll eller rengöring.1) Motorn går inte:- Starta på kort gräs eller ett område som redan harklippts.- Gör rent utblåsningskanalen/kåpan (klippbladet måstekunna rotera fritt).- Korrigera klipphöjden.2) Motorkraften avtar:- Korrigera klipphöjden.- Gör rent utblåsningskanalen.- Slipa/byt ut klippbladet (serviceverkstad).3) Gräsuppsamlaren är inte tillräckligt fylld.- Korrigera klipphöjden.- Vänta tills gräsmattan torkat.- Slipa/byt ut klippbladet (serviceverkstad).- Gör rent gallret på gräsuppsamlaren.- Gör rent utblåsningskanalen/kåpan.4) Drivhjulen fungerar inte.- Justera den böjliga kabeln.- Kontrollera om det finns några skador på drivhjulen.Fel som inte kan rättas till med hjälp av den här tabellenkan kanske bara åtgärdas av en serviceverkstad.14


SVENSKFÖRSÄKRAN OM EU-ÖVERENSSTÄMMELSEUndertecnad firmaGisle Krigsvoll ABIndustrivägen 3S-30241 Halmstadförsäkrar under eget ansvar att produktetProdukt................. GräsklipperMärke................... Park & GardenModell typ............. DY21-173Söverensstämmer med följande normEN836:1997+A1:1997+A2:2001+A3:2004+AC:2006EN ISO 14982:1998, EN 55012:2002+A1:2005enl. bestämmelser och riktlinjerna i direktiv2002/95/EC, 2002/96 EEC, 2004/108/EC, 2006/42/ECNORSKBEKREFTELSE OM EU-OVERENSSTEMMELSEUndertegnede firmaSivilingeniør Gisle Krigsvoll ASIndustriveien 61N-7005 Trondheimforsikrer under eget ansvar at produktetProdukt................. GressklipperMerke................... Park & GardenModell.................. DY21-173Ser i overensstemmelse med normeneEN836:1997+A1:1997+A2:2001+A3:2004+AC:2006EN ISO 14982:1998, EN 55012:2002+A1:2005samt bestemmelser gitt i direktiv2002/95/EC, 2002/96 EEC, 2004/108/EC, 2006/42/ECKasserade elektriska produkter skall inte kastastillsammans med hushållsavfall. För säker hantering,lämna gräsklipperen vid närmaste avfallsanläggning.Detta enligt WEEE (Waste from Electrical andElectronic Equipment) direktiv, gällande från augusti2005.Kasserte elektriske produkter skal ikke kastessammen med husholdningsavfall.Lever gressklipperen ved nærmeste avfallsmottakfor sikker behandling. Dette i henhold til WEEE(Waste from Electrical and Electronic Equipment)direktiv gjeldende fra August 2005.Halmstad, 2012-01-02Trondheim, 02.01.2012VD, Gisle Krigsvoll ABDaglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll ASÄndringarText, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av dennabruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdaterabruksanvisningen, om gräsklipperen skulle ändras väsentligt.EndringerTekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen gåri trykken. Om gressklipperen skulle endres vesentlig, forbeholder vioss retten til å oppdatere bruksanvisningen.2012 © Gisle Krigsvoll AB2012 © Sivilingeniør Gisle Krigsvoll ASArt no 54028716

More magazines by this user
Similar magazines