Årsmelding for 2004 - Arkeologisk museum - Universitetet i Stavanger

am.uis.no

Årsmelding for 2004 - Arkeologisk museum - Universitetet i Stavanger

Årsmeldingfor 2004Sårbare bergbilder– symboler fra bronsealderenArkeologisk museumi Stavanger


Perspektiv1InnledningMuseets sentrale styringsdokumenter er, i tillegg tilStrategisk plan 2004-2007, stortingsmeldingene «Kildertil kunnskap og oppleving» og «Kultur fram mot 2014».Rammebetingelsene framgår også av det årlige tildelingsbrevetfra Kultur- og kirkedepartementet (KKD).Selv om det daglige arbeidet ved museet også i2004 har vært preget av en svært stram økonomi, har vioppnådd flere gode resultater.En av museets store satsninger for å nå et bredtpublikum, ble avsluttet i 2004. På grunnlag av informasjonfra museets fagfolk, skrev forfatteren Tor Obrestad12 artikler i Stavanger Aftenblads fredagsbilag Pluss.Artiklene presenterte glimt fra Rogalands historie fra deførste rogalendingene til middelalderen. Artiklene ble,sammen med faktastoff fra våre fagfolk, samlet i boken«Den lengste historia. Rogaland 10 000 f.Kr.-1350 e.Kr.».Bokprosjektet var et samarbeid mellom StavangerAftenblad, Wigestrand Forlag og AmS. En annen storsatsning er utstillingen «…som i et speil. Kina underkeiser Jing Di» som åpner i januar 2005 på AmS. Planleggingog produksjon har pågått i beretningsåret, noesom har ført til flytting av våre faste utstillinger ogstengning av deler avpublikumstilbudet ide siste månedene avåret. Selv med disse tostore satsningene, erdet produsert og låntinn flere utstillinger.Media har iøkende grad vistinteresse for AmS ogvårt arbeidsområde.Flere fjernsynsselskaphar vært på besøk,tilsatte blitt intervjuet på lokalradio og i avisene.For året er det samlete besøkstallet i Museumskvartaletog Jernaldergarden anslått til ca. 40 000, om lagsom i 2003. I Museumskvartalet ble besøket vel niprosent lavere enn året før, noe som kan skyldes at vi ikkeåpnet noen større utstillinger og at forberedelsene tilKina-utstillingen førte til en reduksjon i det øvrigetilbudet fra museet. Ved Jernaldergarden er besøkstalletanslått til å være ca. 13 500 mot ca. 10 000 i 2003.Omfanget av de arkeologiske undersøkelsene varstørre enn i 2003 og dekket tidsspennet fra eldre steinaldertil jernalder med rike funn, bl.a. importerte praktgjenstanderfra tidlig vikingtid, og viktig nytt materialefra eldre steinalder.Kildesikring er ett av museets hovedsatsingsområder.Heller ikke i 2004 ble det bevilget ekstra ressursertil formålet over statsbudsjettet, men innenfor tildelterammer fortsatte revideringen av magasinene.I forbindelse med avslutning av en arkivperiode oginnføring av nytt saksbehandlersystem fra årsskiftet, bledet lagt ned et stort arbeid i forberedelser og vurderingav ulike systemer.Arbeidet med å bygge opp et institusjoneltnettverk fortsatte i beretningsåret og resulterte bl.a. iunderskriving av avtale med Høgskolen i Stavanger.Styret ved AmS besøkte Moesgård Museum i Århus,Danmark, med tanke på å utvikle et samarbeid på ulikeområder. Rogaland Kunstmuseum og Stavanger Museumhar i flere år vært samarbeidspartnere når detgjelder malerikonservering. I 2004 ble en utvidelse avsamarbeidet med Rogaland Kunstmuseum drøftet, og vivil nå utvide samarbeidet til å omfatte aktuelle prosjekterinnenfor utstilling og administrative funksjoner.Forskning og utviklingEvaluering av forsknings- og utviklingsarbeidet startetopp i samarbeid med to eksterne spesialister, og rapportenfra evalueringen skal foreligge før sommeren 2005.En intern kvalitetssikring av FoU-aktiviteter ble satt igang i beretningsåret, bl.a. ble det utviklet en mal foroppfølgning av FoU-arbeidet. En av museets ansatte toki beretningsåret doktorgrad ved Universitetet i Bergeninnen fagfeltet kulturminneforskning.Statistikk for FoU 2002 2003 20041 AmS vitenskapelige serier 2 0 42 Vitenskapelig nasjonal publisering 1 5 53 Internasjonal publisering 3 8 44 Vitenskapelige foredrag 38 27 255 Kongresser, gjesteforelesninger AmS 7 14 116 Undervisning univ./høgskoler mv. 4 3 27 Gjesteforskere, praktikanter og lignende 4 9 118 Sensor, veiledning og lignende 5 8 89 Verv internasjonale komiteer og lignende 1 2 310 Individuelle forskningsprosjekter 35 34 3511 Norske samarbeidspartnere 2 3 712 Internasjonale samarbeidspartnere 2 2 2OrganisasjonMuseet hadde ved utgangen av året 88 tilsatte i vel69 årsverk, av dette var det 70 faste stillinger i vel 60årsverk. For beretningsåret ble det lagt frem et regnskapi balanse på ca. 48,5 mill. kroner. Ca. en tredjedel avregnskapet angår inntekter fra oppdrag.Tilpasning av organisasjonen til Strategisk planvar et viktig tema i 2004, og mindre endringer blegjennomført.Vi har arbeidet videre med prosjektet «Grønnstat». Vi samarbeider her med Statsbygg, huseier, somer sentral bl.a når det gjelder energistyring på AmS.Fra september 2003 innførte vi månedlige møter medStatsbygg om ulike sider ved byggforvaltning. Møtenehar vært meget nyttige og ført til et langt tetteresamarbeid også i det daglige arbeidet.


Samfunnskontakt2Aktuelt og publikumsvennlig museumSelv om utstillingen «…som i et speil. Kina under keiserJing Di» først åpner i januar 2005, har arbeidsåretinnenfor utadrettet virksomhet vært sterkt dominert avarbeidet med dette prosjektet. I samarbeid med KulturhistoriskMuseum i Oslo og Vitenskapsmuseet i Trondheimstår AmS for produksjonen av en utstilling meddet største antall gjenstander fra Han-dynastiets tid (ca.200 år f.Kr. til 200 år e.Kr.) som noensinne er sendt utav Kina. Prosjektet har medført flere reiser til Kina,møter med samarbeidspartnere i Oslo, Trondheim ogStavanger, mottak av kinesisk delegasjon samt et utstraktsamarbeid med leverandørerav varer og tjenester i næringslivet.For å få plass til utstillingen,ble den faste utstillingenflyttet ut i nybygget, aktivitetssentretned i underetasjen ogpublikumsarkivet ble stengt.Forberedelsene til denneutstillingen med flytting avfaste utstillinger, utpakning avgjenstander fra Kina, produksjonav kopier ogrekonstruksjoner har harinvolvert personalet ved AmS iulik grad.Det ble satt opp fire utstillinger på museet i 2004og en på Sand i Suldal kommune. De fire var «Absoluttviking», en fotoutstilling om hvordan enkelte miljøer larseg inspirere av vikingtiden, «Fra runer til modernequilts», et dansk prosjekt av tepper laget i quilteteknikkmed motiver fra vikingtid og de to årvisse: «Aktivitetsutstillingen»og «Spor i jord. Nye funn 2004». Utstillingenpå Sand som hadde tittelen «Kultur på kultur», blesatt opp inne i det nye kulturhuset. Den var laget påbestilling av Suldal kommune og hadde tema fra denarkeologiske utgravingen som fant sted på kulturhustomtenfor noen år tilbake.Serien av tirsdagsforedrag fortsatte med åtte påvårparten og åtte om høsten med god oppslutning,opptil 100 frammøtte på de best besøkte. Vinterferieaktivitetenehadde i år samme gode oppslutning somtidligere og i høstferien trakk museets tilbud et stortpublikum, det største noensinne. Også i sommerferienvar frammøtet høyere enn tidligere. Mens en for få årsiden hadde mer sporadiske aktivitetstilbud for publikum,er dette nå sterkt utvidet slik at utenom skoleferiene,er så å si hver eneste søndag belagt med aktiviteterav ulik art eller det blir tatt opp ulike tema som f.eks.malerikonservering, konservering av arkeologiskegjenstander og antikviteter samt smiing.AmS har økende gjennomslag i mediene, flereganger har ulike fjernsynsselskap vært på besøk og gjortopptak, tilsatte blir med jevne mellomrom intervjuet påNRK’s lokalradio og for avisene, særlig de to i Stavangerhar ofte reportasjer fra virksomheten ved museet.Museets arbeid presenteres også ofte i media i andredeler av fylket og da særlig i forbindelse med feltarbeid.Årsstatistikk: 2002 2003 2004 (form)Publisert: AmS-Småtrykk: 4 4 1Frá haug ok heiðni 4 4 4Brosjyrer: Skolekontakten: 2 2 2Aktivitetskalenderen: 2 2 2Utstillingsguide 0 1 0Utstillinger: Egenproduserte 7 5 5Innlånte: 4 1 2Besøk: AmS 26 930 29 303 26 535(herav skoletjeneste) (7 204) (7 739) (7 187)Jernaldergarden 9 975 ca. 13 500Samlet besøk 39 278 ca. 40 000Publikumstilbud: Omvisninger: 21 28 32Åpninger: 4 6 4Aktivitetsdager: 30 33 36Aktivitetsutstilling 8 uker 8 uker 8 ukerForedrag: 16 14 16Bursdagsselskap: 45 50 52Aktiv deltaker i samfunnsdiskusjonenI forbindelse med allmenn diskusjon omkring Stavangermiddelalderby i 2004 arrangerte AmS åpnet dagsseminarmedforedragsholderefra bådeStavanger ogandremiddelalderbyersom fikkfrem ulikesynspunkteromkringoppkomsten avStavangermiddelalderby.I forlengelsenav en diskusjon som gikk i mediene om tidfestingen avStavanger bys grunnlegging, ble det i april holdt et stortseminar på AmS med bred deltaking, både nasjonalt oglokalt. Seminaret viste at de kontroversene som tidligerevar kommet fram, i stor grad var skinnuenigheter og atalle parter har det samme mål i granskingen av Stavangerbys historie.3


4Et annetdagsseminaråpent forpublikum tokopp kystkulturenmedland og sjø somto aspekter avdet maritimekulturminnevern.Dette varet samarbeidmed Rogalandfylkeskommuneog Stavanger Sjøfartsmuseum. Arkeologisk kunnskaphar i liten grad vært en integrert del av dette fagfeltet ogseminaret viste at det lange tidsperspektivet vil berikedet faglige arbeid med kystens kulturminner. Den aktiveog positive interesse fra deltakerne bygges videre i etnettverk med utvikling av fellesprosjekter.Forståelse for kulturminnevernI forbindelse med de arkeologiske undersøkelsene harmuseet lagt vekt på å ha en god dialog medtiltakshavere, grunneiere og publikum for å formidle nykunnskap om forhistorien. Det har vært holdtomvisinger for publikum og skoleklasser på utgravningsfeltene.Undersøkelsen på Søra Bråde i Stavanger, medrike graver fra tidlig vikingtid, vakte mye oppmerksomheti media i sommermånedene. Museet sine internettsider,foredragsserier og «Frá haug ok Heiðni» ble bruktsystematisk for å formidle ny kunnskapAv tilbud utenfor museet kan nevnes atmuseumstilsatte hadde omvisinger flere steder i fylket,det var «Åpen dag» ved de arkeologiske undersøkelsenpå Revheim i Stavanger kommune og Fosen i Karmøykommune. I september var det museumsdag i Vågen deralle museene i Stavanger deltok med svært god oppslutningblant publikum, en regner med 3-4000 frammøtte.Museet har utviklet en hjemmeside som er bredtanlagt med en stor mengde informasjon om virksomheten.Her blir også lagt ut nyheter og interessant stoff ommuseet og kulturminnevernet hentet fra andre kilder.Nettverk og partnerskapArbeidet med å bygge opp et institusjonelt nettverkfortsatte i 2004. Arbeidet med internasjonale samarbeidspartnereble startet. Blant annet besøkte AmSstyre Moesgård Museum i Århus med tanke på å utvikleet samarbeid. Rammeavtale med Høgskolen i Stavanger,fra 2005 Universitetet i Stavanger, ble undertegnet8. juni. Ny avtale om undervisning i kulturminneforvaltningmed Institutt for medie-, kultur og samfunnsfagpå Høgskolen i Stavanger ble underskrevet20. februar gjeldende for 2004. Museet nedsatte enintern arbeidsgruppe som skal arbeide for å skaffeinternasjonale prosjekter gjennom utbygging av nettverkog partnerskap.AmS har samarbeidet tett med NIKU i forbindelsemed prosjektet for opprustning av tusenårsstedetStavanger torg. Dette er del av samarbeidsavtalenmellom AmS og NIKU for Stavanger middelalderby ogden naturvitenskapelige samarbeidsavtalen. En utstillinglaget i felleskap med tema fra Stavanger middelalderbyble åpnet og arkeologiske og naturvitenskapeligeundersøkelser ble startet opp høsten 2004.Prosjekt Kulturvern Rogaland (KR) har markertseg godt gjennom gode oppslag i pressen i forbindelsemed de fleste tiltakene som har blitt utført. KR har fåttplass på hjemmesiden til AmS. Her er retningslinjer,tiltak og søknadsskjema presentert. Av tiltak kan nevnes;klimalogger er utplassert i 10 kirker, konservering avepitafier i Stavanger domkirke, rådhusmodell i Haugesund,limdekorerte vegger i Målastova. Spesielt må«tapetprosjektet» nevnes, her samles tapeter inn fra hussom skal rives o a., registreres, dateres og arkivet skal påsikt legges til rette for alle gjennom Internett.Arbeidet innenfor Senter for konserveringssamarbeidi Rogaland (SKR) går som planlagt. De femregionmuseene er besøkt og gjenstander fra museene erkonservert. Det er videre avholdt kurs for kollegaerutenfor fylket og ansatte har vært deltatt i utarbeiding avromprogram for nytt museumsbygg i Sandnes.Vårt arbeid med oppbygning av konserveringssentrefor NHCC (National Heritage ConservationCommission) I Livingstone, Zambia, fortsetter. I 2004ble rapporter til RA og NORAD utarbeidet. Videre bledet utarbeidet forslag for det videre samarbeidet medNHCC i Zambia. Det er planlagt kurs i konserveringved NHCC i Livingstone våren 2005.5


Vern for framtiden6Sikring av kilderMuseet gjennomførte i 2004 fem arkeologiske undersøkelseri kommunene Karmøy, Stavanger og Sandnes.Undersøkelsene dekket tidspennet fra eldre steinalder tiljernalder. Museet har fortsatt arbeidet med fullføring avarkeologiske prosjekter der feltundersøkelsene eravsluttet.Undersøkelsene på Søra Bråde i Stavanger gav rikefunn med bl.a. importertepraktgjenstanderfra tidlig vikingtid.Utgravningene påKarmøy for veiprosjektett-forbindelsen har gittviktig nytt materiale fraeldre steinalder, særligfra midtre del av eldresteinalder som det ergenerelt lite funn fra.Museet har også gjennomførtundersøkelseav to mindre jernaldersbosetningsområder iSandnes.Kildesikring er ettav museets hovedsatsingsområder. Heller ikke i 2004 bledet bevilget ekstra ressurser til formålet over statsbudsjettet,men innenfor tildelte rammer fortsatte revideringenav magasinene. Alle småbildene, i alt 51 862, er nåskannet inn i bildedatabasen og innskriving av tekstfortsatte. I forbindelse med innføring av nyttsaksbehandlersystem fra 01.01.05, ble det lagt ned etstort arbeid i forberedelser, samt vurdering av ulikesystemer. Videre var det stor etterspørsel etter vårefototjenester både når det gjelder fotooppdrag og utlånav bilder til eksterne institusjoner og forlag.Bergkunstprosjektet inngår i Riksantikvarensnasjonale bergkunstprosjekt. Den tverrvitenskapeligegruppa i Rogaland arbeidet videre med sikring avbergkunst, samt forskning på forvitringsproblematikk,konserveringsmetoder og forbedrete skjøtselsmetoder.Det er etablert samarbeid innen bergkunstkonserveringmed Bergen Museum, Universitetet i Bergen, ogoljeboringsfirmaet Halliburton. Prøver med nyekjemikalier er satt ut nær bergkunstlokaliteter i Vingenog Ausevik, Sogn og Fjordane samt Auste Åmøy,Rogaland. Konservator deltar i Riksantikvarenskonserveringsgruppe for bergkunst, og fire har deltatt idet EU-finansierte RANE-prosjektet (Rock Art inNorthern Europe). Det har videre blitt holdt foredraglokalt, nasjonalt og internasjonalt samt skrevet så velpopulær- som vitenskapelige artikler om bergkunst.Videre er det utført skjøtsel og forebyggende konserveringpå flere felt i Rogaland.Planarkiv/topografisk arkiv2002 2003 2004Registrerte saker 758 970 795BildearkivDias (tilvekst) 3 221 1 426 1 229Sort/hvitt bilder (tilvekst) 1 963 1 023 276Samlet tilvekst 5 184 2 449 1 505Dias (bestand) 54 631 56 057 57 286Sort/hvitt bilder (bestand) 162 000 163 023 163 299Bildedatabase (skannete bilder) 37 700 43 000 51 862Fotoatelier (opptak) 11 832 6 360 9 815BibliotekTilvekst 935 1 100 1 002Bestand 40 984 42 084 43 086SamlingerBestand 12 045 12 146 12 197Katalogiseringsrestanser 818 750 735MagasinrevisjonRevisjon 296 578 9367Rådgiver og aktør innen kulturminnevernetAmS er rådgiver for fylkeskommune og Riksantikvarennår det gjelder bestemmelser i kulturminneloven omautomatisk fredete kulturminner. Museet skal ivareta devitenskapelige kilde- og kunnskapsverdiene i fornminnene.Museet behandlet i 2004 19 søknader (20 i2003) om dispensasjon fra kulturminneloven. Museethar også gitt råd til Riksantikvaren i 16 dispensasjonssøknaderfor Stavanger middelalderby. I forbindelse medmuseets arbeid med saksbehandling og arkeologiskeundersøkelser ble det registrert om lag 1200 dokumenteri museets journal.


Sårbare bergbilder – symboler fra bronsealderenHelleristninger og hellemalinger er en universell uttrykksformsom finnes i alle deler av verden. De eldste kjentemalerier er funnet i franske grotter, og er trolig mellom30 000 og 40 000 år gamle. I Skandinavia skilles detmellom to kategorier av helleristninger; veideristninger frasteinalderen og jordbruksristninger fra bronsealderen. IRogaland er det registrert ca.160 felt med helleristningerpå fast fjell. De fleste dateres til bronsealderen (ca. 1800-500 f.Kr.).I Norge er bevaringen av oldtidens bergkunst blitten nasjonal oppgave. I 1994 utarbeidet Riksantikvaren enstatusrapport som viser at 95% av de norske bergkunstfeltenehar forvitringsskader. På bakgrunn av rapportenbevilget Miljødepartementet midler til et nasjonaltprosjekt for sikring av den norske bergkunsten. Riksantikvaren,som er den hovedansvarlige instans for prosjektet,satte dette i gang i 1996 med avslutning i 2005.Sikringstiltakene omfatter tilstands- og skaderegistrering,dokumentasjon, konservering og utarbeidelse av forvaltnings-og skjøtselsstrategier. Arkeologisk museum iStavanger (AmS) og Rogaland fylkeskommune har inngåttet samarbeid med Bergen Museum, Universitetet i Bergen.AmS har etablert en tverrfaglig forskningsgruppe sombestår av fagfolk innen botanikk, geologi, meteorologi,konservering og arkeologi. Forskningsgruppens arbeidlegger særlig vekt på dokumentasjon, skjøtselsmetoder,tilstands- og skaderegistrering av bergkunsten i Rogaland. I Rogaland er de vanligste figurene skålgroper, skip,ringfigurer og fotfigurer. Skålgropene har trolig eksistertsom motiv siden steinalderen, og er det vanligste motivet,etterfulgt av skipsmotivet. Skipet avbildes også hyppig pågravheller og på bronsegjenstander. Skipsmotivet forekommeri flere ulike variasjoner, og ingen av bildene ernøyaktig like. Likevel er det mulig å skille ut hovedtypersom har sitt opphav i de samme grunnformene. Sannsynligvisforestiller de forskjellige helleristningsskipbronsealdernes ulike skiptyper.Det er nærliggende å tro at skipet hadde en sentralrolle som symbol i et religiøst univers. Foruten tusenvis avhelleristningsskip fra Sverige, Norge og Danmark, kjennesdet hundrevis av skip på bronsegjenstander fra Danmark,Norge, Sør-Sverige og Nord-Tyskland. Det blir blantannet tolket som symbol på handelskontakter utad ogtilgangen til den verdifulle bronsen. Skipet er også blitttolket som symbolet på alt som var hellig og maktfullt,samtidig som det var transportmidlet for solen og detguddommelige i alle sfærer. Etter 500 f. Kr. finnes ingenskipsbilder på bronsegjenstander, og den nordiskehelleristningstradisjonen ebber ut for alltid.Illustrasjoner:Forside: Detalj fra felt IV, Austre Åmøy i Stavanger k.1. Skipsfigurer fra Austre Åmøy i Stavanger k.2. Håndfigurer fra Fluberget i Stavanger k.3. Mennesker fra «Kråkhaug» i Sola k.4. Geiter fra Dysjaland i Sola k.5. Kveite fra Austre Åmøy i Stavanger k.6. Gjerde på tvers av Hanaberg-feltet i Sokndal k.7. Skjøtsel på Austre Åmøy – felt 1.8. Solalteret fra Fluberget i Stavanger k.9. Fot- og båtfigurer på Austre Åmøy – felt 1. Kart over bergkunsten i Rogaland Bergkunstlokalitet Skålgroplokalitet Ornamenterte gravhellerHellemalingslokalitet Arkeologisk museumi Stavanger Peder Klowsgt. 30A, Postboks 478, N-4002 Stavangere-post: ams@ark.museum.no,internett: www.ark.museum.noISBN 82-7760-110-7

More magazines by this user
Similar magazines